9 mar
2020

Konradsen giver dig ro i sjælen: Fang dem live på Musikcaféen på onsdag d. 11/3

Nor­ske Jen­ny Marie Sabel og mul­ti-instru­men­ta­li­sten Eirik Vild­gren er ker­nen i Kon­rad­sen, der i efter­å­ret udgav deres debutal­bum, der er lavet over ca. tre år. Det er et af mine ynd­lings­al­bums fra sid­ste år — under­spil­let og afdæm­pet, men sam­ti­dig kraft­fuldt.

Kon­rad­sen er pt. på Euro­pa tur­né og besø­ger Køben­havn på ons­dag. Så hvis du bor i Køben­havn eller omegn kan jeg kun anbe­fa­le, at du køber bil­let til kon­cer­ten på ons­dag d. 11/3. Det er et røver­køb for kun 120 kr. + gebyr. Det fore­går på Musikcaféen i Huset (i Magstræ­de). Link til mere info + køb af bil­let fin­der du her. 

Album­met, som har begej­stret mig sådan, hed­der Saints And Seba­sti­an Sto­ri­es. San­ge­ne er typisk byg­get op omkring mini­ma­li­stisk, og intimt­klin­gen­de kla­ver samt Jen­ny Marie Sabels bero­li­gen­de vokal. Der­til er der blæ­se­re og atmos­fæ­ri­ske, pro­gram­me­re­de beats, kry­dret med kuri­ø­se felt­op­ta­gel­ser og samp­les samt ambi­en­te lyde.

Der er på sam­me tid noget fami­liært og unikt ved Kon­rad­sens lyd. Man kan nemt kob­le enkelt­de­le­ne med noget, man ken­der og har hørt før — de oplag­te sam­men­lig­nin­ger er Sufjan Ste­vens, Frank Oce­an og Bon Iver. Men Kon­rad­sen har sam­ti­dig skabt deres egen lil­le iden­ti­tets­bob­le, hjul­pet godt på vej af den inti­me pro­duk­tion, hvor kla­ve­ret er opta­get, så dets stren­ges sving­nin­ger er helt frem­me i lyd­bil­le­det side om side med Jen­ny Marie Sabels sjæl­ful­de og blide/forførende vokal.

At en ræk­ke ven­ner des­u­den har bidra­get musi­kalsk giver album­met en følel­se af fæl­les­skab og var­me. Der er fle­re pas­sa­ger, hvor fle­re ven­ner stem­mer i på én gang og til­fø­rer små glimt af højstemt gospel (se liveud­ga­ven af Baby Hal­le­lujah læn­ge­re nede for at mær­ke, hvad jeg mener!). Fæl­les­skabs­fø­lel­sen under­stre­ges des­u­den af små lyd­bid­der fra Eiriks sove­væ­rel­se, hvor album­met er ind­spil­let, f.eks. en ølfla­ske der bli­ver åbnet, bestik der klir­rer og Eiriks lil­le­bror, der tøm­mer opva­ske­ren. Der er også til­fø­jet lyd­bid­der af sam­ta­ler med ven­ner fra live­op­ta­gel­ser og hjem­me­vi­deo­op­ta­gel­ser.

Det gør album­met ekstremt nær­væ­ren­de i hele sit væsen og udtryk. Og så har jeg slet ikke end­nu nævnt, hvor fine melo­di­er­ne er. De stær­ke­ste san­ge fra album­met er efter min mening Tele­vi­sion Land, Dice, Baby Hal­le­lujah og Red To Rhy­me. Men album­met har en smuk, rød tråd, som man først for alvor spot­ter, hvis man lyt­ter til hele mole­vit­ten.

Du kan lyt­te til album­met via Spo­ti­fy og se en ræk­ke san­ge og live video­er her­un­der. Og hvis du kan lide hvad du hører, er det ellers bare med at få købt bil­let­ter til kon­cer­ten på Musikcaféen på ons­dag!

 

7 mar
2020

Flag White genopstår

Bag Flag Whi­te står Bjørn Ale­xan­der Gøtzs­che Lan­ge, der tid­li­ge­re var front­mand i ban­det Death By Kite. Pro­jek­tet er for så vidt ikke nyt. Fak­tisk skrev jeg en arti­kel om Flag Whi­te til­ba­ge i 2013 på bag­grund af en ræk­ke meget loven­de demo­er, han hav­de lagt ud på sin Soundcloud- og Bandcamp-pro­fil. Gen­nem åre­ne har han med lan­ge mel­lem­rum lagt nye demo­er ud, som jeg stort set hver gang har inklu­de­ret på mine guld­korn-play­li­ster.

