24 okt
2014

Musik Mig Hårdt vol. 4

eye
Artwork: Mat­t­hew Divito

Det er tid til en ny play­li­ste fuld af dans­sable sange, der spæn­der vidt fra electro og disco i for­skel­lige afskyg­nin­ger (Lemai­tre, Spada, Oli­ver, Ten Walls), til­ba­ge­læ­nede ryt­mer (Wal­deck, Cari­boBuKarl Grün­der, Mac DeMarco + Hazy Moun­tains) tung hip-hop (Mykki, Blanco, Gold Link, The Celestics) til et par numre vi kunne kalde nut­tet, naiv tyg­ge­gum­mipop (Sop­hie og Kero Kero Bonito)!.

Af dan­ske kunst­nere figu­re­rer i denne omgang Vin­ter­tur med en ener­gisk omgang power-electro, Jonas. K.P. med gro­ovy, melo­disk electro­nica og Chri­stian d’Or med et humo­ri­stisk 80’er disco-inspireret num­mer, Hot Pants.

Tra­ck­li­ste:

1. Big Wild — Sun­rise
2. Cari­bou — Can’t Do Wit­hout You (Tale Of Us & Mano Le Tough Remix)
3. Lemai­tre — Wait (Jerry Folk Remix)
4. Chri­stian d’Or — Hot­pants (ori­gi­nal ver­sion)
5. Wal­deck — Midsum­mer Night Blues
6. Mac DeMarco — Bro­t­her (Hazy Moun­tains Remix)
7. Karl Grün­der — Was­hed
8. Jonas K.P. — Flow
9. Spada Feat Hosie Neal – Feel Like Home (Red Vel­vet Dress)
10. RL Grime — Core — RL Grime
11. The Celestics ft. Waldo — 173(pipo ver­sion)
12. Gold­Link — Ay Ay (Lindsay Lowend & Jonah Base­ball Remix)
13. Mykki Blanco — Mos­hin In The Front Feat. Cities Aviv
14. SOPHIEBIPP
15. Kero Kero Bonito — Fla­m­ingo
16. Angus & Julia Stone — A Heart­break (ODESZA Remix)
17. Big Data — Dan­gerous (Oli­ver Remix)
18. VINTERTUR — The New
19. Oli­ver — Fast Forward
20. Ten Walls — Wal­king With Elephants

21 okt
2014

Generationals — Alix (LP)

generationals

Den New Orleans-baserede indie-rock/pop duo Gene­ra­tio­nals låner ele­men­ter både fra 50’erne, 60’erne, 790’erne og 80’erne og kry­drer det med elek­tro­ni­ske ele­men­ter fra nuti­den. Siden jeg hørte dette skønne, ven­lige num­mer i 2011, har jeg fulgt duoen:

Ted Joy­ner og Grant Wid­mer har været ven­ner siden high school, og siden 2008 har de skre­vet og spil­let sam­men som Gene­ra­tio­nals. Deres nye album Alix er deres fjerde fuld­længde. Denne gang har de alli­e­ret sig med The Shins med­lem Richard Swift som pro­du­cer (har tid­li­gere pro­du­ce­ret The Shins, Ten­nis, Foxy­gen), og det har resul­te­ret i en dej­lig foku­se­ret og har­monisk lyd­sig­na­tur, hvor der er skruet ned for lo-fi æste­tik­ken og rock­ten­den­serne sam­men­lig­net med tidligere.

Alix rum­mer opti­mi­stisk og char­me­rende pop fuld af iøre­fal­dende melo­dier, nasale voka­ler, smukke fal­set­toer, upbeat trom­mer og mild mærkelighed.

Nogle gange bli­ver det nær­mest dansa­belt som på Rea­ding Signs og Heart In Two, der låner kraf­tig fra synt­hpop og disco fra 80’erne. Med lidt god vilje kan man fak­tisk danse til alle num­rene, selvom det måske så mest er egnet til sidst på nat­ten, hvor folk er fulde og kær­lige og lidt sløve og dan­ser med halvfjol­lede salige smil på læberne til de til­ba­ge­læ­nede, men alli­ge­vel erner­gi­hol­dige toner.

Lyt engang til sing­len Gold Sil­ver Dia­mond her­un­der, som jeg også inklu­de­rede på Guld­korn juli 2014-kompilationen, og hvis du kan lide dét så giv hele album­met et spin eller 10 via enten Bandcamp, Spo­tify eller WiMP læn­gere nede! Favo­rit­num­me­ret er nok skæ­ring num­mer 7 — Welcome to The Fire.

 

14 okt
2014

Musik Mig Blidt aften i Vanløse

mmb præsenterer4

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­overe ny og spæn­dende musik fra den dan­ske under­grund. Den 14. novem­ber ryk­ker MMB for før­ste gang dette online-arbejde ud i den fysi­ske ver­den! Musik Mig Blidt har nem­lig fået æren af at kura­tere en kon­certaf­ten på Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse den 14. novem­ber fra kl. 20.30. En aften jeg er sik­ker på bli­ver helt magisk, og hvor du er inviteret!

