Premiere: GRO udgiver rave-energisk live video af singlen Better Be Yours

12 mar 2023 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Mads Kinnerup

Efter en lang pau­se på Musik Mig Blidt kick­star­tes blog­gen igen med en læk­ker­bi­sken af en eks­klu­siv pre­mi­e­re — en live video fra en af mine ynd­lings­kunst­ne­re på den dan­ske musiks­ce­ne, nem­lig arti­sten GRO.

Vi har at gøre med anden­sing­len Bet­ter Be Yours fra hen­des kom­men­de album num­mer to, hvis rave­de sær­præg rent visu­elt sæt­tes for­nemt i sce­ne via den far­ve­ri­ge, flim­ren­de og blin­ken­de lyssætning.

Julie Møl­ler Chri­sti­an­sen, som står bag GRO, har jeg skre­vet en del om tid­li­ge­re. Ikke kun i form af GRO, men også det tid­li­ge­re band­pro­jekt We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself (WATWFTCTKI), som kør­te en hår­de­re, electro-pop-ravet stil.

GRO’s lyd går på hen­des nye mate­ri­a­le net­op i en mere elek­tro­nisk og ravet ret­ning, og det høres umi­sken­de­ligt på det­te num­mer. Det har nok også noget at gøre med, at Mads Kin­nerup, som også var en af hoved­kræf­ter­ne i WATWFTCTKI, spil­ler en stør­re rol­le i pro­duk­tio­nen og til­bli­vel­ses­pro­ces­sen i den­ne omgang, end tid­li­ge­re. Den ener­gi­ske acid-bas og de 90’er-dan­ce-agti­ge, ryt­misk hug­gen­de synt­hak­kor­der, kry­dret i video­en med kla­re refe­ren­cer til klub­mil­jø­ets neonæ­ste­tik, min­der såle­des en del om nog­le af hove­d­in­gre­di­en­ser­ne i WATWFTCTKI.

I for­hold til stu­di­eud­ga­ven af sing­len synes jeg fak­tisk, at den­ne live­ver­sion er lidt mere enga­ge­ren­de end ori­gi­na­len. Det kan selv­føl­ge­lig have noget at gøre med den medri­ven­de bil­ledsi­de og den inten­se ener­gi i sel­ve live­per­for­man­cen fra GRO og hen­des med­mu­si­ke­re. Det visu­el­le giver bestemt et skud smit­ten­de ekstra ener­gi til besku­e­ren, men når jeg ale­ne for­hol­der mig til lyd­bil­le­det, spo­rer mine ører også nog­le små ændrin­ger. Per­kus­sio­nen fra Tro­els Dan­kert er mere “tight” med tyde­li­ge­re smæld i det pen­du­le­ren­de trom­meslag, acid-bas­sen er mere sprød i kan­ten og til­fø­jer en fyl­di­ge­re og mere “row­dy” bund til de ned­re regi­stre. Og så klæ­der det num­me­ret, at der er til­fø­jet lidt ekstra rum­klang til bl.a. Julies lyse og luf­ti­ge vokal, som der­med får lov at hæn­ge og svæ­ve i luf­ten i læn­ge­re tid og såle­des udvi­de num­me­rets ibo­en­de him­mel­stræ­ben­de, atmos­fæ­ri­ske karak­ter. Man kan leven­de fore­stil­le sig, hvor fedt det­te num­mer bli­ver at ople­ve til frem­ti­di­ge kon­cer­ter med fuld band­se­tup og lysshow!

 

Rent tema­tisk kred­ser tekst­si­den om kær­lig­heds­li­vets op- og nedture:

Bet­ter Be Yours hand­ler om at tur­de tro på kær­lig­he­den, også selv­om den man­ge gan­ge har fået tæsk, og man er ble­vet sår­et. Det er helt natur­ligt at have peri­o­der, hvor det går min­dre godt i et for­hold, og man har brug for en lil­le pep­talk for at hol­de gej­sten oppe, så vores inten­tion var at lave et ener­gisk rave-pop tra­ck, der invi­te­rer lyt­te­ren til at hol­de modet og tål­mo­dig­he­den oppe, når par­for­hol­det dril­ler” (GRO og Mads om Bet­ter Be Yours).

Bet­ter Be Yours er titelnum­me­ret fra GRO’s kom­men­de album, som udkom­mer d. 2 juni. Album­met er et tera­pe­u­tisk kon­cep­tal­bum, som hun har skre­vet med Mads Kin­nerup, hen­des eks­kæ­re­ste, i tiden efter deres bre­akup. Også pro­du­cer og musi­ker Mads Bjørn har været inde over tilblivelsen.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!