17 jul
2020

Premiere: aomame udgiver ny tilbagelænet, eftertænksom single

Artwork: Annabel Venneker, Frederieke Mooij og Sanne Brouwer
Artwork: Anna­bel Ven­ne­ker, Fre­de­ri­e­ke Mooij og San­ne Brouwer

Den nye sing­le go 2nite fra aoma­me (japansk for “grøn ært”) byder på lige dele chil­le­de, lækre og drøm­men­de toner. Num­me­ret er det per­fek­te sound­tra­ck i dis­se feri­e­ti­der — som skræd­der­sy­et til at nyde med bene­ne oppe og en lav­t­hæn­gen­de sol i øjne­ne på alta­nen, ter­ras­sen, gård­ha­ven eller hæn­ge­køj­en. Og måske med en kølig drink i hån­den som prik­ken over i’et. Selv­om num­me­ret del­vist er en for­tæl­ling om appe­tit på livet, rum­mer det også et lag af alvor­lig efter­tænksom­hed — en reflek­sion over vok­sen­li­vets fri­hed og ansvar med der­til­hø­ren­de usik­ker­hed og ube­slut­som­hed.

Når tan­ker­ne om kar­ri­e­re, plig­ter og ansvar bli­ver for tun­ge for den unge hoved­per­so­nen i tek­stu­ni­ver­set, dag­drøm­mer han/hun sig væk til en som­mer­nat ude med ven­ner­ne, til en øde og sol­rig strand i Japan eller dvæ­ler ved duf­ten af den var­me halm i stal­den.

Rent instru­men­talt er det en meget læk­ker pak­ke, som aoma­me pak­ker efter­tænksom­he­den ind i. Vi er ude i en blan­ding af lo-fi-hiphop/R&B med pop­pe­de ele­men­ter. De stø­ve­de men spr­ud­len­de beats, som ken­de­teg­ner lofi-hip­hop-gen­ren, lyden af let som­mer­regn, bli­de gui­tar­strøg og ikke mindst den svæ­ven­de, melan­kol­ske og længsels­ful­de vokal, giver til­sam­men et har­monisk lyd­bil­le­de, som er svært ikke at give sig hen til.

Lyt til go 2nite her­un­der eller via din fore­truk­ne strea­m­ingtje­ne­ste på det­te link.

Cove­ret til go 2nite er lavet i sam­ar­bej­de med tre unge ani­ma­to­rer fra Hol­land (Anna­bel Ven­ne­ker, Fre­de­ri­e­ke Mooij og San­ne Brouwer.), der des­u­den har ani­me­ret en musik­vi­deo, der udfol­der og udfor­sker tek­sten i san­gen. Musik­vi­deo­en udkom­mer i nær frem­tid og ser ud til at fort­sæt­te den nai­vi­sti­ske streg fra cove­ret.


Foto: Sel­ma Munks­gaard

Bag aoma­me står søsken­de­par­ret Cla­ra Marie Bli­cher Fri­is og August Bli­cher Fri­is. Cla­ra Marie syn­ger, mens beat­se­ne og den øvri­ge lydsi­de laves af August. Da de to søsken­de er bosat i hen­holds­vis Amster­dam og Køben­havn, sen­des vokal og beats frem og til­ba­ge mel­lem dem i ska­bel­ses­pro­ces­sen, og på den måde er musik­sam­ar­bej­det også et for­søg på at hol­de fast i hin­an­dens hver­dags­liv, tan­ker og følel­ser i det tid­li­ge og ofte rod­lø­se vok­sen­liv.

aoma­me udgav i 2019 EP’en weak eyes, som fik opmærk­som­hed fra både Unira­dio­en, Kar­ri­e­re­ka­no­nen og Vidun­der­grun­den på P3. I star­ten af 2020 spil­le­de aoma­me deres debut­kon­cert for et fyldt RUST, og sene­re en kon­cert i et prop­pet Xenon i HUSET-KBH. I for­å­ret og som­me­ren 2020 var aoma­me boo­k­et til SPOT Festi­val og Car­park Festi­val, der nu beg­ge desvær­re er aflyst pga. COVID-19.

Hel­dig­vis er der begyndt at kom­me spil­lejobs i kalen­de­ren igen for aoma­me, som i før­ste omgang er boo­k­et til pla­de­sel­ska­bet Cph­Chil­l’s lo-fi-event på Blå­gårds Plads d. 9. august.

Se Face­bok-event her: https://www.facebook.com/events/304038730731860/

 

9 jun
2020

Guldkorn marts & april 2020

I den­ne omgang guld­korn vrim­ler det lidt mere end det ple­jer med kla­ver­bår­ne og i bre­de­re for­stand kom­po­si­tio­ner inden­for den nyklas­si­ske gen­re. Kla­ve­ret, det­te på alle måder smuk­ke instru­ment — både i udse­en­de, kon­struk­tion og klang, præ­ger sær­ligt listen for marts måned, da den såkald­te “Pia­no Day” d. 28. marts gav mig anled­ning til at gå på opda­gel­se i de man­ge nye num­re, som den­ne dag udkom over hele ver­den for at fejre kla­ve­ret og kla­ver­mu­sik. I den for­bin­del­se stød­te jeg også på andre nyklas­si­ske num­re med stør­re orke­stre­ring, nog­le gan­ge også uden kla­ver og med fokus på især stry­ge­re og elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler. Som altid, når jeg taler om den­ne gen­re (og i øvrigt også ofte, når det gæl­der andre gen­rer), vil du opda­ge, at jeg har en for­kær­lig­hed for et cine­ma­tisk udtryk, hvor man næsten ikke kan und­gå at få bil­le­der og asso­ci­a­tio­ner, imens man lyt­ter.

Hvis du er nys­ger­rig på mere kla­ver­mu­sik, kan des­u­den du læse den­ne arti­kel om Pia­no Day 2020 der inde­hol­der link til min sto­re play­li­ste kun med kla­ver­mu­sik på Spo­ti­fy og Tidal.

Mens marts måneds guld­korn rum­mer mas­ser af klas­si­ske instru­men­ter, er april måned omvendt med fokus på mere ren­dyr­ket ryt­misk musik. Jeg vil­le ønske jeg kun­ne give alle num­re et par sær­skil­te ord med på vej­en. Det fortje­ner de i den grad, men da min tid desvær­re ikke ræk­ker så langt, må musik­ken tale for sig selv.

Dan­ske kunst­ne­re tæl­ler den­ne gang på tværs af både num­re fra marts og april:

SLOOP, Ast­h­ma­tic Harp, Tine Nymann, IKI, Rum­pi­stol, Schwarze Fik­tion, GRETA, Talitha Fer­ri, Lud­vig Moon, Jung­le­lyd, Myr­kur, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, BÜNNI, SILQUE, Kúlu, Jacob David og Tho­mas Haa­hr, Yune, Lil Cat, Jung­le­lyd, Haab, Hymns from Nine­veh, Flag Whi­te, AV AV AV og Cher­ryhe­ad.

God for­nø­jel­se!

Guldkorn marts 2020

1. Jon Hopkins — Sce­ne Sus­pen­ded
2. The Cine­ma­tic Orche­stra — Wait For Now (Mary Lat­ti­mo­re Rework) [feat. Tawi­ah]
3. Augusti­ne — Vio­la
4. Many Voi­ces Spe­ak — Want It Kept
5. Nik­las Pas­ch­burg — Duvet
6. Tom Adams — Par­ti­c­le XIX (Good­bye Ber­lin)
7. Richard Luke — Love In Fal­ling (Ori­gi­nal Sco­re for Bet­ty)
8. SLOOP — Worst Day
9. Ast­h­ma­tic Harp — Bird Of Para­di­se
10. Tine Nymann — Into the Day­light
11. IKI — Reflex (Rum­pi­stol Remix)
12. Hania Rani — Leaving
13. Nils Fra­hm — No Step On Wing
14. Aukai — Hal­cy­on
15. Snor­ri Hal­l­grÌms­son — Accep­tan­ce
16. Båd — Kajak
17. Doug­las Dare — I Am Free
18. Ale­xan­dra Hamilt­on-Ayres — Whe­re 2
19. Schwarze Fik­tion — Cool Biki­ni Cool (2020)
20. Talitha Fer­ri — Home
21. Lud­vig Moon — Øster­da­len
22. Japan, Man — Easy Tar­get
23. Jung­le­lyd — Cof­fee
24. Char­lie Cun­ning­ham — Climb
25. Big Bla­ck Del­ta — Sum­mo­ner
26. Still Life — When i begin to lea­ve
27. Kevin Mor­by — I Was On Time
28. Flora Cash — In A Litt­le Bubb­le
39. Aji­mal — It’s Real (Sing­le Ver­sion)
30. Myr­kur — Vin­ter
31. Gre­at News — Rea­li­ty Show
32. Simen Mit­lid — Anyt­hing (feat. Bene­dikt)
33. AQUILO — Sober
34. DRALMS — Plants Behind Glass
35. Fre­edom Fry — Cata­li­na
36. GRETA — Wild and Young
37. Moses Sum­ney — Pol­ly

