9 jun
2020

Guldkorn marts & april 2020

I den­ne omgang guld­korn vrim­ler det lidt mere end det ple­jer med kla­ver­bår­ne og i bre­de­re for­stand kom­po­si­tio­ner inden­for den nyklas­si­ske gen­re. Kla­ve­ret, det­te på alle måder smuk­ke instru­ment — både i udse­en­de, kon­struk­tion og klang, præ­ger sær­ligt listen for marts måned, da den såkald­te “Pia­no Day” d. 28. marts gav mig anled­ning til at gå på opda­gel­se i de man­ge nye num­re, som den­ne dag udkom over hele ver­den for at fejre kla­ve­ret og kla­ver­mu­sik. I den for­bin­del­se stød­te jeg også på andre nyklas­si­ske num­re med stør­re orke­stre­ring, nog­le gan­ge også uden kla­ver og med fokus på især stry­ge­re og elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler. Som altid, når jeg taler om den­ne gen­re (og i øvrigt også ofte, når det gæl­der andre gen­rer), vil du opda­ge, at jeg har en for­kær­lig­hed for et cine­ma­tisk udtryk, hvor man næsten ikke kan und­gå at få bil­le­der og asso­ci­a­tio­ner, imens man lyt­ter.

Hvis du er nys­ger­rig på mere kla­ver­mu­sik, kan des­u­den du læse den­ne arti­kel om Pia­no Day 2020 der inde­hol­der link til min sto­re play­li­ste kun med kla­ver­mu­sik på Spo­ti­fy og Tidal.

Mens marts måneds guld­korn rum­mer mas­ser af klas­si­ske instru­men­ter, er april måned omvendt med fokus på mere ren­dyr­ket ryt­misk musik. Jeg vil­le ønske jeg kun­ne give alle num­re et par sær­skil­te ord med på vej­en. Det fortje­ner de i den grad, men da min tid desvær­re ikke ræk­ker så langt, må musik­ken tale for sig selv.

Dan­ske kunst­ne­re tæl­ler den­ne gang på tværs af både num­re fra marts og april:

SLOOP, Ast­h­ma­tic Harp, Tine Nymann, IKI, Rum­pi­stol, Schwarze Fik­tion, GRETA, Talitha Fer­ri, Lud­vig Moon, Jung­le­lyd, Myr­kur, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, BÜNNI, SILQUE, Kúlu, Jacob David og Tho­mas Haa­hr, Yune, Lil Cat, Jung­le­lyd, Haab, Hymns from Nine­veh, Flag Whi­te, AV AV AV og Cher­ryhe­ad.

God for­nø­jel­se!

Guldkorn marts 2020

1. Jon Hopkins — Sce­ne Sus­pen­ded
2. The Cine­ma­tic Orche­stra — Wait For Now (Mary Lat­ti­mo­re Rework) [feat. Tawi­ah]
3. Augusti­ne — Vio­la
4. Many Voi­ces Spe­ak — Want It Kept
5. Nik­las Pas­ch­burg — Duvet
6. Tom Adams — Par­ti­c­le XIX (Good­bye Ber­lin)
7. Richard Luke — Love In Fal­ling (Ori­gi­nal Sco­re for Bet­ty)
8. SLOOP — Worst Day
9. Ast­h­ma­tic Harp — Bird Of Para­di­se
10. Tine Nymann — Into the Day­light
11. IKI — Reflex (Rum­pi­stol Remix)
12. Hania Rani — Leaving
13. Nils Fra­hm — No Step On Wing
14. Aukai — Hal­cy­on
15. Snor­ri Hal­l­grÌms­son — Accep­tan­ce
16. Båd — Kajak
17. Doug­las Dare — I Am Free
18. Ale­xan­dra Hamilt­on-Ayres — Whe­re 2
19. Schwarze Fik­tion — Cool Biki­ni Cool (2020)
20. Talitha Fer­ri — Home
21. Lud­vig Moon — Øster­da­len
22. Japan, Man — Easy Tar­get
23. Jung­le­lyd — Cof­fee
24. Char­lie Cun­ning­ham — Climb
25. Big Bla­ck Del­ta — Sum­mo­ner
26. Still Life — When i begin to lea­ve
27. Kevin Mor­by — I Was On Time
28. Flora Cash — In A Litt­le Bubb­le
39. Aji­mal — It’s Real (Sing­le Ver­sion)
30. Myr­kur — Vin­ter
31. Gre­at News — Rea­li­ty Show
32. Simen Mit­lid — Anyt­hing (feat. Bene­dikt)
33. AQUILO — Sober
34. DRALMS — Plants Behind Glass
35. Fre­edom Fry — Cata­li­na
36. GRETA — Wild and Young
37. Moses Sum­ney — Pol­ly

 

Ekstra guldkorn fra marts 2020

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
2. Jung­le­lyd — Cof­fee
3. Haab — Lost
4. Hymns from Nine­veh — Sin­dets Asyl
5. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
6. Rone — Babel (Alter­na­ti­ve Ver­sion)
7. Pol­ly Scat­ter­good — After You
8. Flag Whi­te — 15. marts
9. Ane Brun — Don’t Run And Hide
10. Brid­get Kear­ney, Benja­min Lazar Davis — Endings/Beginnings (Visu­a­lizer) ft. Ste­vo Ata­m­bi­re
11. Lam­bert — Balco­ny Hotel (From ‘Miss’)

Foreign Fields — Ter­rib­le Times

 

Jung­le­lyd — Cof­fee

 

Haab — Lost

 

Hymns from Nine­veh — Sin­dets Asyl

 

Foreign Fields — Ter­rib­le Times

 

Rone — Babel (Alter­na­ti­ve Ver­sion)

 

Pol­ly Scat­ter­good — After You

 

Flag Whi­te — 15. marts

 

Ane Brun — Don’t Run And Hide

 

Brid­get Kear­ney, Benja­min Lazar Davis — Endings/Beginnings (Visu­a­lizer) ft. Ste­vo Ata­m­bi­re

 

Lam­bert — Balco­ny Hotel (From ‘Miss’)

 

Guldkorn april 2020

1. Moses Sum­ney — Me in 20 Years
2. Augusti­ne — A Scent of Lily
3. Rich Auco­in — How It Bre­aks
4. Bla­ck Lilys — Col­or My Soul
5. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Under the Sun
6. BÜNNI — Out­ta Luck
7. Tourist — Elixir
8. SILQUE — The Love You Give
9. Opus Oran­ge — Tell It Like It Is
10. Sel­ma Hig­gins — Unru­ly Natu­re
11. Augusti­ne — Luzon
12. Kúlu — I’m Right Here
13. Jacob David & Tho­mas Haa­hr — Ind­fald
14. Haab — Lost
15. ionna­lee — Down by the lake (KRONOLOGI ver­sion)
16. Yune — Map­le
17. Lorn — GUARDIAN 2
18. Moses Sum­ney — Cut Me
19. Lil Cat — I look hot in this dress
20. F.O.O.L — Reven­ger
21. Lou­is The Child — Eve­ry Col­or (with Foster The Peop­le) (Lut­t­rell Remix)

 

Ekstra guldkorn fra april 2020

Her får du igen mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Shards & Iso­la­tion Choir — Insi­de I’ll Sing
2. Foreign Fields — Rose Col­ored
3. Luke Howard, Shards — Light Ascen­ding
4. Made­le­i­ne Coco­las — A Basic Under­stan­ding
5. AV AV AV — Express
6. I Bre­ak Hor­ses — The Prop­het
7. Cher­ryhe­ad — Hig­her
8. Mar­tin Kohl­stedt — SENIMB (Robag Wruh­me Marowk Rehand)
9. Andrew Judah — Prim­ro­se
10. Rone — Human

Shards & Iso­la­tion Choir — Insi­de I’ll Sing

 

Foreign Fields — Rose Col­ored

 

Luke Howard, Shards — Light Ascen­ding

 

Made­le­i­ne Coco­las — A Basic Under­stan­ding

 

AV AV AV — Express

 

I Bre­ak Hor­ses — The Prop­het

 

Cher­ryhe­ad — Hig­her

 

Mar­tin Kohl­stedt — SENIMB (Robag Wruh­me Marowk Rehand)

 

Andrew Judah — Prim­ro­se

 

Rone — Human

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

10 maj
2020

Guldkorn januar & februar 2020

Her kom­mer den bed­ste nyop­da­ge­de musik fra janu­ar og febru­ar. Marts og april føl­ger sna­rest, så du kan få den aller­ny­e­ste musik ser­ve­ret på et sølv­fad. Det er nemt og det er godt — og vig­tigt!

Sær­ligt i dis­se tider, hvor vi ikke kan gå til live­kon­cer­ter, og som­me­rens festi­va­ler er afly­ste, og en vig­tig kil­de til at opda­ge ny musik der­med er os frarø­vet. Det­te går også sær­ligt udover nye arti­ster, som nu ikke kan opbyg­ge et publi­kum gen­nem tur­néer og festi­val­jobs. Der­for er det mit ydmy­ge håb, at det­te ind­læg kan hjæl­pe med sæt­te fokus på en ræk­ke af dis­se kunst­ne­re, som pt. måske er ekstra svæ­re at opda­ge!

Dan­ske arti­ster inklu­de­rer i den­ne omgang:

GRETA, Sal­ka, Alpas Ave, Hymns from Nine­veh, Talitha Fer­ri, Kúlu, MALMØ, Boo­le­an Car­go, Yune, AyOwA, The Blue Van, Flag Whi­te, Johan Gran­berg og Goss. 

Guldkorn januar 2020

1. STRØM — Last Try
2. Doug­las Dare — The Joy In Sara­h’s Eyes
3. Hig­ha­saki­te — Under The Sun
4. GRETA — Daugh­ter
5. Solo­mon Grey — Inter­sta­te 695
6. Richard Luke — Love in Fal­ling
7. Tourist — Bun­ny
8. Foreign Fields — Don’t Give Up
9. bonjr — Para­noia ??? by yui, a rework
10. Gen­ga­hr — Never A Low
11. Sal­ka — Sta­tion
12. Cold Mail­man — You-Sha­ped Hole
13. Solei­ma — Roses

 

Ekstra guldkorn fra januar 2020

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Sus­an­ne Sund­før — When The Lord
2. Sal­ka — Sta­tion
3. Alpas Ave — Bla­ck Mir­ror
4. Ben Lukas Boy­sen — Fabrizio
5. Lau­ra Gib­son & Dave Dep­per — Let’s go
6. Hymns from Nine­veh — Den Sorg­lø­se Som­mer
7. Circa Waves — Love You More
8. Other Lives — Lost Day

Sus­an­ne Sund­før — When The Lord

 

Sal­ka — Sta­tion

 

Alpas Ave — Bla­ck Mir­ror

 

Ben Lukas Boy­sen — Fabrizio

 

Lau­ra Gib­son & Dave Dep­per — Let’s go

 

Hymns from Nine­veh — Den Sorg­lø­se Som­mer

 

Circa Waves — Love You More

 

Other Lives — Lost Day

Guldkorn februar 2020

1. Talitha Fer­ri — Home
2. Tourist — Elixir
3. Foreign Fields — Ter­rib­le Times
4. Kúlu — I’m Right Here
5. Lou­is The Child — Big Time (X Games The­me)
6. Klang­stof — Phan­toms (ft. LUWTEN)
7. MALMØ — Farewell Roa­ring Oce­an: The Ine­vi­tab­le End, Pt III
8. Boo­le­an Car­go — Mira­c­le (feat. Benja­min Ask­holm)
9. BLOMMA — August
10. Yune — Odd One Out
11. Camel Power Club — Giz­mo
12. Hig­ha­saki­te — All For Love
13. Clem Leek — Land
14. Nik­las Pas­ch­burg — Duvet
15. Ali­ce Baldwin — Plea­se tell my mum to burn me
16. Tras­hla­goon & Par­ra for Cuva — Cat­ching Birds
17. AyOwA — First Frost
18. Tri­vi­al Shields — Rejection The­ra­py ft. San­du Ndu

 

Ekstra guldkorn fra februar 2020

Her får du igen mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Mar­tin Kohl­stedt — JINGOL (Hen­rik Schwarz Recur­rent)
2. Robot Koch — Liquid
3. I Bre­ak Hor­ses — Death Engi­ne
4. Foreign Fields — Rose Col­ored
5. Akira Kosemu­ra — Love Is About Daily Leaps
6. The Slow Show — Hard to Hide (Nik­las Pas­ch­burg Rework)
7. The Blue Van — Heavy Load
8. Flag Whi­te — Ika­ros
9. Johan Gran­berg — Turn Off the Light
10. Goss — Figh­ting For The Gospel ft. Sel­ma Judith
11. Rone — Babel (Alter­na­ti­ve ver­sion)

