Videopremiere: Girls Night Out — Let’s Get Serious (Live At Sauna Recording Studio)

13 feb 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

girls night out

Det er mig en glæ­de at have dan­marks­pre­mi­e­re på den­ne læk­ker­bi­sken af en sang frem­ført i en lige­så læk­ker live­ses­sion og opta­get i det sve­di­ge Sau­na Stu­die på HC. Ørsteds­vej i København.

Ban­det er piv­nyt og kal­der sig Girls Night Out. Det er et band­navn, der klin­ger af lige dele vild ung­dom, sexe­de under­to­ner og søde jord­bær, og at døm­me efter ban­dets før­ste num­mer Let’s Get Serious er dis­se asso­ci­a­tio­ner langt fra ved siden af.

Let’s Get Serious blan­der såle­des sexe­de, æggen­de bassgro­oves med en can­dy­floss’ sød­me og luf­tig­hed. Voka­ler­ne og de lækre synt­hs står for sidst­nævn­te, men vir­ker sam­ti­dig vold­somt for­før­en­de. Værd at frem­hæ­ve er den lyse fal­set, som for­san­ger Ter­kel Atsus­hi helt ube­svæ­ret kan frem­brin­ge. Af en eller anden grund kom­mer jeg til at tæn­ke på, hvor­dan det føles at røre ved velour. Giver det mening?

Se og hør den over­be­vi­sen­de live­ses­sion her­un­der, som efter min mening des­u­den langt over­strå­ler den ind­spil­le­de version.

 

Girls Night Out består af en ræk­ke stu­de­ren­de på Ryt­misk Musik­kon­ser­va­to­ri­um, som hver især er invol­ve­ret i andre spæn­den­de musi­kal­ske pro­jek­ter. De fle­ste har været omtalt på Musik Mig Blidt før. Ter­kel Atsus­hi, som også er gui­ta­rist og sangskri­ver i Vir­gin Sui­ci­de og med­lem af Swe­et Jesus 17, er tov­hol­der på pro­jek­tet. Han har alli­e­ret sig med Awin­beh Ayagiba, sin egen Vir­gin Sui­ci­de-band­mak­ker Simon Thoft, Malt­he Rostrup fra CTM og Uffe Dalskov fra Octo­ber Dan­ce.

For­vent meget mere fra Girls Night Out i den nære frem­tid. Ban­det har net­op spil­let deres debut­kon­cert, og Let’s get Serious er des­u­den før­ste num­mer på Sound Of Copen­ha­gens nye com­pi­la­tion. Ban­det arbej­der i dis­se dage på en EP, og en ny sing­le skul­le udkom­me hen over for­å­ret. Hold også øje med, hvor­når du kan fan­ge ban­det live. Alle­re­de nu kan du skri­ve den 15. april i kalen­de­ren, hvor Girls Night Out spil­ler på sten­ga­de med Gents og Sil­ve­ster.
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!