Guldkorn august, september og oktober 2015

25 nov 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Skærmbillede 2015-11-25 kl. 19.27.30

Sik­ke noget rod! Det er efter­hån­den tre måne­der siden at jeg poste­de den sid­ste guld­korns­play­li­ste på Musik Mig Blidt. Det skyl­des en del nye og tids­kræ­ven­de omvælt­nin­ger i mit liv — Nyt arbej­de, køb og salg af lej­lig­hed, istand­s­æt­tel­se af lej­lig­hed (hånd­vær­ke­re er lidt af en bitch!) og start på musik­bran­che-talent for­lø­bet Roy­a­li­ties.

Men du skal ikke sny­des for de sid­ste tre måne­ders man­ge guld­korn fra ind — og udland!

Der er en MASSE dan­ske bidrag i mel­lem. Jeg fat­ter ikke helt den sto­re mæng­de af loven­de nav­ne, der for tiden rum­ste­rer i den dan­ske under­grund og alter­na­ti­ve sce­ne. Det er fak­tisk ret van­vit­tigt, og det sam­me er det høje kva­li­tets­ni­veau! Det er dog ikke kun ren vækst­lags­mu­sik, der er repræ­sen­te­ret. Der er også nye gode num­re på listen fra rela­tivt mere etab­le­re­de nav­ne som Nav­ne­løs, Tomas Bar­fod, Kill J, CTM og Blue Foundation.

Du får dem lige på rad og ræk­ke som syn­ligt bevis på at dansk musik, her­un­der vækst­la­get tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de, og at 2016 ser ud til at bli­ve bed­re end nogensinde!

Solei­ma
Jacob David
Girls In Airports
Lowly
Kri­sti­an Harting
Fran­ske Piger
First Hate
SLAUGHTER BEACH
Hybel
TÅRN
Rosenthal
Musik Til Mor
CHINAH
LISS
Emi­lie Ramirez
KIll J
Navneløs
Mads Beldring
Pala­ce Winter
CTM
Blue Foundation
DIET
Tomas Barfod
HEY WAY

 

For nem­heds skyld har jeg mar­ke­ret dem med fed i tra­ck-lister­ne herunder!

Guldkorn august 2015

1. Gold Cele­ste — Open Your Eyes
2. Ryan Hem­sworth — Afterglow
3. Solei­ma — Check (Young Thug Cover)
4. Jacob David — Intet Forbi
5. Memoryy — Fee­ling Sinister
6. Cri­sto­bal and the Sea — Fish Eye
7. Flo­ta­tion Toy War­ning — Pop­star Resear­ching Oblivion
8. Nils Fra­hm — Them “Solo Pia­no Edit”
9. VAR — Á KAF
10. Angel Haze — Babe Ruthless
11. Tame Impa­la — Eventually
12. Super­poze — Time Tra­vel (Jean Tonique Vision)
13. Yumi Zou­ma — Right, Off The Bridge
14. Girls in Air­ports — Aeiki
15. Tom Adams — Philae
16. Land­si­de — Still The­re (Max Coo­per Remix)
17. Will Sam­son — Tumble
18. Inspi­red & the Sle­ep — In My Labyrinth Mind
19. Inter­twi­ne — We Are Fools For Sin­ging This Song
20. Lowly — Fire
21. We Were Ever­gre­en — Be Like You
22. Solo­mon Grey — Twi­light (John Mon­k­man remix)

 

Guldkorn september 2015

1. Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm – Four
2. Gil­ligan Moss — Choreograph
3. Auf­gang — Sum­mer (Rone Remix)
4. Kri­sti­an Har­ting — Traveller
5. Fran­ske Piger — DU
6. Rival Con­so­les — Howl
7. First Hate — Tro­jan Horse
8. Inter­twi­ne — My Only Lie Is Silence
9. SLAUGHTER BEACH — Clea­rIn­sight
10. Hybel — Real Esta­te Bunny
11. Jon Hopkins — Aban­don Win­dow (Hia­tus Remix)
12. TÅRN — Stil­le Stille
13. Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm – Life Story
14. Hay­den Cal­nin — Whi­te Night (Thru­pen­ce Remix)
15. Allt­hin­gs­lost — Deceit
16. Rosent­hal — A Dream
17. Sofie Leti­t­re — Slip
18. Lubo­myr Mel­nyk – Para­sol (excer­pt)
19. Musik Til Mor — Alt I Et
20. CHINAH — We Go Back
21. LISS — Always
22. Hilang Child — Star­light, Ten­der Blue
23. Gen­ga­hr — Tired Eyes
24. Youth Lagoon — Rot­ten Human

 

Guldkorn oktober 2015

1. Anna Of The North — The Dreamer
2. Dani­el Nor­gren — Are We Run­ning Out Of Love?
3. Emi­lie Rami­rez — CYCLONE
4. Rival Con­so­les — Ghosting
5. Kill J — You’re Good But I’m Better
6. Kwa­mie Liv — Plea­su­re This Pain feat. Angel Haze
7. Son Lux — Redo­ne (feat. Olga Bell)
8. Ryan Hem­sworth & Lucas — Angel
9. Ryan Hem­sworth & Lucas — Cherished
10. Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm — Wide Open
11. Apo­t­hek — Family
12. Gems — W/O U
13. Dear Fre­de­ric — Shadows
14. Nav­ne­løs — Elek­trisk Hånd
15. Mads Bel­dring — Omrin­get
16. Pala­ce Win­ter — NEW GHOST
17. Jonas Schwartz — NOBODY
18. CTM — Cézanne
19. Luke Howard — Oculus
20. MONEY — You Look Like A Sad Pain­ting On Both Sides Of The Sky
21. Blue Foun­da­tion — Lights Fade (feat. Sara Savery)
22. Amber Arca­des — What A Heart Can Contain
23. DIET — 1994
24. Tomas Bar­fod — Glass Slip­per (Ft. Sekuoia And Kill J)
25. Spook­yland — Bulimic
26. Sufjan Ste­vens — Blue Buck­et of Gold (Remix)
27. HEY WAY — Stran­ge Game

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!