Mar­tin Kohl­stedt — JINGOL (Hen­rik Schwarz Recur­rent)

 

Robot Koch — Liquid

 

I Bre­ak Hor­ses — Death Engi­ne

 

Foreign Fields — Rose Col­ored

 

Akira Kosemu­ra — Love Is About Daily Leaps

 

The Slow Show — Hard to Hide (Nik­las Pas­ch­burg Rework)

 

The Blue Van — Heavy Load

 

Flag Whi­te — Ika­ros

 

Johan Gran­berg — Turn Off the Light

 

Goss — Figh­ting For The Gospel ft. Sel­ma Judith

 

Rone — Babel (Alter­na­ti­ve ver­sion)

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

1 maj
2020

Premiere: Aza Falls dragende debutsingle gemmer på en dyb sorg


Foto: Kri­stof­fer Juel

Aza Falls er et nyt pro­jekt fra musi­ke­ren Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen, der tid­li­ge­re har fået posi­tiv omta­le her på blog­gen under eget navn og med sit tid­li­ge­re band Juju Me. Før­ste sing­le under hen­des nye ali­as hed­der The End og mar­ke­rer 10-års dagen for en hjer­ne­rystel­se, som ændre­de hoved­per­so­nens liv uigenkal­de­ligt.

The End beskri­ver tiden efter hjer­ne­rystel­sen, hvor det lang­somt går op for mig, at det liv jeg kend­te, og før leve­de, er slut” for­tæl­ler Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen.

Til­ba­ge i 2010 leve­de hun et utæm­met liv som rock­mu­si­ker og bar­ten­der på den legen­da­ri­ske Dro­ne bar på Nør­re­bro. En tid­lig mor­gen væl­te­de hun på cykel og fik en vold­som hjer­ne­rystel­se, der vend­te op og ned på al nor­ma­li­tet. Med ét var ven­ner, hver­dag, kar­ri­e­re og musik skif­tet ud med luk­ke­de gar­di­ner og beho­vet for kom­plet ro. Læger­ne sag­de, det vil­le tage et par uger før hun blev sig selv igen, — her 10 år efter er det sta­dig hjer­ne­rystel­sen der sæt­ter dags­or­de­nen, omend med et godt liv og accept fra hoved­per­so­nen.

Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen for­tæl­ler vide­re:

Det er en sang om at kom­me igen­nem sorg og ensom­hed. Jeg så hvor­dan ver­den fort­sat­te uden­for mit vin­due imens jeg føl­te, jeg hav­de mistet mig selv. Folk omkring mig trak sig, for­di jeg var for­an­dret. Jeg gen­nem­gik en sorg­pro­ces hvor jeg tog afsked med det liv, jeg kend­te. I den pro­ces fandt jeg at det, som hjalp mig mest, var en for­bin­del­se med natu­ren og havet. En for­bin­del­se som på man­ge måder afspej­les i min musik”.

Rent musi­kalsk demon­stre­rer Aza Falls mas­ser af over­skud på The End. Sti­ne Ste­en­dorph Peter­sen har skabt en stem­nings­mæt­tet og drøm­men­de atmos­fæ­risk lyd, der vir­ke­lig dra­ger sin lyt­ter ind. Voka­len vibre­rer gla­s­klart og er fuld af både skrø­be­lig­hed og kraft­fuld­hed. Sidst­nævn­te mær­ker man især i num­me­rets anden halv­del, hvor der sker et skif­te i voka­lens tone og inten­si­tet, og man for­nem­mer her vir­ke­lig des­pe­ra­tio­nen, mør­ket og den skæb­nesvan­gre dimen­sion i lyrik­kens tema­tik. Sam­ti­dig mær­ker man den under­lig­gen­de resig­ne­re­de accept af den nye vir­ke­lig­hed. En vir­ke­lig­hed som måske trods det nega­ti­ve udgangs­punkt gem­mer på nye mulig­he­der og en ny sen­si­bi­li­tet over for ver­den.

The End er før­ste smags­prø­ve fra debutal­bum­met WAKE, der udkom­mer i sep­tem­ber 2020. Tekst & melo­di er skre­vet ved for­æl­dre­nes strand på Lan­geland. San­gen er pro­du­ce­ret af Rune Risa­ger (Den Fjer­de Væg, School of X, Gents) og mixet af Mat­hi­as Sars­gaard (Emma Acs, Mol­ly).

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!