Musik Mig Blidts anbefalinger til SPOT-Festival 2017

3 maj 2017 by Niels Christian Juul Dejgaard, No Comments »

Når for­å­ret for alvor mel­der sin ankomst og den sene aften­him­mel bli­ver rød, sæn­ker musik­ken sig over Aar­hus. Små og sto­re spil­le­ste­der, kon­certar­ran­gø­rer, pla­de­sel­ska­ber og restau­ra­tø­rer arbej­der sam­men, og Dan­marks stør­ste showca­se­festi­val, SPOT, afhol­des. Og det er dét, det hand­ler om. Ét stort, skin­nen­de spot­lys på det blom­stren­de musi­kal­ske vækst­lag i ind- og udland. Gen­re­ne spæn­der vidt og bredt. Fra avant­gar­de-pop til hårdt­slå­en­de hiphop.

Alt det, vi her på siden elsker, er repræ­sen­te­ret fra den 4.–7. maj. Og for at du, kære læser, kan kom­me i stem­ning og være på for­kant med den over­væl­den­de mæng­de af kon­cer­ter, kom­mer her vores anbefalinger.

 

DIET

Fre 5. maj 23:30 | Atlas
DIET har på halvan­det år kun udgi­vet 6 sing­les på Soundcloud. Alli­ge­vel har der været en del hype omkring ban­det, hvil­ken uden tvivl skyl­des deres ori­gi­na­le udtryk med refe­ren­cer til slut 80’erne. Sim­pel, alter­na­tiv rock. Gui­tar, bas, et let­te­re forvræn­get trom­me­sæt og en sød, skin­ger vokal. DIET har tid­li­ge­re været i søge­ly­set her på Musik Mig Blidt, og har end­da spil­let til vores 4. Udga­ve af MMB Præ­sen­te­rer sid­ste for­år. De 4 med­lem­mer er alle med­lem­mer af andre bands. DIET er der­for lidt en blan­ding af Vir­gin Sui­ci­de, Slaugh­ter Beach og Kis­saway Trail. Stem­nin­gen bærer præg af man­ge års ven­skab og deres fæl­les barn­doms­min­der. Sam­men min­des de sød­men, tee­na­ge­sor­ger­ne og kæresterne.

 

Lydmor

Lør 6. maj 17:15 | VoxHall
Musik Mig Blidt har fulgt Lyd­mor aka Jen­ny Ros­san­der tæt fra begyn­del­sen i 2012 og hav­de bl.a. for­nø­jel­sen af at pre­mi­e­re det smuk­ke num­mer Oran­ge fra debutal­bum­met A Pile Of Emp­ty Tapes til­ba­ge i 2012. Siden udkom det elek­tro­pop-sen­sib­le album Y i 2015, som yder­li­ge­re cemen­te­re­de det sto­re talent. Nu Lyd­mor ende­lig klar til at præ­sen­te­re sit nye mate­ri­a­le og et nyt visu­elt uni­vers til sin SPOT-koncert.

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/204579830055703/ 

 

Farveblind

Lør 6. maj 00:00 | Scan­di­navi­an Con­gress Cen­ter – Left

Spil­ler fle­re gan­ge på SPOT:

Fre­dag kl. 17.00 – Bal­ti­ca­ga­de 10 + 16 (Fas­hion Session)
Fre­dag kl. 02.15 – Radar
Lør­dag kl. 13.40 – Headquar­ters (præ­sen­te­res af Won­derWhy & Friends)
Lør­dag kl. 17.00 – The Mer­chant Room (Præ­sen­te­res af Uhørt Festival)
Lør­dag kl. 00.00 – SCC

Musik Mig Blidt hav­de de to nord­jy­ske gut­ter med i vores gui­de til dan­ske nav­ne, man skal hol­de øje med i 2017, så lige­som vi anbe­fa­le­de dem til sid­ste års SPOT, gør vi det natur­lig­vis igen i år.