Det ser nu ud til at Flag Whi­te bli­ver genop­li­vet for alvor, og at de tid­li­ge­re demo­er nu får en mere offi­ci­el udgi­vel­se i en skar­pe­re pro­duk­tion — og på dansk, hvor de tid­lig­ste demo­er var på engelsk. Siden decem­ber er to sing­ler udgi­vet — også på de stør­re strea­m­ingtje­ne­ster, og et fuld­læng­de­al­bum er des­u­den på trap­per­ne snart.

Både før­stesing­len med den finur­li­ge titel Intet & Væren/ Mor­far & Mor­mor samt anden­sing­len Ika­ros demon­stre­rer Bjørn Ale­xan­ders flair for at skri­ve gode melo­di­er. Jeg kan des­u­den vir­ke­lig godt lide den måde, melo­di­er­ne cirk­ler om sig selv, sam­ti­dig med at bea­tet bare kører der­ud­af. Den 80’er-inspi­re­re­de pop-rock­e­de lyd, kry­dret med støjgu­i­tar og lyse synt­hs, er pak­ket ind i en stor­la­den, rum­klangs­far­vet pro­duk­tion, som til­fø­jer en drøm­men­de dimen­sion, der vir­ker dra­gen­de på mig.

Selv lister Bjørn Ale­xan­der bands som The Cure og TV‑2 samt The War On Drugs som inspira­tions­kil­der.

Bjørn Ale­xan­der for­tæl­ler selv om san­gen Intet & Væren/ Mor­far & Mor­mor:

Mor­far & Mor­mor’ hand­ler om den der søgen efter et stå­sted og noget iden­ti­tet, som både jeg selv og – er jeg sik­ker på – man­ge andre ”twen­ty- og thir­ty-somet­hin­gs” her i vores i øvrigt dej­li­ge land ople­ver. Hvad skal man væl­ge, når man kan væl­ge alt? San­gen var den før­ste, jeg skrev på dansk og jeg kan mær­ke, at jeg føler mig hjem­me i det dan­ske sprog på en anden måde end jeg gjor­de og gør på engelsk. På engelsk vil­le jeg nok hel­ler ikke være begyndt på en så ’nøgen’ tekst som den her, hvor f.eks. min mor­mor er med. Min mor­mor, som er så senil at hun ikke selv ved – og der­for hel­ler aldrig kan for­tæl­le os andre – hvor, i sin egen ver­den, hun bor. Er det på ple­je­hjem­met, som hun vist­nok tror er min mors barn­doms­hjem i Viborg? Er det i min mor­far og mor­mors hus ned til søen i Ry, eller er det i hen­des eget barn­doms­hjem i Ski­ve?”

Her får du anden­sing­len Ika­ros, som tid­li­ge­re var på engelsk:

2 feb
2020

Guldkorn september — december 2019

Det er gået lidt sløvt med at få opda­te­ret blog­gen med de sene­ste måne­ders guld­korn, og det skal jeg bekla­ge! Hel­dig­vis har ingen af alle dis­se san­ge og num­re nogen udløbs­da­to. Det er hel­ler ikke for ingen­ting, at de alle ryger fluks på min (hvis jeg selv skal sige det) evigt gyl­di­ge All Gre­a­test play­li­ste, der pt. tæl­ler lidt over 3000 san­ge — udover selv­føl­ge­lig min Best Of 2019 play­li­ste.

Da det­te ind­læg dæk­ker de bed­ste san­ge fra sep­tem­ber og året ud, er der mildt sagt en pæn stak guld­korn, at for­kæ­le sine ører med, men måske er det nød­ven­digt at spre­de lyt­nin­gen over nog­le dage. Med min­dre du da har en hel dag til rådig­hed, hvor du kan høre musik. Det tager trods alt ca. 8 timer at lyt­te til det hele. Men jeg lover, at der er sto­re lyt­te­o­p­le­vel­ser i ven­te!

Dan­ske kunst­ne­re inklu­de­rer i den­ne omgang:
Pine­moon, Pen­ny Poli­ce, Kara Moon, Klap­trae, Masa­so­lo, Bear With Me, Jagu­ar Moon, Suni, Rig­mor, A Kind of Man, Gan­ger, Sofie Birch, GRETA, Death Machine, BYLJA, Sunx, Blaue Blu­me, Eik Octo­bre, Tren­te­møl­ler, Came­lo, Flag Whi­te, Efter­klang og Blitzkrig

 

