Alternativ julemusik

22 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

jul gizmo

Der er meget godt julemu­sik, men holy !”!#¤!¤#! hvor er der også meget af det, som går mig på ner­ver­ne — især det som radi­o­ka­na­ler­ne væl­ger at spil­le af for­tær­ske­de julehits.

Der­for har jeg gra­vet en ræk­ke alter­na­ti­ve julesan­ge frem, du kan for­nø­je dig med. Jeg har sam­let dem i en play­li­ste, og det er mit håb, at det kan spre­de lidt jule­hyg­ge hos dig, der ger­ne vil have et afbræk fra de sæd­van­li­ge julesange.

Her fin­der du både ori­gi­na­le julesan­ge og alter­na­ti­ve cover­ver­sio­ner af kend­te klas­si­ke­re. Man­ge af klas­si­ker­ne er jo egent­lig gode san­ge, som bare er ble­vet spil­let så meget, at deres magi er fal­met. Der­for er for­tolk­nin­ger i min optik for­fri­sken­de. Listen inde­hol­der både dan­ske kunst­ne­re og uden­land­ske kunst­ne­re. Af dan­ske julesan­ge der er kom­met til i år, vil jeg frem­hæ­ve Hel­met Com­pass’ hip­ster­ven­li­ge All I Wish For X​—​mas (Is A Hip­ster Lady Fri­end), The Olym­pi­csThis Mes­sa­ge Aint Che­ap, samt Ice Creams Cat­hed­rals Til Lyset Kom­mer Igen, det Elek­tri­ske Baro­me­ters offi­ci­el­le Julesang 2013.

The Olym­pi­cs ind­spil­ler i øje­blik­ket en pla­de, hvis før­stesing­le udkom­mer i slut­nin­gen af janu­ar (på Spe­ed Of Sound/A:larm), men den­ne fine drøm­men­de julesang kan gra­tis down­lo­a­des som optakt. Den nostal­gi­ske video får du også lige med i købet:

 

Hel­met Com­pass’ gode og humo­ri­sti­ske bud på en jule­klas­si­ker kun­ne jeg ikke fin­de på soundcloud, så den får du sær­skilt herunder:

 

Tra­ck­li­ste:

01. Carol Anne McGowan — When The Night Comes Falling
02. Foxtails Bri­ga­de — I’m Not Real­ly In The Christ­mas Mood
03. Husky Rescue — Far From The Storm
04. Sufjan Ste­vens — Christ­mas Unicorn
05. Kala-OK + Kir­sten & Marie — Julen Bli­ver Hvid
06. Hymns from Nine­veh — Christ­mas Is Here
07. Postil­jo­nen — Oh, Hel­ga Natt
08. Maps — Mer­ry Christ­mas (My Friend)
09. Scar­let Chi­ves — Det er Hvid Herude
10. The Kis­saway Trail — Last Christmas!
11. We Are Sere­na­des — Come Home
12. Figuri­nes — All I Want For Christ­mas Is You
13. Ings — Christ­mas Break!
14. Nite Jewel — All I Want For Christ­mas Is You (Mari­ah Carey Cover)
15. The Olym­pi­cs — This Mes­sa­ge Ain’t Cheap
16. Swim Deep — Sycamore
17. Math and Phy­si­cs Club — It Must Be Christmas
18. Kis­hi Bas­hi — It’s Christ­mas But It’s Not Whi­te Here In Our Town
19. Ice Creams Cat­hed­ral — Til Lyset Kom­mer Igen
20. Straw­ber­ry Whi­plash — San­ta Needs A Holiday
21. Raveo­net­tes — Come On Santa
22. Niko­laj Nørlund/Giana Factory — En Helt Fan­ta­stisk Jul

 

Memoryhou­se har i øvrigt også lige udgi­vet en fint cover af The Andrew Sisters’ Christ­mas Island. Et af par­rets ham­stre lig­ger artwork til og spre­der julesødme :-)

 

Jeg har sam­let de fle­ste (ikke alle er på spo­ti­fy) af oven­stå­en­de julesan­ge i en Spo­ti­fy play­li­ste. Der er også nog­le ekstra julesan­ge. Bl.a. kun­ne jeg ikke dy mig for at smi­de noget jule­film­mu­sik ind i mik­set. Såle­des fin­der du John Wil­lams’ musik fra Home Alo­ne i ind­led­nin­gen og som rosi­nen i pøl­se­en­den, og et af de smuk­ke høj­de­punk­ter fra Dan­ny Elf­mans sco­re til Edward Scis­sor­hands (som godt nok strengt taget ikke er en jule­film, men den har noget umi­sken­de­ligt vin­ter­melan­kolsk over sig, som jeg for­bin­der med julen) er pla­ce­ret midtvejs.

 

Sufjan Ste­vens som er med på listen med et par skøn­ne folkju­le­per­ler er den ulti­ma­ti­ve julesang­ma­ger, hvor­for jeg anbe­fa­ler at du giver sig i kast med mere af ham, hvis du kan lide hvad du hører . Han har udgi­vet to mas­si­ve sam­lin­ger af julesan­ge bestå­en­de af både ori­gi­na­le kom­po­si­tio­ner og for­tolk­nin­ger af tra­di­tio­nel­le julesan­ge. Først kom Songs For Christ­mas i 2006 bestå­en­de af fem EP’er med san­ge opta­get imel­lem 2001–2006. Sil­ver & Gold fulg­te i 2012 op med fle­re julesan­ge ind­spil­let imel­lem 2006–2010. I alt 10 EP’er med ikke min­dre end 100(!) julesan­ge for­delt på ca. 4 timer og 45 minutter!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!