Videopremiere: She Dives’ første udspil er dyster, desillusioneret pop

2 apr 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den dan­ske grup­pe She Dives, bestå­en­de af består af Asger Kuda­hl og Nils Bloch-Søren­sen har rum­ste­ret i under­grun­den et styk­ke tid. De spil­le­de på SPOT-festi­val sid­ste år, og på guld­korns­play­li­sten for novem­ber 2015 valg­te at jeg inklu­de­re et af deres demo-num­re (num­me­ret er fjer­net igen fra Soundcloud).

Nu er She Dives ende­lig klar med deres før­ste offi­ci­el­le udspil, som udfor­sker en mere upo­le­ret lyd end tid­li­ge­re. Sing­lens kryp­ti­ske titel III youtube.com/watch?v=FH6xRh6K7‑4 er taget fra ban­dets kom­men­de kon­cep­tu­el­le debutal­bum NEBULA, og demon­stre­rer et band, der ynder at eks­pe­ri­men­te­re med tra­di­tio­nel­le pop­ska­be­lo­ner. She Dives har kre­e­ret en dyster, sørg­mo­dig form for pop med indu­stri­el­le under­to­ner, som søger at trans­for­me­re, forvræn­ge og oplø­se de ska­be­lo­ner, den læg­ger sig op af — sam­ti­dig med at den gode melo­di står som en solid, cen­tral grund­pil­le og ska­ber har­moni i det bro­ge­de, desil­lu­sio­ne­re­de landskab.

 

Om hvad vi kan ven­te os af NEBULA, for­tæl­ler bandet:

Musi­kalsk er vær­ket en lang opløs­ning af form: En rej­se fra kon­kre­te og håndgribelige pop­for­mer mod et abstrakt og ned­brudt lyd­bil­le­de. En kunst­ne­risk spej­ling af det for­fald, der er så fun­da­men­tal en præ­mis for alt leven­de — være det sig natur­li­ge orga­nis­mer eller kul­tu­rel­le for­mer. III youtube.com/watch?v=FH6xRh6K7‑4 er tred­je num­mer på det fem num­re lan­ge værk, og befin­der sig der­med midt i musik­kens lang­som­me sammenbrud.

Alle tit­ler­ne på NEBULA er — som III youtube.com/watch?v=FH6xRh6K7‑4 — links til hjem­mesi­der, hvis ind­hold på den ene eller anden måde taler ind i album­mets kon­cep­tu­el­le ram­me af for­gæn­ge­lig­hed og for­fald. Val­get af links som tit­ler er en del af kon­cep­tet. Hjem­mesi­der for­svin­der med tiden, og der­med får tit­ler­ne en udløbs­da­to: En slags ind­byg­get for­æl­del­ses­frist, der reflek­te­rer mar­ke­dets logik.

Musik Mig Blidt glæ­der sig til at dyk­ke ned i det­te værk af desil­lu­sio­ne­ret, mørk pop!

NEBULA udkom­mer til august på vinyl i Dan­mark gen­nem Reso­nans Recor­dings og på kassettebånd i USA gen­nem Peco­nic Records. Vær­ket er udar­bej­det i sam­ar­bej­de med kom­po­nist Wil­li­am Kuda­hl, musi­ker og film­kom­po­nist Chri­sti­an Rho­de Lin­din­ger (Tre­e­fight for Sun­light) og Mads Brau­er (Efter­klang, Liima).

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!