28 aug
2021

Yehras fjerde single “Resonate” vil få dig helt ned i gear


Foto: Omar Elkharadly

Efter en læn­ge­re pau­se fra Musik Mig Blidt, grun­det ting og sager, der har fyldt i mit pri­vat­liv, er jeg glad for at ven­de til­ba­ge og dele den­ne fjer­de sing­le og under­spil­le­de per­le fra Yehra med jer der­u­de. Num­me­ret cemen­te­rer, at den dansk-cana­di­ske/­b­ar­ba­di­ske duo bestå­en­de af instrumentalist/producer Ras­mus Liebst og san­ger Jen Mahon har gang i noget vir­ke­lig fint!

Reso­na­te et ufat­te­lig læk­kert og hel­støbt num­mer, som vir­ke­lig nyder godt af Jen Mahons for­før­en­de vokal. Pro­duk­tio­nen utro­lig har­monisk og luf­tig med sin vug­gen­de, var­me gui­tar-strøg, nær­mest hvi­sken­de bli­de per­kus­sion og næn­som­me, vibre­ren­de elek­tro­ni­ske ele­men­ter. Hvis du lyt­ter godt efter i den sid­ste tred­je­del, kan du også høre en finur­lig, svup­pen­de dryplyd i bea­tet. Og læg da også lige mær­ke til den lige dele længsels­ful­de og tri­um­fe­ren­de trom­pet, som så smukt run­der num­me­ret af!

Hvis musik kan omsæt­tes til følel­sen af læg­ge sig til godt til ret­te på et tykt lag omfav­nen­de vat eller Alpa­ca uld og kom­me helt ned i gear, så må det lyder ca. sådan her:

 

Reso­na­te er skre­vet og udført af Yehra og Otto Rut, opta­get i Køben­havn og Tor­on­to, pro­du­ce­ret Ras­mus Liebst, mik­set af Mads Oustrup og maste­re­ret af Hol­ger Lagerfeldt.

Hør mere Yehra i den­ne tid­li­ge­re arti­kel: http://www.musikmigblidt.dk/dagdroem-dig-vaek-til-yehras-sensuelle-debutsingle.html

26 maj
2021

Guldkorn januar — marts 2021

Det er ble­vet tid til at stop­pe op og gøre sta­tus over de num­re, som gjor­de størst ind­tryk på mig i før­ste kvar­tal af 2021.

Hvert num­mer er som altid nøje udvalgt blandt tusind­vis af lyt­te­de num­re, så for­hå­bent­lig er du enig i, at dis­se num­re kan noget væsent­ligt mere end gen­nem­snit­tet  — der­af tit­len “Guld­korn”.

Num­re med dansk oprin­del­se på playlisten:

Chri­sti­an Haa­se, Gul­di­mund, Eik Octo­bre, When Saints Go Machine, The Mali­bu Bea­ch­band, Bite The Bul­let, Pil, Gur­li Octavia, Fre­de­rik Valen­tin, Far­ve­blind, Lucas Forch, Nan­na Bech, Com­mu­ni­ons, Bil­lie and The Bell, GRO, Jacob David, Kom Vi Løber, Life of Lola, Oli­ver Dengsø, Yehra, Tro­pe, Madon­na­tel­lo, Blitzkrig, Late Run­ner, Ghost Coast Choir, Skak­mat, Cas­per Clau­sen (fra Efter­klang — vokal på Rone-num­mer), Kalaha (feat. Hjal­te Ross & Maria Køhn­ke) og Kam­ma. 

Guldkorn januar — marts 2021

1. dodie — Rainbow
2. SYML — TRUE
3. IZHAV — Catch the Sun
4. Chri­sti­an Haa­se — Sne Blød Hud
5. Kyle Pre­ston — Papyrus
6. Gul­di­mund — Små Fingre
7. Astrid Cor­des — The­re, There
8. Eik Octo­bre — Fal­ling Apart into Someo­ne New
9. When Saints Go Machine — Emotional
10. Tom Day — Never Give Up (2020 Reprise)
11. The Mali­bu Bea­ch­band — The Beach / The End
12. Bite The Bul­let — Lose Myself
13. Het­her — Mor­ning Bells
14. Pil — Omvendt
15. Gur­li Octavia — Most Of All (Live @ Atlas, Aar­hus, 2019)
16. Fre­de­rik Valen­tin — Blue (feat. Jeuru)
17. Far­ve­blind — Why
18. Lucas Forch — Apart
19. Nan­na Bech — Traf­fic Light (Radio Edit)
20. Loney, Dear — Trifles
21. Com­mu­ni­ons — Bird of Passage
22. Bene­dikt — Head on a Spike
23. ROSTAM — The­se Kids We Knew
24. Skul­lcrus­her — Song for Nick Drake
25. Bil­lie and The Bell — Song to the Siren
26. Bil­lie and The Bell — Hope The­re’s Someone
27. Far­ve­blind — Hor­se (feat. Ravi Kuma)
28. GRO — Fade in Time
29. Hay­den Cal­nin — Lightning
30. Jacob David — Styrhus
31. Kom Vi Løber — Flyg­tigt, forvirrende
32. Life of Lola — Befo­re I Met You
33. Oli­ver Dengsø — Ghost
34. Yehra — Daydreaming
35. Wolf Ali­ce — The Last Man on Earth
36. Par­ra for Cuva — Ordel (feat. Beau Diako & Kyson)
37. Seamus Actor — The Only Living Boy in New York
38. Tro­pe — Jeg Vågner
39. Karl Zine — Greenscreen
40. Madon­na­tel­lo — You Owe Me Rent
41. Cele­ste — A Litt­le Love
42. Astrid Cor­des — Not Gon­na Die Tonight
43. Blitzkrig — BBB
44. Late Run­ner — Spring
45. Bene­dikt — Purp­le and Green
46. Lut­t­rell — Snoop Dawk
47. Kam­ma – Heartbroken
48. Madon­na­tel­lo — Call Em’ Off
49. Ellip­hant — Notorious
50. Late Run­ner — I Wear Shades
51. Cyrus Rey­nolds — Wildlight
52. Karl Zine — HYPER
53. Mol­ly Lewis — Oce­a­nic Feeling
54. SYML — Stay Close
55. Robot Koch, Lis­som, Juli­en Mar­chal — Doppelgänger

 

Ekstra guldkorn fra januar — marts 2021

Her får du mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud (i hvert fald ikke i fuld udga­ve) eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for (lyt til musik­ken efter listen)!

1. Ben Laver — Asylum
2. PaulWetz — Peop­le (Dark Rave Edit)
3. Ghost Coast Choir — Bro­ken Voice
4. Radi­cal Face — Under The Same Sun
5. Skak­mat — Det Går
6. Bar­ba­ros­sa — Hide
7. Bar­ba­ros­sa — Make It Through
8. Bar­ba­ros­sa — Awa­ke­ners Awa­ken Us
9. Rone & Fri­ends — Bre­at­he In Feat. Yael Naim
10. Rone & Fri­ends — Clo­ser (Cas­per Clau­sen & Melis­sa Laveaux)
11. Kyle Pre­ston — Theia
12. Kalaha — Hurt You Once Again (feat. Hjal­te Ross & Maria Køhnke)
13. Alba August — Lights (Pia­no Version)
14. Zel­la Day — Holo­ce­ne (feat. Wey­es Blood)
15. Thi­bault Cau­vin — Myste­ry of Love (Sufjan Ste­vens cover)
16. Clark — Lam­bent Rag
17. Paper Dog — Whe­re Do We Go?
18. Kam­ma — Drowning
19. Tony Ander­son — Retour
20. Luke Howard, Buda­pe­st Art Orche­stra — Pas­sion / Sleep
21. Vegard & Ivar Band — Only Fuck Me Baby

 

Ben Laver — Asylum

 

PaulWetz — Peop­le (Dark Rave Edit)

 

Ghost Coast Choir — Bro­ken Voice

 

Radi­cal Face — Under The Same Sun

 

Skak­mat — Det Går

 

Bar­ba­ros­sa — Hide

 

Bar­ba­ros­sa — Make It Through

 

Bar­ba­ros­sa — Awa­ke­ners Awa­ken Us

 

Rone & Fri­ends — Bre­at­he In Feat. Yael Naim

 

Rone & Fri­ends — Clo­ser (Cas­per Clau­sen & Melis­sa Laveaux)

 

Kyle Pre­ston — Theia

 

Kalaha — Hurt You Once Again (feat. Hjal­te Ross & Maria Køhnke)

 

Alba August — Lights (Pia­no Version)

 

Zel­la Day — Holo­ce­ne (feat. Wey­es Blood)

 

Thi­bault Cau­vin — Myste­ry of Love (Sufjan Ste­vens cover)

 

Clark — Lam­bent Rag

 

Paper Dog — Whe­re Do We Go?

 

Kam­ma — Drowning

 

Tony Ander­son — Retour

 

Luke Howard, Buda­pe­st Art Orche­stra — Pas­sion / Sleep

 

Vegard & Ivar Band — Only Fuck Me Baby

 

Musik Mig Blidts Best of 2021 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2021” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet (:

For at afspil­le i din Spo­ti­fy-app — tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne herunder.

For at afspil­le i din Tidal-app — tryk på play­li­stens titel herunder.

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

21 apr
2021

Kyle Prestons “Fathom” udvalgt som “Ugens Alternative Banger” i KRÆS

Sid­ste ons­dag var Musik Mig Blidt igen i Radio4 med et alter­na­tiv til tidens sto­re hits. Den­ne gang gik jeg i den mod­sat­te grøft end, hvad man typisk tæn­ker, når man hører ordet “hit” eller “ban­ger”, ved at væl­ge et moder­ne, klas­sisk styk­ke musik med stort anlagt kor og fejen­de, him­mel­stræ­ben­de strygere.

Lyt til indsla­get for at bli­ve ført ind i udvalg­te kva­li­te­ter i num­me­ret og til sidst høre nummeret:

 

Num­me­ret kan også høres her i sin ful­de længde:

 

Musik mig Blidt + KRÆS

I en ræk­ke ons­da­ge mel­lem ca. kl. 14.40–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

Find alle de udvalg­te alter­na­ti­ve ban­gers her (tryk på det lil­le Spo­ti­fy-ikon oppe i høj­re hjør­ne for at lyt­te i din Spotify-app):

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!