Hjertelandet pulserer af kreativitet

25 apr 2016 by Sabine Andersen, No Comments »

Heartland

Siden ned­læg­gel­sen af Midt­fyns Festi­va­len i 2004, har Fyn været i en musi­kalsk ørken. Det bli­ver der hel­dig­vis lavet om på i dis­se år, for der er noget i gære på Fyn. Sid­ste år kom Tin­der­box, og i år får fyn­bo­er­ne så end­nu en festi­val; Heart­land Festi­val er nav­net på Fyns nye musi­kal­ske knop­skud, og festi­va­len kom­mer til at fore­gå i pit­to­re­ske omgi­vel­ser i haver­ne omkring det even­tyr­ligt smuk­ke renæs­san­ceslot Ege­skov. Udover at Tin­der­box og Heart­land beg­ge er festi­va­ler, der fore­går på Fyn, så stop­per sam­men­lig­nin­ger­ne dér. For Heart­land festi­va­len, som løber af stab­len for før­ste gang d. 10.–11. juni 2016 vil være meget mere end en musik-festi­val. Festi­va­len kom­bi­ne­rer såle­des både musik, mad, sam­ta­ler og kunst.

Det er idé­mand og direk­tør for Heart­land Festi­va­len, Ulrik Ørum-Peter­sen, der står bag tan­ken om at ska­be en festi­val, der står for mere end musik. Inspira­tio­nen har han bl.a. fra engel­ske festi­va­ler som Wil­der­ness og Lati­tu­de, hvor for­skel­li­ge kun­star­ter går hånd i hånd med musikken:

Der er fle­re, der har spurgt mig, om vi ikke har nok festi­va­ler i Dan­mark, og der­til må jeg bare sva­re, at jo, vi har man­ge kon­cert-arran­ge­men­ter, men der mang­ler en festi­val som Heart­land, hvor det hand­ler om mere end musik. Vi skil­ler os ud ved at præ­sen­te­re et uni­vers af kunst, mad, sam­ta­le og musik, og der­for er der plads til os på festi­val-land­kor­tet” for­tæl­ler Ulrik Ørum-Petersen.

Langtidsholdbar musik

Musik­ken er alt­så ikke ene­ste træk­pla­ster, men det er ikke ens­be­ty­den­de med, at Heart­land ikke har et ambi­tiøst musikpro­gram — for det har de. Med musi­kal­ske nav­ne som Sun Kill Moon, Mercury Rev, Low og man­ge fle­re, så er festi­va­len ikke gået efter kunst­ne­re, der lige har udgi­vet et album eller er højtra­ge­ret på hit­lis­ter­ne, fokus har været at sam­men­sæt­te et musik-pro­gram, der inde­hol­der nav­ne, der ska­ber tids­løs musik.

Hoved­nav­net på den­ne før­ste udga­ve af Heart­land Festi­va­len, er det psy­ke­de­li­ske rock­band Fla­m­ing Lips, der udover at ska­be musik, der ikke har en udløbs­da­to også ska­ber musik, pas­ser ind i skis­met kunst og musik. Og det stem­mer godt overens med Heart­land Festi­va­lens over­ord­ne­de festival-profil:

Fla­m­ing Lips er et band, der har eksi­ste­ret i over 25 år, og de har altid levet i græn­selan­det mel­lem kunst og musik, og der­for pas­ser de godt ind i visio­nen for den­ne festi­val. Musi­kalsk er vi gået efter en fee­ling af kva­li­tet og sub­stans og fokus er på godt hånd­værk, og det er alle de musi­kal­ske nav­ne på pla­ka­ten et udtryk for” siger Ørum-Peter­sen og uddyber:

Vi er gået efter kunst­ne­re, der er album-bands og ikke sing­le-arti­ster. Vi har boo­k­et kunst­ne­re, som enten har eksi­ste­ret i lang tid eller nye kunst­ne­re, som har de kva­li­te­ter i deres musik, som gør, at de vil bli­ve lang­tids­hold­ba­re — nye kunst­ne­re, som vi vil lyt­te til i frem­ti­den, det er bl.a. bands som Blaue Blu­me, Låps­ley, Chin­ah gode eksemp­ler på.”

 

Blaue Blume

Udover at være ét af de fine­ste nye musi­kal­ske attrak­tio­ner på det dan­ske musi­kal­ske land­kort, så er den ambi­tiø­se dan­ske art­pop-grup­pe Blaue Blu­me også en Musik Mig Blidt favo­rit. Blaue Blu­me er såle­des at fin­de på de bed­ste dan­ske albums i 2014 og på Guld­korn juni 2015 og Guld­korn april 2014. Ban­det har skabt et stærkt uni­formt musi­kalsk udtryk, der bevi­ser at ambi­tion, talent og musi­kalsk vision til­sam­men kan ska­be en musi­kalsk vision, der er tidsløs.

 

Låpsley

Ét af de spæn­den­de nye uden­land­ske nav­ne på musikpro­gram­met er den unge bri­ti­ske singer/songwriter Låps­ley. Med en blan­ding af sou­let vokal og elek­tro­ni­ske beats og fine stem­nings­fyl­de san­ge på to ep’er og én fuld­læng­der, har Låps­ley skabt sig en gro­bund for en lang­tids­hold­bar karriere.

 

Chinah

Dan­ske Chin­ah, der har været på Musik Mig Blidts Guld­korn­li­ste i både sep­tem­ber og novem­ber 2015, har med deres bud på et synt­hbå­ret uni­vers til­sat rhyt­hm and blu­es-lig­nen­de sjæl­fuld­hed, på sam­me måde som Låps­ley, skabt et dua­li­stisk uni­vers af elek­tro­nisk kølig­hed og sou­let var­me. Grup­pen for­mår at skri­ve appel­le­ren­de pop-melo­di­er med dyb­de, der både til­freds­stil­ler den kræs­ne musik­lyt­ter og dem, der elsker en god popsang.

 

Susanne Sundfør

Den kunst­ner, der måske ind­fan­ger lyden af Heart­land aller­bedst er, er den nor­ske san­ge­r­in­de Sus­an­ne Sund­før, hvis musik har lyden af even­tyr og magisk rea­lis­me i sig. Sus­an­ne Sund­før er også en musi­kalsk favo­rit på Musik Mig Blidt og fin­des på Guld­korn janu­ar 2015, Guld­korn decem­ber 2014Musik Mig Hårdt vol. 5.

Det under­s­køn­ne num­mer Whi­te Foxes fra 2012-album­met The Sili­co­ne Veil er en nyklas­si­ker i Musik Mig Blidt-land:


 
Den nor­ske san­ge­r­in­de har, med seks roste albums bag sig, skabt en lyd bestå­en­de af en blan­ding af moder­ne elek­tro­ni­ske beats og klas­si­ske ele­men­ter som pia­no og stry­ge­rar­ran­ge­men­ter. Hen­des magi­ske lyd fik sene­st luft under vin­ger­ne på 2015-album­met Ten Love songs, hvor bl.a. sing­ler­ne Fade Away og Deli­rious bril­le­rer som per­fek­te synt­hbår­ne popnumre.


 
Fra sam­me album gem­mer sig ca. midt­vejs også den pri­mært orke­stra­le og ret så fil­mi­ske skøn­hed Memorial:


 
Musik­ken lig­ger i græn­selan­det imel­lem nyt og gam­melt lige­som Heart­land og Ege­skov gør. Det er for­ti­den, der møder frem­ti­den i en skøn symbiose.

Og ord som even­tyr og magisk rea­lis­me er net­op kode­ord for den stem­ning og atmos­fæ­re Heart­land ønsker at skabe:

Vi håber, at publi­kum får følel­sen af, at når de kom­mer til festi­va­len, så træ­der de ind i en drøm­me­ver­den. Festi­va­ler er drøm­me­ver­de­ner, hvor man eks­pe­ri­men­te­rer med for­skel­li­ge sam­funds­for­mer, nye fæl­les­ska­ber og kunst­ne­ri­ske udtryk. Og Heart­lands bud på et sam­fund er en mere drøm­men­de magisk ver­den med kunst,” for­kla­rer Ørum-Petersen.

 

Kunst, samtaler og god mad

Lige­som der er aner­kend­te nav­ne på musik-pro­gram­met, så er der også sto­re nav­ne at ople­ve inden for kun­sten, hvor Heart­land har alli­e­ret sig med sel­ve­ste Bri­an Eno, der udstil­ler sin kun­stin­stal­la­tion The Ship i Rid­der­sa­len på Ege­skov. Og dansk kunst er repræ­sen­te­ret i form af kunst­ner-grup­pen A Kas­sen, som laver et “ombyt­nings­pro­jekt”, hvor to are­a­ler fra Ege­skov Slot byt­tes ud med to are­al­mæs­sigt til­sva­ren­de områ­der udvalgt andre ste­der på Fyn.

Det mest nytæn­ken­de til­tag på festi­va­len er kunster­sam­ta­ler­ne, som er 50–60 minut­ters intens sam­ta­le mel­lem to inter­na­tio­nalt aner­kend­te kul­tur­per­son­lig­he­der, og sam­ta­le-pro­gram­met byder blandt andet på spæn­den­de snak­ke mel­lem kunst­ne­re som Mari­na Abram­ovic og Tal R, Åsne Sei­er­stad og Janus Metz, Mar­tin Kras­nik og Mika­el Ber­tel­sen samt Sus­an­ne Brøg­ger og Chri­sti­an Lol­li­ke. Sam­ta­le­em­ner­ne kom­mer blandt andet til at hand­le om emner som revo­lu­tion, ond­skab og passion.

Og på mad­om­rå­det vil der bli­ve lavet mad på pri­mært fyn­s­ke råva­rer, og festi­va­len har i alli­an­ce med Per Hal­lund­bæk fra aner­kend­te Fals­led Kro skabt Heart­land Banquet, hvor Hal­luns­bæk sam­men med Mark Lund­gaard fra Kong Hans’ Kæl­der og Jes­per Koch har skabt en tre-ret­ters menu lavet på de bed­ste fyn­s­ke råvarer.

Med et ambi­tiøst pro­gram af musik, kunst, sam­ta­ler og lokal mad­kul­tur er Heart­land Festi­val et nyt og spæn­den­de bud på, hvad en festi­val kan være, og direk­tør Ulrik Ørum-Peter­sen håber, at folk vil tage mere end gode ople­vel­ser med sig hjem fra en wee­kend i det fyn­s­ke hjerteland:

Vi vil ger­ne være en festi­val med kul­tu­rel sub­stans, en festi­val der skub­ber til folks græn­ser og enga­ge­rer dem. Vi vil være en festi­val med vita­mi­ner i, og for­hå­bent­lig får folk noget mere med hjem, når de har været på Heart­land end de ellers ville.”

Heart­land Festi­val fore­går på Ege­skov Slot d. 10.–11. juni 2016. En par­tout-bil­let koster 955 kr. Og én-dags bil­let­ter koster 655 kr.

Det ful­de pro­gram kan ses her:

Heartland festival

Alle kunst­ne­re på musikfron­ten ka du tjek­ke yder­li­ge­re ud via den­ne Spotifylplayliste:
 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!