Interview — Yune

1 nov 2016 by Signe Rønsov, No Comments »

unnamed

På fre­dag d. 4/11 løber Musik Mig Blidt arran­ge­men­tet Musik Mig Blidt Præ­sen­te­rer for 5. gang af stab­len på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se. Den­ne gang er det Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisci­hka og Yune, der skal beri­ge os og publi­kum med labre toner.

I den for­bin­del­se har vi snak­ket med de tre bands og spurgt ind til deres musi­kalsk uni­vers, sangskriv­nings­pro­ces og kom­men­de materiale.

Før­ste inter­view vi brin­ger er med Aar­hu­si­an­ske Yune.


 

Hvor­når og hvor­dan star­te­de Yune som musi­kalsk projekt?

Yune star­te­de som et kol­lek­tivt sangskri­ver­pro­jekt hvor vi spil­le­de og optog hin­an­dens gem­te skit­ser. Ofte på bånd og med inspira­tion fra 70’ernes mere rå stu­di­e­lyd — fx repræ­sen­te­ret ved Bru­ce Springs­te­en.

Hvil­ke musi­kal­ske inspira­tions­kil­der træk­ker i på? Nævn ger­ne både dan­ske og udenlandske.

Bru­ce kan vi sta­dig ikke løbe fra, men i dag er vi i høje­re grad inspi­re­ret af en mere moder­ne lyd. Choir Of Young Belie­versRadio­he­adCon­nan Mock­a­sin og Kurt Vile for lige at næv­ne nog­le fra hoften.

Hvem i ban­det skri­ver og pro­du­ce­rer jeres musik?

De fle­ste num­re bli­ver til med udgangs­punkt i en skit­se, en af os tager med i øve­ren. Resten kla­rer vi i fæl­les­skab, lige­som vi selv tra­ck­er alle spor til vores ind­spil­nin­ger. Vores fore­lø­bi­ge udgi­vel­ser er pro­du­ce­ret af os, i sam­ar­bej­de med Bri­an Batz (Sle­ep Par­ty Peop­le).

Hvil­ke følel­ser får jer til at ska­be musik? Kær­lig­hed, vre­de, hjertesorg?

Jeg tror ikke vi er sær­ligt bevid­ste om hvad for nog­le følel­ser der dri­ver os i ska­bel­ses­pro­ces­sen. Vi for­sø­ger at bru­ge den stem­ning der umid­del­bart opstår i øve­lo­ka­let, uden at tæn­ke for meget over hvor den kom­mer fra — og hvorfor.

For­klar lidt om hvor­dan i har opbyg­get jeres uni­vers — Både i for­hold til sangskriv­nings­pro­ces og det fær­di­ge udtryk

Vores uni­vers er opbyg­get omkring en åben og impro­vi­sa­to­risk pro­ces. Alle idéer er som udgangs­punkt gode idéer, og bli­ver vendt og dre­jet på så man­ge for­skel­li­ge måder som vi kan kom­me i tan­ke om. Der­fra begyn­der vi at skæ­re det mere ind til benet.

I har udgi­vet sing­len “Para­no­mia”. For­klar lidt om skri­ve og inspil­nings­pro­ces­sen omkring det num­mer. Bli­ver kom­men­de mate­ri­a­le i sam­me stil?

Para­no­mia blev, meget uvant for os, skabt på få timer i løbet af den sam­me aften. Som en eller anden kul­mi­na­tion af en mas­se ufor­løst ener­gi, vi hav­de for­søgt at plan­te i andre skit­ser. Både musik­ken og tek­sten gav sig selv med det sam­me og vi ind­spil­le­de den kort tid efter.

Er der nyt mate­ri­a­le på vej? For­tæl om jeres kom­men­de udgivelser.

Vi udgi­ver en ny sing­le, Easy Sle­e­per, i for­bin­del­se med vores lil­le efter­år­s­tur­né. Den har været læn­ge­re tid under­vejs end Para­no­mia, men resul­ta­tet er også ble­vet en stør­re og mere detal­je­ret pro­duk­tion. Vi plan­læg­ger en kort, fysisk udgi­vel­se til for­å­ret, efter­fulgt af en mas­se koncerter.

 

Lyt til Para­no­mia her:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!