 

Ekstra guldkorn fra marts 2020

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
2. Jung­le­lyd — Cof­fee
3. Haab — Lost
4. Hymns from Nine­veh — Sin­dets Asyl
5. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
6. Rone — Babel (Alter­na­ti­ve Ver­sion)
7. Pol­ly Scat­ter­good — After You
8. Flag Whi­te — 15. marts
9. Ane Brun — Don’t Run And Hide
10. Brid­get Kear­ney, Benja­min Lazar Davis — Endings/Beginnings (Visu­a­lizer) ft. Ste­vo Ata­m­bi­re
11. Lam­bert — Balco­ny Hotel (From ‘Miss’)

Foreign Fields — Ter­rib­le Times

 

Jung­le­lyd — Cof­fee

 

Haab — Lost

 

Hymns from Nine­veh — Sin­dets Asyl

 

Foreign Fields — Ter­rib­le Times

 

Rone — Babel (Alter­na­ti­ve Ver­sion)

 

Pol­ly Scat­ter­good — After You

 

Flag Whi­te — 15. marts

 

Ane Brun — Don’t Run And Hide

 

Brid­get Kear­ney, Benja­min Lazar Davis — Endings/Beginnings (Visu­a­lizer) ft. Ste­vo Ata­m­bi­re

 

Lam­bert — Balco­ny Hotel (From ‘Miss’)

 

Guldkorn april 2020

1. Moses Sum­ney — Me in 20 Years
2. Augusti­ne — A Scent of Lily
3. Rich Auco­in — How It Bre­aks
4. Bla­ck Lilys — Col­or My Soul
5. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Under the Sun
6. BÜNNI — Out­ta Luck
7. Tourist — Elixir
8. SILQUE — The Love You Give
9. Opus Oran­ge — Tell It Like It Is
10. Sel­ma Hig­gins — Unru­ly Natu­re
11. Augusti­ne — Luzon
12. Kúlu — I’m Right Here
13. Jacob David & Tho­mas Haa­hr — Ind­fald
14. Haab — Lost
15. ionna­lee — Down by the lake (KRONOLOGI ver­sion)
16. Yune — Map­le
17. Lorn — GUARDIAN 2
18. Moses Sum­ney — Cut Me
19. Lil Cat — I look hot in this dress
20. F.O.O.L — Reven­ger
21. Lou­is The Child — Eve­ry Col­or (with Foster The Peop­le) (Lut­t­rell Remix)

 

Ekstra guldkorn fra april 2020

Her får du igen mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Shards & Iso­la­tion Choir — Insi­de I’ll Sing
2. Foreign Fields — Rose Col­ored
3. Luke Howard, Shards — Light Ascen­ding
4. Made­le­i­ne Coco­las — A Basic Under­stan­ding
5. AV AV AV — Express
6. I Bre­ak Hor­ses — The Prop­het
7. Cher­ryhe­ad — Hig­her
8. Mar­tin Kohl­stedt — SENIMB (Robag Wruh­me Marowk Rehand)
9. Andrew Judah — Prim­ro­se
10. Rone — Human

Shards & Iso­la­tion Choir — Insi­de I’ll Sing

 

Foreign Fields — Rose Col­ored

 

Luke Howard, Shards — Light Ascen­ding

 

Made­le­i­ne Coco­las — A Basic Under­stan­ding

 

AV AV AV — Express

 

I Bre­ak Hor­ses — The Prop­het

 

Cher­ryhe­ad — Hig­her

 

Mar­tin Kohl­stedt — SENIMB (Robag Wruh­me Marowk Rehand)

 

Andrew Judah — Prim­ro­se

 

Rone — Human

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

10 maj
2020

Guldkorn januar & februar 2020

Her kom­mer den bed­ste nyop­da­ge­de musik fra janu­ar og febru­ar. Marts og april føl­ger sna­rest, så du kan få den aller­ny­e­ste musik ser­ve­ret på et sølv­fad. Det er nemt og det er godt — og vig­tigt!

Sær­ligt i dis­se tider, hvor vi ikke kan gå til live­kon­cer­ter, og som­me­rens festi­va­ler er afly­ste, og en vig­tig kil­de til at opda­ge ny musik der­med er os frarø­vet. Det­te går også sær­ligt udover nye arti­ster, som nu ikke kan opbyg­ge et publi­kum gen­nem tur­néer og festi­val­jobs. Der­for er det mit ydmy­ge håb, at det­te ind­læg kan hjæl­pe med sæt­te fokus på en ræk­ke af dis­se kunst­ne­re, som pt. måske er ekstra svæ­re at opda­ge!

