31 okt
2010

Forsmag på Vetos næste udspil

Jeg er svært glad for Vetos Chrus­hing Digits fra 2008, og nu begyn­der fem mands ban­det, med Tro­els Abra­ham­sen i front, ende­ligt så småt at røre på sig igen.

På Vetos hjem­mesi­de frem­går det, at de nu går ind i sid­ste fase ved­rø­ren­de den næste pla­de. For en måneds tid siden uplo­a­de­de de den­ne lyd­bid, som efter­lod mig sul­ten efter at høre mere.

Veto — Snip­pet

snip­pet

For et par dage siden kun­ne man så på deres hjem­mesi­de se en video tea­ser fra stu­di­et. Og tea­ser er det rig­ti­ge ord her — uddra­get er lige som den før­ste lyd­bid ikke langt nok til for alvor at kun­ne vur­de­re det. Øv, hvor er der lang tid til for­å­ret 2011, hvor den nye pla­de efter pla­nen skul­le lan­de.

Veto wor­king in the stu­dio, Octo­ber 2010 from Søren Rye on Vimeo.

Følg med på Vetos hjem­mesi­de for opda­te­rin­ger omkring, hvor­dan det skri­der frem med den nye pla­de.

Mens du ven­ter på nyt fra Veto, kan du jo lige nyde en ynd­ling fra Chrus­hing Digits samt nog­le sprø­de James Braun remixes. Enjoy!

Veto — Sha­ke (Chrus­hing Digits, 2008)

03-veto-sha­ke

Veto — Uni­te (James Braun Remix)

VETO — Uni­te (James Braun Remix)

Veto — Built To Fail (James Braun Remix)

VETO — Built To Fail (James Braun Remix)

Veto — If You Say Yes I Say Yes (James Braun Remix)

VETO — If You Say Yes I Say Yes (James Braun Remix)

Veto — Spit It Out (James Braun Remix)

VETO — Spit It Out (James Braun Remix)

Veto | Mys­pa­ce

31 okt
2010

Goodie Bag #1

Jeg opda­ger nær­mest dag­ligt inter­es­san­te tra­cks og kunst­ne­re, men jeg kan ikke nå at skri­ve om dem alle. Der­for har jeg bestemt mig for den­ne nye instal­la­tion på blog­gen, som jeg kal­der for Goo­die Bag. Som nav­net anty­der, vil den inde­hol­de en hånd­fuld tra­cks — både nye såvel som ældre, som jeg synes fortje­ner opmærk­som­hed.

Tidy Kid — Smell

(UR_015) Tidy Kid — 03 — Smell

Sådan skal en pop­sang skæ­res! Rime­lig rart remix fra Lightsover­La.

Stars — Dead Hearts (Lightsover­LA-Remix)

Stars — Dead Hearts (Lightsover­LA-Remix)

Next up har vi IMA Robot, der har Alex Ebert, måske bed­re kendt som “Edward Shar­pe” fra Edward Shar­pe and the Mag­ne­tic Zeros, som for­san­ger.

IMA Robot — Rut­h­less

02 Rut­h­less

Den­ne sang fra Foals nye­ste album er Epic! Elsker den måde den byg­ger op stil­le og roligt til kli­maks.

Foals — Spa­nish Saha­ra

Foals — Spa­nish-Saha­ra

Jeg luk­ker og sluk­ker for den­ne før­ste omgang Goo­die Bag med et ynd­lings­num­mer fra Sia.

Sia — I Go To Sle­ep

Sia — I Go To Sle­ep

Tidy KidIMA RobotFoalsLightsover­LaStarsSia

25 okt
2010

Chimes & Bells


Jeg har forel­sket mig i dan­ske Chi­mes & Bells. Det har ikke været kær­lig­hed ved før­ste lyt af det nyligt udkom­ne album, der gan­ske enkelt har fået tit­len Chi­mes & Bells. Men lang­somt og sik­kert har front­kvin­de Cæci­lie Tri­ers dra­gen­de og nær­mest sni­gen­de kom­po­si­tio­ner og dybe, mysti­ske røst fået et solidt greb om mit efter­års­ram­te hjer­te. Det var under­vejs en lang tog tur fra Køben­havn til fami­lie besøg i Ran­ders, at det gik op for mig, jeg var solgt!

Cæci­lie Tri­er, der musi­kalsk set har en klas­sisk bag­grund, er langt fra ny på den dan­ske musiks­ce­ne. Hun har før slå­et sine fol­der i bands som Le Fia­sko, Atoi og ikke mindst Choir of Young Belie­vers. Chi­mes & Bells er Tri­ers sol­opro­jekt i den for­stand, at hun selv har skre­vet al musik og tekst.

Gen­re­mæs­sigt pla­ce­rer Chi­mes & Bells sig et sted mel­lem støj rock, sho­e­ga­ze og post-rock. De stær­ke melo­di­er udfol­der sig lang­somt og er per­fek­te som sound­tra­ck til en efter­års gåtur eller til en tog tur, hvor man har lyst til at fal­de i en tran­ce lig­nen­de til­stand med land­ska­bet pas­se­ren­de for­bi.

Chi­mes & Bells  — Rea­sons (Chi­mes & Bells, 2010)

02 Rea­sons

Chi­mes & Bells — Do The Right (Chi­mes & Bells, 2010)

05 Do the Right

Chi­mes & Bells — Stand Still (Into Pie­ces Of Wood EP, 2009)

Stand Still

The Copen­ha­gen X‑sessions har des­u­den opta­get en stem­nings­fuld mini kon­cert med Chi­mes & Bells, som bestemt er værd at bru­ge en halv time på:


Du kan i øvrigt down­lo­a­de dis­se fire live opta­gel­ser gra­tis i mp3 for­mat nederst på siden her

Chi­mes & Bells | Mys­pa­ce

Chi­mes & Bells | Band­ba­se (stream af Into Pie­ces Of Wood EP)

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!