Magien bli­ver leve­ret af tre dan­ske upco­m­ing kunst­nere, hånd­pluk­ket sær­ligt til denne aften af Musik Mig Blidt; Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­meyer og Míl­ford, som du kan lære nær­mere at kende i det følgende.


 

Tusind­fald

tusindfald500

Tusind­fald udgav deres debut-EP Kys I efter­å­ret 2013 på det bri­ti­ske pla­de­sel­skab Inde­la­bel. Udtryk­ket befin­der sig et lunt sted mel­lem dra­gende drøm­mepop og shoegaze.

Ban­det blev dan­net omkring den dan­ske pro­du­cer, sangskri­ver, lyd­de­sig­ner og stu­de­rende hos Sonic Col­lege i Haderslev, Jesper Lun­da­ger. Der­u­d­over består ban­det af Astrid Lund Østrup på vokal, Mikkel Peder Fabri­cius på bas og Sofie Johanne Birch på backingvokal. Udtrykket befin­der sig et lunt sted mel­lem sær­de­les dra­gende drøm­mepop og shoegaze.

Favo­rit­ten er nok den him­mel­stræ­bende Sol­strejf hvis enkle lyrik, jeg kun kan til­slutte mig: “Solstrejf/ hvor er du nu/ jeg sav­ner dig”.

Tusind­fald — Solstrejf

 

Eska­pisme spil­ler en stor rolle i Tusind­falds musik. Det er musik, hvor du kan drømme dig langt væk fra stress og jag. Den lidt lang­som­mere og mere atmos­fæ­ri­ske Kys burde få dig til at føle dig tæt på vægt­løs og hvis du luk­ker øjnene, er det næsten som om du dri­ver afsted på en blød bomuldssky.

Tusind­fald — Kys

 

Det samme gør sig gæl­dende på den instru­men­tale Under Over­fla­den.

Tusind­fald — Under Overfladen

Kys har i øvrigt fået en pas­sende drøm­mende video, som er fil­met og instru­e­ret af ban­det selv.

 

Ep’en kan oså strea­mes på Spo­tify eller WiMP:

  

 

Jens-Ulrik Kle­e­meyer

Jens-Ulrik Kleemeyer
Jens-Ulrik Kle­e­meyer er udover at være med­elem af ban­det Green Lives også en lovende singer-songwriter, der med udgangs­punkt i enten kla­ve­ret eller gui­ta­ren skri­ver rørende og ved­kom­mende sange. Udtryk­ket vari­e­rer fra det enkle og intime til det mere gran­diose med store sfæ­ri­ske lyd­fla­der. Kle­e­mey­ers røst besid­der en dybde og tro­vær­dig­hed, der bevir­ker at man vir­ke­lig spid­ser ører og lader hvert et ord i de fine tek­ster bund­fælde sig.

Som singer-song wri­ter har Jens Ulrik udgi­vet EP og en enkelt single. Sing­len er den fine Water Song, der har fået en flot video af Cecile Sme­tana Baudier.

 

EP’en kan du streame her via enten Soundcloud eller Spotify:

 

 

Jens-Ulrik Kle­e­mey­ers crowd­fun­dede fuld­længde album er lige på trap­perne og får den lige­fremme titel SHITFACED. Album-teaseren neden­for, hvor Jens-Urik opfø­rer san­gen Sicily Rising, var fak­tisk udslags­gi­vende for, at jeg beslut­tede mig for at få prøve at fin­grene i Jens-Ulrik Kle­e­meyer til koncert-aftenen den 14. novem­ber i Van­løse. Jeg fin­der nem­lig både tekst og melodi sinds­sygt rørende og hjer­teskæ­rende! San­gens kraft går klart igen­nem video­ens skra­bede lyd– og billedkvalitet.

 

Míl­ford

Milford

Míl­ford er en kvar­tet fra Køben­havn betå­ende af Johan Nør­re­gaard, Mik­kel Baunkilde, Jacob Ulstrup og Mads Nør­re­gaard Michelsen.

Debutal­bum­met Smit­he­re­ens blev dels ind­spil­let i det gamle DDR Radio­hus i Ber­lin og dels i band­med­lem­mer­nes lej­lig­he­der samt i en kold­krigs­bun­ker i Køben­havn. Det udkom i juni og er et på alle måder flot debutal­bum. Album­mets 11 skæ­rin­ger kan karak­te­ri­se­res som drøm­mende indie med både elek­tro­ni­ske og fol­kede ele­men­ter. Melo­di­erne er smukke og udtryk­ket vari­e­ret og afspej­ler inte­gri­tet og stor bevidst­hed om egne vir­ke­mid­ler. Af og til, som på åbnings­num­me­ret Making Sense og Skin & Bones, lyder Míl­ford lidt som kol­le­ga­erne i Kis­saway Trail, når det kom­mer til vokal­brug og melo­diøs stor­la­den­hed (med fæl­les råb). Míl­ford er dog alli­ge­vel helt deres egne og fortje­ner meget mere opmærk­som­hed end de hidtil har fået!

 


 

Hele her­lig­he­den koster dig kun 60 kr. —  bil­ligt for tre magi­ske koncerter!

Tid & Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse, den 14. novem­ber fra kl. 20.30.

Køb bil­let her.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/372202429597514/?fref=ts 

 

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine