10 sep
2014

Yosi Horikawa forvandler reallyde til magisk musik

Yosi Horikawa2

Yosi Hori­kawa ind­ledte den aller­før­ste Slap nu af!-playliste på Musik Mig Blidt — en play­li­ste­se­rie der lig­ger op til at stå af ræset og dag­drømme dig væk for en stund. Num­me­ret var Bubb­les, der bl.a. sam­p­lede et væld af bob­lende lyde, en bade­bold der bli­ver kastet på et cement­gulv (gætte jeg på) samt lyden bord­ten­nis­bolde, der ram­mer et bord­ten­nis­bord. Resul­ta­tet er et fasci­ne­rende klu­de­tæppe af lyde, der lige­som omrin­ger lyt­te­ren og ska­ber barn­ligt uni­vers, der er nemt at fortabe sig i.

Num­me­ret er typisk for Hori­kawa som på lege­syg vis er kendt for at kom­bi­nere sam­p­lede real­lyde fra dag­lig­da­gen med felt­op­ta­gel­ser fra frem­mede ste­der og ud fra det skabe drøm­mende musik med utal­lige lag. Han opfat­ter alle lydene fra vores omgi­vel­ser som min­de­ak­ti­ve­rende og som poten­ti­elle kom­po­nen­ter i musi­kal­ske kom­po­si­tio­ner. Og han mener det alvor­ligt — i for­sø­get på at optage lyden af ild på et tids­punkt, endte mikro­fo­nerne med at smelte!

Nu har Red Bull Music Aca­demy lavet en smuk kort­film, der går tæt på den japan­ske pro­du­cer og musi­kers lege­syge til­gang til det at lave musik. Anled­nin­gen var at Hori­kawa skulle til øen Yaku­s­hi­mas sub­tro­pi­ske regnskov, der er på UNESCOs Ver­dens­arvs­li­ste, for at optage lyde og for­skel­lige atmos­fæ­rer. Det er noget meget rørende ved at følge Yosi Hori­kawas nær­mest barn­ligt rene begej­string, når han opda­ger en ny spæn­dende lyd på sin rejse i sko­ven. Her­ef­ter føl­ger man pro­ces­sen hjemme i stu­diet, hvor Yosi Hori­kawa med de nyind­sam­lede lyde byg­ger et nyt num­mer, Yoggo, som kan høres til sidst i doku­men­ta­ren, hvor han opfø­rer det live på et højta­ler­sy­stem, han i øvrigt selv har bygget.

Inden du star­ter fil­men vil jeg kraf­tigt opfor­dre til IKKE at have com­pu­te­rens dåse­højta­lere som lyd­kilde og vælge høje­ste videokva­li­tet (720p HD), da vi har et gøre med en meget san­se­lig lydfilm!

 

 

Yoggo kan høres i bedre lyd­kva­li­tet og uden voice over i denne video:

 

Hvis du kan lide, hvad du hører, kan jeg anbe­fale at tjekke Yosi Hori­kawas debutal­bum Vapor fra 2013 ud. Her nogle høj­de­punk­ter fra albummet.

I Let­ter har Yosi Hori­kawa opta­get sig selv skrive et brev og brugt lyden af denne smukke lyd tematisk komponent:

 

Wan­de­ring samp­ler i stil med Yoggo lyde fra en skov, denne gang en skov ved Nagano.

 

Stars er måske det smuk­ke­ste num­mer på album­met, med mas­ser af tin­drende lyde og en læk­ker dan­sende jazz-agtig bas, der intro­du­ce­res ca. halvvejs:

9 sep
2014

The White Album — Kings and Aces

The White Album

VICE Den­mark og WiMP er endnu engang klar med en video fra deres lækre session-serie, hvor 20 gode dan­ske kunst­nere i løbet af 2014, upco­m­ing såvel som mere etab­le­rede, udvæl­ges til en række live­ses­sions pri­mært i Køben­havn (senest er Aar­hus også inklu­de­ret). Denne gang er det de langskæg­gede her­rer fra The White Album, som er ble­vet fore­vi­get online med en live­op­før­sel af deres netop udkomne single Kings And Aces på baren Foder­bræt­tet i København.

Kings And Aces er en skøn efter­tænk­som folk/pop sang med en varm lyd­sig­na­tur, der lover godt for debutal­bum­met The Quiet Strum, der udkom­mer den 15. september.

 

Her er den offi­ci­elle musikvideo:

 

Næste VICE x WiMP ses­sion er — for før­ste gang i Aar­hus. To af de bands i Dan­mark med mest poten­ti­ale over­ho­ve­det spil­ler — Quick Quick Obey og Lowly. Det fore­går i for­bin­delse med Mejl­gade For Mang­fol­dig­heds “Vi tager festen til­bage” arran­ge­ment i Film­byen i Aar­hus den 13. sep­tem­ber, kl. 22.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/720683371336737/?fref=ts

 

5 sep
2014

Crunchy Frog fylder 20 år — Vind jubilæumsvinyl!

Cruchy frog2

Det dan­ske pla­de­sel­skab med det sprøde navn Crun­chy Frog har 20 års jubilæum. Det fejrer sel­ska­bet i stor stil med en stor fest den 12. sep­tem­ber i Pum­pe­hu­set i Køben­havn, en Crun­chy Frog Brown Ale (bryg­get af Mik­kel­ler), to Char­les Smith vine, en dobbelt-vinyl jubilæums­ud­gi­velse og en pop up bar ved Kødbyen.

Pop up bar i Skelbækgade

Crun­chy Frog over­ta­ger hver fre­dag og lør­dag i sep­tem­ber måned i sam­ar­bejde med Mik­kel­ler Høker Bar i Skel­bæk­gade 40. Her vil Mik­kel­ler, ud over Crunchy-øllen, line en masse af deres lækre øl op, og man kan natur­lig­vis også drikke Crunchy-vinen og shoppe en plade eller to. Hver aften vil være host’et af et band eller Crunchy-personlighed, som sør­ger for musik­ken og let underholdning.

Crun­chy Frog 20th Anni­ver­s­ary Party

Festen fore­går den 12. sep­tem­ber i Pum­pe­hu­set i Køben­havn, med  hvor mindst 8 bands (dvs. der kom­mer nogle surprise-acts) fra Crun­chy Frog fami­lien vil give kon­cert, vel at mærke med gen­for­e­ning af de to bands Beta Satan og EPO-555.

Det fulde line-up ser pt såle­des ud:

  • Jenny Wil­son
  • Shiny Darkly
  • Beta Satan
  • EPO-555
  • Power­solo
  • Lars And The Hands Of Light
  • The Tre­molo Beer Gut
  • ONBC (Oli­ver North Boy Choir)
  • Heavy Trash (har meldt afbud

Dj’s:

Matt Verta-Ray & Rocio Wray, Snake & Jet, Ramo­gens, Jessi-Q, Gabi & Klaus, DJ Rafle og DJ Crillster

En bil­let til arran­ge­men­tet koster kun 220 kr. + gebyr — og når jeg siger “kun”, er det fordi der udover et væld af live-koncerter føl­ger et eksem­plar af dobbelt-vinyl jubilæums­ud­gi­vel­sen med i pri­sen, hvor alle Crun­chy Frogs 26 udgivne arsti­ster er repræ­sen­te­ret! Go deal, siger jeg bare!

Jubilæums-dobbeltvinyl

Udgi­vel­sen har fået den coole titel: If We Took the Bones Out It Wouldn’t Be Crun­chy. Tit­len er lånt fra samme Monty Pyt­hon sketch hvor­fra pla­de­sel­ska­bets navn også stam­mer fra (kan ses på Youtube). Dob­beltvi­ny­len udkom­mer i 1000 num­me­re­rede eksem­pla­rer på selve fød­sels­da­gen d. 8. sep­tem­ber. De før­ste 600 eksem­pla­rer er reser­ve­ret til del­ta­gerne i jubilæums­fe­sten den 12. september.

Den kan også købes/forudbestilles sepe­rat her.

Hvem optræ­der så på udgi­vel­sen spør­ger du? Jo, du kan afspille hele kom­pi­la­tion her­un­der via Spo­tify og der­ved finde ud af det:

 

Kon­kur­rence: Vind 1x3 anni­ver­s­ary vinyler!

Crun­chy Frog har været så søde at donere hele tre viny­ler, som jeg udlod­der i en kon­kur­rence. For at del­tage skal man blot sende e mail til mail@musikmigblidt med over­skrif­ten “Crun­chy” og skrive sin ynd­lings­Crun­chy Frog artist samt sit fulde navn og adresse senest ons­dag den 10. sep­tem­ber. Jeg træk­ker tre vin­dere umid­del­bart derefter.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine