Roskilde Festival — Guide til opvarmingsdagene

25 jun 2016 by Niels Christian Juul Dejgaard, No Comments »

roskilde

Det er den tid på året. Dan­marks ube­stridt stør­ste festi­val sky­des i gang på lør­dag, med alt hvad hører til. Det stær­ke opvarm­nings­pro­gram giver anled­ning til en gui­de, og den får du her i form af 10 arti­ster vi anbe­fa­ler, at du IKKE går glip af! Et par af kon­cer­ter­ne over­lap­per hin­an­den en smu­le, så det er alt­så op til dig at pri­o­ri­te­re i de tilfælde.

 

Masasolo:

Masasolo - Joe Wills-800px
Foto: Joe Wills

HVOR: Rising Scenen
HVORNÅR: Søn­dag 15.30

Vi elsker Mor­ten Søgaards (Ufor­nia, Vam­pi­re Blow) Masa­so­lo-pro­jekt her på blog­gen og har fle­re gan­ge anbe­fa­let det som både guld­korn, i vores SPOT festi­valgu­i­de og i et dedi­ke­ret ind­læg.

Masa­so­lo dyr­ker sine gam­le iko­ner som ZZ Top og Chris Isaak såvel som nye hel­te i Tame Impa­la og Unk­nown Mor­tal Orche­stra. Før­stesing­len Real­ly Thought She Loved Me låner det bed­ste fra de nævn­te inspira­tionkil­der, og som vi før har skre­vet er det i vores bog en af de stær­ke­ste san­ge udgi­vet på dansk jord i 2016! Voka­len er drøm­men­de, gui­ta­ren fløjs­blød og synt­hen fly­den­de, og kom­bi­ne­ret giver det Masa­so­lo en varm sfæ­risk lyd, der smy­ger sig om én som et varmt tæp­pe. Anden­sing­len How If Feels når næsten sam­me høj­der og lover godt for koncerten!

 

GENTS:

Gents-800px

HVOR: Count­down Scenen
HVORNÅR: Søn­dag 15:00

Duo­en bestå­en­de af Niels Fejrskov Juhl og Theis Vester­løk­ke er en ode til 80’erne. Vi snak­ker 808’s og cat­chy synt­hs — de har styr på sager­ne, er pro­duk­ti­ve og til­pas for meget. Sid­ste år udgav de EP’en ‘Embra­ce the Futu­re’ til stor ros. Opskrif­ten er for­holds­vis sim­pel, en per­fekt pro­gram­me­ret trom­me­ryt­me, en Ian Cur­tis-lig­nen­de vokal og så ellers blik­ket mod sol­ned­gan­gen. Det bli­ver spæn­den­de at se, hvad de præ­ste­rer live, og om den ellers noget til­ba­ge­læ­ne­de stil gør sig på en scene.

 

Palace Winter:

Palace Winter_PR-800px

HVOR: Rising Scenen
HVORNÅR: Søn­dag 20:00

Pala­ce Win­ter er ikke noget nyt navn her på blog­gen. Fak­tisk er vi ret stol­te af, at vi var nogen af de før­ste til at spot­te den­ne dyna­mi­ske duo, da de før­ste gang gav lyd fra sig i til­ba­ge i 2014. Siden var de blandt de 15 dan­ske upco­m­ing bands vi men­te, du skul­le hol­de øje med i 2015! Og ikke mindst hånd­pluk­ke­de vi dem til at spil­le til “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” i Van­lø­se for lidt over et år siden. Siden er det gået stærk for Pala­ce Win­ter med mas­siv inter­na­tio­nal blogomtale!

