Roskilde Festival 2019: Syv mindre navne du skal opleve!

Du skal selv­føl­ge­lig høre sto­re eller stør­re nav­ne som Robyn, Janel­le Monáe, Wu-Tang Clan, Vam­pi­re Wee­kend, Cypress Hill, Chri­sti­ne & The Que­ens, Sple­en Uni­ted, Empi­re Of The Sun, Jon Hopkins osv. på årets Roskil­de Festi­val. Der er fle­re inter­es­san­te kunst­ne­re på årets pla­kat, som er kend­te i den bre­de offent­lig­hed, eller som er sto­re indie-dar­lings. Dem har du sik­kert alle­re­de plan­lagt at høre. Så dem vil jeg sprin­ge over i den­ne lil­le gui­de, og i ste­det foku­se­re på nog­le min­dre nav­ne, som du måske ikke ken­der, men som du ikke må sny­de dig selv for!

Og det bli­ver så alli­ge­vel lidt svært for fle­re af de nav­ne, jeg har på min pri­o­ri­te­rings­li­ste fal­der på sam­me tids­punk­ter eller over­lap­per hin­an­den. Men for­hå­bent­lig har du nem­me­re ved at pri­o­ri­te­re, end jeg har!

 

Maggie Rogers (US)

Avalon, onsdag 17.30

Kom­bi­na­tio­nen af pop, folk, R&B og dan­ce, ofte med et melan­kolsk islæt, ram­mer plet. Den unge ame­ri­ka­ner har et øre for iøre­fal­den­de melo­di­er og ori­gi­na­le tek­ster, som alle kan iden­ti­fi­ce­re med.

 

Farveblind (DK)

Apollo, onsdag kl. 17.15

Anbe­fa­let fle­re gan­ge her på blog­gen! Spil­ler desvær­re næsten sam­ti­dig med Mag­gie Rogers, så her må man pri­o­ri­te­re. Far­ve­blind er en høje­ner­gisk fusion mel­lem tech­no, rave, dan­ce og gri­me. Duo­ens i for­vej­en ener­gi­ske san­ge får vir­ke­lig ekstra spark i røven, når de bli­ver spil­let live! Spil­leg­læ­den lyser ud af de to hove­d­ak­tø­rer og kan ikke und­gå at smit­te af på publi­kum. Når Magnus Pil­gaard Grøn­ne­bæk går amok bag synt­he­sizer og knap­per og farer rundt omkring på sce­nen med tam­burin, mens en sved­dryp­pen­de Asger Lyk­ke­boe Mouritzen smadrer igen­nem på trom­me­sæt­tet, som gjald­te det livet, er det sim­pelt­hen bare en intens ople­vel­se, når musik­ken i den grad under­støt­ter det, som det er til­fæl­det her.

Far­ve­blind sam­ar­bej­der med man­ge for­skel­li­ge voka­li­ster på deres ind­spil­nin­ger, men pt står det kun klart, at Seli­na Gin fra Nel­son Can vil gæste­o­p­træ­de til den dyna­mi­ske duos kon­cert på tors­dag!

 

AURORA (NO)

Apollo, torsdag kl. 14.30

Nor­ske AURORA ska­ber drøm­men­de, stor­lad­ne pop-hym­ner, som ofte har spi­ri­tu­el­le, stam­memu­sik-agti­ge under­to­ner rent musi­kalsk. Hen­des kla­re vokal har i mine ører også en pri­mal kva­li­tet, som vir­ker meget befri­en­de, og giver lyst til at give slip og give sig hen til. Hun er meget aner­kendt i hjem­lan­det og har en stor dedi­ke­ret fan­ba­se inter­na­tio­nalt. Her­hjem­me er hun

 

Lowly (DK)

Pavilion, fredag kl. 14

Hvis du har fulgt Musik Mig Blidt de sene­ste 5 år, er Lowly nok ikke frem­med for dig, for jeg har skre­vet om dem et utal af gan­ge. Og ellers har du noget at glæ­de dig til, for Lowly er pt. måske det mest inter­es­san­te band i DK, både live og i ind­spil­let form. Og sådan var det nær­mest helt fra før­ste loven­de lyd i star­ten i 2014, hvor jeg kaste­de sto­re roser efter den beru­sen­de debut­sing­le Day­drea­mers. Med to emi­nen­te albums i baga­gen, sene­st Hifa­lu­tin, der udkom i april, har Lowly bevist, at de evner den svæ­re kunst at balan­ce­re det melo­di­ø­se og det eks­pe­ri­men­te­ren­de og en mere udfor­dren­de til­gang til, hvor­dan pop kan lyde. Det er magisk og tryl­le­bin­den­de musik, hvor det for­ud­si­ge­li­ge bli­ver for­ud­si­ge­ligt og omvendt og — skif­te­vis. Enk­le Kom­plek­se og lyd­bil­le­der afveks­ler hin­an­den. Musik­ken star­ter ofte et sted og byg­ger op til et mere for­lø­sen­de og drøm­men­de andet sted. Resul­ta­tet er magisk og tryl­le­bin­den­de. Hør dem!

 

Weyes Blood (US)

Pavilion, fredag kl. 18

En ung, spæn­den­de kunst­ner som bare bli­ver bed­re og bed­re. Klas­sisk sangstem­me og lyd, som klin­ger lidt ala 70’er-singer-songwritere med et nuti­digt snit og et gran af folk og spi­ri­tu­a­li­tet. Sene­ste album med den nostal­gi­ske titel Tita­nic Rising er super hel­støbt og hand­ler om alt fra kær­lig­hed i blo­ck­bu­ster-film til kli­ma­kri­sen og over til tek­no­lo­gi­ske frem­skridt med bag­si­der som f.eks. Tin­der. De orke­stra­le kom­po­si­tio­ner giver det hele en “lar­ger than life” for­nem­mel­se, som jeg fin­der meget dra­gen­de.

Throwing Snow (UK)

Apollo, fredag kl. 22.00

Throwing Snows elek­tro­ni­ske musik er sprag­let og svært at sæt­te bås. Det kan både være club­bet og dan­se­ven­ligt, bom­ba­stisk som sound­tra­ck­et en sci­fi-actionfilm og mørkt, beskidt og indu­stri­elt og mere legen­de og far­ve­rigt. Eklek­tisk med andre ord.

 

 

Rival Consoles (UK)

Gloria, fredag 22.30

Igen har vi at gøre med et gam­melt bekendt­skab på blog­gen, som ende­lig spil­ler i DK! Det har jeg ven­tet læn­ge på! Hvis du kan lide kunst­ne­re som Nosaj Thing, Max Coo­per og neoklas­si­ske label-kam­me­ra­ter som Nils Fra­hm og Óla­fur Arnalds, skal du tjek­ke Rival Con­so­les ud! Ryan Lee West, som står bag Rival Con­so­les udgav i 2018 et smukt album, som jeg hav­de på min liste over årets bed­ste. Jeg beskrev da album­met som et  “kalei­doskop af melo­disk hyp­no­ti­se­ren­de lyd­land­ska­ber domi­ne­ret af ana­lo­ge synt­he­size­re og en udpræ­get brug af effekt­pe­da­ler til at mani­p­u­le­re med aku­sti­ske og elek­tro­ni­ske instru­men­ter. Album­met er inspi­re­ret af Ing­mar Berg­mans film­klas­si­ker Per­so­na og er et for­søg på musi­kalsk at udfor­ske for­skel­len mel­lem hvor­dan vi ser os selv og hvor­dan andre ser os — gen­nem det spejl, der er men­ne­skets følel­ser. Såle­des skal album­met ople­ves som en rej­se gen­nem men­ne­skets følel­ser med alle de nuan­cer, det inde­bæ­rer. Det lyder abstrakt, og det er det også, men jeg synes, det lyk­kes!”

 

Når du er fær­dig med at nyde den­ne rej­se af et album fra start til slut, kan du også tjek­ke mine favo­rit­ter fra bag­ka­ta­lo­get ud:

 

Guldkorn marts & april 2019

Hvad for noget ny musik skal du tjek­ke ud? Hvad rører sig på både den dan­ske og inter­na­tio­na­le musiks­ce­ne? Få sva­ret her­un­der, hvor du kan lyt­te til al den musik, som har åbnet nye ver­de­ner for mig i løbet af marts og april måned! 71 num­re i alt, hvoraf der vanen tro, er der rige­ligt med dan­ske kunst­ne­re i blandt. 26 for at være helt præ­cis. De tæl­ler:

Shy Shy Shy, Death Machine, HunB­jørn, jours, The Oce­ans, Gan­ger, Rain­bro­t­her, Ida Wenøe, Who­Ma­deWho, Bear With Me, Kom Vi Løber, Tusind­fald, Takykar­dia, Masa­so­lo, Lowly, Røg­sig­nal, IRAH, Simo­ne Tang, Mø, Goss, Girls In Air­ports, Uden Ord, Nat­lyst, Sunx, Rain­bro­t­her og Moon­Bee.

 

Guldkorn marts 2019

1. ViVii — Pick Me Up
2. Bene­dikt — KMG
3. Shy shy shy — Neon
4. Death Machine — Mask
5. Fre­edom Fry — Iro­nic (Ala­nis Moris­set­te Cover)
6. HunB­jørn — Who Are We To Love
7. jours — Tri­ck (Sing­le)
8. Ruby Empress — Gei­st
9. The Oce­ans — High On You
10. Kis­hi Bas­hi — Sum­mer of ’42
11. Gan­ger — Kome­ten
12. Tem­porary — Now I Know
13. Rain­bro­t­her — War­ri­o­rs
14. The Lei­su­re Socie­ty — Over­heard
15. Foxes in Fiction — Onta­rio Suns­hine Pt. 3 (feat. Emily Yaci­na)
16. Ida Wenøe — Ano­t­her Kind Of Love
17. The Oce­ans — Wit­hout Love We’re Not­hing
18. Fre­edom Fry — Inse­pa­rab­le
19. Late Ver­la­ne — Roll Like A Dum­my
20. Max Coo­per — Hope (Par­ra For Cuva Remix)
21. Chri­sti­an Löf­f­ler — Ry
22. Nik­las Pas­ch­burg — Bloo­m­ing (In C Minor)
23. Who­Ma­deWho — Smi­le
24. Tom Adams — Par­ti­c­le VI (Sha­dow & Light)
25. Domi­nique Char­pen­ti­er — Ter­re
26. Richard Luke — Eich Bhà­na
27. Jero­en Dir­rix — Until Day­light
28. Alex Kozo­bo­lis — Bar­ce­lo­na
29. Bru­no Bavo­ta — Solo.

 

Guldkorn april 2019

1. Bear With Me — Look­ing For
2. Kis­hi Bas­hi — F Dela­no
3. Kom Vi Løber — Udslag
4. Camel Power Club — A Wave of Good­by­es (feat. Racoon Racoon)
5. Tusind­fald — En Anden Dag
6. Tom Adams — Par­ti­c­le VI B (Navi­ga­tors)
7. Takykar­dia — Ritu­la
8. Kom Vi Løber — Byen Ender
9. Men I Trust — Numb
10. Masa­so­lo — You Got That Somet­hing
11. Lowly — Step­hen
12. Camel Power Club — Kaf­fe­klub­ben
13. Røg­sig­nal — nobo­dy
14. MIYNT — Vaca­tion With Bond In South Of Fran­ce Part 2

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. IRAH — Cine­ma­tic
2. Love Supre­me — Lone­ly Fee­lings
3. Simo­ne Tang — Sha­me
4. Maps — Just Reflecting
5. Emilía­na Tor­ri­ni & The Col­o­rist Orche­stra — The­re Is Somet­hing in the Forest
6. — Nort­hern Lights ft. Goss
7. Hydro­gen Sea — When You Don’t
8. Girls In Air­portsLIN
9. Heat­her Woods Bro­de­ri­ck —  A Stil­ling Wind
10. Son Lux — Enough Of Our Disea­se
11. Dani­el Nor­gren — The Day That´s Just Begun
12. Karen O & Dan­ger Mou­se — Mini­s­try
13. Bibio — Curls
14. Uden Ord — Vi Kan Ikke læn­ge­re Se
15. Mar­tin Kohl­stedt — KSYCHA (feat. Gewand­haus­Chor)
16. Nat­lyst — Jeg Har Lyst
17. Nat­lyst — Mere
18. Nat­lyst — Uly­dig
19. Sunx — Dude
20. Rain­bro­t­her — Honey­bird
21. Fyfe & Iskra Strings — Gold (Acoustic)
22. Fyfe & Iskra Strings — Del­ta
23. Novo Amor & Gia Mar­ga­ret — No Fun
24. Char­lie Cun­ning­ham — Sink In
25. Char­lie Cun­ning­ham — Per­ma­nent Way
26. Jacques — Natu­ral Take­over
27. Moon­Bee — Ele­va­te Me (Live Ses­sion)
28. Pre­ston Loving­good — Moon Fever

IRAH — Cine­ma­tic

 

Love Supre­me — Lone­ly Fee­lings

 

Simo­ne Tang — Sha­me

 

Maps — Just Reflecting

 

Emilía­na Tor­ri­ni & The Col­o­rist Orche­stra — The­re Is Somet­hing in the Forest

 

— Nort­hern Lights ft. Goss

 

Hydro­gen Sea — When You Don’t

 

Girls In Air­ports — LIN

 

Heat­her Woods Bro­de­ri­ck —  A Stil­ling Wind

 

Son Lux — Enough Of Our Disea­se

 

Dani­el Nor­gren — The Day That´s Just Begun

 

Karen O & Dan­ger Mou­se — Mini­s­try

 

Bibio — Curls

Uden Ord — Vi Kan Ikke læn­ge­re Se

Mar­tin Kohl­stedt — KSYCHA (feat. Gewand­haus­Chor)

Nat­lyst — Jeg Har Lyst

Nat­lyst — Mere

Nat­lyst — Uly­dig

Sunx — Dude

Rain­bro­t­her — Honey­bird

Fyfe & Iskra Strings — Gold (Acoustic)

Fyfe & Iskra Strings — Del­ta

Novo Amor & Gia Mar­ga­ret — No Fun

Char­lie Cun­ning­ham — Sink In

Char­lie Cun­ning­ham — Per­ma­nent Way

Jacques — Natu­ral Take­over

Moon­Bee — Ele­va­te Me Live Ses­sion

Pre­ston Loving­good — Moon Fever

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

Højdepunkter fra SPOT festival 2019 i ord og billeder

I wee­ken­den fandt SPOT festi­val sted i smilets by Aar­hus for 25. gang. Musik Mig Blidt var afsted, og som sæd­van­lig hav­de jeg lagt en omfat­ten­de plan, som jeg måt­te afvi­ge en del fra pga. logi­sti­ske og prak­ti­ske omstæn­dig­he­der — som at det kan være svært at nå fra A til B inden næste kon­cert, og at ens mave rent fak­tisk har brug for noget ordent­lig mad indi­mel­lem, som så også tager lidt tid at konsu­me­re. Der­u­d­over var der selv­føl­ge­lig også de gan­ge, hvor man måt­te lave hår­de pri­o­ri­te­rin­ger mel­lem to over­lap­pen­de kon­cer­ter.

Af dis­se årsa­ger var der fle­re arti­ster på mit pro­gram, jeg desvær­re ikke nåe­de at fan­ge — bl.a. ZAAR, I Think Your’e Aweso­me, School Of X, Modest, GRETA, Yin Yin og Rizan Said. Det må bli­ve en anden god gang!

Til gen­gæld nåe­de jeg en mas­se andre kon­cer­ter, hvor jeg her vil frem­hæ­ve de bed­ste. Noget af det sid­ste jeg fan­ge­de på festi­va­len var en kri­mi­nelt under­be­søgt kon­cert med færø­ske FRUM, der tryl­le­bandt publi­kum med sin ærli­ge, intel­li­gen­te og magisk lyden­de elek­tro­ni­ske pop. Late Ver­la­ne char­me­re­de og for­før­te med sit til­ba­ge­læ­ne­de, gro­ovy og lege­sy­ge take på pop­gen­ren. The Oce­ans over­be­vi­ste med deres melo­di­ø­se, og direk­te støj­ro­ck. Det 11 mand sto­re band Nat­lyst spil­le­de en smuk, nær­væ­ren­de kon­cert, som i kraft af især front­kvin­de Aman­da også var både sår­bar og hav­de kant. Kon­cer­ten star­te­de modigt ud med, at Aman­da slan­ge­de sig ind og ud mel­lem publi­kum og sang a capel­la.

Den indad­vend­te Hjal­te Ross gav en lav­mælt men alli­ge­vel ind­le­ven­de per­for­man­ce, flan­ke­ret af et talent­fuldt orke­ster, som for­stod præ­cist hvor­når de skul­le stem­me i og skrue op for deres instru­men­tel­le vir­ke­mid­ler, og omvendt hvor­når de skul­le give plads til det helt ned­b­ar­be­re­de udtryk med kun Hjal­te Ross’ karak­te­ri­sti­ske røst og gui­tar­fin­ger­spil. Lør­dag på den lil­le inti­me klubs­ce­ne med plads til 80 publi­kum­mer gav Simo­ne Tang en meget ærlig og per­son­lig kon­cert med en sou­let til­gang til pop­pen i kraft af især de to kor­pi­gers fine bidrag.

Jeg nåe­de desvær­re ikke BYLJA helt fra star­ten, men de ca. 20 min jeg nåe­de, lød af meget mere! Duo­ens fil­mi­ske og drøm­men­de electro­ni­ca med dansab­le tech­no vibes blev leve­ret i et slags sur­ro­und setup, hvor de to her­rer spil­le­de over­for hin­an­den med højta­ler­ne vendt ind mod publi­kum i mid­ten. Det gav en fed følel­se af at være midt i musik­ken, og gjor­de det end­nu nem­me­re at drøm­me sig væk i de lige dele smuk­ke, mini­ma­li­sti­ske melo­di­er og detal­je­ri­ge lyd­land­ska­ber. Jeg fik per­son­ligt bare lyst til at lyt­te med luk­ke­de øjne og nik­ke i takt til kom­po­si­tio­ner­nes sprø­de beats.

Ende­lig bød Efter­klang på en efter­hån­den sjæl­den kon­cert på dansk jord. Det viste sig at være en meget medri­ven­de kon­cert bestå­en­de af nye dansk­spro­ge­de san­ge, frem­ført sam­men med det bel­gi­ske baro­ken­sem­b­le B.O.X. og på trom­mer den nor­ske solo­ar­tist og trom­mesla­ger, Siv Øyunn Kjen­stad. Det var et kærkom­ment gen­syn med ban­det på trods af, at det meste af set­lis­ten næsten kun bestod af nye san­ge. Som altid med Efter­klang besad musik­ken en ibo­en­de skøn­hed, der vir­ker utro­lig orga­nisk. Der var sam­ti­dig en meget intim stem­ning igen­nem kon­cer­ten, bla. i kraft af det dansk­spro­ge­de islæt og ikke mindst to til­fæl­de af fæl­les­sang med publi­kum under kyn­dig vej­led­ning af for­san­ger Cas­per Clau­sen. Såle­des opstod der en ret magisk stem­ning af sam­hø­rig­hed, da 1500 publi­kum­mer i Musik­hu­sets sto­re sal stem­te i og i fle­re omgan­ge sang stro­fer­ne: “Hold mine hæn­der / tågen for­svin­der / alting for­an­dres / du ser mig, jeg ser dig”.

Tak for den­ne gang SPOT festi­val!

25 Anbefalinger til SPOT Festival 2019

SPOT Festi­val, som i år run­der 25 år, er lige rundt om hjør­net. Det bli­ver som altid spæn­den­de at gå på opda­gel­se i en mas­se ny upco­m­ing musik og nyde et par af de mere etab­le­re­de bands. Men der er en over­flod af bands at væl­ge imel­lem, så kun­sten at fin­de frem til de mest inter­es­san­te er mildt sagt lidt af en udfor­dring! Det skal dog ikke for­hin­dre mig i at give mine bud på, hvad du bl.a. skal pri­o­ri­te­re. Listen er dog ikke udtøm­men­de, og pga. tids­nød fin­der du en en ræk­ke af mine anbe­fa­lin­ger uden pro­sa­tekst listet i slut­nin­gen af artik­len.

Hvis du har travlt, kan du også bare sprin­ge over hvor gær­det er lavest og tryk­ke play på den­ne Spo­ti­fy-play­li­ste, hvor jeg har sam­let alle mine 25 anbe­fa­lin­ger:

ZAAR

Lørdag d. 4. maj kl. 22:00
Klubscenen, Musikhuset

Et loven­de navn, hvis dra­gen­de sing­le, For A Whi­le, MMB tid­li­ge­re har haft pre­mi­e­re på. ZAAR er et sol­opro­jekt star­tet af Sara Flindt som har sine rød­der i det aar­hu­si­an­ske vækst­lag. Med et stort setup af synt­he­size­re, sequen­ce­re, melo­di­ske trom­mer og effekt­pe­da­ler ska­ber hun med sit band en stor­slå­et og eks­pe­ri­men­te­ren­de lyd der kun­ne sva­re til et stør­re orke­ster. Musik­ken er et kon­trast­fyldt lydu­ni­vers, der både vil pro­vo­ke­re med pul­se­ren­de og orga­ni­ske beats og inten­se synt­h­fla­der, men også rører en med smuk­ke og sår­ba­re øje­blik­ke.

Natlyst

Fredag d. 3. maj kl. 17:00
Klubscenen, Musikhuset

Nat­lyst er et andet band, jeg har før har skre­vet om i meget rosen­de ven­din­ger og som efter min opfat­tel­se har udgi­vet et af de stær­ke­ste albums på dansk jord i år. Ban­det er ungt, 11 mand stort (!), græn­se­sø­gen­de, alter­na­tivt popor­ke­ster, der lyder lidt som en fusion af beslæg­te­de nav­ne som Efter­klangNav­ne­løs og Under Byen.

Late Verlane

Fredag d. 3. maj kl. 19:00
Rytmisk Sal, Musikhuset

Lørdag d. 4. maj kl. 17:00
Aarhus Volume

Sven­ske Late Ver­la­ne fløj under min radar ind­til for et par måne­der siden, hvor jeg faldt helt på halen over hans hidtil ene­ste sing­le fra 2018, Roll Like A Dum­my. Men hvil­ket num­mer! Det er et vel­dre­jet num­mer med en lege­syg, cat­chy lyd, som ind­by­der både til sing-a-long og til at bevæ­ge fød­der­ne. Det bli­ver spæn­den­de at høre, hvad han ellers har i god­tepo­sen!

GRETA

Fredag d. 3. maj kl. 21:15
Kammermusiksalen, Musikhuset

Lørdag d. 4. maj kl. 19:20
A-Huset

lørdag d. 4. maj kl. 16.00
HUN SOLO / Store Sal, Musikhuset

GRETA byder på drøm­men­de synt­hpop med en stærk for­kær­lig­hed for 80’erne, skabt i tæt sam­ar­bej­de med den nor­ske artist og pro­du­cer FARAO, som er bosid­den­de i Ber­lin. GRETA er i øvrigt født i Nordtys­kland, men har boet i Dan­mark siden 2011, og er bl.a. en del af Ida Red, og har været co-wri­ter på We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself’s skøn­ne sang, Don’t Bot­her.

Hen­des hidtil ene­ste udgiv­ne sang er både sprød, luf­tig og skarp i pro­duk­tio­nen, mens en vis råhed skin­ner igen­nem, der vir­ke­lig klæ­der GRETAS svæ­ven­de og sensu­el­le vokal. Jeg har fået lov at smug­lyt­te til hen­des kom­men­de EP, og kan bero­li­ge med, at det høje niveau hol­der!

Hjalte Ross

Fredag d. 3. maj kl. 22:30
Lille Sal, Musikhuset

Lørdag d. 4. maj kl. 14:00
SPOT ROYAL

Hjal­te Ross er en ung, dansk sin­ger-songwri­ter i star­ten af 20’erne, som på man­ge måder træk­ker trå­de til Nick Dra­ke, både i lyd og tek­stu­ni­vers. Dog er Hjal­te Ross knap så dyster som Dra­ke. Debutal­bum­met, Embo­dy, udkom i efter­å­ret 2018 og er i al sin afdæm­pet­hed et lil­le mester­værk.

The Oceans

Fredag d. 3. maj kl. 16:00
VoxHall

Lørdag d. 4. maj kl. 12:30
VIU Eyewear

The Oce­ans har været i fokus tal­ri­ge gan­ge på MMB. Ban­det dyr­ker en støj­ro­ck-pop­pet lyd præ­get af stø­jen­de gui­ta­rer, insi­ste­ren­de beats og fængs­len­de melo­di­er. Duo­en bestå­en­de af Dan Joe & Linus Val­de­mar er base­ret i Køben­havn og har eksi­ste­ret siden novem­ber 2014. Det sene­ste års tid har ban­det udgi­vet to flot­te EP’er — den før­ste EP I, udkom i sen­som­me­ren 2018 og bød på pop­pe­de, gla­de, som­mer­num­re i dur, mens EP II, der udkom for ca. en måned siden, mod­sat er mere hård, melan­kolsk, mørk og mol-præ­get.

Analogik

Lørdag d. 4. maj kl. 00:00
Den Rå Hal, Godsbanen

Ana­lo­gik er kendt for at mik­se bal­kan, ska, etio­pisk funk, tango, polka swing, etio­pisk jazz, cow­boy musik, sømands­mu­sik, indisk musik, bos­sa­nova og meget mere — og næsten altid med et twist af hip­hop. Med sådan en eklek­tisk sam­men­blan­ding kan du nok fore­stil­le dig, at en Ana­lo­gik-kon­cert er fest­lig på en her­ligt uhøj­ti­de­lig, kær­lig og til­ba­ge­læ­net måde.

Ban­det har holdt en læn­ge­re pau­se med udgi­vel­ser på ca. 7 år pga. bør­ne­pro­duk­tion, som ban­det selv udtryk­ker det. Om en måneds tid er der dog ende­lig nyt fra Ana­lo­giks hånd i form af album­met Hav­nens Per­le, som jeg har fået lov at lyt­te til på for­hånd. Den er en anel­se mere stil­le og efter­tænk­som end tid­li­ge­re, men sta­dig fuld af kuri­ø­se indslag uden at musi­ka­li­te­ten lider under det. Pla­den er ind­spil­let på gam­le uds­lid­te og til dels for­ka­ste­de instru­men­ter. Eksem­pel­vis et gam­melt piv­falsk kla­ver, et falsk træ­de­or­gel, en fal­de­fær­dig utæt tuba, hånd­spil­let vibra­fo­net­te, surf gui­tar, sømand­skor, diver­se saxo­fo­ner, trom­pet, synt­hs, sav, banjo, vio­lin og en mas­se elek­tro­nik. Det bli­ver spæn­den­de at se hvor man­ge af det­te vir­var af instru­men­ter, der fin­der vej til sce­nen i Den Rå Hal.

FRUM

Lørdag d. 4. maj kl. 21:50
Rytmisk Sal, Musikhuset

Færø­ske Jen­ný Augustudót­tir Kra­ge­ste­en mar­ke­rer sig med sfæ­risk, elek­tro­nisk indi­epop med gode melo­di­er. Hen­des stem­me besid­der en luf­tig­hed og kraft­fuld, som jeg tror vil blæ­se mig bag­over live.

Simone Tang

Lørdag d. 4. maj kl. 21:00
Klubscenen, Musikhuset

Simo­ne Tang er måske mest kendt for sin hoved­rol­le i Nils Malm­ros’ film Kære­stesor­ger, men det ændrer sig måske i nær frem­tid til at være for hen­des evner som san­ger og pro­du­cer i ste­det. Simo­ne Tang har net­op udgi­vet sin før­ste sing­le Sha­me, som er en røren­de sang med stænk af både RNB og soul. Det er læk­kert og melan­kolsk på sam­me tid.

Lyt også til den­ne tea­ser med to san­ge, der end­nu ikke er udgi­vet:

BYLJA

Lørdag d. 4. maj kl. 14:30
Trailerscenen

Dan­ske BYLJA, som er pro­du­cer­duo­en Mar­chel Mørk og Emil Aagaard, har jeg haft et godt øje til et styk­ke tid. De har end­nu kun udgi­vet få num­re, men deres fine sing­le Sinn end­te blandt de udvalg­te på Musik Mig Blidts liste over de bed­ste dan­ske san­ge fra 2018. Musik­ken dan­ner bro mel­lem tech­no, sfæ­risk, ambi­ent electro­ni­ca og aku­stisk vel­lyd med inspira­tion fra natu­ren, lidt ala island­ske Kias­mos og sven­ske Gid­ge. Jeg har fået lov at snig­lyt­te til en ræk­ke demo­er, som også byder på for­skel­li­ge mand­li­ge gæste­vo­ka­ler, og det lyder loven­de, kan jeg afslø­re. Duo­ens smuk­ke elek­tro-orga­ni­ske musi­ku­ni­vers, ska­ber de via et arse­nal af ana­lo­ge synt­he­size­re, com­pu­ter, elgu­i­tar og bas.