Far­ve­blind er en elek­tro­nisk duo fra Aal­borg, bestå­en­de af Magnus Pil­gaard Grøn­ne­bæk og Jens Asger Lyk­ke­boe Mouritzen, der til live­op­træ­de­ner står for hen­holds­vis at dre­je på knap­per­ne og ope­re­re aku­stisk trom­me­sæt. Resul­ta­tet er et hårdt­slå­en­de, nær­mest rave-agtigt elek­tro­nisk udtryk, der for­e­nes med orga­nisk, melo­di­øs pop-sensibilitet.

Jeg har set Far­ve­blind fle­re gan­ge live, og hver gang spar­ker de gan­ske enkelt røv! Ind­til vide­re er bevi­ser­ne deres cat­chy Xolo Island remix samt deres før­stesing­le Waste­ful Talk.

Få en for­nem­mel­se for den stem­ning som Far­ve­blind ska­ber live via det­te link til en video fra Smuk­fest 2016: FARVEBLIND @ SMUKFEST 2016

 

She Dives

Lør 6. maj 17:00 | Aar­hus Volume
Musik Mig Blidt hav­de for en måned siden pre­mi­e­re på She Dives’ før­ste sing­le fra et sær­de­les ambi­tiøst kom­men­de album med tit­len Nebu­la, der er sat til at kom­me til august.

Sing­len demon­stre­rer en dyster, sørg­mo­dig form for pop med indu­stri­el­le under­to­ner, som søger at trans­for­me­re, forvræn­ge og oplø­se de ska­be­lo­ner, den læg­ger sig op af – sam­ti­dig med at den gode melo­di står som en solid, cen­tral grund­pil­le og ska­ber har­moni i det bro­ge­de, desil­lu­sio­ne­re­de land­skab, som efter­si­gen­de skul­le ken­de­teg­ne hele albummet.

Til kon­cer­ten på SPOT har She Dives prok­la­me­ret, at de spil­ler det kom­men­de album i sin hel­hed. Gå ikke glip af det!

 

JÆRV

Lør 6. maj 20:00 | HeadQuarters
Sid­ste år var et vildt kon­certår for JÆRV, der med suveræ­ne optræ­de­ner på både Trai­ler­park, SPOT og Stel­la Pola­ris impo­ne­re­de. JÆRV er inder­lig synt­hpo­esi. Til tider drøm­men­de, lang­somt og inder­ligt, det næste øje­blik eks­plo­sivt, insi­ste­ren­de og hur­tigt. Under Aman­da Glind­va­ds ube­skri­ve­ligt smuk­ke vokal lig­ger der nog­le super­pro­duk­tio­ner af Mat­hi­as Peder­sen Sch­midt. På de nye­re sing­ler, Befri Mig og Stil­le Hjer­te, har JÆRV alli­e­ret sig med Car­sten Hel­ler . (The Minds of 99, Nep­hew, Tuborwe­e­kend, VETO, LARS H.UG), og det er et sam­ar­bej­de, der vir­ke­lig sæt­ter sit aftryk i mixet. Stil­le Hjer­te tager JÆRV i en mere vold­som og løs­slup­pen ret­ning, og det lyder som om, at de to befin­der sig godt i det uni­vers. Hur­ti­ge­re trom­mer, tun­ge­re bund og riven­de synt­hezi­sers klæ­der JÆRVs talent for melo­di­er, så det bli­ver spæn­den­de at høre noget fra den nye EP live. Vi fort­sæt­ter med at føl­ge dem på rej­sen, og afhø­rer dem lør­dag om lidt i øst og vest.

 

Goss

Fre 5. maj 22:30 | Musik­hu­set – Ryt­misk Sal
Goss er et nyt fremad­stormen­de pro­jekt, som har skabt en del hype på diver­se uden­land­ske musik­blogs. På Musik Mig blidts egne guld­korns­li­ste for janu­ar-febru­ar var han også fortjent at fin­de. Pro­duk­tio­ner­ne sid­der lige i ska­bet og det gæl­der på alle num­re­ne på den nyligt udgiv­ne Healt­hca­re EP, som nok skal fin­de et dedi­ke­ret publi­kum — også i Dan­mark. Hans take på pop er skævt og kan med sine boun­ce­de beats, twi­ste­de samp­les, sou­le­de vokal, pit­che­de synt­hs og gene­relt sexet­hed kan bedst sam­men­lig­nes med bri­ti­ske Ben Khan og Jai Paul.

 

Blondage

Lør 6. maj 23:00 | Scan­di­navi­an Con­gress Center
Måske blev Rang­le­klods for klod­set, da Esben Ander­sen og Per­nil­le Smith valg­te at ændre stil og navn. Fra de mere ren­dyr­ke­de neo-elek­tro­ni­ske udgi­vel­ser, er de nu ble­vet mere pop­pe­de, detal­je­o­ri­en­te­re­de og mere legen­de i deres voka­ler. Per­nil­le Smith har fået mere tale­tid, pro­duk­tio­ner­ne er mere afbrud­te, nog­le vir­ke­lig pop­pe­de og andre meget inten­se med en feel-good-go-lucky lyd. Rang­le­klods var absurd dyg­ti­ge live, og det bety­der, at Blon­da­ge er mindst lige så gode på sce­nen. Før­ste udgi­vel­se var EP’en Blon­da­ge, og det er helt tyde­ligt, at Esben ikke har mistet sit flair for pro­duk­tio­ner­ne. Deres sprit­nye sing­le, Sto­ned, er vir­ke­lig geni­al. Lyt den her, og fore­stil dig den så på et kæm­pe anlæg.

 

Kikos

Lør 6. maj 18:00 | Musik­hu­set – Lil­le Sal
Kikos er et loven­de pro­jekt, hvor san­ger og sangskri­ver Val­de­mar Have er den pri­mæ­re driv­kraft. Ban­det har en enkelt for­nem EP The Kikos bag sig, der udlø­ste pri­sen for “Årets talent” til Carl Pri­sen 2016.

Ban­det spil­ler nyt mate­ri­a­le på SPOT og et enkelt num­mer er ude, som tyder på, at ban­det vir­ke­lig har fun­det en lyd, der ram­mer plet! Det kan­di­de­rer sim­pelt­hen til årets bed­ste num­mer! En bril­lant “rusten” kla­verin­tro ind­le­der, så kom­mer Val­de­mar Haves var­me, sjæl­ful­de vokal og til sidst er lyd­bil­le­det kom­plet med sprø­de, “tør­re” trom­mer. Hvad der impo­ne­rer ved san­gen bl.a., at den besid­der fine detal­jer som små knir­ke­ly­de og ikke mindst Val­de­mars uaf­ryste­li­ge vokal. Det er helt klart noget tid­løst over num­me­ret, som tit­len siger.

 

AV AV AV

Lør 6. maj 23:15 | Musik­hu­set – Sto­re Sal
Av for en trio. Eloq, Unkwon og Dj Er Du Dum Eller Hvad. De tre allstar-DJ’s udgav i år deres debut EP, og hvil­ken én af slagsen. Da de i 2016 hit­te­de med deres take på et kalyp­so-festi­val-num­mer, All Good, tænk­te den­ne skri­bent, at de vil­le fort­sæt­te ad den vej. Det vil­le de hel­dig­vis ikke, og har med EP’en Eve­ryt­hing Is True vir­ke­lig vist, at de for­mår at leve­re elek­tro­nik musik af tun­ge­ste kali­ber. De er gået væk fra det tro­pi­ske, og har bevæ­get sig ned i den dunk­le beton­kæl­der, hvor sub­woo­fe­ren rege­rer. Med hid­si­ge Mode­rat-inspi­re­re­de trom­mer og sna­res, ele­gan­te samp­les og dyb­føl­te melo­di­er kom­mer de på EP’en hele turen rundt. De går fra klas­sisk 120-tech­no til et tungt, moder­ne for­søg på jung­le, hvil­ket også gør det svært at defi­ne­re, hvor man egent­lig skal pla­ce­re dem gen­re­mæs­sigt. Én ting er sik­kert; pro­duk­tio­ner­ne er fejl­fri og under­bo­en skal adva­res, hvis du skru­er op. Og nå ja, så er de selv­føl­ge­lig også at fin­de på vores guld­korns­li­ster. Favo­rit­ter­ne er num­re­ne Habi­tat, Love Wit­hout Rea­son og Sta­kes.

 

SEKUOIA

Lør 6. maj 01:00 | Scan­di­navi­an Con­gress Cen­ter – Right
Til­ba­ge i 2012 udgav Patri­ck Ale­xan­der Bech-Mad­sen Fine­st Ego / Seri­es Vol 3.
Den­gang var pro­duk­tio­ner­ne mere hip­hop­pe­de, og det er nemt at få asso­ci­a­tio­ner til J Dil­las’ legen­da­ri­ske album Donuts, et andet nær­lig­gen­de bud er også Den Sor­te Sko­le. Med udgi­vel­sen af det lege­sy­ge album flac i 2016, er pro­duk­tio­ner­ne ble­vet hur­ti­ge­re og min­dre ens­for­mi­ge. Det er melo­disk, vel­pro­du­ce­ret og vir­ke­lig detal­je­ret. Det ene øje­blik er man midt i et smukt og fil­misk styk­ke, det næste bli­ver man for­kælet af Marc Rolands(Ken­taur) smuk­ke vokal og plud­se­lig fly­ver et beat i foo­twork-tem­po afsted. Vir­ke­lig en spæn­den­de kunst­ner, som ikke er ban­ge for at inkorpo­re­re live-instru­men­ter, når han optræ­der. Det skal opleves.

 

Ecstasy In Order

Fre 5. maj 01:30 | TAPE
Der sker spæn­den­de ting i det nye, dan­ske musik­kol­lek­tiv, Vel­l­ness Pla­der. Anders Boserup, Fran­ske Piger, Sjæl i Flam­mer. Alle stam­mer de fra kol­lek­ti­vet, som er en blan­ding af folk fra provin­sen, der er flyt­tet til enten Aar­hus eller Køben­havn. De har det til fæl­les, at de alle er pro­duk­ti­ve og bru­ger dati­den i nuti­dens pro­duk­tio­ner. De udkom­mer jævn­ligt med deres Vel­ness Mixta­pes, hvor de sam­ler deres for­skel­li­ge arti­ster under sam­let fane. Alter­na­tivt men effek­tivt, og både deres Soundcloud og kon­cert­ka­len­der er rygen­de var­me. Ecst­a­sy In Order er en elek­tro­nisk for­gre­ning af Vel­ness. Deres anden EPXI01, er lige kom­met ud, og er utro­lig sam­men­hæn­gen­de og lyt­ter­ven­lig udgi­vel­se, når man tager deres label i betragt­ning. Der er fart på, og der træk­kes tyde­li­ge trå­de til tid­ligt Depe­che Mode, Pet Shop Boys, og New Order. Nog­le af pro­duk­tio­ner­ne er ret gam­mel­dags med 808’s og jazz­ma­ster-gui­tar, men bli­ver også mere nymo­der­ne og nær­mest hou­se-agti­ge, som pla­den fol­der sig ud. De spil­ler en sen nat­kon­cert på TAPE, hvor de mør­ke væg­ge og de spar­som­me kva­drat­me­ter bur­de dan­ne den per­fek­te ram­me for en dyster, bas­run­gen­de omgang.

 

Rune Bagge

Lør 6. maj 04:00 | TAPE
Rune Bag­ge pas­ser nok mere ind i Musik Mig Hårdt, og er en regu­lær tech­no DJ. Rune Bag­ge er lidt den dan­ske Boys Noize blan­det med Tale Of Us. Han blan­der stam­pen­de klas­sisk 120 med abrup­te sam­ple­bid­der, som vir­ke­lig ska­ber et mørkt og fæn­gen­de uni­vers. Kon­cer­ten lig­ger vir­ke­lig sent, og run­der lør­da­gen af på TAPE. Den per­fek­te, afbrænd­te afslut­ning. Hold på hat og bril­ler og lyt til et timelangt set her.

 

Kellermensch

Lør 6. maj 21:45 | Musik­hu­set – Sto­re Sal
Da Kel­ler­mensch for 8 år siden debu­te­re­de med den anmel­der­ro­ste ’Kel­ler­mensch’-pla­de, gik det stærkt. Det kul­mi­ne­re­de på Oran­ge Sce­ne i 2012, og siden har der ellers været stil­le. Men Kæl­der­men­ne­sket er til­ba­ge i dagens lys. Bed­re sent end aldrig er de aktu­el­le med den svæ­re toer, Goli­ath, som med syv­tom­mer­søm slår fast, at de seks her­rer er i særklas­se. De er mil­dest talt ikke ble­vet over­set i musi­kå­ret 2017 og er net­op nu på for­si­den af GAFFA, spil­ler alle tæn­ke­li­ge som­mer­festi­val­ler og høster ros for udgi­vel­sen. Når de ind­ta­ger den smuk­ke Sto­re Sce­ne, bli­ver det med stry­ge­ren­sem­blet Who Kil­led Bam­bi. Træ­de­or­gel, stry­ge­re, run­gen­de bas og Seba­sti­an Wol­fs hæse, grow­len­de vokal. Vi ram­mer vi nok ikke Musik Mig Blidts ker­ne­læ­ser her, men der er så man­ge smuk­ke melo­di­er og hæs­blæ­sen­de øje­blik­ke på den sene­ste udgi­vel­se, at deres kon­cert på SPOT for alt i ver­den ikke må uset hen. Anmel­de­re ple­jer at være på rø… ran­den af glæ­de­stå­rer, når Kel­ler­mensch fol­der sig ud live, så der er lagt op til en vild aften.

 

JFDR

Fri May 5th 19:30 | Musik­hu­set – Ryt­misk Sal
Jófríður Ákadót­tir er vir­ke­lig pro­duk­tiv. Du ken­der hen­de måske fra Gang­ly, Sama­ris eller Pascal Pinon, som alle er vel­sig­net af hen­des skøn­ne, island­ske vokal. Det nye album, Bra­zil, udkom for en måned siden, og er alle­re­de begyndt at flo­re­re flit­tigt på mine for­skel­li­ge spil­le­li­ster. Og det er der en grund til. På pla­den er der alt fra skønsang med smadre­de, pro­gram­me­re­de sna­res til lan­ge ambi­en­te styk­ker, hvor tan­ker­ne vir­ke­lig kan få lov at van­dre. Den lidt afbrud­te stem­ning på album­met gør, at man ikke keder sig under de meget sce­ni­ske folk-styk­ker, og blan­din­gen mel­lem aku­stisk og pro­gram­me­ret er vir­ke­lig fed at lyt­te til. Noget som eksem­pel­vis Appa­rat også har arbej­det meget i. Det bli­ver fedt at se, om hun tager live-instru­men­ter med i set setup. Om ikke andet, så er ale­ne hen­des sfæ­ri­ske stem­me en grund til at duk­ke op.

 

Milford

Lør 6. maj 16:00 | VoxHall
Køben­hav­ner-kvar­tet­ten Mil­ford betå­en­de af Johan Nør­re­gaard, Mik­kel Baunkil­de, Jacob Ulstrup og Mads Nør­re­gaard Michel­sen udgav i 2014 et over­set album med inter­na­tio­nalt for­mat, nem­lig Smit­he­re­ens. Den­gang fik de en del omta­le her på siden, og de blev også udvalgt til at spil­le til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer, vol. 1.

Siden har der været stil­le omkring Mil­ford, ind­til for kun to uger siden, hvor ban­dets nye selv­be­tit­le­de EP udkom. Hvor Smit­he­re­ens var lang­som, aku­stisk og fol­ket, er den nye EP mere pop­pet og syn­te­tisk men hol­der nog­le flot­te omkvæd, gode melo­di­er og sam­me inder­li­ge vokal. Lidt fle­re sfæ­ri­ske, elek­tro­ni­ske ele­men­ter ken­de­teg­ner pla­den, og de mere synt­hezi­ser­bår­ne num­re er meget á la Temp­les. Hvor­dan de blan­der de to udgi­vel­sers for­skel­lig­ar­te­de lydu­ni­vers live, kan man kun gæt­te sig til. Én ting er sik­kert, det fun­ge­rer også når de skævvri­der voka­ler­ne i en com­pu­ter, bru­ger synt­hezi­ser og spil­ler hurtigere.

 

Limbo Collective-scenen

Fre­dag + lør­dag | A‑Huset på Godsbanen
Sid­ste år bød det Aar­hu­si­an­ske musik­kol­lek­tiv på nog­le meget inter­es­san­te bands fra under­grun­den, og i år er det igen til­fæl­det. Pro­gram­met er musi­kalsk set meget vari­e­ret med alt fra drøm­mepop til dro­ne­punk. Der er meget loven­de iblandt, især Modest, Yune, KHAN, Rain­bro­t­her, Luster, J. Bru­no og Slo­wes! Efter pro­gram­met og play­li­sten her­un­der, går vi mere i dyb­den med et par udvalg­te fra Limbo-scenen.

Fri­day
16.45: Modest
18.05: Yune
19.25: KHAN
20.45: Rain­bro­t­her
22.05: Luster
23.25: Spi­nes
00.45: Collider

Satur­day
18.05: Koge­kunst
19.25: J. Bru­no
20.45: Jada
22.05: Slo­wes
23.25: Poul­mand & De Okkul­te Rum
00.45: Narco­sa­ta­ni­cos

Lyt til kol­lek­ti­vets offi­ci­el­le SPOT-play­li­ste ud herunder:

 

Modest

Fre 5.maj 16.40–17.10| Lim­bo-sce­nen ved A‑Huset på Godsbanen
Lør 6.maj 22.15–22.50| Atlas
En lokal Århus-kvar­tet, som­ud­gi­ver deres før­ste EP Pret­ty Sure It’s Hone­st den 12. maj. på Aar­hus-pla­de­sel­ska­bet Sherwood Records, så der er vinyl- og hip­ster­ga­ran­ti, når de fire gut­ter fol­der sig ud. EP’en består af fire sinds­sygt gen­ne­m­ar­bej­de­de num­re. De er mixet og maste­ret med mar­kan­te trom­mer, en tyde­lig jazz­ma­ster og en Mor­ri­sey-agtig vokal. Tænk Joy Divi­sion, som rent fak­tisk er opta­get ordent­ligt. De har en stø­vet lyd, smuk­ke melo­di­er og har hel­dig­vis holdt sig fra den over­re­præ­sen­te­re­de synt­he­sizer. Tek­ster­ne er melan­kol­ske, men på sam­me tid opløf­ten­de. De er gode på deres lang­som­me bal­la­der, de er gode på de hur­ti­ge tee­na­ge-rock­e­de num­re med dybe andenstem­mer, så spørgs­må­let er, om de også er gode live. Det tror jeg, så der­for, skal du se dem. Der er rig mulig­hed, da de spil­ler fle­re gan­ge under festivalen.


 

Yune

Fre 5.maj 18:05 | Lim­bo-sce­nen ved A‑Huset på Godsbanen
Yune er langt fra et ube­skre­vet blad her på blog­gen. Vi har bl.a. inter­viewet dem, haft dem med i vores liste over dan­ske nav­ne du skal hol­de øje med i 2017  samt boo­k­et dem til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer (Vol.5).  Yune har rød­der i Aar­hus Band og tæl­ler med­lem­mer, som har afsæt i for­skel­li­ge bands på den dan­ske musiks­ce­ne (Nav­ne­løs, Astro­naut, The April Rai­ners mf.). Ban­det udfor­sker ram­mer­ne for den moder­ne, alter­na­ti­ve pop­mu­sik. Resul­ta­tet er et efter­tænk­somt udtryk, hvor balan­cen mel­lem det detal­je­ri­ge og simp­le ind­fan­ges i et nuan­ce­ret og til­ba­ge­læ­net popu­ni­vers med en god por­tion groove.I fore­gårs lan­de­de en live­ses­sion med et nyt num­mer, som du også kan høre til Yunes SPOT-koncert.

 

KHAN

Fre 5. maj 19:25 | Lim­bo-sce­nen ved A‑Huset på Godsbanen
Lør 6. maj 13:45 | Syd­hav­nen: Thy Music Col­lecti­ve og Lim­bo Col­lecti­ve Day Party
Det er spar­somt, hvad vi har hørt fra dan­ske KHAN, men det, vi har hørt, er vir­ke­lig loven­de. En lidt syret omgang avant­gar­de pop med fine melo­di­er og som vir­ke­lig er nem­me at lyt­te til. De to før­ste sing­ler, Tsu­na­mi og As We Wait har skabt en del under­grunds­hy­pe på både Sound­ve­nue og den bri­ti­ske blog The 405, hvil­ket er for­stå­e­ligt, taget deres skøn­ne musik­vi­deo­er i betragt­ning. Det er på én måde utro­lig dra­gen­de, tri­vi­elt pop­mu­sik, men har alli­ge­vel også noget kant og noget ufor­ud­se­e­lig­hed, som gør det her pro­jekt van­vit­tig inter­es­sant. Der er en skræm­men­de klar vokal blan­det med elek­tro­ni­ske kom­po­si­tio­ner, hvor tem­po­et er både pul­se­ren­de og ambi­ent på én og sam­me tid. Vi må ven­te med at se, hvor­dan det fol­der sig ud på en EP, men ind­til vide­re er det både ambi­tiøst, spæn­den­de og uhåndgribeligt.

Kob­lin­gen mel­lem audi­tiv og visu­el æste­tik er des­u­den meget gen­nem­ført og gen­nemtænkt, som du kan se i video­er­ne, instru­e­ret af Marie Boye (video­er for Lowly, Mew etc.) og Siff Pri­sted, her­un­der. Vidun­der­ligt surrealistiske!

 

Luster

Fre 5.maj 22:05| Lim­bo-sce­nen ved A‑Huset på Godsbanen
Luster har kun et enkelt num­mer ude, men hvil­ket num­mer! Det er num­mer, hvor der fra star­ten af er skå­ret helt ind til benet i for­hold til instru­men­te­ring, men hvor der under­vejs byg­ges mere og mere på. Melo­di­en er sim­pel, men vir­ke­lig smuk! Er du til drøm­men­de, bli­de melo­di­er skal du tjek­ke Luster ud!

 

Og det kon­klu­de­rer vores gui­de. Du bur­de nu have et lidt bed­re over­blik, når du på tors­dag begi­ver dig ud på de århu­si­an­ske spil­le­ste­der. Husk, at char­men ved SPOT net­op er, at man aldrig helt ved, hvad man får. Det er en showca­se­festi­val, så man skal give sig tiden og have nys­ger­rig­he­den med sig. Det beta­ler sig, og lør­dag aften er du for­hå­bent­lig inspi­re­ret og forel­sket i nyt musik og kunst­ne­re, du ikke vid­ste fandtes.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!