Dan­ske arti­ster inklu­de­rer i den­ne omgang:

GRETA, Sal­ka, Alpas Ave, Hymns from Nine­veh, Talitha Fer­ri, Kúlu, MALMØ, Boo­le­an Car­go, Yune, AyOwA, The Blue Van, Flag Whi­te, Johan Gran­berg og Goss. 

Guldkorn januar 2020

1. STRØM — Last Try
2. Doug­las Dare — The Joy In Sara­h’s Eyes
3. Hig­ha­saki­te — Under The Sun
4. GRETA — Daugh­ter
5. Solo­mon Grey — Inter­sta­te 695
6. Richard Luke — Love in Fal­ling
7. Tourist — Bun­ny
8. Foreign Fields — Don’t Give Up
9. bonjr — Para­noia ??? by yui, a rework
10. Gen­ga­hr — Never A Low
11. Sal­ka — Sta­tion
12. Cold Mail­man — You-Sha­ped Hole
13. Solei­ma — Roses

 

Ekstra guldkorn fra januar 2020

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Sus­an­ne Sund­før — When The Lord
2. Sal­ka — Sta­tion
3. Alpas Ave — Bla­ck Mir­ror
4. Ben Lukas Boy­sen — Fabrizio
5. Lau­ra Gib­son & Dave Dep­per — Let’s go
6. Hymns from Nine­veh — Den Sorg­lø­se Som­mer
7. Circa Waves — Love You More
8. Other Lives — Lost Day

Sus­an­ne Sund­før — When The Lord

 

Sal­ka — Sta­tion

 

Alpas Ave — Bla­ck Mir­ror

 

Ben Lukas Boy­sen — Fabrizio

 

Lau­ra Gib­son & Dave Dep­per — Let’s go

 

Hymns from Nine­veh — Den Sorg­lø­se Som­mer

 

Circa Waves — Love You More

 

Other Lives — Lost Day

Guldkorn februar 2020

1. Talitha Fer­ri — Home
2. Tourist — Elixir
3. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
4. Kúlu — I’m Right Here
5. Lou­is The Child — Big Time (X Games The­me)
6. Klang­stof — Phan­toms (ft. LUWTEN)
7. MALMØ — Farewell Roa­ring Oce­an: The Ine­vi­tab­le End, Pt III
8. Boo­le­an Car­go — Mira­c­le (feat. Benja­min Ask­holm)
9. BLOMMA — August
10. Yune — Odd One Out
11. Camel Power Club — Giz­mo
12. Hig­ha­saki­te — All For Love
13. Clem Leek — Land
14. Nik­las Pas­ch­burg — Duvet
15. Ali­ce Baldwin — Plea­se tell my mum to burn me
16. Tras­hla­goon & Par­ra for Cuva — Cat­ching Birds
17. AyOwA — First Frost
18. Tri­vi­al Shields — Rejection The­ra­py ft. San­du Ndu

 

Ekstra guldkorn fra februar 2020

Her får du igen mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Mar­tin Kohl­stedt — JINGOL (Hen­rik Schwarz Recur­rent)
2. Robot Koch — Liquid
3. I Bre­ak Hor­ses — Death Engi­ne
4. Foreign Fields — Rose Col­ored
5. Akira Kosemu­ra — Love Is About Daily Leaps
6. The Slow Show — Hard to Hide (Nik­las Pas­ch­burg Rework)
7. The Blue Van — Heavy Load
8. Flag Whi­te — Ika­ros
9. Johan Gran­berg — Turn Off the Light
10. Goss — Figh­ting For The Gospel ft. Sel­ma Judith
11. Rone — Babel (Alter­na­ti­ve ver­sion)

Mar­tin Kohl­stedt — JINGOL (Hen­rik Schwarz Recur­rent)

 

Robot Koch — Liquid

 

I Bre­ak Hor­ses — Death Engi­ne

 

Foreign Fields — Rose Col­ored

 

Akira Kosemu­ra — Love Is About Daily Leaps

 

The Slow Show — Hard to Hide (Nik­las Pas­ch­burg Rework)

 

The Blue Van — Heavy Load

 

Flag Whi­te — Ika­ros

 

Johan Gran­berg — Turn Off the Light

 

Goss — Figh­ting For The Gospel ft. Sel­ma Judith

 

Rone — Babel (Alter­na­ti­ve ver­sion)

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!