28 maj
2015

Nyt album fra Lydmor + koncert på Hard Rock Café

lydmor

Lyd­mor aka karis­ma­ti­ske Jenny Ros­san­der er efter nogle år på inten­siv turné rundt omkring i Europa og en række intim­kon­cer­ter i folks pri­vate hjem ende­lig klar med et nyt album med tit­len Y. Album­met består af 10 sange pri­mært omhand­lende kær­lig­hed på godt og ondt — mest den slags der smer­ter. “Y” skal i øvrigt udta­les på dansk og ikke på engelsk, som man måske skulle tro.

Jenny for­kla­rer, at hun havde svært ved at finde en titel, der kunne ind­kredse de mange for­skel­lige følel­ser og stem­nin­ger på album­met, men at det på et tids­punkt begyndte at give mening at kalde album­met Y. For­kla­rin­gen er lidt pud­sig. Ved de mange per­son­lige møder med fans, jour­na­li­ster og musik­folk fra udlan­det i stu­dier, spil­le­ste­der og stuer har Jenny gen­tagne gange måt­tet hjælpe med udta­len af “Jenny”, hvor sær­ligt y’et voldte pro­ble­mer. Tal­rige gange måtte hun demon­strere hvor­dan “y” udta­les med kort stød og spids trut­mund. Hun udvik­lede der­for et sær­ligt per­son­ligt for­hold til bog­sta­vet “y”.

er over­ord­net et vel­lyk­ket album, synes jeg. Jeg har altid været begej­stret for Lyd­mors fjer­lette men udtryks­fulde vokal. Hen­des stem­mes klang vir­ker skrø­be­lig og kraft­fuldt insi­ste­rende på samme tid, og denne kom­bi­na­tion vir­ker på mig dra­gende. Det gæl­der sær­ligt på de numre, hvor der er skruet ned for de elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler til for­del for aku­stisk kla­ver og vokal med mere luft omkring ind-og udåndinger. Sange som Drugs In My Pocket, Seven and Four og I Love You ram­mer plet med rå, ufor­fal­sket ærlig­hed og bit­ter­sødme; “I have your hand mine / I’ve got drugs in my pocket / So for now we’ll be just fine” (Drugs In My Pocket).

Det er sam­ti­dig den pri­mære årsag til at Lyd­mor altid er en stor ople­velse live. Man kan mærke hen­des nær­vær. Man tror på hende. Stem­men til­fø­jer ordene tyngde, og hen­des følel­ses­til­stande bli­ver umær­ke­ligt til ens egne.

 

De mere elek­tro­ni­ske og “gang-i-den” numre som f.eks. åbne­ren Mark Of Beauty, New Cars and Babies og den mørke Remem­ber Decem­ber er under­hol­dende, men skil­ler lyd­mæs­sigt ikke næv­ne­vær­digt ud fra mæng­den af stærke kvin­der, der for tiden ynder at bruge synt­he­sizere og elek­tro­nik i deres musik — af nor­di­ske f.eks. Sus­anne Sund­før, Aur­ora og Emi­lie Nicolas.

De to sid­ste sange føler jeg også behov for at vende, da på hver sin måde er sær­de­les vel­lyk­kede. What Hap­pe­ned Here? er en smuk chil­let sag, der gli­der drøm­mende afsted på sprødt knir­kende bas og pul­se­rende beat, godt hjul­pet på vej af stry­gere samt luf­tige voka­ler af Jenny selv og Andreas Aren­holt Binds­led (for­san­ger i Hel­met Com­pass). Bridge udmær­ker sig ved i sid­ste halv­del at bygge op til et meget for­lø­sende kli­maks, der sam­ti­dig afslut­ter album­met med håbet i behold: “Some­day I’ll build a bridge of bro­ken ships to take me home”.

Gra­tis kon­cert med Lyd­mor på Hard Rock Café

I dag kl. 18.30 kan du fange Lyd­mor til gra­tis kon­cert på Hard Rock Café i Køben­havn i anled­ning af, at den tra­di­tions­rige café er flyt­tet i nye loka­ler lige ved Rådshuspladsen!

Der er des­u­den Happy Hour i baren fra 17–19!

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1380925745542258/

19 maj
2015

Vind billetter til Man Without Country på BETA

man without country

Man Wit­hout Coun­try giver kon­cert den 28. maj på BETA på Ama­ger (Opda­te­ring: Musik Mig Blidt favo­rit­terne Sweet Tem­pest er sup­port!), og det kan du vinde 2x2 bil­let­ter til her på siden!

For at del­tage i lod­træk­nin­gen skal du blot sende en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len “Man Wit­hout Coun­try på BETA. Husk også at angive dit fulde navn. Lod­træk­nin­gen fin­der sted den 26. maj kl. 12. Vin­deren får direkte besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­ggjort i dette ind­læg. Opda­te­ring: Til­lykke til Sabine Ander­sen og Nana Lange!

Man Wit­hout Coun­try er en duo fra South Wales, der laver synt­h­ba­se­ret og atmos­fæ­risk electropop/electronica — ofte med dystre under­to­ner og med højt til lof­tet. Beslæg­tede kunst­nere tæl­ler M83, Röyks­opp, I Break Hor­ses, Big Black Delta, Hooray For Earth og dan­ske Spleen Uni­ted. Det før­ste debutal­bum Foe lan­dede i 2012, og et par af num­rene fra denne plade havde jeg med på min play­li­ste “Elek­tro­ni­ske spids­fin­dig­he­der” som en del af Musik Mig Blidts inte­gre­rede WiMP side. Sær­ligt num­rene Ice­berg, Ebb & Flow, Migrat­ing Clay Pigeon og deres eget hård­pum­pede remix af samme impo­ne­rede mig dengang.

 

Deres andet album Maxi­mum Entropy udkom i februar måned. Album­met er sær­ligt stærkt i før­ste halv­del og byder blandt andet på de fede numre Roma­nek og Laws Of Motion, der har gæste­vo­kal af White Sea aka Mor­gan Kibby fra M83. Sidst­nævnte er et af de smuk­ke­ste electropop-numre, der ind­til videre er udkom­met i år!

 

Udover disse to numre fra album­met vil jeg anbe­fale at lytte til Clay­ma­tion, Entropy og Oil Spill:

 

Man Wit­hout Coun­try har des­u­den remixet et væld af store etab­le­rede indie-artister som M83, Röyks­opp, Miike Snow, Sus­anne Sund­før, Active Child, Moby og dan­ske Fal­lu­lah. Tjek stør­ste­delen af duo­ens remixes ud her:

 

8 maj
2015

Fribytterdrømme — Labyrintens Farver + releasekoncert!

fribytterdrømme

Psy­ke­de­lisk rock er langt fra død! Gen­ren, der havde sin stor­heds­tid i slut­nin­gen af 60’erne og star­ten af 70’erne med bl.a. Step­pe­u­le­vene her­hjemme, synes at have fået en lille revi­val med de til gen­ren dedi­ke­rede festi­va­ler Aar­hus Psych Fest og nu også Copen­ha­gen Psych Fest. Et andet eksem­pel er ban­det Spids Nøgen­hat med Lorenzo Wood­rose fra (bl.a.) Baby Wood­rose, der har fået et rela­tivt godt tag i det brede dan­ske publi­kum — senest mar­ke­ret af, at ban­det i 2014 vandt en Danish Music Award for Årets live­navn. Psych-scenen her­hjemme er for­bav­sende levende med gode og spæn­dende bands som f.eks. De Underjor­di­ske, Tid­lige Arm­bånd, De Høje Hæle, Græv­ling, Skam­mens Vogn, The Wands, Dead­pan Inte­fe­rence og Ekkofabrikken.

Fri­byt­ter­drømme har rum­ste­ret de sid­ste 4–5 år i under­grun­den, men med det helt nye og over­be­vi­sende debutal­bum Labyrin­tens Far­ver, er de for alvor klar til at ind­tage en frem­træ­dende plads på den dan­ske psy­ke­de­li­ske rockscene.

Ban­dets lydu­ni­vers er som sendt direkte fra en svun­den tid med alle de klas­si­ske vir­ke­mid­ler, som hører syrero­ck­ens ver­den til. Udover selve albumcove­ret giver sang­tit­lerne alene et kraf­tigt fin­ger­peg om tema­tik­kerne, der er på spil:

1. De Kon­stru­e­rede
2. Kos­mo­nau­ten
3. Ørken
4. Him­mel­le­ge­mer
5. Fem Er Det Magi­ske Num­mer
6. Kviksand

Alle tit­ler, der nemt kan lede tan­kerne hen på  fæno­me­ner, der kan påvirke san­serne og lege med ens vir­ke­lig­heds­op­fat­telse. Ikke over­ra­skende svær­mer tek­sterne om samme eur­fori­ske syre­trip med udråb som “kom og få mine sur­re­a­li­ti­ske bril­ler på!” (Kos­mo­nau­ten), kom med mig ud på tunnelsyn-safari!” (Ørken) og “jeg har vin­due hvor sol­op­gan­gen går ned / i et rundt og uen­de­ligt smukt van­vid / åh du ved hvor­dan ender / åh du ved hvor livet det bræn­der” (De Konstruerede). 

Album­met er spæk­ket med den slags far­ve­rige og euforisk-poetiske passager. Rent instru­men­talt føl­ger musik­ken repe­ti­tive melo­di­ske møn­stre i et her­ligt kon­trol­le­ret kaos med mas­ser af effek­ter! Stem­nin­gen veks­ler mel­lem det ste­net til­ba­ge­læ­nede og hyp­no­ti­ske og det ener­gisk medrivende.

Find din indre hip­pie frem med svej i buk­sen, tryk play og knald ud til Fribytterdrømme’s poe­tisk san­se­lige verden!

Album­met er også til­gæn­ge­ligt via alle andre større strea­m­ingtje­ne­ster samt iTunes.

 

Relea­se­kon­cert

Fri­byt­ter­drømme skulle efter­si­gende være et for­ry­gende live­band, hvil­ket du kan få bevis på lør­dag den 9, maj, hvor de spil­ler relea­se­kon­cert på Stengade. Support er De Høje Hæle og Lorenzo “Guf” Wood­rose fra Baby Woodrose/Spids Nøgen­hat. Facebook-event: https://www.facebook.com/events/825670944154439/

Bor du i Aar­hus eller omegn kan fange ban­det den 29. maj på Stu­den­ter­hus Aar­hus: https://www.facebook.com/events/1422776711354001/

 

Fri­byt­ter­drømme er et dansk­spro­get orke­ster med navn efter Tom Kri­sten­sens digtsam­ling “Fri­byt­ter­drømme” fra 1920.

Band­med­lem­merne tæl­ler: Lau Inge­mann Vint­her Peder­sen ✥ Gabri­ele Ama­tulli ✥ Tor Amdi­sen ✥ Felix Cor­ri­gan Sunes­son ✥ Thure Spang Ander­s­son ✥ Tobias Agger Johan­nes­sen ✥ Simon Aren­dal Jørgensen

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine