27 feb
2015

Bedste danske albums 2014

Bedste danske albums 2014

Inden vi kom­mer alt for langt ind i 2015, føler jeg det er på sin plads at få run­det 2014 af med min årsli­ste over de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2014. Der er sik­kert dem, der vil mene at det er lige sent nok, og det er det mulig­vis også. Så ka du altid hoppe over til artik­len om 15 dan­ske upco­m­ing bands du skal høje med i 2015 eller et af de andre nor­malt mere fremadsku­ende artik­ler på bloggen.

Til­bage på spo­ret! Som med alle rang­ord­nin­ger jeg laver, skal pla­ce­rin­gerne tages med et gran salt.. Skulle jeg tage stil­ling en anden dag, havde der sik­kert være byt­tet en del om. At rang­ordne ens favo­rit­ter på denne måde vir­ker lidt omsonst, idet gen­rer og udtryk er så for­skel­lige og giver mening og nydelse i for­skel­lige situ­a­tio­ner og stemninger.

Jeg har sam­let ét glansnum­mer fra hver udgi­velse i en play­li­ste til sidst i indlægget.

Here goes - de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2014!

25. Future 3 – With And Wit­hout
24. Stærosaurus – Store Hoved
23. Tomas Bar­fod – Love Me
22. Alco­ho­lic Faith Mis­sion – We Stop The World From Fal­ling Apart
21. Quick Quick Obey – Bulb Days
20. Tre­e­fight For Sun­light – Pizza
19. Tra­vel­ling Tri­bes – Arti­fi­cial Moon­lights
18. The Great Dicta­tors – Liars
17. Band Ane – Anish Cara­van Music
16. Ice Cream Cat­hed­ral – Sud­den Ana­tomy
15. Communions – Cobblestones/ So Long Sun / Love Stands Still (EP + single)
14. Musik Til Mor – Du Alene Fin­der Nok Omkring (EP)
13. North Fall – Out­side It’s Growing Light
12. Schultz & Fore­ver — Bro­adcast Dyna­mics (EP)
11. The New Spring – Late Bloo­mer
10. Dad Rocks! – Year Of The Flesh
9. Melo­dio – Uni­ted In Sound (Kun til­gæn­ge­lig på WiMP)
8. Sleep Party People – Flo­at­ing
7. Mil­fórd – Smit­he­re­ens
6. Blaue Blume – Beau & Lorette (EP)
5. Chorus Grant – Space
4. Vi Sid­der Bare Her ‎– Ingen Reg­ning Til Mig
3. Temple – Fluo­re­s­cence
2. Bro­ken Twin – May
1. Nav­ne­løs – Værk

 

 

18 feb
2015

Purple barsler med nyt album til sommer

purple

For en 2–4 år siden var en af de mest hypede nye gen­rer den såkaldte witch house-genre, der inklu­de­rer navne som SALEM, Balam Acab, oOoOO, Holy Other og måske mest popu­lære Crystal Cast­les og til dels Purity Ring, hvis vi inklu­de­rer den mest pop­pede og lyse ver­sion af gen­ren. Fæl­lesnæv­ne­ren hos disse bands er en sær­dele mørk, nær­mest okkult inspi­re­ret ver­sion af electro­nica ofte med hip-hop-rytmer, stø­jel­e­le­men­ter og spø­gel­ses­ag­tige eller æteri­ske vokaler.

Purple fortje­ner sam­men­lig­ning med de bed­ste inden­for denne dystre, men coole genre! Luis Dou­rado, der før har lavet elek­tro­nisk musik under andre navne, står bag pro­jek­tet. Han er født i Porto, Portu­gal og er bosid­dende i Ber­lin. Han er også del af musik­kol­lek­ti­vet WeDi­dIt, der huser navne som Shlo­hmo, RL GRIME og Ryan Hem­sworth, nogle af de mest nyska­bende navne inden­for elek­tro­nisk populærmusik.

