Vind billetter til Strøm arrangement på Forbrændingen!

15 mar 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Strøm1

I sam­ar­bej­de med Strøm trans­for­me­rer For­bræn­din­gen i Albert­slund sig i to dage fra at være et ordi­nært spil­le­sted til at bli­ve et cen­trum for wor­ks­hops, kon­cer­ter og fest med elek­tro­nisk musiks mang­fol­di­ge udtryk og umid­del­ba­re til­gæn­ge­lig­hed som tema. Det fore­går i wee­ken­den 19.–21. marts, hvor du kan ople­ve gode nav­ne som Ken­ton Slash Demon, Tara­ga­na Pyja­ra­ma, Ice Cream Cat­hed­ral, First Hate og Opiate.

Konkurrence

Musik Mig blidt udlod­der 2x2 par­tout­bil­let­ter! For at være med i lod­træk­nin­gen skal du sva­re på spørgs­må­let: Hvil­ken artist er net­op offent­lig­gjort som den før­ste til at spil­le på Strøm Festi­val 2015 den 10. ‑16. august? (Se evt. Strøms hjem­mesi­de.) Send dit svar i en e‑mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len Strøm og husk også at angi­ve dit ful­de navn. De to vin­de­re træk­kes den 18. marts kl. 12 og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­gjort i det­te indlæg.

OPDATERING: Vin­der­ne blev Mogens Kron­borg og Astrid Møl­gaard Pal­le­sen. Til­lyk­ke! Bed­re held næste gang til de andre deltagere!

Se den sam­le­de kalen­der for de tre dage og læs mere om arti­ster­ne nedenfor.

 

First Hate

firsthate

Ana­lo­ge synt­he­size­re og trom­me­ma­ski­ner er sam­men med Anton Falck Gan­steds rever­be­de vokal hove­d­in­gre­di­en­ser­ne i First Hates  udga­ve synt­hpop. Udtryk­ket er melo­disk og sim­pelt, græn­sen­de til det nai­ve. Man kom­mer let i tan­ke om nav­ne som New Order og Depe­che Mode. Siden duo­en udgav sin selv­be­tit­le­de debut-ep i sep­tem­ber 2014, har de tur­ne­ret som sup­port for både Tren­te­møl­ler og Ice­a­ge. Tjek engang under­grunds­hit­tet Girls In The Club!

 

 

Ice Cream Cathedral

icc_press_2013_1_high

Fra jeg først opda­ge­de Ice Cream Cat­hed­ral i vin­te­r­en 2012, har jeg været meget begej­stret for deres forun­der­ligt drøm­men­de, men også kon­trast­fyld­te musi­kal­ske uni­vers, hvor IDM, kraut og acid kol­li­de­re med gla­s­kla­re melo­di­er i det som ban­det selv kal­der spacepop.

Trio­ens andet album Sud­den Ana­to­my udkom i maj sid­ste år og er opføl­ge­ren til debu­ten The Drow­sy King­dom fra 2013. Beg­ge albums har jeg været svært bege­stret for! Deres spa­cepop-musik er med tiden ble­vet mere og mere orga­nisk lyden­de og ryt­misk avanceret.

I live­sam­men­hæn­ge er det værd at bemær­ke, at Ice Cream Cat­hed­rals med­lem­mer er super sam­men­spil­le­de. Det er des­u­den svært ikke at lade sig impo­ne­re af Anja T. Lahr­manns smuk­ke vokal samt trom­mesla­ger Anders Bachs subli­me tek­nik, “sta­ge pre­sen­ce” og blæksprutteevner.

Tjek The Drow­sy King­dom ud, hvis du ikke alle­re­de har gjort det. Her­un­der får du mulig­hed for det både via Wimp og Sportify.

 

 

Opiate (dj)

knak

Bag kunst­ner­nav­net Opi­a­te står Tho­mas Knak, en af de tre kura­to­rer bag Strøms musikpro­gram. For­u­den at være med til at væl­ge optræ­den­de til Strøms arran­ge­men­ter, er Tho­mas Knak selv musi­ker og dj. Som musi­ker var han i 90‘erne med til at ryk­ke elek­tro­nisk musik ud i de dan­ske stu­er og dansk elek­tro­nisk musik ud i ver­den som en tred­je­del af Futu­re 3. På For­bræn­din­gen kan du ople­ve Tho­mas Knak under sit solo­a­li­as Opiate.

 

Kenton Slash Demon

kenton slash demon

Det er ikke det sto­re vi har hørt til Ken­ton slash Demon de sid­ste par år. Sik­kert for­di de to med­lem­mer Silas Mol­den­hawer og Jonas Ken­ton har haft tralvt i deres andet band When Saints Go Machine. Dog har duo­en lige opt­rå­dt med deres melo­di­ske tech-hou­se i et nyt lives­how til Sónar Copen­ha­gen festi­val. Tjek deres som­mer­li­ge num­mer Sun og det nye­ste vokal­ma­ni­p­u­le­ren­de num­mer Ore, hvis video er leve­ret af visu­al-art trio­en Dark Mat­ters.

 

Taragana Pyjarama

taragana-pyjarama-3

Tara­ga­na Pyja­ra­mas (Nick Kold Eri­ck­sen) tag på den elek­tro­ni­ske gen­re er lige­så far­ve­rigt som nav­nets udta­le-udfor­dren­de karak­ter anty­der. Lydæ­ste­tisk er vi såle­des ovre i sam­me bold­ga­de som kol­le­ga­er­ne Ken­ton Slash Demon. Dog er Tara­ga­na Pyja­ra­ma et mere drøm­men­de bekendt­skab med mere fokus på stem­nin­ger og detal­je­ri­ge tek­s­tu­rer end mål­ret­tet ryt­mik. Hvis setup­pet er lige­som den velover­stå­e­de kon­cert på Sónar Copen­ha­gen festi­val med bl.a. den dyg­ti­ge trom­mesla­ger Anders Bach (Ice Cream Cat­hed­ral m‑fl.), og hvor Eri­ck­sens vokal for før­ste gang vises frem, kan du for­ven­te en melo­disk smuk og tran­ce­frem­kal­den­de opvis­ning i elek­tro­nisk musik græn­sen­de til electropop.

Det helt nye num­mer Ari­el er stærkt beru­sen­de, og jeg kan bevid­ne, at det fun­ge­rer mindst lige så godt, hvis ikke bed­re live!

 

Rar & Tou­ching fra sene­ste EP Not­hing Hype er små mester­vær­ker der tin­drer som stjer­ner på en frost­klar nattehimmel.

 

Det sam­me kan siges om num­me­ret Growing Fore­he­ad, hvis sam­pling af et til­ba­ge­holdt ånde­d­rag altid giver mig gåsehud!

 

Kalender:

  • 19.–20.03. Strøm School Workshops:

- For­mid­dag: Lyd i Rummet

- Efter­mid­dag: Musik Med Spillemaskiner

  • 19.03. Kon­cert: 8‑bit aften — Bil­let­ter: 49 kr. inkl. gebyr. For­salg.
  • 20.03. Kon­cert: Ice Cream Cat­hed­ral (live) + First Hate (live) + Opi­a­te (dj) — Bil­let­ter: 79 kr. inkl. gebyr. For­salg.
  • 21.03. Fest: Ken­ton Slash Demon (dj), Tara­ga­na Pyja­ra­ma (live), Kas­per Marott (live) + Per­nil­le (dj) — Bil­let­ter: 99 kr. inkl. gebyr. For­salg.
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!