Musik Mig Blidt præsenterer (Vol. 2): Palace Winter, Sweet Tempest & Late Bloomers

1 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

MMB Vanløse 2-4 Facebook

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­ove­re ny og spæn­den­de musik fra den dan­ske under­grund. På det sene­ste også i den såkald­te vir­ke­li­ge off-line ver­den. Den 7. marts kl. 20.20 på Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se kura­te­rer MMB såle­des for anden gang i sam­ar­bej­de med Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se en kon­certaf­ten, hvor tre af de mest lysen­de talen­ter lige nu på den dan­ske sce­ne kan ople­ves. Det bli­ver helt igen­nem magisk og du er inviteret!

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/965367293476188

De til lej­lig­he­den sær­ligt hånd­pluk­ke­de kunst­ne­re er Swe­et Tem­pe­st, Pala­ce Win­ter og Late Bloo­mers, der alle i øvrigt figu­re­re­de på min liste over 15 dan­ske upco­m­ing bands du skal høje med i 2015! Lær dem og deres musik at ken­de i det følgende.

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du blot smi­de en kom­men­tar på arran­ge­men­tets Face­book-begi­ven­hed eller alter­na­tivt sen­de en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Musik Mig Blidt aften” og skri­ve dit ful­de navn i sel­ve mai­len. Dead­li­ne for del­ta­gel­se er tors­dag den 5. marts.

Sweet Tempest

sweet tempest

Swe­et Tem­pest er Juli­an Win­ding og Luna Kira Rud-Peter­sen og er efter min mening et af de abso­lut stør­ste talen­ter i DK lige nu, og jeg har da også fle­re gan­ge skre­vet om dem på blog­gen. Selv­om ban­det end­nu ikke udgi­vet noget offi­ci­elt, har de på deres soundcloud en per­leræk­ke af bit­ter­søde, kom­po­si­tio­ner der ind­hyl­ler en i en vidun­der­lig tåge af roman­tik og melan­kolsk reflek­sion. Samt­li­ge san­ge hol­der et uhørt højt bund­ni­veau med vir­ke­ligt stær­ke og lang­tids­hold­ba­re melo­di­er. San­gene har en evne til sæt­te sig fast i hjer­ne­bar­ken som en vidun­der­lig dagdrøm!

Det kan kun være et spørgs­mål om tid før et pla­de­sel­skab sam­ler Swe­et Tem­pe­st op! Det ryg­tes i øvrigt, at en EP er i støbeskeen!

Tjek Swe­et Tem­pe­sts ni til­gæn­ge­li­ge san­ge på soundcloud samt et sprit­nyt tra­ck ind­sendt til Karrierekanonen.

 

Palace Winter

palace winter
Foto: Mai Jöns­son

Pala­ce Win­ter udgø­res af Cas­par Hes­sela­ger (My Heart The Bra­ve) og Carl Cole­man (Sink Ships). De to num­re til­gæn­ge­li­ge onli­ne er nok til at over­be­vi­se mig om, at ban­det må være et af de bedst beva­re­de hem­me­lig­he­der på musiks­ce­nen i Dan­mark lige nu! Men sik­kert ikke læn­ge for duo­en er net­op ble­vet sig­net af Dan­marks nok mest tone­an­gi­ven­de pla­de­sel­skab Tam­bour­hin­o­ce­ros, der står bag spæn­den­de kunst­ne­re som Tre­e­fight For Sun­light, Chorus Grant, Rang­le­klods, Can­cer, Frisk Frugt, Thu­le­ba­sen og The New Spring. Pala­ce win­ter er alt­så kom­met i sær­de­les fint selskab!

Og hvor­dan lyder musik­ken så? Gan­ske enkelt him­melsk! Det kan beteg­nes som indi­ero­ck møder atmos­fæ­risk pop og har et dri­ve og en cool­ness over sig, som vir­ker ægte og uan­strengt. Woke In The Night, The Pho­ne Was Rin­ging har en utro­lig læk­ker varm og sam­ti­dig højstemt lyd og stem­ning med en nær­mest Vangelis/blade Run­ner-agtig synt­he­sizer, der dri­ver melo­di­en frem i sid­ste halv­del. Sweet!

Time Machine har bare et enormt fedt dri­ve, der er som skræd­der­sy­et til en tur på asfalt i høj fart! Trom­mer­ne smæl­der der­ud­af, en elek­tro­nisk effekt pul­se­rer og snor sig leven­de ind og ud af ener­gi­fyld­te gui­tar­rif, og igen intro­du­ce­res synt­hezi­ser­ly­de, der får en en nær­mest fan­fa­re-agtig karak­ter sam­men med uhh-uhh-voka­ler­ne. Time Machine for­e­ner cool­ness og har­moni på for­nem­me­ste vis!

En Ep har været læn­ge under­vejs, og når den lan­der inden for­hå­bent­lig alt for læn­ge, har jeg på for­nem­mel­sen af den vil ind­fri de høje forventninger.

 

Late Bloomers

late bloomers

Late Bloo­mers, et fire­mands­band fra Køben­havn, der tid­li­gere har udgi­vet musik under nav­net Gir­l­fri­ends, har to san­ge onli­ne, der i den grad for­mår at char­me­re sin lyt­ter. Det er rime­lig straight forward indie pop, bak­ket op af svæ­ven­de synt­he­sizerklange. Det min­der mig lidt om tid­lig Mew i en mere plad­der­ro­man­tisk og ukom­pli­ce­ret udga­ve. Musik­ken har noget umi­sken­de­ligt sol­be­skin­net over sig, så bered dig på at have Late Bloo­mers i ører­ne, når solen snart gen­vin­der sin varme!

Sene­st har ban­det smidt en live-øver-video af den nye til­ba­ge­læ­ne­de og roman­tisk drøm­men­de sang Wit­hout Your Love:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!