10 nov
2010

Goodie Bag #2

Ikke så meget snak. Bare god musik. Enjoy!

Atoi — Julio Jack­son (Asl­o­pe remix)

Atoi — Julio Jack­son — Asl­o­pe remix

Julie Maria — De andre (Asl­o­pe remix)

Julie Maria — De andre (Asl­o­pe remix)

Sam ami­don — Saro

Sama­mi­don — Saro

A Gra­ve With No Name — Streams (demo)

Streams (demo) — A Gra­ve With No Name

Dupont Mena­ge — Holy Cow (Down­lo­ad)

Dupont Mena­ge- holy cow

Atoi | Asl­o­pe | Sam Ami­don | Julie Maria | A Gra­ve With No Name | Dupont Mena­ge

9 nov
2010

Baths / Geotic

Bat­hs aka. Will Wie­sen­feld har også en mere ambi­ent og chil­led side, som kom­mer til udtryk på hans andre musi­kal­ske pro­jek­ter Geo­tic og [Post-foe­tus].

I sep­tem­ber lave­de han et mix for Fact Maga­zi­ne bestå­en­de af nye Bat­hs num­re og rewor­ks af Geo­tic num­re. Det har resul­te­ret i ca. 45 minut­ters bli­de og var­me toner. Det har lige­som en art blød kva­li­tet over sig — alle lyde er afrun­de­de og føles ven­li­ge — nog­le gan­ge lege­sy­ge. Det gæl­der også Wie­sen­felds vokal. Stream/download her­un­der og bliv klo­ge­re på, hvad jeg snak­ker om.

Fact Mix 183: Bat­hs (Right cli­ck to down­lo­ad)

FACT mix 183: Bat­hs

Tra­ck­list:
Bat­hs – Somer­set
Geo­tic – Wal­k­t­hrough
Geo­tic – Night­ti­me Aqua­ti­cs (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Nano­tech Sere­na­de (Bat­hs Redub)
Bat­hs – Rain Smell
Geo­tic – Cal­li­ope [Unre­lea­sed / FACT mix exclu­si­ve]
Geo­tic – Sim­ple­hear­ted (Bat­hs Redub)
Geo­tic – At Our Cabin In The Woods
Bat­hs – Depar­tu­re
Bat­hs – Untit­led [Unre­lea­sed / FACT mix exclu­si­ve]
Geo­tic – Swept Off [Unre­lea­sed / FACT mix exclu­si­ve]
Geo­tic – Gre­e­ne­ry Bey­ond Clouds (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Palm Springs [Unre­lea­sed / FACT mix exclu­si­ve]
Geo­tic – Mid­dle School Sle­e­paways (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Kozue
Geo­tic – Peop­le Wat­ching (Bat­hs Redub)
Geo­tic – Waterway
Bat­hs – Untit­led [Unre­lea­sed / FACT mix exclu­si­ve]
Bat­hs – Turi­an Courts­hip (Rewor­ked)
Bat­hs – Raf­ting Star­lit Everg­la­des
Geo­tic – Riding Ther­mals

Hele Geo­tic kata­lo­get kan i øvrigt down­lo­a­des gra­tis i lin­ket i bun­den af ind­læg­get. Favo­rit­ten er album­met Hearth, hvor det­te num­mer stam­mer fra:

Geo­tic — At Our Cabin In The Woods (Hearth, 2009)

01 At Our Cabin In The Woods

Bat­hs | Mys­pa­ce

Geo­tic | Down­lo­ad all

[Post-foe­tus] | Mys­pa­ce

[Post-foe­tus] | Home­pa­ge

8 nov
2010

James Blackshaw

Man skal have øvet sig meget i man­ge timer for at kun­ne spil­le gui­tar som James Bla­cks­haw. Han spil­ler på sin 12 stren­get gui­tar, så det lyder som et lil­le orke­ster.

James Bla­cks­haws musik er ofte repe­ti­tiv i sin struk­tur — til tider nær­mest hyp­no­tisk. Nog­le gan­ge min­der det lidt om et slags klok­ke­spil. Han er efter eget udsagn inspi­re­ret af euro­pæ­i­ske klas­sisk-mini­ma­li­sti­ske kom­po­ni­ster, og jeg synes da også jeg kan høre tyde­li­ge­re refe­ren­cer til en af mine ynd­lings­kom­po­ni­ster inden­for den­ne gren af klas­sisk musik, nem­lig Phi­lip Glass.

Per­son­ligt kan jeg godt lide at læse skøn­lit­te­ra­tur til James Bla­cks­haws fine gui­tar­spil — det egner sig godt til for­må­let af en eller anden grund.

Neden­stå­en­de num­mer er fra album­met The Cloud of Unk­nowing fra 2007, som jeg også anbe­fa­ler, at man star­ter med, hvis man er ble­vet nys­ger­rig efter mere James Bla­cks­haw.

James Bla­cks­haw — The Cloud of Unk­nowing

01 — the cloud of unk­nowing

Selv­om det er pænt svært, at spil­le som James Bla­cks­haw, får han det alli­ge­vel til at se legen­de let ud:

James Bla­cks­haw | Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!