29 nov
2015

Vind billetter til Braids på Ideal Bar (support: TM Hunter)

Braids-2-credit-Landon-Speers

(OBS! Se kon­kur­rence læn­gere nede)

Cana­di­ske Braids giver kon­cert på Vegas Ideal Bar fre­dag den 4. decem­ber. Ban­det dyr­ker en form for sofi­sti­ke­ret og fines­se­rig elektro/synthpop — nogle ville kalde det art­pop — med øje for fine melo­dier og for­skel­lig­ar­tede klange og ofte på en bund af aku­sti­ske istrumenter.

Fra at have en lidt repe­ti­tivt dvæ­lende og drøm­mende lyd har grup­pen udvik­let sig til at være mere direkte og intense i udtryk­ket og med flere hooks på melo­dif­ron­ten som på det sene­ste album Deep In the Iris. Braids er der­med også ble­vet mere til­gæn­ge­lige, men uden at gå på kom­pro­mis med det fra star­ten høje ambi­tions­ni­veau samt lysten til at eks­pe­ri­men­tere og udfor­dre, hvad pop­mu­sik kan og skal lyde som.

Ban­dets fine for­nem­melse for kon­tra­ster og tek­s­tu­rer i musik­ken går i den grad igen i grup­pens visu­elt impo­ne­rende og san­se­lige uni­vers, både når det gæl­der musik­vi­deoer og artwork. Dyk ned i mine favo­rit­ter fra Deep In the Iris her­un­der, star­tende med en af mine ynd­lings­sange fra i år — Miniskirt:


 

 

 

TM Hunter er support

Dan­ske TM Hunter er sup­port for Braids og er bestemt værd at dukke op i god tid til. Egent­lig er det synd, at de her blot næv­nes i en bisæt­ning og ikke i et sær­skilt ind­læg. Duoen udgav en yderst lovende debut-ep i 2012, som jeg den­gang i min anmel­delse kon­klu­de­rede såle­des: “(…) her er rige­ligt med talent til at glæde sig til en LP i frem­ti­den” (link til ind­læg).

Her over tre år senere er har denne frem­tid så ende­lig ind­hen­tet os, og TM Hunter er klar med sing­le­for­lø­be­ren for debutal­bum­met 1.12.5.24, som udkom­mer i januar 2016. Sing­len hed­der Vil­lains og er en smuk, atmos­fæ­risk omgang, der i kraft af for­san­ger The­rese Fis­cher­son næsten lyder som en nor­disk ver­sion af Lana Del Ray. Det er sæl­somt, dra­gende og lidt mystisk.

 

Kon­kur­rence:

I sam­ar­bejde med, efter min mening, Dan­marks mest frem­sy­nede og kva­li­tets­be­vid­ste book­ings­el­skab Smash!Bang!Pow! udlod­der MMB 2x2 bil­let­ter til Braids’ kon­cert på Ideal Bar fre­dag den 4. decem­ber. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blotte sende en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit fulde navn senest den 2. decem­ber med over­skrif­ten “Braids”.

25 nov
2015

Guldkorn august, september og oktober 2015

Skærmbillede 2015-11-25 kl. 19.27.30

Sikke noget rod! Det er efter­hån­den tre måne­der siden at jeg postede den sid­ste guld­korns­play­li­ste på Musik Mig Blidt. Det skyl­des en del nye og tids­kræ­vende omvælt­nin­ger i mit liv — Nyt arbejde, køb og salg af lej­lig­hed, istand­s­æt­telse af lej­lig­hed (hånd­vær­kere er lidt af en bitch!) og start på musikbranche-talent for­lø­bet Roy­a­li­ties.

Men du skal ikke sny­des for de sid­ste tre måne­ders mange guld­korn fra ind — og udland!

Der er en MASSE dan­ske bidrag i mel­lem. Jeg fat­ter ikke helt den store mængde af lovende navne, der for tiden rum­ste­rer i den dan­ske under­grund og alter­na­tive scene. Det er fak­tisk ret van­vit­tigt, og det samme er det høje kva­li­tets­ni­veau! Det er dog ikke kun ren vækst­lags­mu­sik, der er repræ­sen­te­ret. Der er også nye gode numre på listen fra rela­tivt mere etab­le­rede navne som Nav­ne­løs, Tomas Bar­fod, Kill J, CTM og Blue Foundation.

Du får dem lige på rad og række som syn­ligt bevis på at dansk musik, her­un­der vækst­la­get tri­ves i bed­ste vel­gå­ende, og at 2016 ser ud til at blive bedre end nogensinde!

Soleima
Jacob David
Girls In Air­ports
Lowly
Kri­stian Har­ting
Fran­ske Piger
First Hate
SLAUGHTER BEACH
Hybel
TÅRN
Rosent­hal
Musik Til Mor
CHINAH
LISS
Emi­lie Rami­rez
KIll J
Nav­ne­løs
Mads Bel­dring
Palace Win­ter
CTM
Blue Foun­da­tion
DIET
Tomas Bar­fod
HEY WAY

 

For nem­heds skyld har jeg mar­ke­ret dem med fed i track-listerne herunder!

Guld­korn august 2015

1. Gold Cele­ste — Open Your Eyes
2. Ryan Hem­sworth — Afterg­low
3. Soleima — Check (Young Thug Cover)
4. Jacob David — Intet Forbi
5. Memoryy — Fee­ling Sini­ster
6. Cri­sto­bal and the Sea — Fish Eye
7. Flo­ta­tion Toy War­ning — Pop­star Resear­ching Obli­vion
8. Nils Frahm — Them “Solo Piano Edit“
9. VAR — Á KAF
10. Angel Haze — Babe Rut­h­less
11. Tame Impala — Even­tu­ally
12. Super­poze — Time Tra­vel (Jean Tonique Vision)
13. Yumi Zouma — Right, Off The Bridge
14. Girls in Air­ports — Aeiki
15. Tom Adams — Philae
16. Land­side — Still There (Max Coo­per Remix)
17. Will Sam­son — Tum­ble
18. Inspi­red & the Sleep — In My Labyrinth Mind
19. Inter­twine — We Are Fools For Sin­ging This Song
20. Lowly — Fire
21. We Were Ever­green — Be Like You
22. Solo­mon Grey — Twi­light (John Mon­k­man remix)

 

Guld­korn sep­tem­ber 2015

1. Ólafur Arnalds & Nils Frahm – Four
2. Gil­ligan Moss — Choreo­graph
3. Auf­gang — Sum­mer (Rone Remix)
4. Kri­stian Har­ting — Tra­vel­ler
5. Fran­ske Piger — DU
6. Rival Con­so­les — Howl
7. First Hate — Tro­jan Horse
8. Inter­twine — My Only Lie Is Silence
9. SLAUGHTER BEACH — Clea­rIn­sight
10. Hybel — Real Estate Bunny
11. Jon Hopkins — Aban­don Win­dow (Hia­tus Remix)
12. TÅRN — Stille Stille
13. Ólafur Arnalds & Nils Frahm – Life Story
14. Hay­den Cal­nin — White Night (Thru­pence Remix)
15. Allt­hin­gs­lost — Deceit
16. Rosent­hal — A Dream
17. Sofie Leti­tre — Slip
18. Lubo­myr Mel­nyk – Para­sol (excerpt)
19. Musik Til Mor — Alt I Et
20. CHINAH — We Go Back
21. LISS — Always
22. Hilang Child — Star­light, Ten­der Blue
23. Gen­gahr — Tired Eyes
24. Youth Lagoon — Rot­ten Human

 

Guld­korn okto­ber 2015

1. Anna Of The North — The Drea­mer
2. Daniel Nor­gren — Are We Run­ning Out Of Love?
3. Emi­lie Rami­rez — CYCLONE
4. Rival Con­so­les — Ghosting
5. Kill J — You’re Good But I’m Bet­ter
6. Kwa­mie Liv — Plea­sure This Pain feat. Angel Haze
7. Son Lux — Redone (feat. Olga Bell)
8. Ryan Hem­sworth & Lucas — Angel
9. Ryan Hem­sworth & Lucas — Che­ris­hed
10. Ólafur Arnalds & Nils Frahm — Wide Open
11. Apo­t­hek — Family
12. Gems — W/O U
13. Dear Fre­de­ric — Sha­dows
14. Nav­ne­løs — Elek­trisk Hånd
15. Mads Bel­dring — Omrin­get
16. Palace Win­ter — NEW GHOST
17. Jonas Schwartz — NOBODY
18. CTM — Cézanne
19. Luke Howard — Oculus
20. MONEY — You Look Like A Sad Pain­ting On Both Sides Of The Sky
21. Blue Foun­da­tion — Lights Fade (feat. Sara Savery)
22. Amber Arca­des — What A Heart Can Con­tain
23. DIET — 1994
24. Tomas Bar­fod — Glass Slip­per (Ft. Sekuoia And Kill J)
25. Spook­yland - Buli­mic
26. Sufjan Ste­vens — Blue Bucket of Gold (Remix)
27. HEY WAY - Strange Game

14 nov
2015

Vind billetter til svenske Amason på Lille Vega

amason

(Læs hvor­dan du kan være hel­dig at vinde bil­let­ter læn­gere nede!)

Det sven­ske band Ama­son udgav den 27. januar deres debutal­bum, Sky City, som i Musik Mig Blidt-land er én af de mest solide udgi­vel­ser i 2015. Ban­dets øre for den gode melodi er uover­truf­fen, men album­mets pop­pede cat­chin­ess er uen­de­ligt mere char­me­rende og slidstærk end, hvad man ellers kan opstøve på de kom­merci­elle radi­o­ka­na­ler — inkl. det meste der bli­ver spil­let på P3. Og det gæl­der vel og mærke album­met igen­nem fra start til slut.

Det er altid dej­ligt, når man kan give sin ufor­be­holdne anbe­fa­ling til et helt album og ikke bare 2–3 sing­ler eller den før­ste halv­del. Med Sky City er det i aller­hø­je­ste grad til­fæl­det. Album­met er gen­nem­ført i sit sen­sible intel­li­gente indiepop/rock-udtryk, varme og luf­tige arran­ge­men­ter og sam­ti­dig befri­ende vari­e­ret i sin veks­len mel­lem kvin­de­vo­kal og man­de­vo­kal samt engelsk og svensk. Arran­ge­men­terne er dej­ligt luf­tige og varme i udtrykket

 

Det er ikke andet end tre uger siden at en ny EPFlyg­p­lat­sen lan­dede fra Ama­son, og den fort­sæt­ter den gode stil — denne gang med ude­luk­kende svensk lyrik.

Ama­son udgi­ves af det sven­ske kunstner-kollektiv INGRID, som er søsat af blandt andre Lykke Li, Peter Bjorn and John og Pon­tus Wiin­berg, der er den ene halv­del af pro­du­cer­duoen Miike Snow. Ama­son selv består af erfarne kræf­ter: Pon­tus Wiin­berg fra Miike Snow, bro­de­ren Pet­ter Win­n­berg, Amanda Ber­man og Gustav Ejstes (Dun­gen) og Nils Törnqvist.

 

Kon­kur­rence:

I sam­ar­bejde med Vega udlod­der MMB 2x2 bil­let­ter til Ama­sons kon­cert på Lille Vega ons­dag den 25. novem­ber. For at være med i lod­træk­nin­gen skal du blotte sende en mail til mail@musikmigblidt.dk med dit fulde navn senest den 22. novem­ber med over­skrif­ten “Amason”.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Musik Mig Blidt på Wimp

Twitter


Facebook

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine