Atmosfæriske toner fra det nye danske band Masasolo

3 maj 2016 by Sabine Andersen, No Comments »

Masasolo

Hvis man, som jeg, har forel­sket sig i den nye bøl­ge af psy­ke­de­lisk rock med Unk­nown Mor­tal Orche­stra, Tame Impa­la og Temp­les i spid­sen, så er debut­sing­len Real­ly Thought She Loved Me fra dan­ske Masa­so­lo som sød musik i øre­ne. Med en nær­mest easy liste­ning til­gang til psy­ke­de­lisk rock, så er før­stesing­len fra det nye band et yderst beha­ge­ligt bekendt­skab med drøm­men­de vokal, fløjs­blød gui­tar og fly­den­de synth, der kom­bi­ne­ret giver Masa­so­lo en varm sfæ­risk lyd, der smy­ger sig om én som et varmt tæp­pe. Og Musik Mig Blidt har da også tid­li­ge­re haft Masa­so­lo i søge­ly­set. Alle­re­de til­ba­ge i febru­ar, hvor debut­sing­len blev udgi­vet, røg Real­ly Thought She Loved Me på Musik Mig Blidts Guld­korn for febru­ar, og ban­det har net­op været anbe­fa­let på Musik Mig Blidts Spot Festi­val anbefalinger.

 

Spot-aktu­el­le Masa­so­lo er et nyt og ube­skre­vet blad på den dan­ske indi­ero­ck sce­ne, men de tre musi­ke­re bag debut-sing­len Real­ly Thought She Loved Me er ingen novi­cer i den dan­ske musik­ver­den. Udover idé­mand Mor­ten Søgaard, der også slår sine fol­der i bands som Ufor­nia og Vam­pi­re Blow, så har Mor­ten, der selv skri­ver tek­ster­ne og kom­po­ne­rer musik­ken, fået føl­ge­skab af bas­sist Jacob Haub­jerg, der tid­li­ge­re har spil­let i Hymns From Nine­veh og Sle­ep Par­ty Peop­le og på trom­mer har ban­det på før­stesing­len den gar­ve­de Olaf Olsen, der tid­li­ge­re har spil­let trom­mer for Big­Bang og Tim Chri­sten­sen.

Mor­ten Søgaard beskri­ver selv Real­ly Thought She Loved Me som en klas­sisk kær­lig­heds­sang, der gan­ske enkelt beskri­ver et bre­ak up, som han selv har ople­vet. Meta­fo­rer­ne har Mor­ten skral­det væk og til­ba­ge er kun den ærli­ge for­tæl­ling om øje­blik­ket, hvor det gik op for Mor­ten, at han ikke kun­ne få den per­son, han vil­le have. Og net­op den ærlig­hed som san­gen rum­mer, er mulig­vis dét, der gør, at jeg instink­tivt føl­te mig dra­get af sangen.

Ep til efteråret

Til efter­å­ret udkom­mer ban­dets debut-ep igen­nem pla­de­sel­ska­bet Antip­ho­ni­cs, og den er bestemt værd at glæ­de sig til. Og imens man går og ven­ter på ep’en, kan man tage ud og ople­ve Masa­so­lo live. Ind­til vide­re har ban­det annon­ce­ret tre kon­cer­ter de næste måne­der. Live kom­mer ban­det til at bestå af for­san­ger og gui­ta­rist Mor­ten Søgaard, bas­sist Jacob Haub­jerg, key­bo­ardspil­ler Mar­tin Birk­sten, og trom­mesla­ger Anders Haa­ning fra bl.a. Love­spe­ed og Dar­ling Don’t Dan­ce, der erstat­ter Olaf Olsen bag trommerne.

Du kan fan­ge ban­det live her:

12/5 i Huset Kbh (Uni­ver­si­tets­ra­dio­en præ­sen­te­rer Masa­so­lo, Eli og Motorique)

11/6 i Absa­lon (til Pala­ce Win­ters album relea­se party)

26/6 på Roskil­de Festi­vals Rising scene

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!