Dagdrøm dig væk til Yehras sensuelle debutsingle

17 mar 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Cover-art: Ras­mus Liebst

Yehra en ny dansk/canadisk elek­tro­nisk pop­duo, som består af san­ger Jen Mahon, født og opvok­set på Bar­ba­dos, nu base­ret i Tor­on­to, og instrumentalist/producer Ras­mus Liebst, der bor i København.

Før­ste num­mer, hvor de for­e­ner deres kræf­ter, er på Day­drea­m­ing - en utro­lig læk­kert til­ba­ge­læ­net og længsels­fuld sang med et touch af sensu­a­li­tet og R&B, der min­der mig lidt om det smuk­ke, tids­lø­se og dybe lydu­ni­vers, man fin­der hos cana­di­ske Rhye.

Num­me­rets lyd afspej­ler og for­e­ner de to musi­ke­res bag­grund og tid­li­ge­re musi­kal­ske out­put. Ras­mus Liebst til­fø­jer nor­disk kølig­hed og længsel, som før har været en sær­de­les nog­le sær­de­les dra­gen­de hove­d­in­gre­di­en­ser i det dansk/islandske musikpro­jekt Kúra, som Ras­mus Liebst tid­li­ge­re har slå­et sine fol­der i. Omvendt høres inspira­tion fra Jen Mahons bag­grund under mere ekso­ti­ske him­mel­strøg i den vug­gen­de og sensu­el­le ryt­me og luf­ti­ge vokal.

Sam­men med roli­ge gui­tar­strøg, pak­ket ind i mas­ser af rum­klang, og bru­gen af de slæ­ben­de, nær­mest hvi­sken­de whi­skers-trom­mestik­ker, er det svært ikke at få bil­le­der på net­hin­den af pal­me­træ­er på en bag­grund af azur­blåt hav og hvid strand. Hvis man luk­ker øjne­ne, kan man næsten mær­ke den bli­de, men hede bri­se i ansig­tet, høre de bli­de bøl­ge­skvulp og mær­ke den umi­sken­de­li­ge følel­se af sand mel­lem tæerne.

Sing­len er en del af Yehras debut-EP med tit­len Mag­ne­tic, som udkom­mer sene­re i år. Fle­re sing­ler bli­ver udgi­vet dryp­vis inden da. Hele udgi­vel­sen er ble­vet til uden, at de to med­lem­mer nogen­sin­de har mødt hin­an­den i vir­ke­lig­he­dens verden.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!