23 apr
2014

We Are The Way For The Cosmos To Know Itself — Tiger (snippet)

we are the way

For ca. år siden opda­gede jeg et inter­es­sant nyt musi­kalsk pro­jekt, under det lange og mysti­ske navn We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, hvis navn og musik udsprin­ger af en fasci­na­tion af filo­sof­fen og fysi­ke­ren Carl Sagan.

Jeg var impo­ne­ret af grup­pens intel­li­gente, legende fusion af techno, pop og acid med et drøm­mende og tran­ce­frem­kal­dende mulig­heds­rum for lyt­te­ren og havde også en snak med Mads fra ban­det om Carl Sagans filo­sofi, og hvor­dan den har smit­tet af på deres musi­ku­ni­vers (læs ind­læg­get her: http://www.musikmigblidt.dk/we-are-the-way-for-the-cosmos-to-know-itself.html).

Siden blev alle numre taget af Soundcloud (og der­for også mit gamle ind­læg), og der var stille omkring ban­det i lang tid. Lige ind­til det ud af det blå i star­ten af april blev offent­lig­gjort, at ban­det spil­ler på intet min­dre end dette års Roskilde Festi­val! Nær­mere bestemt som en del af festi­va­lens Apollo Count­down program.

Hel­dig­vis behø­ver du ikke vente så lang tid på nyt fra den mysti­ske og filo­so­fisk anlagte kvar­tet. Den 23. maj udkom­mer We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself’s før­ste single Tiger, men alle­rede her en måned inden er det mig en glæde at kunne dele en lille 44 sekun­ders teaser!

We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Tiger (Snippet)

 

44 sekun­der er jo ikke meget, men det er alli­ge­vel tyde­ligt, at num­me­ret går i en lidt mere pop­pet og bob­lende “bouncy” ret­ning, end den dem­over­sion jeg i sin tid havde ind­lej­ret i det før­om­talte gamle ind­læg. Julie Chri­sti­an­sens svæ­vende vokal er så vidt jeg kan bedømme pla­ce­ret mere i for­grun­den og giver (som tid­li­gere kon­sta­te­ret) sta­dig asso­ci­a­tio­ner til den måde Kirstine Stubbe Teg­l­b­jærg (Blue Foun­da­tion) syn­ger på, hvil­ket i min optik aldrig er en dår­lig ting.

Jeg spurtge Mads fra ban­det om det mere pop­pede udtryk, hvor­til han svarede:

“Vi har fået hjælp af Car­sten Hel­ler og Syl­ve­ster Struck­man (Mø) til pro­duk­tio­nen af Tiger.

Vi har opta­get tra­cket sam­men med Syl­ve­ster, som så single-potentiale i num­me­ret og så har vi arbej­det videre med pro­duk­tio­nen sam­men med Car­sten. Han har helt klart opfor­dret os til at frem­hæve de mere pop­pede aspek­ter i Tiger. Men ikke desto min­dre er vi rig­tig glade for resultatet.

Dog er vores gene­relle lydæ­ste­tik lige så skæv og skør som før­hen. Vi spil­ler sta­dig syrede impro­vi­se­ret synt­he­sizer pas­sa­ger live og har også en masse syre tra­cks i skuf­fen, som måske kom­mer ud en dag.”

 

Per­son­ligt ser jeg meget frem til at høre Tiger i sin hel­hed. Disse 44 sekun­der teg­ner sær­de­les godt!

Tiger udkom­mer den 23. maj sam­men med b-siden The King And All His Trees.

I mel­lem­ti­den kan We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself inden Roskilde Festi­val ople­ves live fire gange i Køben­havn og en enkelt gang i Odense. Her kan man for­vente højt ener­gi­ni­veau, live­trom­mer, livesynths, masser af lys og visu­als, og som Mads fra ban­det udtryk­ker det “ikke noget com­pu­ter­play­back fis”.

 

1. maj, Stu­den­ter­hu­set, Odense (som sup­port for Ben­dik)
23. maj, Dome Of Visions, Køben­havn (single release)
24. maj, Plu­gout Festi­val, Engels­holm nær Vejle
5. juni, Vega Ideal Bar, Køben­havn
13. juni, Rust, Køben­havn (klub-koncert kl. 01.00)

 

19 apr
2014

Tivoli Offspring 2014 — 2 dage, 5 scener, 45 bands

offspring

Den 25–26. april fin­der Tivoli Off­spring sted i Tivoli i Køben­havn. Off­pring er en mini­mu­sik­festi­val med fokus på upco­m­ing musik fra pri­mært Danmark.

Lineup­p­pet er tæt på at være så talent-og under­grunds­o­ri­en­te­ret, at det næsten lig­ner den aar­hu­si­an­ske SPOT-festival. Det er der­med en unik chance for at fange en pæn andel af de kunst­nere, som kom­mer til at defi­nere dansk musik inden­for det næste års tid. Mange af kunst­nerne spil­ler også på dette års Roskilde Festi­val som en del af festi­va­lens “Apollo Countdown/Rising Acts” — en række udvalgte lovende nor­di­ske upco­m­ing kunst­nere, som spil­ler i opvarmningsdagene.

Off­spring byder på ikke min­dre end 45 navne, som spil­ler over to dage på fem sce­ner: Glas­sa­len, Radio­bi­lerne, Plæ­nen, Har­moni­pavil­lo­nen og på en nye­tab­le­ret scene i Smø­gen ved foden af Biergarten.

Pri­sen er 150 kr. for begge dage (eller nor­mal entrépris for en enkelt dag). Har du årskort til Tivoli, kom­mer du gra­tis til Off­spring begge dage.

Lineup­pet ser såle­des ud:

The Eclectic Moni­ker ∙ The New Spring ∙ Gin­ger Ninja ∙ Ukendt Kunst­ner ∙ Hig­ha­sakite ∙ Sekuoia ∙ Mar­ve­lous Mosell ∙ The Minds of 99 ∙ Den Fjerde Væg ∙ Julias Moon ∙ S!vas ∙ Scar­let Chi­ves ∙ Danni Toma ∙ KIll J ∙ My Heart the Brave ∙ Byrta ∙ Karl Wil­liam ∙ Dark­ness Falls ∙ Vild $mith ∙ Jacob Bel­lens SOLO ∙ Gabriel ∙ Mads Björn ∙ Penny Police ∙ Less Win ∙ My bubba ∙ Kri­stina Renée ∙ Yepha ∙ Who­res & Thie­ves ∙ Förtress ∙ Amin Karami ∙ Char­lotte Hae­sen ∙ Monop­hona ∙ Sun Glit­ters ∙ Mont Oli­ver ∙ Ponyblod ∙ Men­doza ∙ Marwan ∙ Doug­las Dare ∙ The Mal­pra­ctice ∙ Get Your Gun ∙ Vam­pire Blow ∙ The Woken Trees ∙ Son of Cea­sar ∙ Com­mu­ni­ons ∙ Blaue Blume

 

Der vil med andre ord være musik simul­tant rundt omkring i haven, så du må altså pri­o­ri­tere. Men fortvivl ikke — Musik Mig Blidt for­tæl­ler dig, hvad du ikke må gå glip af ud af de mange spæn­dende kunst­nere (og et par min­dre nye, men rela­tivt ukendte kunstnere)!

 

Doug­las Dare

Douglas-Dare-photo-001

Hvis du kan lide James Blake og Sohn, er mit gæt at Doug­las Dare er noget for dig! At Off­spring har boo­ket 23-årige Doug­las Dare er lidt af et scoop i min bog. Den engel­ske sin­ger song-writer og pia­nist, der til­sæt­ter elek­tro­ni­ske effek­ter til sin musik, er sig­net på et af mine ynd­lings­pla­de­sel­ska­ber — Era­sed Tapes (bl.a. Nils Frahm, Lubo­myr Mel­nyk, A Win­ged Victory For The Sul­len og Peter Broderick).

Han har alle­rede udgi­vet en magisk EP (Seven Hours) og bars­ler med et regu­lært debutal­bum med tit­len Whelm den 12. maj, der hvis man skal tro på The Quie­tus anmel­delse er “bit­ter­sødt, råt og ærligt — og for før­ste gang i lang tid — er det et piano sin­ger album der ikke druk­ner i kliché.”

Man kan i hvert fald sige det samme om Ep’en Seven Hours og de to før­ste numre (Nile og Swim) fra den kom­mende LP.

 

Lyt også til det fan­ta­sti­ske num­mer London’s Rose, som Doug­las Dare opfør­ste for The Lef­tover Ses­sions sid­ste år. Jeg håber, det også er at finde på det kom­mende album!

 

Du bli­ver sim­pelt­hen også nødt til at lytte til num­me­ret Seven Hours, der nok er mit ynd­lings­num­mer med Doug­las Dare, men som desværre ikke er at finde på soundcloud. Lyt der­for til det via Spo­tify eller WiMP:

 

 

 

Com­mu­ni­ons 

communions

Com­mu­ni­ons er en køben­havnsk kvar­tet, bestå­ende af brød­rene Mar­tin og Mads Rehof, Jacob van Deurs For­mann og Fre­de­rik Lind Köp­pen. De er en del af new punk eller post punk scce­nen i køben­havn, der kan spo­res til stu­die– og spil­le­ste­det Mayhem, hvor også Ice­age og Lower hører til. Com­mu­ni­ons er dog lidt mere til­gæn­ge­lige og pop­pede i deres udtryk i kraft af et større fokus på melo­dier og gui­tar hooks.

I januar udgav Com­mu­ni­ons debut-EP’en Cobb­le­sto­nes, der har noget for­fri­skende ung­dom­me­ligt nihi­li­stisk over sig! Ban­det har også fået inter­na­tio­nal opmærk­som­hed fra bl.a. tone­an­gi­vende Pitchfork.

 

 

Kill J

kill j343434

Kill J har helt fortjent taget den inter­na­tio­nale musik­blog­os­fære med storm. i betragt­ning af, at duoen offi­ci­elt kun har udgi­vet to numre, har opmærk­som­he­den været mas­siv fra før­ste dag, sing­len Pho­e­nix ramte Soundcloud. Talen­tet er da også mas­sivt, så måske er det ikke så mær­ke­ligt endda, og så hjæl­per det nok også, at Kill J for­e­ner mange ten­den­ser vi ser lige nu i ny musik. Knivskarpe elek­tro­pop­pede pro­duk­tioner, dybt run­gende og sfæ­ri­ske klang­fla­der, R&B og hip-hop elementer.

Kill J’s hove­d­at­trak­tio­nen er dog Julie Aagaards vokal, der kan lave de fine­ste vibra­tio­ner. Man får ind­tryk­ket af, at hen­des stem­me­kon­trol er så over­le­gen og sik­ker, at hun kan gøre fuld­stæn­dig hvad der pas­ser hende uden at falde igennem.

 

Jeg har set Kill J live nogle gange nu og har hver gang fået ståpels på den gode måde. Du kan i øvrigt være sik­ker på, at de endnu uud­givne sange hol­der den høje stan­dard. Ét af disse er You Have Ano­t­her Lover som for­ny­lig duk­kede op som en live­ses­sion hos kva­li­tets­be­vid­ste Yours Truly.

Kill J – You Have Ano­t­her Lover from Yours Truly on Vimeo.

 

 

Blaue Blume

Kon­tra­sterne står i kø i Blaue Blu­mes musik. Deres musi­kal­ske uni­vers er nem­lig et over­ra­skende miks af intel­li­gent, avant­gar­di­stisk pop og stø­jende postrock.

Blaue Blume er et fire­mands­band med Robert Jen­sen Buhl på gui­tar, Jonas Smith på vokals og gui­tar, Peter Bøg­vad på bas og Søren Jen­sen Buhl på trom­mer. Ban­det fik hur­tigt vind i sej­lene, alle­rede da deres før­ste single røg online og er ble­vet omtalt på mange store inter­na­tio­nale musik­si­tes og blogs.

Også her på blog­gen har Blaume Blume fået posi­tiv opmærk­som­hed. Især for­san­ger Jonas Smiths vokal er et træk­pla­ster af de helt store, som jeg tid­li­gere har kastet disse ord efter:

Jonas Smiths vokal min­der om When Saints Go Machines Niko­laj Manuel Von­silds vokal i spænd­vidde og dra­ma­ti­ske frem­fø­relse, græn­sende til det tea­tral­ske. Den er intet min­dre end virtuos! Der er så mange vibre­rende nuan­cer i hans stemme, at den er et stu­die værd i sig selv. Ubesværet veks­ler han mel­lem fal­set og baryton.”

 

 

My Heart the Brave

my heart

Bag My Heart the Brave står den København-baserede pro­du­cer Cas­par Hes­sela­ger (bl.a. The Eclectic Moni­ker, Hymns from Nine­veh, Quick Quick Obey, Jetsi Kain). Han nye pro­jekt byder på detal­je­rig og fest­lig electro­pop, der dyr­ker den gode melodi. Har endnu kun et enkelt num­mer til­gæn­ge­ligt på soundcloud, men det lover godt.

 

 

Hig­ha­saKite

highasakite4

Nor­ske Hig­ha­saKite er et ret etab­le­ret band, der spil­lede på Roskilde Festi­val sid­ste år. De laver drøm­mende indi­erock med højt til lof­tet. Hig­ha­saKite har styr på de gode melo­dier og bru­ger et stort arse­nal af instru­men­ter. Lives­howet ple­jer at være domi­ne­ret af et væld af indi­an­ske sym­bo­ler som fjer og krigs­ma­ling, men det ene­ste til­nær­mel­ses­vist tru­ende ved ban­det er imid­ler­tid den bul­drende stortromme.

Hig­ha­saKite har to albums under bæl­tet — debutal­bum­met, All That Flows Will Rain og den dug­fri­ske Silent Tre­at­ment. Sel­ve­ste Bon Iver er i øvrigt fan, og det er jeg også.

 

 

Scar­let Chives

scarlet2

Dan­ske Scar­let Chi­ves andet album This Is Pro­tection byder på mør­kere og mere ilde­vars­lende toner, end det var til­fæl­det på deres selv­be­tit­lede debutal­bum. Det går dog hånd i hånd med et luf­tigt og sfæ­risk udtryk, som sam­men­lagt giver et kon­trast­fuldt og dra­ma­tisk univers.

Ban­dets lyd pla­ce­rer sig sta­dig mel­lem alter­na­tiv pop og rock, men bru­gen af synt­he­sizer fyl­der en del på det nye album og bidra­ger kraf­tigt til at give den mør­kere tone et mystisk skær. Når det kom­mer til Maria Holm-Mortensens vokal, synes den i for­vejen at rumme en natur­lig under­lig­gende dyster­hed, der effek­tivt under­støt­ter den over­ord­nede mørke æstetik.

 

 

 

Gabriel

Gabriel (som figu­re­rede på Guld­korn marts 2014) disker op med for­nem dansk­spro­get elektro-artpop eller hvad han selv kal­der for eksi­sten­tiel pop­mu­sik. Tid­li­gere på året udgav han den det ambi­tiøse mini­al­bum Rosensale og var­mede efter­føl­gende op for Sohn.

Rosensale kon­cept album, der arbej­der ud fra ideen om at hvi­ske i lyset, hvad vi er ble­vet for­talt i mør­ket.

 

 

 

Byrta

Byrta (Guðrið Hans­dót­tir (tid­li­gere solo­ar­tist) og Janus Ras­mus­sen fra Island­ske Blood­group.) laver kølig og melo­disk electro­pop i stil med dansk-islandske Kúra. Guðrið syn­ger dog på færøsk og tonen er lysere.

 

Det selv­be­tit­lede debutal­bum er spæk­ket med moderne pop­mu­sik af høj standard!

 

 

 

Sun Glit­ters

Sun Glit­ters er fra noget så ekso­tisk som Luxem­bourg. Bag musik­ken står Victor Fer­reira, der laver atmos­fæ­risk drøm­mende down­tempo electronica/R&B. Nav­net er velvalgt, for det har nem­lig en slags gli­trende lyd.

Sun Glit­ters bed­ste num­mer til dato er efter min mening den smukke Only You.

 

Tjek også denne 10 minut­ter lange for­læn­gede live-version, som i den grad sen­der én i drømmezonen.

 

 

Penny Police

Penny Police har udgi­vet en udmær­ket LP og en fin EP. Marie Fjeld­sted, som er Pen­nys Police’s bor­ger­lige navn skri­ver gode og ved­kom­mende sange og har en klar og sød stemme, der når den er bedst for­mid­ler en skrø­be­lig­hed, som der går lige i hjer­tet på én.

 

Num­me­ret Soul and Sound er det sene­ste fra Penny Police. Det er før­ste sang ud af tre på en kom­mende EP med tit­len Join For­ces som er skre­vet i sam­ar­bejde med kom­po­nist Signe Lykke og er ind­spil­let af stort ensemble.

Ep’en er inspi­re­ret af filo­sof og teo­log K. E. Løgstrups tan­ker og hand­ler om at omfavne i ste­det for at afvise. Penny Police for­tæl­ler: “Vi lever et liv, som er for­vik­let ind i andre men­ne­skers liv. Vi kan ikke lyk­kes med vores liv alene. Vi er afhæn­gige af hin­an­den og har magt over hin­an­den, og der­for skal vi tage vare på hin­an­den. Join For­ces er delt ind i tre sange. Før­ste sang hand­ler om indi­vi­det, anden sang om fæl­les­ska­bet og tredje sang om noget, der er større end os selv.”

De to sid­ste sange bli­ver afslø­ret de to næste man­dage op til SPOT-festival hvor EP’en uro­p­fø­res den 3. maj.

 

 

Tivoli Off­spring 2014 playliste

Hvis du selv vil udfor­ske mere af pro­gram­met på egen hånd, har jeg sam­let alle kunst­nerne i en play­li­ste herunder:

 

17 apr
2014

Lowly — Daydreamers (single)

Lowly 5

Foto: Michell Sme­de­gaard Boysen

Bang! så lan­dede én af de bed­ste sing­ler ind­til videre i år fra dan­ske Lowly! Day­drea­mers er på alle måder skøn sang og nær­mest en art “ant­hem” med en fan­ta­stisk melodi og meget livs­be­kræf­tende energi! Hvis du ikke nyn­ner med efter et par afspil­nin­ger med luk­kede øjne og smil på læben, vil det komme på bag på mig. Det gør jeg i hvert fald selv!

Lowly er et ny inter­es­sant band, eller som de selv kal­der sig — kom­po­ni­st­kol­lek­tiv, sam­men­sat af stærke indi­vi­du­elle kræf­ter fra andre pro­jek­ter,  som stort set alle før har været i fokus på blog­gen: Nanna Schan­nong, Kas­per Staub (Islets of dust), Sof­fie Vie­mose (NANOME), Tho­mas Lund (Point Blank) og Stef­fen Lundt­oft (Novem­ber­De­cem­ber). Der­med nær­mer Lowly sig (undergrunds)supergruppestatus! Ban­det går meget kol­lek­tivt til værks og skri­ver, kom­po­ne­rer og arran­ge­rer alle på lige fod.

Til­bage til Day­drea­mers. Num­me­ret star­ter med nogle tin­drende, ele­tro­ni­ske spil­ledå­se­ag­tige lyde, der giver et naivt udtryk. Et ensomt gui­tar­riff intro­du­ce­res og kører i ring ind­til num­me­ret efter ca. 50 sekun­der plud­se­ligt let­ter med en lige dele bru­sende og beru­sende synt­he­sizer akkom­pag­ne­ret af den prok­la­me­rende tekst:

We’re the Day­drea­mers / We hide from the sun / To prove we’re strong belie­vers / We’re playing with guns / We’re the true achie­vers / We come from above / And not­hing comes between us /And our race back to the top.”

Her­ef­ter føl­ger en smit­tende og meget for­lø­sende “ahhhh ahhhh ahhhh” melo­di­linje sam­ti­dig med, at en mar­che­rende rytme leder hen til en mere bom­ba­stisk per­kus­sion og en fuldt udbyg­get instru­men­te­ring med en her­lig fejende, drøm­mende karak­ter. Jeg elsker den måde Nanna Schan­nong og Sof­fie Vie­mo­ses voka­ler klin­ger uni­sont og meget har­monisk. Det er denne har­moni, der for mit ved­kom­mende for alvor får mig til at lukke øjnene i en mild ekstase.

 

En debut EP er ind­spil­let og på trap­perne, og i mel­lem­ti­den vil jeg anbe­fale at fange Lowly på dette års SPOT-festival i Aar­hus, nær­mere bestemt den 3. maj, kl. 23 i Musik­hu­sets foyer. Link til event på Face­book: https://www.facebook.com/events/590598731048422/?source=1

 

Lowly | Facebook

Related Posts with Thumbnails

TRANSLATE

Search


Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier


Banner_black
bloglovin
The Hype Machine