Musik Mig Blidt præsenterer (vol. 4): Rasmus Brix, Diet & Hey Way

13 mar 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

MMB PRÆSENTERER2

(OBS: Se hvor­dan du vin­der bil­let­ter i en kon­kur­ren­ce sidst i artiklen)

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­overe ny og spæn­dende musik fra den dan­ske under­grund. Onli­ne musik er en dej­lig ting (jeg dri­ver jo trods alt en musik­blog!), men kon­cer­ter i den vir­ke­li­ge ver­den mani­feste­rer sig i krop og sind på en helt anden måde.

Der­for er jeg glad for at kun­ne annon­ce­re, at Musik Mig Blidt fre­dag den 1. april, kl. 20.30 på Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se for 4. sæson i træk kura­te­rer en kon­certaf­ten, hvor du kan stif­te bekendt­skab med tre af de mest lysen­de talen­ter lige nu fra den dan­ske under­grund! Det bli­ver magisk, og du er inviteret!

Bil­let­ter kan købes her. (70 kr. inkl. gebyr)

Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/1123522514326151/

Livemu­sik er en meget intens ople­vel­se, idet man foku­se­rer al sin opmærk­som­hed på musik­ken og de optræ­den­de, og det giver mulig­hed for at for­svin­de ind i musik­ken på en måde, som sjæl­dent kan lade sig gøre i en travl hver­dag, hvor tusind ting kæm­per om ens opmærk­som­hed. Plus det er bare fedt at føle ener­gi­en fra musi­ker­ne og dele en musi­kalsk ople­vel­se med ven­ner eller familie.

Det­te er blot nog­le af årsa­ger­ne til, at jeg under Musik Mig Blidt-fanen med glæ­de har inve­ste­ret tid og ener­gi i at stab­le det­te live event på bene­ne i sam­ar­bej­de med Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se. Til jer der ikke har været der før, kan jeg oply­se, at det lig­ger lige ved siden af metro­ens ende­sta­tion Van­lø­se ca. 10–15 minut­ter med metro fra Nør­report, så det er super­nemt og hur­tigt at kom­me til, hvis man bor i Kbh. Der er i øvrigt altid pis­se fed lyd på spil­le­ste­det! Noget som desvær­re langt fra er en selv­føl­ge til man­ge af de kon­cer­ter, jeg går til.

De tid­li­ge­re udvalg­te bands har været Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Tusind­fald, Swe­et Tem­pe­st, Pala­ce Win­ter (som lige nu bli­ver hypet mas­sivt i udlan­det og des­u­den spil­ler på det­te års Roskil­de Festi­val), Late Bloo­mersFlod, Fei­vel og PFAU

Den­ne gang præ­sen­te­rer jeg: Ras­mus Brix, Diet og Hey Way. 

Rasmus Brix

rasmus-brix

Sin­ger-songwri­ter med aku­stisk gui­tar som domi­ne­rende instru­ment og med enk­le bøl­gende akkord­s­truk­tu­rer. Orde­ne synes at kom­me ube­svæ­ret til ham, som om san­gene næsten bli­ver skre­vet og sun­get på sam­me tid, hvil­ket ska­ber en meget “fly­dende”, orga­nisk ople­velse, godt hjul­pet på vej af Ramus’ drøm­mende, bli­de og længsels­fulde vokal.

Ofte græn­ser hans vokal til et dovent og slæ­bende udtryk, der min­der lidt om lige­mæn­dene Ben Howard og José Gon­zález. Selv kal­der han det sove­kam­mer­mu­sik. En beskri­velse der meget godt dæk­ker over Ramus Brix’ meget inti­me og per­son­lige udtryk. Debutal­bum­met I Hope You Dan­ce In Your Sle­ep udkom i marts 2015, og jeg gav den yderst pæne ord med på vej­en i min oprin­de­li­ge anbe­fa­ling på blog­gen.

 

Hey Way

Hey Way

Søren Cor­ne­li­us­sen og Has­se Mydtskov fra Oden­se, der beg­ge har rød­der i Kis­saway Trail laver i den­ne udbry­der-kon­stel­la­tion fin udsvæ­ven­de og melo­disk musik med en ener­gi udspændt mel­lem det næsten sta­dionro­ck-agtigt højstem­te — tyde­ligt inspi­re­ret fra tiden i Kis­saway Trail — til føl­som down­tem­po dream­pop med kla­re melan­kol­ske ten­den­ser. Varm lo-fi-æste­tik blan­der sig for­nemt med en kølig ambi­en­ce og elek­tro­ni­ske trom­mer, mens san­ge­nes melo­di­er besid­der en impo­ne­ren­de mindeværdighed.

Ban­det har løben­de smidt tra­cks op på deres soundcloud, som alle er endt på én af mine guld­korns­play­li­ster. Det er ingen til­fæl­dig­hed. Poten­ti­a­let er enormt!

 

Diet

diet

Diet er de to barn­doms­ven­ner Has­se Mydtskov (igen fra Kis­saway Trail) og Las­se Smed. Sam­men laver de cat­chy indi­ero­ck med de klas­si­ske rock­vir­ke­mid­ler; gui­tar, trom­mer og bas. Man kan nær­mest høre på ban­dets lyd, at de har kendt hin­an­den læn­ge og har en fæl­les histo­rie. Lyd­bil­le­det bærer præg af, at duo­en har dyr­ket nog­le af de sam­me musi­kal­ske hel­te og ved præ­cis hvad for en lyd de går efter.

En bag­ved­lig­gen­de nostal­gi synes også at træn­ge igen­nem lyd­bil­le­det, og man for­nem­mer de to ven­ners bit­ter­sød­me ved at min­des de gode gam­le dage. Ved at til­sæt­te halvskin­gre voka­ler inde­hol­den­de en lige­delt des­pe­ra­tion og længsels­fuld­hed, godt hjul­pet på vej af et skar­pe melo­di­er, man kan nyn­ne efter først lyt, har duo­en fun­det frem til ori­gi­nalt udtryk som alli­ge­vel føles velkendt.

 

Kon­kur­rence

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get i arran­ge­men­tets Face­book-begi­ven­hed og tag­ge den per­son, du vil tage med til kon­cer­ten, hvis du vin­der. Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag den 28. marts.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!