11 dec
2014

Jon Hopkins — Asleep Versions (EP)

jon hopkins

Jeg er kæmpe fan af Jon Hopkins. Det gæl­der både hans album­mer, sing­ler, remixes og sco­res (Ori­gi­nal sound­track). Sær­ligt album­met Immu­nity fra sid­ste år udgjorde den hidtil mest per­fek­tio­ne­rede ver­sion af Hopkins’ unikke sym­biose mel­lem intel­li­gent techno/elektronisk, melan­kolsk ambi­ente klang­fla­der og neoklas­sisk musik med fil­mi­ske tendenser.

Noget af det som Jon Hopkins mestrer bedre end nogen anden, er at skabe smukke melo­dier og give dem en helt sær­lig atmos­fæ­risk og svæ­vende dimen­sion med et væld af nuan­cer. Det er denne sig­na­tur, der i lig­hed med Hopkins’ sco­res udfor­skes på nye­ste udgi­velse — EP’en Asleep Ver­sions. Som fjerne ekkoer af orig­na­lerne er de fire numre på EP’en slowmotion-reworks af numre fra Immu­nity. Det føles lidt som at betragte et fod­spor i sneen lang­somt blive udvi­sket af den nyfaldne sne. Umærkeligt gli­der num­rene sam­men over de sam­let 25 minut­ter og dan­ner et vug­ge­vi­se­ag­tigt lydtæppe, der i den grad egne sig til de rolige nat­te­ti­mer eller en frost­fyldt vin­ter­søn­dag, hvor man har god til til at få søv­nen ud af øjenkrogene.

Om EP’en udtalte Jon Hopkins for­ny­ligt i et inter­view til the Quie­tus, at den er inspi­re­ret af den til­stand, han selv kom­mer i via yoga og meditation:

By the time you get to ‘Open Eye Sig­nal’, for instance, the idea is that you’ve been slo­wed down, your thoughts and your conscious­ness have slo­wed and your blood pres­sure has drop­ped, all these things. I just love that. The fee­ling that time is dilat­ing aro­und you and that you’re fal­ling off of the edge of the earth.” (Via)

På den måde for­sø­ger Asleep Ver­sion at ramme en lyd, der min­der om den men­tal til­stand, hvor man hver­ken sover eller er helt vågen eller bevidst. Hvis du er inter­es­se­ret i at læse en grun­dig gen­nem­gang af hvert enkelt num­mer, kan det anbe­fa­les at læse hele inter­viewet!

Lyt til album­met via WiMP eller Spo­tify, så du und­går pau­ser i mel­lem num­rene. Alter­na­tivt kan de høres selv­stæn­digt læn­gere nede.

 

 

Jon Hopkins (with King Creo­sote) — Immunity

Jon Hopkins — Form By Fire­light (with Rap­ha­elle Standell)

Jon Hopkins — Bre­athe This Air (Asleep version)

Jon Hopkins ‎– Open Eye Sig­nal (Asleep Version)

 

Hvis du kan lide denne drøm­mende, atmos­fæ­ri­ske side af Jon Hopkins’ musik, har jeg kom­pi­le­ret en play­li­ste med alle hans tra­cks til dato med denne spe­ci­fikke kva­li­tet. Jeg har døbt den “Dreamy cine­ma­tic Jon Hopkins”:

10 dec
2014

Musik Til Mor

musik_til_mor_foto

Bag det pud­sige navn Musik Til Mor står Ras­mus Bak fra det Amager-baserede musikfællesskab/pladeselskab Aften­ru­tine, hvis aktø­rer tæl­ler andre finur­lige band­navne som Tid­lige Armbånd,Viktors Garage og senest Leer­vig. Alle bands, der også er værd at tjekke ud!

Men til­bage til Musik Til Mor. På sit 6 m2 værelse på Ama­ger ind­spil­ler Ras­mus sine føl­somme og ærlige dansk­spro­gede sange og kører dem igen­nem båndoptager. Gennem de sid­ste tre år har han i rela­tiv ube­mær­ket­hed udgi­vet tre mini­al­bum, som jeg på kort tid har forel­sket mig hoved­kulds i. De tre album­mer rum­mer sim­pelt­hen så mange små vidun­der­ligt char­me­rende og rørende øjeblikke både instru­men­talt og tekst­mæs­sigt, at det græn­ser til det kri­mi­nelle, at det til­sy­ne­la­dende kun er P6 Beat, Passive/Aggressive og Det Elek­tri­ske Baro­me­ter, der har fået øjnene op for Musik Til Mors kva­li­te­ter. Hvor er større musik­me­dier som Gaffa og Sound­ve­nue henne?

Musik Til Mors musik ser­ve­res med en legende let­hed og enkelt­hed. Ingre­di­en­serne er næsten ude­luk­kende føl­gende: Dan­sende gui­tar­fi­gu­rer, spartan­ske trom­mer og en ofte tostem­mig vokal, der leve­res med en sjæl­den ren­hed og nai­vi­tet. Der er altså skå­ret ind til benet, men effek­ten er totalt afvæb­nende! Den lidt skram­lede DIY-tilgang bidra­ger des­u­den til den udtalte nostalgisk-drømmende stem­ning, der her­sker i Musik Til Mors musi­kal­ske univers.

Her er et par af mine favo­rit­ter fra sene­ste album Du Alene Fin­der Nok Omkring:

 

Album­met er til­gæn­ge­ligt på strea­m­ingtje­ne­sterne, men kan også strea­mes eller down­lo­a­des gra­tis via Bandcamp. Eller man kan købe album­met efter “betal hvad du har lyst til” princippet.

 

Et par favo­rit­ter fra album­met Rød:

 

De to tid­li­gere album­mer Rød og Musik Til Mor kan du finde i deres hel­hed på Spo­tify eller WiMP:

 

 

3 dec
2014

Guldkorn november 2014

Jonathan Zawada2

Artwork: Jonat­han Zawada

Holy shit der var mange guld­korn at komme efter i novem­ber! Som den tro­fa­ste læse vil vide, er det kun de aller­bed­ste numre opda­get i den pågæl­dende måned ifølge Musik Mig Blidt, der præ­sen­te­res på denne liste, og hele 35 styks blev det til i denne omgang!

De dan­ske kunst­nere er denne gang Lowly, Disa, North Fall og Late Bloo­mers. Listen er i det hele taget rig på nor­di­ske kunst­nere. Sven­skerne er repræ­sen­te­ret med en god por­tion dreampop/electropop i form af DNKL, Anwai og to kunst­nere fra det char­me­rende nystar­tede pla­de­sel­skab Som­mar­hjärta - Heart/Dancer og IAMBEARI samme gen­re­mæs­sige bold­gade fin­der vi også nor­ske Apo­t­hekBur­ning God Little og Sus­anne Sund­før. Ende­lig repræ­sen­te­rer HULDA og VAR henolds­vis Færø­erne og Island.

Egent­lig er det ikke fair at frem­hæve nogle numre på listen frem for nogle andre — de er som sagt alle nøje udvalgte! Men denne liste er jo netop skabt for at komme omkring alle de numre, jeg ikke kan nå at give nogle ord på vejen i et sær­skilt ind­læg. Så der­for, lyt lyt lyt og opdag ny spæn­dende musik!

Tra­ck­li­ste:

1. Fat­her John Misty — Bored In The USA
2. RY X — Sweat
3. Anwai — Asking (demo)
4. Lowly - Forward
5. WEVAL — Gimme Some
6. Son Lux — No Fate Awaits Me (feat. Faux Fix)
7. Attaque — Change Your Mind
8. DíSA — Scul­p­ture
9. Little Simz — Time Cap­sule (W/ Jakwob ft. Cait­lyn Scar­lett)
10. Fei­vel - Fri­end
11. North Fall — Teeth
12. Clo­ck­work Indigo (FBZ+UA) — Butterfly Effect
13. DNKL — Warm Dark Night
14. Solo­mon Grey — Mira­dors
15. Late Bloo­mers — Every Day
16. Mot­hell — Vapour trail (feat. Char­lotte Bridge)
17. HULDA –Sor­gin
18. Foxes in Fiction — Onta­rio Got­hic (Alter­nate Ver­sion)
19. VAR - Silence Is Recove­red
20. Apo­t­hek — Wai­ting For The Thunder
21. CHROMATICSWHITE LIGHT
22. CHROMATICSAT YOUR DOOR (8 Track Ver­sion)
23. Flo Mor­ris­sey — Pages of Gold
24. Heart/Dancer — Hal­luci­na­tion
25. IAMBEAR — 16:40
26. Heart/Dancer — Sho­re­line
27. Bur­ning God Little — Sorry For I Går (ft. Ben­dik)
28. Sus­anne Sund­før — Fade Away (Maps Remix)
29. Jasia — Inver­batim
30. The Very Best — Hear Me
31. T I O — Lips Like Wine
32. Ice Choir — It’s Dif­fe­rent Now
33. Throwing Snow — Ava­rice
34. BANKS — Drow­ning (Stwo Remix)
35. Frankie Cos­mos — Art School

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine