Skriv for Musik Mig Blidt

26 mar 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt søger skribenter

Musik Mig Blidt søger løben­de enga­ge­re­de, nys­ger­ri­ge og dyg­ti­ge musikskribenter!

Som skri­bent for Musik Mig Blidt bli­ver du en del af en prisvin­den­de og sta­dig mere ind­fly­del­ses­rig spil­ler i musik­bran­chen, med unik adgang til, hvad der rører sig i under­grun­den. Du får mulig­hed for at kom­mu­ni­ke­re med både sto­re og små aktø­rer i bran­chen, f.eks. book­ing­bu­reau­er, pla­de­sel­ska­ber, musik­festi­val­ler eller i form af inter­views med dine yndlingsbands.

Det er vig­tigt for mig, at du ken­der Musik Mig Blidts pro­fil og musiks­mag, og kan iden­ti­fi­ce­re dig med den. Du skal have lyst til at for­mid­le din begej­string for musik­ken og sæt­te ord på, hvil­ken ople­vel­se den giver dig. Det kan være gen­nem ind­læg, der anbe­fa­ler og intro­du­ce­rer nye spæn­den­de kunst­ne­re, gen­nem (foto)reportager, kon­certan­mel­del­ser, festi­valgu­i­der, temaind­læg, play­li­ster, inter­views m.m.

Lyder det som noget for dig, kan du iden­ti­fi­ce­re dig med Musik Mig Blidts uni­vers, og kan du se dig selv til­knyt­tet mini­mum et år? Så send mig en ufor­mel ansøg­ning, hvor du for­tæl­ler lidt om dig selv, og hvor­for du ger­ne vil være en del af Musik Mig Blidt.

Jeg har der­u­d­over nog­le få krav til din ansøgning:

  • Ved­læg et eller to musik­re­la­te­re­de tek­ster, du har skre­vet. Ger­ne noget aktuelt.
  • Link til et par play­li­ster med musik, du trip­per over! Det kan være på Spo­ti­fy, soundcloud eller Tidal/Wimp. Det kan være med nye kunst­ne­re, et bestemt tema, all-time favo­ri­tes eller lig­nen­de. Noget, der giver et ind­blik i dine musi­kal­ske præferencer.

Send din ansøg­ning til mail@musikmigblidt.dk og skriv Ansøg­ning til Musik Mig Blidt” i emnefeltet.

Jeg glæ­der mig til at høre fra dig!

Søren/Musik Mig Blidt

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!