Temple — Renegade

22 jun 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Temp­le er et nyt dansk band, der net­op har slup­pet deres først sing­le Rene­ga­de løs. Og den fortje­ner lidt opmærksomhed.

Som den loy­a­le læser vil vide, har jeg en svag­hed for melan­kol­ske san­ge, og det­te her er et prag­t­ek­sem­plar af slagsen. Mini­ma­lisk­tisk i sit udtryk med dun­dren­de stor­trom­me, tam­burin­slag, afdæm­pe­de og kla­gen­de ambi­en­te gui­tar­strøg og for­san­ger Nils Blo­chs smuk­ke sorg­ful­de stemme.

Rene­ga­de lover godt for den kom­men­de EP, som er ind­spil­let i DR’s Big­bands for­hen­væ­ren­de stu­die i Radio­hu­set. Den er ind­spil­let, pro­du­ce­ret og mixet af Micha­el Fis­cher­son, der for nyligt har ind­spil­let The New Springs sene­ste album og dele af Kir­sten & Mari­es debutal­bum i sam­me studie.

Her på Musik Mig Blidt glæ­der vi os til at læg­ge ører til den­ne EP, der end­nu hver­ken har udgi­vel­ses­da­to eller titel.

I mel­lem­ti­den kan du nyde Rene­ga­de:

San­gen har også fået en stem­nings­fuld og visu­elt velud­ført musik­vi­deo, foto­gra­fe­ret af Lou­i­se McLaughlin:

 

Temp­le | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!