Derudover anbefaler jeg disse navne på SPOT:

 • School Of X
 • Far­ve­blind
 • Efter­klang
 • I Think You’re Aweso­me & Aar­hus Jazz Orche­stra
 • KOM VI LØBER
 • Ida Wenøe
 • Phosp­hor Kid
 • Goss
 • Kwa­mie Liv
 • Eri­ka De Casi­er
 • Litt­le Win­ter
 • Modest
 • Josa Barck
 • Rizan Said
 • YIN YIN
 • CHINAH

Vind billetter til koncert med Bonne nuit Johnny i Brønshøj Vandtårn

Jeg har været nys­ger­rig på kon­cer­ter i Brøns­høj Vandtårn, siden jeg læste, at en af mine kla­re favo­rit­ter på dansk jord, Lowly, ind­spil­le­de sit net­op udkom­ne album i den kated­ral­lig­nen­de beton­byg­ning og afslut­te­de ind­spil­nin­ger­ne med to udsolg­te kon­cer­ter i vandtår­net. Det mere ukend­te band Bon­ne nuit John­ny ind­spil­le­de også sit debutal­bum i vandtår­net og giver nu kon­cert sam­me sted d. 11 maj — en gyl­den mulig­hed for både at ople­ve vandtår­nets ekstre­me rum­klang og spe­ci­el­le stem­ning, samt stif­te bekendt­skab med et, efter min mening, over­set band her­hjem­me. Og så kan du end­da vin­der bil­let­ter til kon­cer­ten (læs hvor­dan til sidst i artik­len)!

Bon­ne nuit John­ny er en kvar­tet bestå­en­de af Marco Ege­berg, Nico­li­ne Ege­berg og Den­nis Tuo­mi og ikke mindst front­mand, Ras­mus Brix, der skri­ver både tekst og musik. Tid­li­ge­re har Ras­mus Brix opt­rå­dt under sit eget navn, og Musik Mig Blidt hånd­pluk­ke­de ham til at spil­le til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 4 til­ba­ge i 2016. En smuk ople­vel­se at høre live, skul­le jeg hil­se at sige!

Bri­ti­ske Ben Howard er nok det navn, der umid­del­bart, kom­mer tæt­test på, hvis jeg skal sam­men­lig­ne Bon­ne nuit Johnny’s musi­kal­ske udtryk med noget. Musik­ken er dvæ­len­de, mørk og reflek­sions­ind­by­den­de med bl.a. hyp­no­ti­se­ren­de gui­tar­fi­gu­rer, dybt brum­men­de bas­klan­ge og Ras­mus Brix’ næsten mes­sen­de vokal. Sid­ste år udkom debutal­bum­met Wig, der snildt kun­ne være endt på min liste over de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2018, hvis jeg hav­de valgt at publi­ce­re en sådan. Udnyt­tel­sen af den stor­lad­ne rum­klang i Vandtår­net er meget tyde­lig og sær­de­les effekt­fuld på pla­dens 7 num­re og bidra­ger i mine ører til, at musik­kens ibo­en­de ensom­hed får en ekstra dyb dimen­sion. Hør selv om du kan for­nem­me, hvad jeg mener:

I den­ne musik­vi­deo, som er opta­get i Brøns­høj Vandtårn, kan du få en for­nem­mel­se for rum­mets smuk­ke, dra­ma­ti­ske arki­tek­tur, samt hvor­dan Bon­ne nuit Johnny’s lyd vil tage sig ud i rum­met:

Vind billetter!

Musik Mig Blidt har fået lov at udlod­de 5x2 bil­let­ter til kon­cer­ten d. 11.maj i Brøns­høj Vandtårn. For at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen skal du smi­de en kom­men­tar på opsla­get på enten Face­book, Twit­ter eller Ins­ta­gram sene­st kl. 21, d. 9. maj. Vin­der­ne kon­tak­tes umid­del­bart der­ef­ter.

Related Posts with Thumbnails