9 jan
2011

Frederik Teige

Fre­de­rik Tei­ge, gui­ta­rist i Efter­klang, er klar med sit debut album Body God, som udkom­mer den 14. janu­ar.

Tei­ge har selv skre­vet alle san­ge­ne og spil­ler selv­føl­ge­lig også selv gui­tar og syn­ger.  Album­met er pro­du­ce­ret af Tei­ge selv og den tid­li­ge­re trom­mesal­ger i Power­so­lo, Jens Benz.

På pla­den med­vir­ker også en lang ræk­ke Musik Mig Blidt ynd­lin­ge;  Anna Brøn­sted, (Our Bro­ken Gar­den), Nik­las Anton­son (Efter­klang og Slar­af­fen­land), Peter Bro­de­ri­ck (Efter­klang og solo­ar­tist), Cæci­lie Tri­er (Chi­mes and Bells) og Mike Taa­ge­høj (Slar­af­fen­land).

Med bidrag fra så man­ge yderst kom­pe­ten­te musi­ke­re er mine for­vent­nin­ger i hvert fald ikke ble­vet min­dre!

Her kan du høre to num­re fra album­met og den tid­li­ge­re sing­le Invi­sib­le Vam­pi­res. De er ret for­skel­li­ge, men alle skøn­ne og vel­ar­ran­ge­re­de.

Fre­de­rik Tei­ge — What Is New (Right cli­ck to down­lo­ad)

Fre­de­rik­Tei­ge-Wha­tIs­New

Fre­de­rik Tei­ge — Ele­va­te (Right cli­ck to down­lo­ad)

Fre­de­rik Tei­ge — FREDERIK TEIGE _ELEVATE (SINGLE) + REMIX — 01 ELEVATE (ORIGINAL)

Fre­de­rik Tei­ge — Invi­sib­le Vam­pi­res (Right cli­ck to down­lo­ad)

Fre­de­rik Tei­ge — Invi­sib­le Vam­pi­res

Kig for­bi Fre­de­rik Tei­ges Bandcamp den 14. janu­ar og vælg selv, hvor meget du vil beta­le for album­met — ja du kan end­da få det helt gra­tis — men hvis du kan lide, hvad du hører, så opfor­drer jeg dig til at done­re et beløb.

Fre­de­rik Tei­ge | Bandcamp

Fre­de­rik Tei­ge | Face­book

6 jan
2011

Geotic — Mend (gratis album download)

Så er der igen nyt fra Musik Mig Blidt ynd­lin­gen Will Wie­sen­feld, som bl.a. laver musik under ali­a­ser­ne Bat­hs og Geo­tic. Mens Bat­hs er hans mere ryt­mi­ske og elek­tro pop ori­en­te­re­de pro­jekt, er Geo­tic mere ren­dyr­ket ambi­ent i sit udtryk.

Det er under sidst­nævn­te ali­as, Wie­sen­feld nu slip­per nyt mate­ri­a­le løs i form af album­met Mend, der er ble­vet til mel­lem den 26. og 30. decem­ber 2010.

Der er tale om drøm­men­de lofi læk­ke­ri­er, som vir­ker utro­ligt afslap­pen­de i sin cir­ku­le­re og repe­ti­ti­ve struk­tur. Sam­ti­dig med at chill out fak­to­ren er i top, inde­hol­der album­met også en var­me, som lige nu fal­der på et sær­de­les tørt sted her i iskol­de Dan­mark!

Geo­tic — Unwind (Right cli­ck to down­lo­ad)

01 Unwind

Geo­tic —  The Sprawling, Glo­rious New­ness (Right cli­ck to down­lo­ad)

10 The Sprawling, Glo­rious New­ness

Geo­tic — Find Your Pea­ce (Right cli­ck to down­lo­ad)

03 Find Your Pea­ce

Det aller­bed­ste er, at Will Wie­sen­feld har valgt at læg­ge hele album­met ud til gra­tis down­lo­ad!

Down­lo­ad Mend album­met direk­te her eller gå til den­ne hjem­mesi­de, hvor du  kan down­lo­a­de hele Geo­tic kata­lo­get!

Bonus info: Album cove­ret, som kan ses her­over, er et såkaldt opto­map bil­le­de af Will Wie­sen­felds ven­stre øjes net­hin­de. Sådan et bil­le­de vil jeg også have taget! Se det i fuld opløs­ning her

Bat­hs | Mys­pa­ce

Geo­tic | Home­pa­ge

Will Wie­sen­feld
2 jan
2011

Goodie bag #4

Den­ne fjer­de Goo­die Bags før­ste num­mer er fra Hia­tus. Han laver drøm­men­de, melan­kolsk musik, der uund­gå­e­ligt frem­kal­der bil­le­der på net­hin­den. Han bru­ger samp­les fra hans per­si­ske fars pla­de­sam­ling, der­af det mel­le­møst­li­ge præg på Save Your­self.

Laying soft against your skin like the sha­dows on the wall.”

Hia­tus — Save Your­self (Ghost Notes, 2010) (Right cli­ck to down­lo­ad)

Hia­tus — Save Your­self

Det­te Appa­rat remix fra 2008 skal frem i lyset igen. Elsker den tål­mo­dig opbyg­ning, hvor der grad­vist kom­mer fle­re og fle­re lag på. Episk remix!

Raz Oha­ra & the Odd Orche­stra — Whe­re he at (Appa­rat remix) (Thin­gs to Be Fri­ck­led — Parts & Remixes, 2008) (Right cli­ck to down­lo­ad)

Raz Oha­ra & the Odd Orche­stra — Whe­re he at (Appa­rat remix)

Sid­ste goo­die er den­ne sør­ge­li­ge sang fra søsken­de­par­ret Angus & Julia Sto­ne fra Austra­li­en.

Angus and Julia Sto­ne — San­ta Moni­ca Dream (Right cli­ck to down­load)

105-angus_and_juli­a_­sto­ne-san­ta_­mo­ni­ca_dream

Hia­tus | Appa­rat | Angus & Julia Sto­ne | Raz Oha­ra & the Odd Orche­stra

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!