Det dansk/australske pro­jekt har net­op udgi­vet deres før­ste album ’Wai­ting for the Wor­ld to Turn’, som hav­de pre­mi­e­re på ind­fly­del­ses­ri­ge Hype­ma­chine. Deres før­ste EP var god, album­met er end­nu bed­re. Som en fusion mel­lem The War On Drugs og Tame Impa­la er det både lang­somt og hur­tigt, ømt men alli­ge­vel utro­lig kækt. Aku­stisk og elek­tro­nisk, de kan det hele og stod som et klart høj­de­punkt på årets SPOT-festi­val, hvor de også gav en fors­mag på det nyligt udgiv­ne album. Synt­hen læg­ger bun­den og gui­tar­rifs er simp­le men kre­a­ti­ve. De er vir­ke­lig ufor­ud­si­ge­li­ge og insi­ste­ren­de, og er ikke ban­ge for at bry­de ram­mer­ne, når de optræ­der live. De lan­ge num­re invi­te­rer til at bli­ve ople­ves live, og som set på SPOT, så kan det her band spille.

 

First Hate:

First Hate_PR-800px

HVOR: Count­down Scenen
HVORNÅR: Man­dag 22.30

Depe­che Mode hav­de været stol­te. First Hate giver et inter­es­sant bud på, hvor­dan synt­hpop også kan lyde i 2016. Den dan­ske duo bestå­en­de af Anton Falck Gan­sted and Joakim Nør­gaard har tid­li­ge­re været Vegas Udvalg­te med andre loven­de upcom­mers og har også været gen­stand for opmærk­som­hed her på siden, bl.a. som guld­korn og da spil­le­de til et Strøm-arran­ge­ment på For­bræn­din­gen sid­ste år. De har to soli­de EP’er bag sig og en ny sing­le Holi­day er net­op lan­det som opvarm­ning til Roskil­de-kon­cer­ten, og før de går i stu­di­et og ind­spil­ler deres debut-LP.

Udtryk­ket er mørkt og dystert, men alli­ge­vel med et melo­disk, næsten naivt dri­ve, som gør num­re­ne dansab­le og til­gæn­ge­li­ge. Voka­len er helt utro­lig vel­po­le­ret og akkom­pag­ne­rer de elek­tro­ni­ske ele­men­ter fan­ta­stisk. Et spæn­den­de pro­jekt med kant, som helt klart skal opleves.

 

Katinka:

KATINKA-800px

HVOR: Rising Scenen
HVORNÅR: Tirs­dag  21.30

Kat­inka Bjer­re­gaard har egent­ligt taget det skrid­tet vide­re. Den tid­li­ge­re kar­ri­e­re­ka­no­nen-vin­der har fået et mas­sivt kom­merci­elt gen­nem­brud, og det med ret­te. Hun kun­ne givet­vis have fyldt nog­le af de stør­re sce­ner på årets festi­val, men som vi så hos Minds of 99, er det ikke nød­ven­dig­vis en dår­lig ting, at star­te ud på opvarm­nings­sce­ner­ne. Kat­inka har en stærk men alli­ge­vel sår­bar vokal som går godt med hen­des ukule­le, men som lige­le­des fun­ge­rer på de stor­slå­e­de stu­di­e­pro­duk­tio­ner synth­tung bund. Tek­stu­ni­ver­set på dansk og er for­fri­sken­de ori­gi­nalt i sin poe­ti­ske leg med ord . I øvrigt er de lige­så dyg­ti­ge og præ­ci­se, når de optræ­der live.

 

Shy Shy Shy:

Shy Shy Shy - Aleksandar Kovacevic-800px
Foto: Alek­s­an­dar Kovacevic

HVOR: Rising Scenen
HVORNÅR: Man­dag 15.30

Shy Shy Shy laver pop­mu­sik af den mest cat­chy slags. EP’en Love Songs fra 2015 består ude­luk­ken­de af stær­ke nyn­ne­vær­di­ge melo­di­er og sam­ti­dig er pro­duk­tio­nen fuld af ana­log var­me og sprød­hed. Noget man­ge popar­ti­ster i dag kun­ne lære noget af! Hør den, hvis du ikke har gjort det! Ban­det består af key­bo­ardspil­ler Astrid Cor­des og gui­ta­rist Simon Kjeld­gaard, som ofte syn­ger sam­men på de gla­de pop­num­re. Lyden er 80’er inspi­re­ret synt­hpop, når det er bedst, og Do not ask har da også været i heavy rota­tion på P6 Beat, og så var duo­en også at fin­de på Musik Mig Blidts anbe­fa­lin­ger til årets Spot Festi­val. Kon­cer­ten på SPOT var en fest, og ban­det demon­stre­de, at de de har et stærkt tag i publi­kum. De fik såle­des fyret godt og grun­digt op under publi­kum på trods af kun en halv times spilletid.