Purp­les musi­kal­ske uni­vers har noget dom­me­dags­ag­tigt over sig, men rum­mer para­doksalt nok sta­dig en mørk skøn­hed, en slags roman­ti­se­ring af sin­dets skyg­ge­fyldte sider og men­ne­skets døde­lig­hed. Kom­bi­na­tio­nen af mas­siv rum­klang, blytunge beats samt lyse og lavfre­kvente, mørke synths — mest mørke, tager dig med på en rejse ned i under­ver­de­nen. Det er en ver­den, der sam­ti­dig emmer af majestætisk skøn­hed og melan­koli. En melan­koli affødt af bevidst­he­den om, at tra­ge­dien måske lurer lige om hjør­net i al sin skæb­nesvan­gre gru. Hvis du luk­ker øjnene, er det nemt at bilde sig selv ind, at musik­ken spil­ler i en mystisk gotisk kirke med meget højt til loftet!

Lad os starte med sid­ste nyt om Purple. Det helt nyt num­mer Extin­ction er netop lan­det og er fra Purp­les debutal­bum Silence & Remorse, der er sat til at udkomme til som­mer. For før­ste gang høres Luis Dou­rados vokal i sin rene form uden, at den er mani­p­u­le­ret til ukendelighed:

 

For at for­stå mine store for­vent­nin­ger til det kom­mende album, skal vi på opda­gelse i Purp­les bag­ka­ta­log. Den selv­be­tit­lede debut-EP udkom i 2011 og kan med for­del høres i sin fulde længde fra start til slut. Flere numre inde­hol­der noget så utra­di­o­tio­nelt i electronica-sammenhænge som panfløjte-samples! Det er en rejse, der, som tit­len på et af num­rene siger “feels strange but feels good”. Favo­rit­terne er de to sid­ste numre Esca­ping Into The Moun­tains og I will Never See You Again. 

EP’en kan down­lo­a­des gra­tis her.

 

Senere i 2011 udkom sing­len Pain Kil­lers, hvor rum­klangs­brug og gran­dio­si­tet når nye højder!

 

Videre til 2013. Her udkom­mer EP’en Salva­tion med det, der burde være et deci­de­ret klubhit, hvis du spør­ger mig. The Club er godt nok ikke just fest­lig, men shit hvor lyder det fedt. Når bea­tet fal­der ved 47 sekun­ders mær­ket er jeg totalt hoo­ked, og jeg kunne sag­tens fore­stille mig at danse til det hip-hop-inspirerede beat!

 

Shlo­hmo gav num­me­ret en tur i remix­ma­ski­nen, og det kom der er et læk­kert down­tempo num­mer ud af med metal­lisk skær:

 

Salva­tion på Spotify/WiMP:

 

 

Ende­lig kan du også tjekke disse Purple remixes, der blandt andet inklu­de­rer en tung spø­gel­ses­ud­gave af t.A.T.u.‘s Not Gonna Get Us.

17 feb
2015

Vind billetter til Alt-J + Wolf Alice + Gengahr

alt-j2

På tors­dag kan du fange et vir­ke­lig stærkt lineup, når alt-J for før­ste gang, hvis vi ser bort fra grup­pens kon­cert på Nort­hside Festi­val, spil­ler en head­line kon­cert i Dan­mark (Tap1 i Køben­havn). Alt-J er i sig selv et spæn­dende band, men der­u­d­over får grup­pen sup­port fra to upco­m­ing bands, som jeg er meget begej­stret for! De to bands er Wolf Alice, som jeg før har dedi­ke­ret et ind­læg til og Gen­gahr, som har figu­re­ret på to af mine Guld­korns­play­li­ster (okto­ber og januar).

Du kan læse lidt om de tre bands og lytte til eksemp­ler på deres musik i dette ind­læg læn­gere nede.

Kon­kur­rence

Kon­cer­ten er desværre udsolgt (der er dog en ven­te­li­ste), så jeg vil tro, at det har inter­esse for en del der­ude, at jeg har fået lov at udlodde 1x2 bil­let­ter i en kon­kur­rence! Yeah!

For at del­tage skal du svare på spørgs­må­let: Hvil­ket Wolf Alice num­mer kan du bedst kan lide og hvor­for? Den bed­ste begrun­delse vin­der billetterne!

Skriv dit svar i en kom­men­tar til dette ind­læg (hvis du er på for­si­den skal du trykke på over­skrif­ten for at kunne kom­men­tere i bun­den af indlægget). Du kan også vælge at skrive dit svar i en kom­men­tar til nyheds­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book­pro­fil.

Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag for­mid­dag kl. 10! Vin­de­ren får besked umid­del­bart derefter.

Alt-J

alt-j

Alt-J er et finur­ligt navn, men når man hører ban­dets ditto finur­lige musi­kal­ske udtryk giver det mening. For selvom det på over­fla­den lyder som en kryds­ning mel­lem indie pop og rock, er det slet ikke så nemt at sætte i bås endda. Selv kal­der Alt-J det for folk-step, og måske er det fordi, Alt-J deler den varme lyd med folk-genren men ofte er mere upbeat end gen­ren nor­malt dikterer.

Såle­des bidra­ger bl.a. skæve hip-hop ryt­mer, bru­sende synths, skønne vokal­har­monier og ikke mindst Joe New­mans til tider spøjse, men char­me­rende vokal til en sam­let set gri­bende lyt­te­ro­p­le­velse. Alt-J kan noget som få bands er i stand til. De appel­le­rer med deres “weird­ness møder gen­ken­de­lig­hed og gode melo­dier” til indi­e­fol­ket såvel som til mainstreampublikummet.

Hvis du ikke ken­der ban­det, så start evt. med Bre­eze­blo­cks og Matilda fra debutal­bum­met An Awesome Wave fra 2012 eller Every Other Freckle og Hunger Of the Pine fra det andet og sene­ste album This Is All Yours.

Alt-J | Home­page
Alt-J | Face­book
Alt-J | Spo­tify
Alt-J | WiMP

 

Wolf Alice

wolf alice

Wolf Alice har en ret eklek­tisk lyd, der vari­e­rer fra det power­pop­pede med rock– og grunge-tendenser til mere mini­ma­li­sti­ske pro­duk­tio­ner ala The XX, og ende­lig kan der af og til også spo­res folk-elementer.

Ban­det har fået mas­ser af opmærk­som­hed fra diverse blogs og medi­erne i hjem­lan­det Eng­land, her­un­der BBC Radio og Ama­zing Radio, der har været flit­tige til at frem­hæve ban­det som ”one to watch” over de sid­ste par år.

Jeg kan kun til­slutte mig koret af lov­pris­nin­ger! Jeg er især glad for sing­len Bros fra 2013, som er en hyl­dest til ven­ska­ber. San­gen har en vir­ke­lig smit­tende energi og giver altid mit humør et boost med dens gli­trende gui­tar og livs­be­kræf­tende tekst: “Shake your hair, have some fun / For­get our mot­hers and past lovers / For­get eve­ry­one / Oh I’m so lucky / You’re my best friend.”

 

Blush og Heav­nely Cre­a­tu­res er eksemp­ler på Wolf Alice i deres mest chil­lede hjørne:

Høre mere Wolf Alice via din fortukne kanal:

Wolf Alice | Soundcloud
Wolf Alice | Spo­tify
Wolf Alice | WiMP
Wolf Alice | Facebook

 

Gen­gahr

gengahr

Gen­gahr er et nyt og vir­ke­lig friskt skud på stam­men af psy­ke­de­lisk lydende rock/pop med læk­ker fal­set. Musik­ken rum­mer både varme, charme og sødme og er så melo­diøs, at det er svært ikke at nynne med efter kun et par lyt!

Pro­duk­tio­nen er sam­ti­dig meget levende og orga­nisk og min­der i lyd­sig­na­tur om Unk­nown Mor­tal Orchestra, Tame Impala og en anelse MGMT. Ban­det har ind­til nu kun 3 numre ude offi­ci­elt (+ et par tid­li­gere demoer), men de lover sær­de­les godt for debutal­bum­met, der efter­si­gende skulle udkomme inden så længe!

Gen­gahr | Face­book
Gen­gahr | Soundcloud
Gen­gahr | Spo­tify
Gen­gahr | WiMP

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine