Musik Mig Blidt aften i Vanløse

14 okt 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

mmb præsenterer4

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­ove­re ny og spæn­den­de musik fra den dan­ske under­grund. Den 14. novem­ber ryk­ker MMB for før­ste gang det­te onli­ne-arbej­de ud i den fysi­ske ver­den! Musik Mig Blidt har nem­lig fået æren af at kura­te­re en kon­certaf­ten på Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se den 14. novem­ber fra kl. 20.30. En aften jeg er sik­ker på bli­ver helt magisk, og hvor du er inviteret!

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/372202429597514/?fref=ts 

Magi­en bli­ver leve­ret af tre dan­ske upco­m­ing kunst­ne­re, hånd­pluk­ket sær­ligt til den­ne aften af Musik Mig Blidt; Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er og Míl­ford, som du kan lære nær­me­re at ken­de i det følgende.


 

Tusindfald

tusindfald500

Tusind­fald udgav deres debut-EP Kys I efter­å­ret 2013 på det bri­ti­ske pla­de­sel­skab Inde­la­bel. Udtryk­ket befin­der sig et lunt sted mel­lem dra­gen­de drøm­mepop og shoegaze.

Ban­det blev dan­net omkring den dan­ske pro­du­cer, sangskri­ver, lyd­de­sig­ner og stu­de­ren­de hos Sonic Col­le­ge i Hader­s­lev, Jes­per Lun­da­ger. Der­u­d­over består ban­det af Astrid Lund Østrup på vokal, Mik­kel Peder Fabri­ci­us på bas og Sofie Johan­ne Birch på back­ing­vo­kal. Udtryk­ket befin­der sig et lunt sted mel­lem sær­de­les dra­gen­de drøm­mepop og shoegaze.

Favo­rit­ten er nok den him­mel­stræ­ben­de Sol­strejf hvis enk­le lyrik, jeg kun kan til­slut­te mig: “Solstrejf/ hvor er du nu/ jeg sav­ner dig”.

Tusind­fald — Solstrejf

 

Eska­pis­me spil­ler en stor rol­le i Tusind­falds musik. Det er musik, hvor du kan drøm­me dig langt væk fra stress og jag. Den lidt lang­som­me­re og mere atmos­fæ­ri­ske Kys bur­de få dig til at føle dig tæt på vægt­løs og hvis du luk­ker øjne­ne, er det næsten som om du dri­ver afsted på en blød bomuldssky.

Tusind­fald — Kys

 

Det sam­me gør sig gæl­den­de på den instru­men­tale Under Over­fla­den.

Tusind­fald — Under Overfladen

Kys har i øvrigt fået en pas­sen­de drøm­men­de video, som er fil­met og instru­e­ret af ban­det selv.

 

Ep’en kan oså strea­mes på Spo­ti­fy eller WiMP:

  

 

Jens-Ulrik Kleemeyer

Jens-Ulrik Kleemeyer
Jens-Ulrik Kle­e­mey­er er udover at være med­lem af ban­det Gre­en Lives også en loven­de sin­ger-songwri­ter, der med udgangs­punkt i enten kla­ve­ret eller gui­ta­ren skri­ver røren­de og ved­kom­men­de san­ge. Udtryk­ket vari­e­rer fra det enk­le og inti­me til det mere gran­dio­se med sto­re sfæ­ri­ske lyd­fla­der. Kle­e­mey­ers røst besid­der en dyb­de og tro­vær­dig­hed, der bevir­ker at man vir­ke­lig spid­ser ører og lader hvert et ord i de fine tek­ster bund­fæl­de sig.

Som sin­ger-song wri­ter har Jens Ulrik udgi­vet EP og en enkelt sing­le. Sing­len er den fine Water Song, der har fået en flot video af Ceci­le Sme­ta­na Baudier.

 

EP’en kan du strea­me her via enten Soundcloud eller Spotify:

 

 

Jens-Ulrik Kle­e­mey­ers crowd­fun­de­de fuld­læng­de album er lige på trap­per­ne og får den lige­frem­me titel SHITFACED. Album-tea­se­ren neden­for, hvor Jens-Urik opfø­rer san­gen Sicily Rising, var fak­tisk udslags­gi­ven­de for, at jeg beslut­te­de mig for at prø­ve at få fin­gre­ne i Jens-Ulrik Kle­e­mey­er til kon­cert-afte­nen den 14. novem­ber i Van­lø­se. Jeg fin­der nem­lig både tekst og melo­di sinds­sygt røren­de og hjer­teskæ­ren­de! San­gens kraft går klart igen­nem video­ens skra­be­de lyd- og billedkvalitet.

 

Mílford

Milford

Míl­ford er en kvar­tet fra Køben­havn betå­en­de af Johan Nør­re­gaard, Mik­kel Baunkil­de, Jacob Ulstrup og Mads Nør­re­gaard Michelsen.

Debutal­bum­met Smit­he­re­ens blev dels ind­spil­let i det gam­le DDR Radio­hus i Ber­lin og dels i band­med­lem­mer­nes lej­lig­he­der samt i en kold­krigs­bun­ker i Køben­havn. Det udkom i juni og er et på alle måder flot debutal­bum. Album­mets 11 skæ­rin­ger kan karak­te­ri­se­res som drøm­men­de indie med både elek­tro­ni­ske og fol­ke­de ele­men­ter. Melo­di­er­ne er smuk­ke og udtryk­ket vari­e­ret og afspej­ler inte­gri­tet og stor bevidst­hed om egne vir­ke­mid­ler. Af og til, som på åbnings­num­me­ret Making Sen­se og Skin & Bones, lyder Míl­ford lidt som kol­le­ga­er­ne i Kis­saway Trail, når det kom­mer til vokal­brug og melo­di­øs stor­la­den­hed (med fæl­les råb). Míl­ford er dog alli­ge­vel helt deres egne og fortje­ner meget mere opmærk­som­hed end de hidtil har fået!

 


 

Hele her­lig­he­den koster dig kun 60 kr. —  bil­ligt for tre magi­ske koncerter!

Tid & Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, den 14. novem­ber fra kl. 20.30.

Køb bil­let her.

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/372202429597514/?fref=ts 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!