 

Virgin Suicide:

Virgin Suicide - Stephanie Stål-800px

HVOR: Rising Scenen
HVORNÅR: Man­dag 16.30

Vir­gin Sui­ci­de er et band vi har fulgt siden 2012 på Musik Mig Blidt, så det er på høje tid, at Roskil­de Festi­val ende­lig får øje på dem!

Vir­gin Sui­ci­de udgav i 2015 deres selv­be­tit­le­de debutal­bum (mixet af Sune Rose Wag­ner) i både Dan­mark, Tys­kland, Japan og UK, og her i 2016 har ban­det fulgt op med den funky dob­belt­sing­len Aro­und The Sun / Arabs, hvoraf først­nævn­te mulig­vis er deres stær­ke­ste udspil hidtil. På det sene­ste har ban­det fået mas­siv vind i sej­le­ne med air­play på bl.a. Ama­zing radio og BBC Radio 6 i UK samt tyske NDR og ByteFM. Efter deres kon­cert på nor­ske By:Larm Festi­val, blev de des­u­den valgt som New Band Of The Week i Engel­ske The Guardian.

Vir­gin Sui­ci­de spil­ler sol­be­skin­net brit­pop- og inspi­re­ret musik med indie-vibes, med stær­ke refe­ren­cer til 80’ernes jang­le-pop. Ban­dets musik er meget char­me­ren­de, og selv­om jeg desvær­re aldrig har fan­get ban­det live, kan jeg kun fore­stil­le mig, at det giver et solidt endorfin-boost!

 

Guns:

Guns-800px

HVOR: Count­down Scenen
HVORNÅR: Søn­dag 16.30

Bag Guns står nor­ske Gun­hild Jarw­son Tek­le, som er bosat i Køben­havn. De to sing­ler som pt er ude er van­vit­tigt over­be­vi­sen­de synt­hpop med smit­ten­de melo­di­er, der lyder som en skøn blan­ding af Beach Hou­se og CHVRCHES. Sig­net på kva­li­tets­be­vid­ste Tigerspring!

 

Soho Rezanejad:

Soho Rezanejad-800px

HVOR: Count­down Scenen
HVORNÅR: Søn­dag 19.30

Soho Reza­nejad har tid­li­ge­re været en del af pro­jek­tet Gold Lip, men er nu gået solo. Hun deler lyd­sig­na­tur med et par andre nye dan­ske kunst­ne­re med hang til mørk 90’er inspi­re­ret electro, jeg kan kom­me i tan­ke om — First Hate og Lust For Youth. Debutal­bum­met Ido­la­try fra efter­å­ret 2015 bob­ler og syder i et sve­digt, club­bet spæn­dings­felt mel­lem acid, tran­ce­frem­kal­den­de synt­h­fla­der samt pun­ket dom­me­dag­s­at­ti­tu­de på Sohos vokallevering.

Mine favo­rit­ter fra EP’en er Clo­sing Tit­le (fra janu­ar-febru­ar­ud­ga­ven af guld­korns­li­sten), Terms og Everyday’s Ano­t­her Holiday

 

Chinah

CHINAH-800px
HVOR:Countdown Scenen
HVORNÅR: Tirs­dag 18.00

Dan­ske Chin­ah, der har været på Musik Mig Blidts Guld­korn­li­ste i både sep­tem­ber og novem­ber 2015, har med deres bud på et synt­hbå­ret uni­vers til­sat rhyt­hm and blu­es-lig­nen­de sjæl­fuld­hed skabt et dua­li­stisk uni­vers af elek­tro­nisk kølig­hed og sou­let var­me. Grup­pen for­mår at skri­ve appel­le­ren­de pop-melo­di­er med dyb­de, der både til­freds­stil­ler den kræs­ne musik­lyt­ter og dem, der elsker en god pop­sang. Deres debut-EP har fået mas­siv hype både ind­lands og udlands. Med rette.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!