30 mar
2019

Guldkorn januar & februar 2019

Her får du årets før­ste guld­korn fra janu­ar og febru­ar samt nog­le over­se­te fra decem­ber sid­ste år. Det er mas­ser af nyt guf fra de dan­ske kunst­ne­re, hvoraf fle­re er debut­num­re. De tæl­ler:

Amae, Ras­mus Ryda­hl, BLITZKRIG, Det Indre Mar­ked, Rain­bro­t­her, Son­ny Pablo, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, David Nør­lund, Lowly, Moli­na, IRAH, Kúlu, DOULA, Songs From Tin Pan Alley, Kwa­mie Liv, Far­ve­blind. 

Du fin­der som van­ligt en mas­se kva­li­tets­mu­sik, som du får svært ved at fin­de i radio­en, bort­set fra måske P6 beat (som vi desvær­re kun har på lånt tid). Gå på opda­gel­se i bl.a. elek­tro­nisk indie pop, alter­na­tiv rock med psy­ke­de­li­ske ten­den­ser og gen­ren, Musik Mig Blidt har spe­ci­a­li­se­ret sig i — neoklas­sisk.

Guldkorn januar 2019

1. Simen Mit­lid — Satur­days
2. ViVii — And Tragic
3. Hajk — Bre­at­he
4. Amae — Une­a­se
5. Tem­porary — Wreck­ed
6. Ras­mus Ryda­hl — Stå For Dig
7. BLITZKRIG — Blodrød Måne (Radio Edit)
8. Det Indre Mar­ked — Søvn­gæn­ger
9. Rain­bro­t­her — The Master
10. Son­ny Pablo — Time Lap­se
11. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Don’t Bot­her
12. David Nør­lund — Seventh Sea
13. Josh Ale­xan­der — Elan
14. Heat­her Woods Bro­de­ri­ck — Whe­re I Lay
15. Hugh Marsh — She Will

 

Guldkorn februar 2019

1. Moli­na — Venus
2. IRAH — Uni­ty Of Gods
3. PURPLECREEPY CRAWLY
4. Kúlu — Lone­ly Run­ning Man (radio Edit)
5. DOULA — Frozen Days
6. HVOB — Pana­ma
7. Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Moh­na)
8. Songs From Tin Pan Alley — Melo­dy From Memory
9. Songs From Tin Pan Alley — Toxic Blur
10. Kwa­mie Liv — I Will Always Love You
11. Far­ve­blind — Tri­bu­te
12. Far­ve­blind — You Fore­ver

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Ange­lo De Augusti­ne — You Nee­ded Love, I Nee­ded You
2. Tim Ling­haus — Jonat­han Bran­dis
3. Lowly — Bag­la­ens
4. Hajk — Bre­at­he
5. Nils Fra­hm — Swe­et Litt­le Lie
6. Hand Habits — Pla­ce­hol­der
7. Hand Habits — What Lovers Do
8. Bil­ly Lemos, Still Woozy, & Bla­ke Saint David — Wait
9. Rain­bro­t­her — På Træ­er­ne
10. Weval — The Weight
11. Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Moh­na)
12. Chro­ma­ti­cs — Time Rider

Ange­lo De Augusti­ne — You Nee­ded Love, I Nee­ded You

 

Tim Ling­haus — Jonat­han Bran­dis

 

Lowly — Bag­la­ens

 

Hajk — Bre­at­he

 

Nils Fra­hm — Swe­et Litt­le Lie

 

Hand Habits — Pla­ce­hol­der

 

Hand Habits — What Lovers Do

 

Bil­ly Lemos, Still Woozy, & Bla­ke Saint David — Wait

 

Rain­bro­t­her — På Træ­er­ne

 

Weval — The Weight

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Moh­na)

 

Chro­ma­ti­cs — Time Rider

 

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

12 mar
2019

Natlyst byder på modigt grænsesøgende debutalbum

Nat­lyst er et ungt græn­se­sø­gen­de, alter­na­tivt, dansk­spro­get popor­ke­ster, der den 7.marts udgav et yderst over­be­vi­sen­de debutal­bum med tit­len Modig.

Det græn­se­sø­gen­de islæt kan iden­ti­fi­ce­res i ban­dets trang til at kom­bi­ne­re den pop­pe­de, ryt­mi­ske musik med den mere avant­gar­di­sti­ske kom­po­si­tions­mu­sik, hvor ska­be­lo­ner­ne oplø­ses og ufor­ud­si­ge­lig­he­den får plads — men ikke mere end, at melo­di­er­ne sta­dig kan hæf­te sig hos lyt­te­ren. På den måde træk­ker Nat­lyst på et meget orga­nisk musi­kalsk udtryk, som man fin­der i lig­nen­de afskyg­nin­ger hos dan­ske kol­le­ga­er som f.eks. Efter­klang, Nav­ne­løs og Under Byen.

Nat­lyst består fast af hele 11 musi­ke­re(!), inkl. stry­ge­re, blæ­se­re og ryt­me­sek­tion, og til­sam­men ska­ber de med Aman­da Drew (forsanger/sangskriver) i front et lige dele stor­la­dent dra­gen­de, ærligt og sår­bart uni­vers. Med så man­ge musi­kal­ske ele­men­ter i spil, er der fare for et rodet og usam­men­hæn­gen­de lyd­bil­le­de, men pro­du­cer og mixer Esben Ing­lev fra Pengu­in Pro­ductions for­mår at hol­de flot sam­men på det hele i et meget foku­se­ret og læk­kert lyd­bil­le­de.

Tit­len Modig synes velvalgt. Ikke kun for­di ban­det rent instru­men­talt tør søge væk fra de mest gen­ken­de­li­ge musi­kal­ske ska­be­lo­ner og struk­tu­rer, men også for­di, det ikke just er nem­me emner som Aman­da Drew dyk­ker ned i med hen­des for­tæl­lin­ger om bl.a. (kvin­de­lig) seksu­a­li­tet, depres­sion og angst set fra en ung kvin­des per­spek­tiv. Med andre ord er der noget på spil i de tan­ke­ful­de og tan­ke­væk­ken­de tek­ster, og man for­nem­mer tyde­ligt, at udgangs­punk­tet er per­son­ligt for front­fi­gur Aman­da Drew. Især unge men­ne­sker vil jeg tro let kan iden­ti­fi­ce­re sig med tek­stu­ni­ver­set, men emner­ne er almen­gyl­di­ge, så ingen lyt­te­re er eks­klu­de­ret.

En stor anbe­fa­ling skal Modig have med på vej­en fra Musik Mig Blidt. Det er nok det stær­ke­ste album fra et dansk navn, jeg ind­til vide­re er stødt på i år, og jeg glæ­der mig til at føl­ge ban­dets færd frem­over.

Lyt til det flot­te debutal­bum her­un­der, og tjek også den fine musik­vi­deo ud til sing­len med den tone­an­gi­ven­de titel, Jeg Har Lyst!

 

Koncert på Musikcaféen

Nat­lyst er net­op nu på relea­se­tour og spil­ler i Køben­havn d. 16 Marts i Musikcaféen på Huset-KBH. Face­book-event her.

 

Medlemmerne i Natlyst er:

Aman­da Drew, Alma Kjær Ager­gaard, August Kors­gaard, Lars Asger, Chri­sti­an Peder­sen,
Caro­li­ne Ege­de­sø, Albert Bur­chardt, Alfred Lyk­ke, Sil­ke Kid­holm, Ida Guld­berg, Toke Han­se­ni­us.

 

10 mar
2019

De bedste danske sange fra 2018

2018 bød på man­ge gode san­ge fra dan­ske kunst­ne­re. Jeg har brugt en god por­tion tid på at fin­de frem til de — i mine ører — bed­ste san­ge og sam­let dem på en liste. 62 san­ge end­te jeg med. For hver af dis­se san­ge vil­le det være en skam, hvis de gik i glem­me­bo­gen, så det­te er mit for­søg på for­hin­dre, at det sker.

Du kan strea­me listen via Spo­ti­fy eller Soundcloud her­un­der — alt efter hvad du fore­træk­ker. Vær opmærk­som på, at Spo­ti­fy-play­li­sten er mest kom­plet, mens et enkelt num­mer omvendt kun er på Soundcloud-play­li­sten, nem­lig Gul­di­munds smuk­ke Til Min Mæl­kebøt­te.

I ikke prioriteret rækkefølge:

Shy Shy Shy — Someo­ne Else
SILQUE — Dri­ve
Under­tekst — Blom­sterta­pet
Ver­dens Sid­ste Idé — Et Andet Liv
VETO — A Pit
Yangze — Some­ti­mes
Yune — Vowels
ZAAR — For A Whi­le
Øver­ste Eta­ge — I en lom­me af tid
ØYA — Dreams Rewind
Slo­op — Sub O Spring
Skylar Fri — Gold Rush
Sel­ma Hig­gins — To The Sin­ce­rest
Røg­sig­nal — answers.
Pala­ce Win­ter — Take Shel­ter
OWMI — Slip­ping
Oh Lois — Les­son Lear­ned
The Oce­ans — Song To Mol­ly
More Bles­sings — More Bles­sings
Moli­na — Hey Kids (feat. Late Ver­la­ne)
Mel­lem­blond — Rosa Him­mel
Mel­lem­blond — Elsk og Bliv Elsket
Mars­hall Cecil — Beau­ti­ful Wor­ld
Manila — Chan­ces
The Mal­pra­cti­ce — Exo­ti­ca
Mai Miy­ako — Sum­mer Girl
Luster — Fall & For­get
Lars Eng­gaard — Det’ Den Måde
Kwa­mie Liv — Do To You
Kwa­mie Liv — Look At What I’ve Done
Josa Barck — Salu­te
In Memoirs — This Is The Sound
HunB­jørn — A Flut­ter Of The Heart
HunB­jørn — Don’t Swe­at It
Goss — There’s Just so Much A Heart Can Take
Glu­me — Pro­to­col
GENTS — Part Time Lover
Fug­le­flug­ten — Mig og Migselv
Feli­nes — Out­si­de
Feel Fre­eze — Brid­ge To Your Heart
Far­ve­blind — Jewels (feat. Paul Step­han)
Emil Duvi­er — Nar­vik
Eerie Glue — The Bene­fits Of Being Mad
Drew — Hard To Love
DIET — John Cale
David Nør­lund — Seventh Sea
CHINAH — Stran­ge Is Bet­ter
CHINAH — Drown Me
Bon­ne Nuit John­ny — War­gra­ve
BYLJA — Sinn
BÜNNI — Ceme­te­ry Lily
BÜNNI — Chan­ge Of Weat­her
Augusti­ne — Fore­ver Again
AUFORI — Åbne Fav­ne
Bal­vig — Major
Bal­vig — Recover
AyOwA — Alt Det Du Ku
Doub­le Moon Mira­ge — Lucil­le
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Out Of Doubt
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Indi­go
We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Don’t Bot­her
Gul­di­mund — Til Min Mæl­kebøt­te

 

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!