24 dec
2010

Sleep Party People — Silent Night

Glæ­de­lig jul kære læser!

Her er klas­si­ke­ren Silent Night ble­vet bear­bej­det af Sle­ep Par­ty Peop­le, som har til­ført san­gen deres helt unik­ke lyd.

Den udpræ­ge­de rum­klang gør det nemt at fore­stil­le sig, hvor­dan det vil­le lyde at høre den opført i en kir­ke, som jo kun­ne være pænt rart her i julen. Enjoy!

SLEEP PARTY PEOPLE — Silent Night by Bri­an­batz

Sle­ep Par­ty Peop­le | Mys­pa­ce

22 dec
2010

Far Away From Fiji

Over­skrif­ten på det­te ind­læg er, udover at være meget sandt — den nuvæ­ren­de vej­r­si­tu­a­tion i Dan­mark taget i betragt­ning(!), også nav­net på et band jeg for­ny­lig faldt over.

Far Away From Fiji består af Ras­mus Zed­litz og Nico­lai Qvind­b­jerg fra The Late Para­de samt film­ma­ger og trom­mesla­ger Jep­pe Kol­strup.

De har lagt 2 par san­ge ud på net­tet, og jeg kan spe­ci­elt godt lide Built up Sce­ne­ry, som er en fin lil­le indie hym­ne.

Far Away From Fiji — Built Up Sce­ne­ry (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Built Up Sce­ne­ry

Det andet num­mer, der er lidt mere stø­jen­de, er hel­ler ikke vær­st!

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields (Down­lo­ad)

Far Away From Fiji — Cut­ting Through Fields

Efter eget udsagn Far Away From Fiji som et punk­band, men da de ikke kun­ne spil­le hur­tigt nok, begynd­te de at foku­se­re på den gode melo­di i ste­det — hvil­ket efter udfal­det at døm­me sik­kert var et klogt træk.

I øje­blik­ket er to nye num­re i stø­be­for­men, og jeg glæ­der mig til at høre, i hvil­ken ret­ning dren­ge­ne tager den.

Hold øje med Far Away From Fiji — der er poten­ti­a­le her.

Far Away From Fiji | Home­pa­ge

Far Away From Fiji | Face­book

13 dec
2010

Harrys Gym

Nog­le pla­der fik bare ikke den opmærk­som­hed, de fortjen­te, da de først udkom og er som resul­tat gået mere eller min­dre i glem­me­bo­gen. Det­te er til­fæl­det med nor­ske Har­rys Gym, der i 2008 udgav deres debutal­bum af sam­me navn.

Efter min mening er det en pla­de, der er værd at give et lyt, hvis man ikke ken­der ban­det. Nav­net “Har­rys Gym” er taget fra et ned­lagt Fit­ness Cen­ter, der lå i sam­me byg­ning som ban­dets øve­lo­ka­le. Nav­net er dog ikke lige­frem syno­nymt med, hvor­dan det lyder, da Har­rys Gym lyder lidt som en kryds­ning mel­lem Mew og Blon­de Red­he­ad og der­med pla­ce­rer sig i kryds­fel­tet mel­lem pro­g­res­siv pop/rock og dream pop — sådan ca.

For­san­ger Anne Lise Frø­ke­dals vokal har en melan­kolsk nor­disk klang, der er skrø­be­lig på den gode måde. Som The Guar­di­an meget ram­men­de skrev i sin tid om hen­des stem­me:

She doesn’t sound like lea­ves on the gro­und, but rat­her snow in the air, swir­ling and mas­si­ve, weight­less and fragi­le.”

Har­rys Gym — Turn Away (Har­rys Gym, 2010) (Down­lo­ad)

06 Turn Away

Har­rys Gym — The Dhar­ma Bums (Har­rys Gym, 2010) (Down­lo­ad)

05 The Dhar­ma Bums

Da jeg genop­da­ge­de debut­pla­den her for­ny­lig, opda­ge­de på ban­dets mys­pa­ce, at de i år udgav deres anden pla­de What Was Ours Can’t Be Yours, som jeg kun lige har lyt­tet til et par gan­ge. Umid­del­bart kan jeg bed­re lide Har­rys Gym, for­di melo­di­er­ne er stær­ke­re. Men hvem ved, måske skal det have lidt mere lyt­te­tid.

På deres hjem­mesi­de kan du mod udle­ve­ring af email-adres­se down­lo­a­de sing­len Old Man fra det nye­ste album.

Har­rys Gym | Mys­pa­ce

Har­rys Gym | Home­pa­ge


Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!