28 nov
2010

Sleep Party People

Først for­ny­lig begynd­te jeg at lyt­te intenst til Sle­ep Par­ty Peop­le’s debutal­bum, der udkom til­ba­ge i janu­ar. Da jeg først hør­te Bri­an Batz’ sæl­som­me musik, var jeg ambi­va­lent omkring den mani­p­u­le­re­de vokal, som domi­ne­rer på fler­tal­let af san­ge­ne. Den fore­kom mig en smu­le påta­get og unød­ven­dig.

Men nu — efter at have lyt­tet til pla­den i dens hel­hed fle­re gan­ge, har jeg skif­tet mening. Voka­lens barn­li­ge klang rum­mer en melan­kolsk skøn­hed, men sam­ti­dig er den lidt uhyg­ge­lig og mystisk. Den­ne ibo­en­de kon­trast vir­ker sært dra­gen­de på mig.

At Sle­ep Par­ty Peop­le for­mår at ska­be musik, der på én og sam­me tid er både dystert, smukt, sært, magisk, uhyg­ge­ligt og beha­ge­ligt drøm­men­de, siger efter min mening noget om kva­li­te­ten. Og så ska­der det jo ikke, at det pas­ser ret godt til det vin­ter­land­skab, som de fle­ste i lan­det ople­ver i øje­blik­ket!

Sle­ep Par­ty Peop­le — Our Fal­ling Snow

Our Fal­ling Snow

Sle­ep Par­ty Peop­le — 10 Feet Up

10-Feet-Up

Sle­ep Par­ty Peop­le — I’m Not Human At All (Down­lo­ad)

I_m Not Human At All

Et kig/lyt værd er i øvrigt live­ses­sio­nen fra The Copen­ha­gen X Ses­sions, hvor Bri­an Batz  har taget 4 ekstra mand med (alle iført kanin kostu­mer selv­føl­ge­lig!). Her kan du udover at se 4 san­ge opført live, down­lo­a­de ind­spil­nin­ger­ne i mp3 for­mat. Swe­et!

Sle­ep Par­ty Peop­le | Mys­pa­ce

Sle­ep Par­ty Peop­le | Face­book

26 nov
2010

Wise Blood

Wise Blood er en ung fyr fra Pitssburgh ved navn Chris Lauf­man, der laver små skram­le­de pop per­ler ud af samp­les fra andres musik.

Typisk er det ene­ste ori­gi­na­le ele­ment i Wise Blood’s musik hans egen vokal. Når det så er sagt, så fuck­er Lauf­man så godt og grun­digt rundt med diver­se samp­les, at man skal være ual­min­de­lig skarp for at høre, hvor de ori­gi­na­le lyd­bid­der stam­mer fra.

Lige­gyl­digt hvad, er det ende­li­ge resul­ta­tet vanedan­nen­de fedt! Ene­ste anke er måske, at jeg godt kun­ne tæn­ke mig at num­re­ne vare­de lidt mere end de gen­nem­snit­li­ge 2 minut­ter. Jeg glæ­der mig til at høre mere fra Wise Bloods side!

Wise Blood — Strt Srns (Down­lo­ad)

Wise Blood — Strt Srns

Wise Blood — B.I.G. E.G.O. (Down­lo­ad)

Wise Blood — B.I.G. E.G.O.

Tjek hele hans EP ud her:

Wise Blood | Mys­pa­ce

20 nov
2010

Klak Tik og Chimes & Bells

Jeg skal til kon­cert med Chi­mes and Bells i aften på Lop­pen på Chri­sti­a­nia. I den anled­ning opvar­mer Klak Tik, som har fået en del opmærk­som­hed i Eng­land, men er ret ukend­te på dansk jord.

Moto­ren i Klak Tik er Søren Bon­ke. Lyd­mæs­sigt har vi at gøre med alter­na­tiv og eks­pe­ri­men­te­ren­de fol­kemu­sik i den orke­stra­le ende, ikke ulig ame­ri­ka­ne­ren Sufjan Ste­vens.  Tjek det ud!

Klak Tik — The 2nd Wave is Some­ti­mes Big­ger (Must We Find A Win­ner, 2010)

Klak Tik — The 2nd Wave is Some­ti­mes Big­ger

Klak Tik — With Erne­st & Geor­ge (Must We Find A Win­ner, 2010)

Klak Tik — With Erne­st & Geor­ge

Klak Tik | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!