9 okt
2015

Musik Mig Blidt anbefaler — Vol. 3 (vind billetter)

MMB vanløse vol. 3

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­overe ny og spæn­dende musik fra den dan­ske under­grund. Musik online er en dej­lig ting (jeg dri­ver jo trods alt en musik­blog!), men kon­cer­ter i den vir­ke­lige ver­den mani­feste­rer sig i krop og sind på en helt anden måde.

Fre­dag den 16. okto­ber kl. 20.30 (dørene åbner 19.30) på Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse kura­te­rer Musik Mig Blidt såle­des for tredje gang i sam­ar­bejde med Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse en kon­certaf­ten, hvor tre af de mest lysende talen­ter lige nu fra den dan­ske under­grund (dog denne gang med et svensk indslag også) optræ­der. Det bli­ver helt igen­nem magisk, og du er inviteret!

Bil­let­ter kan købes her.

Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/1623281937955097/

Livemu­sik er ofte en mere intens ople­velse, idet man foku­se­rer al sin opmærk­som­hed på musik­ken og de optræ­dende, og det giver mulig­hed for at for­svinde ind i musik­ken på en måde, som sjæl­dent kan lade sig gøre i en travl hver­dag, hvor tusind ting kæm­per om ens opmærk­som­hed. Plus det er bare fedt at føle ener­gien fra musi­kerne og dele en musi­kalsk ople­velse med ven­ner eller familie.

Dette er blot nogle af årsa­gerne til, at jeg under Musik Mig Blidt-fanen med glæde inve­ste­rer tid og energi i at stable dette live event på benene i sam­ar­bejde med Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse. Til jer der ikke har været der før, kan jeg oplyse, at det lig­ger lige ved siden af metro­ens ende­sta­tion Van­løse ca. 10–15 minut­ter med metro fra Nør­report, så det er super­nemt og hur­tigt at komme til, hvis man bor i Kbh. Der er i øvrigt altid pisse fed lyd på spil­le­ste­det! Noget som desværre langt fra er en selv­følge til mange af de kon­cer­ter, jeg går til.

De tid­li­gere udvalgte bands har været Jens-Ulrik Kle­e­meyer, Mil­ford, Tusind­fald, Sweet Tem­pest, Palace Win­ter (som lige nu bli­ver hypet mas­sivt i udlan­det), Late Bloo­mers. Denne gang står menuen på: Flod, Feivel og PFAU

 

Flod

10572066_10152276902907344_3523546188912744131_o

Flod har ind­til videre kun udgi­vet en for­nem EP i 2014 med tit­len Kurs. I en anbe­fa­ling af EP’en, som efter min mening fik alt for lidt opmærk­som­hed fra musikpres­sen i DK, skrev jeg bl.a.:

EP’en byder på en smuk og kon­trast­fuld rejse og er en skøn blan­ding af melan­kolsk orke­stral pop, episk post-rock, intel­li­gent brug af electro­nica og et frisk pust af ori­en­talsk mystik. Her er både bul­drende trom­mer, der giver asso­ci­a­tio­ner af rasende storme der bli­ver kastet frem og til­bage mel­lem bjergsi­der samt stille, rørende øjeblikke, som befandt man sig i en fro­dig grøn dal, hvor mor­gen­dug­gen glim­ter i lyset fra den opstå­ende sol (måske går der oven i købet nogle kine­sere rundt og arbej­der i ris­mar­kerne). Lige­gyl­digt hvilke bil­le­der man får på net­hin­den under­vejs, bli­ver man som lyt­ter trans­por­te­ret til det ene spr­ud­lende far­ve­rige og nær­mest even­tyr­lige lydu­ni­vers efter det andet.

Flod bryg­ger for tiden på nyt mate­ri­ale, og jeg har fået at vide af ban­det, at de spil­ler deres nye kom­mende single på aftenen!

 

Fei­vel

10974520_819712824767232_2208546309767998467_o

Fei­vel er Elin Hör­berg, der også er med i ban­det Skilla og spil­ler med Syl­ve­ster Schle­gel er fra Malmø og har altid spil­let musik. Hun udgav en debut-EP i slut­nin­gen af 2014 og fulgte alle­rede op med en ny af slagsen (Walls) i 2015. Begge var ret så frem­ra­gende, fulde af char­me­rende, bit­ter­søde pop­sange, der af og til går all in og maler stor­ladne musik­land­ska­ber, der klin­ger umi­sken­de­ligt nor­disk. På før­ste EP er sær­ligt num­me­ret Fri­end værd at frem­hæve, mens num­me­ret Get My Way With You fra anden EP, som hol­der ellers er stærk fra ende til anden ram­mer plet med en lige dele flot melodi og kom­po­si­tion for ikke at tale om den bram­frie tekst (den hand­ler om one­night stands — med en ven måske?):

Let me buy you a beer / So you can’t see my clearly / I don’t like this shirt /But you smile when I wear it / So for­get it let’s toast / Let me drink in the most of you / I can see that you want me / See that’s why I’m hunted / It’s stupid and ran­dom / Dont care / I still want too / It’s a drug / I’m the pray /And I just want my way with you.”

Num­me­ret kul­mi­ne­rer i sid­ste halv­del af eks­plo­siv, nær­mest postro­cket stø­jende skøn­hed, som i den lyri­ske kon­tekst sen­der tan­kerne i ret­ning af — ja du gæt­tede det, en orgasme. Denne given efter for drif­terne er dog ikke uden tøven i for­hold omkost­nin­gerne for forholdet:

I know this is dan­gerous / Know this is bad / And I’m certain tomor­row will leave us quiet sad / But I also know staying will get me my way with you.”

 

PFAU

10854217_1585022361713729_4106317190913817551_o

Det er ikke før­ste gang jeg anbe­fa­ler PFAU. De var blandt mine anbe­fa­lin­ger, da DRs Kar­ri­e­re­ka­no­nen bad mig udvælge drøm­mende og psy­ke­de­li­ske toner fra deres store kata­log, hvor kunst­nere og bands fra vækst­la­get løbende sen­der musik ind.

PFAU er en dansk art-pop/rock gruppe fra Køben­havn, dan­net i 2014 og inspi­re­ret af den sene 60’s tyske expe­ri­men­tale rock, 80’ernes smooth singer-songwriters, ekperimenterende vide­opro­jek­tion, film noir, ambi­ent musik og New Yorks musiks­cene omkring CBGB (legen­da­risk spil­le­sted i East Vil­lage, New York). Ban­det udgø­res af en trom­mesla­ger, en saxofonist/percussionist, en bas­sist, en synt­he­sizer, samt front­mand og lyd­kunst­ner Ken­neth Lorentzen. PFAU pro­du­ce­rer og ind­spil­ler deres musik selv.

Jeg er fal­det pla­dask for PFAUs lyd, der bag mono­tone og labyrin­ti­ske ulve­klæ­der sta­dig gem­mer på gode melo­dier. Via de kraut­rock inspirerede-elementer, der blan­der sig ube­svæ­ret med det synt­hpop­pede opstår lækre smooth og til­ba­ge­læ­nede psy­ke­de­li­ske drømme. Ban­det er hel­ler ikke bleg for at bruge nær­mest corny saxo­fon som trum­f­kort. Ban­dets tre til­gæn­ge­lige sange online er ste­nede, hyp­no­ti­ske og dra­gende på én gang, og jeg glæ­der mig til at høre dem og nye sange opført live!

 

Kon­kur­rence

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot smide en kom­men­tar til kon­kur­ren­ce­op­sla­get der lin­ker her­til på arran­ge­men­tets Facebook-begivenhed eller alter­na­tivt sende en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Musik Mig Blidt aften” og skrive dit fulde navn i selve mai­len. Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag den 15. oktober.

24 sep
2015

Thy Music Collective & LYDTAET indtager Heineken Stardome

stardome

Der er noget, der ulmer rent musi­kalsk i Nord­jyl­land! Først blev det pro­g­res­sive Thy Music Col­lective etab­le­ret og nu begyn­der endnu et musi­kalsk kol­lek­tiv at sætte sit aftryk på musik­land­ska­bet i DK — De kal­der sig Lydtaet!

De har holdt nogle suc­ces­fulde og vel­be­søgte events i Aal­borg, men nu er det min­sand­ten ble­vet Køben­havns tur. I dag kl. 17 ind­ta­ger Lyd­taet såle­des i sam­ar­bejde med Thy Music Col­lective den nyop­førte pop-up dome Hei­ne­ken Star­dome i Søn­der­mar­ken. Det er endda gra­tis! Facebook-eventet fin­der du her: https://www.facebook.com/events/1479765569013215/

Her vil bands fra begge lejre blive showca­set. De er: Hol­low Hollow, Farveblind, Spring & I, This Is You, DRENGEBANDE, Magnolia Sho­als og STRANGLR

Der er noget for en hver smag må man sige. Far­ve­blind er LYD­TA­ETs nye­ste skud. Musik­ken er en blan­ding af det elek­tro­ni­ske og det orga­ni­ske, og at dømme efter de før­ste live­an­mel­del­ser samt det ener­gi­ske onli­ne­ma­te­ri­ale er sand­syn­lig­he­den for en hel­støbt, san­se­lig audio­visuel ople­velse stor!

 

Hol­low Hol­low tager arven op fra VETO og pla­ce­rer kom­forta­belt i spænd­fel­tet mel­lem rock og elek­tro­nisk. Power-electro-rock kunne man kalde det.

 

Spring & I er en pige­duo, der gør sig bemær­ket med min­mi­alelek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler og poe­tisk tostemmighed.

 

This Is You spil­ler alter­na­tiv indi­erock med fæn­gende, mørke melodier.

 

DRENGEBANDE havde jeg på min play­li­ste for maj/juni, og det var ingen en til­fæl­dig­hed. En vir­ke­lig fin og lyt­te­vær­dig EP KOM TIL BYEN har været uden siden slut-juni. Driv­kraf­ten bag DRENGEBANDE er for­san­ger og sangskri­ver THOMSE ‚og han dyr­ker et lyrisk post-poppet C.V. Jørgensen-agtigt uni­vers kry­dret med drøm­mende gui­tarklange. Pro­duk­tio­nen fra pro­du­cer­par Mads Brinch og Bjarke Pors­mose (halv­de­len af ban­det 4 Guys From The Future og for Mads Brin­chs ved­kom­mende tid­li­gere pro­du­cer for bl.a. Mellemblond og Schultz & Fore­ver) er dyna­misk og ska­ber en god balance mel­lem album­mets mange instru­men­ter. Des mere jeg lyt­ter til EP’en, des mere gror det på mig!

 

Mag­no­lia Sho­als var på min liste over 15 dan­ske up-and-coming bands, du skal holde øje med i 2015, og har siden udgi­vet et solidt indi­ero­ck­al­bum, der går The Tin­der­sti­cks, Inter­pol og The Natio­nal i bedene.

Her er num­me­ret Rid­dle No. 9 fra debutal­bum­met Tenants i aku­stisk Køk­ken Session:

 

STRANGLR’s udtryk er svæ­vende, atmos­fæ­risk og båret af synt­he­sizer og falset-vokal. Musik­ken lader dig blive ført væk på en sky af sarte farver.

 

Et udvalg af Lydtaet-kunsntere har i øvrigt kre­e­ret dette effek­tive rework af Disclo­sure ft. Sam Smiths’ Latch:

4 sep
2015

Tivoli Offspring 4.-5. september

tivoli offspring

I dag kl. 16.15 sky­des to-dages festi­va­len Tivoli Off­spring i gang. Der er andet år i træk, at festi­va­len med fokus på spæn­dende navne fra den dan­ske under­grund samt en række nøje udvalgte uden­land­ske arti­ster løber af stablen.

Lineup­p­pet er tæt på at være så talent-og under­grunds­o­ri­en­te­ret, at det næsten lig­ner den aar­hu­si­an­ske SPOT-festival. Det er der­med en unik chance for at fange en pæn andel af de kunst­nere, som kom­mer til at defi­nere dansk musik inden­for det næste års tid — og måske endda læn­gere frem.

Dette er grund nok til at tage i Tivoli, men der­u­d­over er det to navne på pla­ka­ten, der alene gør festi­va­len et besøg værd. De er godt nok uden­land­ske; Marika Hack­man  og Son Lux, der spil­ler hen­holds­vis kl. 20.45 og kl. 23.30.

Son Lux

sonlux_2_2

Son Lux er en per­son­lig favo­rit, jeg har fulgt og skre­vet om på blog­gen mange gange efter­hån­den. Læs bl.a. min begej­strede anmel­delse af sid­ste års kon­cert på Sten­gade eller min anbe­fa­ling af hans score til fil­men The Dis­ap­pea­rance Of Ele­a­nor Rigby. Hoved­bag­man­den er Ryan Lott, men for­ny­lig blev pro­jek­tet udvi­det til en trio, og det sene­ste album Bones er før­ste udgi­velse i denne nye bandkonstellation.

Jeg har sta­dig til gode, at nær­lytte til dette album for alvor, men på de tal­rige tid­li­gere udgi­vel­ser har Son Lux bevist, at han fuld­stæn­digt gnid­nings­frit kan bevæge sig mel­lem gen­rer og såle­des blande elek­tro­nisk, hip hop, indi­epop, (freak)folk og neoklassiske/filmiske ele­men­ter med him­mel­stræ­bende stem­nin­ger, uden at det lyder rodet. Musik­ken er ofte ryt­misk avan­ce­ret og i det hele taget græn­se­sø­gende. Men det er aldrig på bekost­ning af den gode melodi, som altid står knivskarpt!

 

Marika Hack­man

marika hackmann 2

Marika Hack­man har hele tre gange været på mine guld­korns­play­li­ster, og i februar udgav hun et smukt men også mørkt og melan­kolsk debutal­bum, We Slept At Last. Hvis du er bare lidt inter­es­se­ret i moderne folk, bør du tjekke det ud. Det for­e­ner på for­fri­skende og til­freds­stil­lende vis de ten­den­ser, hun på de tre tid­li­gere EP’er har udfor­sket. Det være sig både det klas­sisk fol­kede, det mildt psy­ke­de­li­ske, det let elek­tro­ni­ske og det hvi­skende skønne.

 

 

En 2-dagesbillet til Off­spring Festi­val koster 150 kr. og kan købes på tivoli.dk og i indgangen.

En bil­let til en enkelt dag koster almin­de­lig entré­bil­let til Tivoli.

Det fulde lineup ser såle­des ud:

 

FREDAG DEN 4. SEPTEMBER


16:15 NICK SWAY (DK) Pan­to­mi­me­te­a­tret
16:45 KLUB 27 (DK) Glas­sa­len
17:30 KATINKA (DK) Pan­to­mi­me­te­a­tret
18:30 ALEX VARGAS (DK) Glas­sa­len
18:45 GAVIN JAMES (IRL) Pan­to­mi­me­te­a­tret
19:45 EAVES (UK) Glas­sa­len
20:45 MARIKA HACKMAN (UK) Pan­to­mi­me­te­a­tret
21:30 LÅPSLEY (UK) Glas­sa­len
22:00 KESI (DK) Plæ­nen
22:30 THE ENTREPRENEURS (DK) Pan­to­mi­me­te­a­tret
23:00 FOLKEKLUBBEN (DK) Plæ­nen
23:30 SON LUX (US) Glassalen

 

LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER

15:00 CHARLIE CUNNINGHAM (UK) Glas­sa­len
15:15 MOJAVE DESERT REBELS (DK) Har­moni­pavil­lo­nen
15:15 SABINA DDUMBA (S) Pan­to­mi­me­te­a­tret
15:45 CISILIA (DK) Plæ­nen
16:45 EMIL STABIL (DK) Har­moni­pavil­lo­nen
16:45 THE ATTIC SLEEPERS (DK) Glassalen17:30 ANYA (DK) Pan­to­mi­me­te­a­tret
18:00 TORA (AUS) Plæ­nen
19:00 JP COOPER (UK) Glas­sa­len
19:00 SEA CHANGE (N) Har­moni­pavil­lo­nen
19:45 THOMSTON (NZ) Pan­to­mi­me­te­a­tret
20:15 THØGER DIXGAARD (DK) Plæ­nen
21:15 ELIAS (S) Glas­sa­len
21:15 LORD SIVA (DK) Har­moni­pavil­lo­nen
21:30 ASTRID S (N) Pan­to­mi­me­te­a­tret
22:15 PATRICK DORGAN (DK) Plæ­nen
22:45 NOVELIST (UK) Pan­to­mi­me­te­a­tret
23:15 IRIS GOLD (DK) Glassalen

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine