Musik Mig Blidts anbefalinger til Spot festival 2016

29 apr 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

803a4c8c9a0b_144853387602_stortplus

For før­ste gang nogen­sin­de skal jeg ende­lig selv på Spot­festi­val efter en del år nu at have lavet gui­der til festi­va­len. Jeg er spændt på at stif­te bekendt­skab med festi­va­len og ikke mindst de man­ge spæn­den­de kunst­ne­re! Festi­va­len gik godt nok alle­re­de i gang tors­dag, men det skal ikke for­hin­dre mig at kom­me med nog­le anbe­fa­lin­ger til resten af festivalen.

Her er et udpluk af de nav­ne jeg ser mest frem til (enkel­te mis­ser jeg desvær­re!). Nog­le af kunster­nes optræ­de­ner lig­ger desvær­re oven i hin­an­den, så du må alt­så sta­dig lave dine egne pri­o­ri­te­rin­ger! Fak­tisk skal det­te ind­læg i vir­ke­lig­he­den ses som kraf­ti­ge vink med en vogn­stang til, hvad man gene­relt skal hol­de øje med resten af året i den dan­ske under­grund, for man kan allig­vel ikke nå at ople­ve alle dis­se nav­ne på Spot!

Limbo

Under fanen Lim­bo er 9 spæn­den­de nav­ne gået sam­men om et hol­de en showca­se over to dage på Godsbanen.

Face­book event: https://www.facebook.com/events/1671541666444804/

Lineup­pet ser såle­des ud:

Fri­day:
19.00 // Girls Night Out
20.20 // COCO MOON
21.40 // Yune
23.00 // THANKS
00.20 // AyOwA

Satur­day:
19.00 // Luu­men
20.20 // She Dives
21.40 // Sil­ve­ster
23.00 // Schultz And Forever
00.20 // Astro­naut

De fle­ste af kunst­ner­ne, Sil­ve­ster, Luu­men, Yune, AyOwA, She Dives har før været omtalt på blog­gen enten som en del af mine Guld­korns­play­li­ster (nog­le på den kom­men­de april-play­li­ste!) eller sær­skilt som med den mere erfar­ne Schultz And Fore­ver og det char­me­ren­de talent­ful­de band Girls Night Out, som jeg for få måne­der siden hav­de vide­op­re­mi­e­re på.

 

Jeg har fak­tisk tid­li­ge­re skre­vet om Temp­le i 2012, som ban­det hed før. Den­gang beskrev jeg ban­dets lyd som mini­ma­lisk­tisk i sit udtryk med dun­dren­de stor­trom­me, tam­burin­slag, afdæm­pe­de og kla­gen­de ambi­en­te gui­tar­strøg og for­san­ger Nils Blo­chs smuk­ke sorg­ful­de stem­me. Det mini­ma­li­sti­ske er kon­ver­te­ret til en langt mere svul­men­de lyd, men ellers hol­der beskri­vel­sen sta­dig meget godt. Ban­det er influ­e­ret af soundsca­pe arti­ster som Wil­li­am Basin­ski and Ryu­i­chi Saka­mo­to og lyrisk af Leo­nard Cohen og Nick Cave. På trods af kun to, men meget over­be­vi­sen­de num­re, har She Dives alle­re­de hul igen­nem i Tys­kland, hvor de har været på en læn­ge­re tur­né og gjort sig bemær­ket hos både lyt­te­re og tyske radiostationer.

 

Katrine Stochholm — Fredag kl. 17:00, Musikhuset — Symfonisk sal

Katri­ne Sto­chholm er kendt som stif­te­ren og den tid­li­ge­re kom­po­nist, pia­nist, tekst­for­fat­ter og kor­san­ger fra Under Byen, som hun udgav tre fuld­læng­de albums med. Siden har hun også udgi­vet et flot album som for­san­ger i duo­en Islets of Dust, som jeg omtal­te i 2012.

Debutal­bum­met Dan­ser Til Radio, der udkom­mer sene­re på året bli­ver hen­des før­ste udgi­vel­se som solo­ar­tist. Fra udgi­vel­sen er der to sing­ler ude. Især den lang­som­me En Dej­lig Aften, Stil­le Sølv­klart Van­det ram­mer mig med sit sæl­som­me tek­stu­ni­vers og skrø­be­li­ge og meget orga­ni­ske instru­men­ta­li­se­ring. Jeg elsker også Katri­ne Sto­chholms ind­føl­te og næsten hvi­sken­de måde at leve­re sin vokal. Jeg kan slet ikke lade være med at spid­se ører. Det er for­før­en­de og røren­de på sam­me tid. Omkvæ­det udgø­res af en sim­pelt nyn­nen­de melo­di, som jeg har nydt at nyn­ne med på de sid­ste tre måneder. 

 

Helmet Compass — fredag kl. 17.00, Headquarters

Hel­met Com­pass spil­ler på sam­me tid som Katri­ne Sto­chholm, men har et helt andet musi­kalsk stå­sted, så hvad du væl­ger, er op til din smag og humør. Ban­det har ulmet i under­grun­den i pænt lang tid. Jeg har blandt fea­tu­red dem på blog­gen med et her­ligt og humo­ri­stisk jule­num­mer for et par år siden. 

De er net­op ude med en sing­le Come Into My Room på det nystar­te­de køben­havn­ske label, Seawor­ld Records. Der er en til­ba­ge­læ­net cool­ness over ban­dets svært­ka­te­go­ri­ser­ba­re lyd der blan­der iøre­fal­den­de melo­di­er, mild psy­ke­de­lia, simp­le elek­tro­ni­ske ele­men­ter og 90’er-indie-troværdighed. 

 

Masasolo — Lørdag kl. 14.15, Sway

Masa­so­lo er et pro­jekt af Mor­ten Søgaard (Ufor­nia, Vam­pi­re Blow) der dyr­ker sine gam­le iko­ner som ZZ Top og Chris Isaak såvel som nye hel­te i Tame Impa­la og Unk­nown Mor­tal Orche­stra. Han har Jacob Haub­jerg (Hymns From Nine­veh, Sle­ep Par­ty Peop­le) med på bas og den legen­da­ri­ske trom­mesla­ger Olaf Olsen med på trom­mer (Big­Bang, Tim Christensen).

Sing­len Real­ly Thought She Loved Me låner det bed­ste fra de nævn­te inspira­tionkil­der og er efter min mening en af de stær­ke­ste san­ge udgi­vet på dansk jord i 2016! San­gen er ufat­te­lig læk­ker i sin fløjls­blø­de, mildt psy­ke­de­li­ske og lunt lyden­de ind­pak­ning. Meget fortjent har den fået opmærk­som­hed fra en ræk­ke ind­fly­del­ses­ri­ge inter­na­tio­na­le blogs.

Mor­ten for­tæl­ler om sangen:

“Den er sådan set nær­mest et refe­rat, af et helt kon­kret øje­blik, hvor det gik op for mig, at livet var gået vide­re, selv­om jeg stod stil­le. Det tror, jeg de fle­ste har prø­vet og det er nog­le ret stær­ke øje­blik­ke. Der­for kom san­gen også meget nemt. Jeg sat­te mig egent­lig bare ned om afte­nen, og skrev ned hvad jeg hav­de ople­vet og tænkt tid­li­ge­re sam­me dag.”

En debut-Ep udkom­mer til efter­å­ret og jeg har fået lov at smug­lyt­te og du kan godt glæ­de dig!

Fik jeg sagt at Masa­so­lo også er boo­k­et til årets Roskil­de Festival?

 

IRAH – Lørdag kl. 18.45,  Musikhuset, Lille Sal

Atmos­fæ­risk og halv­dy­ster pop med inter­na­tio­nal for­mat. IRA­H’s to sing­ler lover sær­de­les godt!

 

 

Det er som sagt i ind­led­nin­gen ikke nemt at begræn­se sig, så her føl­ger nog­le min­dre uddy­be­de anbe­fa­lin­ger (af sam­me grund uden tid- og steds­an­gi­vel­ser), der dog ikke er min­dre inter­es­san­te af den grund.

Guns (Van­vit­tigt over­be­vi­sen­de synt­hpop med smit­ten­de melodier)

 

Lowly (har du hørt det nye over­skan­de, men geni­a­le cover af Miley Cyrus?)

 

Far­ve­blind (visu­elt og erner­gisk liveband)

 

Eli (vildt fedt debut­num­mer Okay!)

 

Baby In Vain (to nye stær­ke sing­ler ude!)

 

Liss (Fortjent inter­na­tio­nal hype!)

 

Thy Music Col­lecti­ve’s day­par­ty, hvor du skal læg­ge mær­ke til bands som Mag­no­lia Sho­als (som lige har været i stu­di­et med nye san­ge!), Dren­ge­ban­de og Qui­ck Qui­ck Obey (også med nye sange!)

 

Ves­sel (Dug­friskt og meget hel­støbt album Pat­terns Of Blue ude fuld af varm aku­stik og Anders Mat­hi­a­sens og bero­li­gen­de og vel­ly­den­de vokal.)

 

LEW (Gam­mel ken­ding på Musik Mig Blidt. Sprit­nyt debutal­bum ude, jeg sta­dig mang­ler at have lyt­tet til i dyb­den. Før­ste gen­nem­lyt: Mørk, dra­gen­de melankoli!)

 

Shy Shy Shy (Stærk EP ude i 2015 med for­mi­dab­le dansab­le pop­bal­la­der af den lang­tids­hold­ba­re slags!)

 

Smerz (Norsk electro­pop-duo, der ryk­ker maks!)

 

Vir­gin Sui­ci­de (Sol­be­skin­net indi­epop, når det er bedst!)

 

Exec (Solo-debutal­bum­met fra Veto front­man­den Tro­els Abra­ham­sen er mørkt og rysten­de smer­te­fuldt i sit udtryk.)

 

Girls In Air­ports (Gen­re­le­gen­de jazze­de og lækre per­ler på en snor fra Girls In Air­ports, der ynder at blan­de ele­men­ter af ver­dens­mu­sik ind i deres musik, hvis grund­læg­gen­de byg­ge­klod­ser er fra jazzens verden.)

 

Ken­taur (Neo-sou­le­de alter­na­ti­ve r n’ b melo­di­er til­sat elek­tro­ni­ske ele­men­ter, der for­tryl­ler øre­gan­ge­ne med inder­li­ge og føl­som­me san­ge om livet og kær­lig­he­den. Og fløjs­blød vokal!)

 

ML Buch (Spæn­den­de lyd, som byg­ger bro mel­lem lo-fi-synt­hpop og støjpop)

 

Cla­ris­sa Con­nel­ly (Ved intet, udover at det­te num­mer ram­mer plet!)

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!