Musik Mig Blidt præsenterer (Vol.5): Yune, Fugleflugten & Goodbye Lisichka

20 okt 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

mmb-volume-5-plakat-rigtigt-stavet

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem musik­blog­gen Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, hånd­pluk­ket til lejligheden!

Det­te er fem­te showca­se i ræk­ken, og den fin­der sted fre­dag d. 4/11 på Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se kl. 20.30.

Bil­let­ter kan købes her (70 kr. inkl. gebyr)

Face­boo­k­e­vent: https://www.facebook.com/events/652690051563483/

Tid­li­ge­re udvalg­te arti­ster tæl­ler Tusind­fald, Jens-Ulrik, Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tepe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet og Hey Way.

Den­ne gang har vi for­nø­jel­sen af at kun­ne præ­sen­te­re Yune, Fug­le­flug­ten og Good­bye Lisi­chka. Dis­se tre upco­m­ing arti­ster synes vi har et stort talent og poten­ti­a­le, som fortje­ner en mulig­hed for at udvik­le sig på den dan­ske musiks­ce­ne. Alle tre arti­ster er tid­li­ge­re omtalt på Musik Mig Blidt. Lad os nær­me­re på de tre bands:

 

yune

Yune er et sær­de­les loven­de Aar­hus­ba­se­ret band, vi tid­li­ge­re har anbe­fa­let at tjek­ke ud til bl.a. SPOT festi­val. At døm­me efter debut­sing­len Para­no­mia, for­mår Yune at ska­be et inter­es­sant bud på skæv, char­me­ren­de pop, leve­ret med til­ba­ge­læ­net over­skud og en god por­tion gro­ove. Med afsæt i for­skel­li­ge bands på den dan­ske musiks­ce­ne (Nav­ne­løs, Astro­naut, The April Rai­ners mf.), er de fem med­lem­mer fun­det sam­men for at udfor­ske ram­mer­ne for den moder­ne, alter­na­ti­ve pop­mu­sik. Resul­ta­tet er et efter­tænk­somt udtryk, hvor balan­cen mel­lem det detal­je­ri­ge og simp­le ind­fan­ges i et nuan­ce­ret popu­ni­vers. Lyt til debut­sing­len Para­no­mia!

 

fugleflugten_1-1-1

Vi er ikke de ene­ste som er begej­stre­de for Fug­le­flug­ten. Kar­ri­e­re­ka­no­nen har haft dem som Ugens Kanon, lig­som de har hit­tet på Baro­me­tret, og anden­sing­len Det Er på Tide er det mest spil­le­de num­mer for tiden på Unira­dio­en. Fug­le­flug­ten spil­ler alter­na­tiv rock med rød­der i sub­gen­rer som sho­e­ga­ze, dream pop og post-punk. Der er både rum til inder­li­ge pop­me­lo­di­er og mere kraft­ful­de og stø­je­de rock­s­an­ge, som giver genklang i den tid­li­ge post-punk og sho­e­ga­ze-sce­ne. Stø­jen­de og til tider længsels­ful­de gui­tar­me­lo­di­er, insi­ste­ren­de beats og bevæ­ge­li­ge bas­gan­ge akom­pag­ni­e­rer Ras­mus Yde dan­ske tek­ster, der træk­ker på natu­rens meta­forik i sin kred­sen om kær­lig­he­dens væsen og det leve­de liv. Tek­stu­ni­ver­set udtryk­kes på dra­ma­tisk og dra­gen­de vis gen­nem Ras­mus Ydes dybe og vis­se ste­der halv­des­pe­ra­te vokal.

Fug­le­flug­tens debut EP Aften­pragt­stjer­ne udkom den 16/6–2016 og vid­ner om et band, som vir­ker sam­men­spil­let og meget bevidst om deres eget lydu­ni­vers, hvil­ket måske skyl­des at ban­dets med­lem­mer er tæt­ter ven­ner gen­nem man­ge år. Album­met, som vi her på MMB mener er en stærk kan­di­dat til den bed­ste dan­ske debut-ep i 2016 byder efter Fug­le­flug­tens eget udsagn på en kol­lek­tiv drøm om at bry­de hver­da­gens takt­fa­ste ryt­me og svæ­ve gen­nem under­sko­vens mør­ke, over byens tage og vide­re gen­nem stra­tos­fæ­ren til det yder­ste af uni­ver­sets sfæ­ri­ske tom­rum. Den beskri­vel­se kan vi godt skri­ve under på!

Lyt til debut-ep’en Aften­pragt­stjer­ne:

 

Fug­le­flug­tens har også på den visu­el­le front et bety­de­ligt talent. Front­mand Ras­mus Yde instru­e­rer og redi­ge­rer selv ban­dets musik­vi­deo­er, og resul­ta­tet er lige­som musik­ken dra­gen­de og drømmende.

Musik­vi­deo­en til før­stesing­len Ensom Galakse:

 

Den flot ani­me­re­de musik­vi­deo til anden­sing­len Det er på Tide er for­stå­e­ligt nok valgt til at bli­ve vist på CPH PIX:

 

goodbye-lisichka-e1405953347820

Good­bye Lisi­chkas musik er spæk­ket med fin­ter, løjer­lig­he­der, vari­a­tio­ner i inten­si­tet og tem­po samt mang­fol­dig­hed i instru­men­te­rin­gen. Du bli­ver taget med på en rej­se gen­nem både medri­ven­de, epi­ske, livs­be­kræf­ten­de, melo­disk drøm­men­de og melan­kol­ske stem­nin­ger. Gen­re­mæs­sigt er vi ovre i en udga­ve af alter­na­tiv folk og indi­epop, hvor ban­det inkorpo­re­rer alt fra tun­ge synt­he­sizer-rif­fs, flot­te vokal­har­moni­er og lege­sy­ge elek­tro­ni­ske dip­pe­dup-lyde til hånd­klap, klok­ke­spil og blæ­se­in­stru­men­ter. Der anes inspira­tion fra bl.a. fran­ske M83 og Of Monsters and Men, der beg­ge, lige­som Good­bye Lisi­chka, mestrer en udpræ­get orke­stral, højstemt og fil­misk til­gang til hen­holds­vis electro­pop og alter­na­tiv folkpop.

Debut-ep’en Sha­dow Rab­bits fra 2015 var i vores optik en af årets stær­ke­ste dan­ske ep’er. Ynd­lin­ge­num­re­ne her­fra er From Our Win­dow We Can Hear the Hum­m­ing Tre­es og Tomor­row Was Just a Flo­ck of Sequels. Beg­ge num­re byg­ger sublimt en spæn­ding op, som til sidst bli­ver for­løst i en eks­plo­sion af far­ver og lar­ger than life-stemning.

 

Debutal­bum­met UNIVERSAL GHETTO LIFE er på trap­per­ne og går i en mere elek­tro­nisk ret­ning. På Kar­ri­e­ka­no­nens hjem­mesi­de har ban­det lagt tre smags­prø­ver op, som lover sær­de­les godt!:

 

Kon­kur­rence

vind-billetter

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get i arran­ge­men­tets Face­book-begi­ven­hed For at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen skal du blot tag­ge eller skri­ve nav­net den per­son, du vil tage med til kon­cer­ten, hvis du vin­der. Vi træk­ker en vin­der ons­dag d. 2/11 kl. 20! Alter­na­tivt kan du også sen­de en mail mail@musikmigblidt.dk med dit ful­de navn og “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer (Vol.5)” i overskriften.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!