Guldkorn september 2019

1. Pine­moon — Mira­c­le
2. Tom Adams — Par­ti­c­le V (Seba­sti­an Pla­no Rework)
3. Snor­ri Hal­l­gríms­son — …og Min­ning Þín Rís Hægt (Peter Greg­son Rework)
4. Domi­nik Eul­berg — Fün­f­fleck-Wid­der­chen
5. Amy Root — June
6. Amy Root — Elif
7. Hay­den Cal­nin — Fuck Col­lingwood
8. Röyks­opp — I Just Dont Under­stand You
9. Pen­ny Poli­ce — The­re Is More
10. Ed Carl­sen — Hands, Heart
11. Klang­stof — Atta­ck Atta­ck
12. Max Coo­per — Repe­ti­tion
13. Max Coo­per — Par­ting Ways (with Six Sig­ma)
14. Slow Mea­dow — Fake Magic is Real
15. Kara Moon — Sky
16. Will Sam­son — Ochre Alps
17. Power Glove — Loa­ded
18. Kon­rad­sen — Baby Hal­le­lujah

 

Guldkorn oktober 2019

1. Patri­ck Wat­son — Here Comes The River
2. Kon­rad­sen — Dice
3. Klap­trae — Be My Love Act II
4. Eik Octo­bre — Rapid Eye Move­ment
5. Masa­so­lo — Loa­ded Gun
6. Bear With Me — Cry
7. Fre­edom Fry — Mat­chsti­ck
8. Anne Mül­ler — Num­mer 2
9. Slow Mea­dow — Heli­um Life Jack­et
10. Jagu­ar Moon — Lot­te­ry
11. Van­co­u­ver Sle­ep Cli­nic — ZION
12. Suni — Aller­nÊr­mest
13. Mint Julep — Rico­chet
14. Will Sam­son — Flower­bed
15. Hig­ha­saki­te — Can I Be For­gi­ven

 

Guldkorn november 2019

1. Masa­so­lo — Gim­me Gim­me Gim­me
2. Will Sam­son — Flower­bed (S Carey Remix)
3. Japan Man — The Law
4. AJIMAL — How Could You Dis­ap­pear?
5. Nik­las Pas­ch­burg — If
6. Rig­mor - Vægt­løs
7. A Kind of ManFLIP
8. Jagu­ar Moon — Ostrich
9. Gan­ger - KOMETEN
10. LE MATOS — Com­ple­te Memory Recove­ry
11. Sofie Birch — Myg
12. GRETA — Baby
13: Patri­ck Wat­son — Look at you

 

Guldkorn december 2019

1. GRETA — Wil­der­ness
2. GRETA — Whi­te
3. Gan­ger — Læn­ker
4. Death Machine — Some­day
5. BYLJA — Kosm, Pt. 2
6. BYLJA — Kosm, Pt. 1
7. RY X — Untold (Alex Banks Remix)
8. Adam Daud­rich — Swells
9. Chri­sti­an Löf­f­ler — Ver­sail­les (Hold)
10. DOMENICO and Viiq — No Scrubs x You Make Me Wan­na
11. Old Ami­ca — Sonja / Eri­c’s Dinosaurs (Rewor­ked by The­re­se Lit­h­ner)

 

Ekstra guldkorn

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Will Sam­son — Ochre Alps
2. Star­Hor­se — C​/​1965 S1
3. Sunx — Heart­bre­a­ker Bye
4. Blaue Blu­me - Lovab­le
5. Tony Ander­son & Chris Cole­man — Escha­ton
6. Benja­min Gust­af­sson — Hea­ven Knows, Right?
7. Benja­min Gust­af­sson — Home
8. Eik Octo­bre- Take Me Somewhe­re Else
9. The Natio­nal — Light Years
10. Power Glove — Secrets (feat. Ella Thomp­son)
11. Ra Ra Riot — Bad to Wor­se
12. Kis­hi Bas­hi — A Meal for Lea­ves
13. Kis­hi Bas­hi — The­me From Jero­me (For­got­ten Words)
14. The Slow Show — Pla­ces to go
15. Tren­te­møl­ler — Blue Sep­tem­ber (feat. Lis­bet Fritze)
16. Slow Mea­dow — Stel­larum Fixarum
17. Par­ra For Cuva — Eff Five
18. Fre­edom Fry — Mat­chsti­ck
19. CHVRCHES — Death Stran­ding
20. Night Beds — Blue Knuck­le
21. Came­lo — Ste­reo Child
22. Eik Octo­bre — Rapid Eye Move­ment
23. Elah Hale — Hol­ding You Clo­se
24. Kis­hi Bas­hi — Pen­ny Rab­bit and Sum­mer Bear
25. Chi­to­se Haji­me — Honen Bus­hi (Dori­an Con­cept Remix)
26. Kon­rad­sen — Red to Rhy­me
27. Babe­hea­ven — God Sent The Baby
28. Miya Foli­ck — I will fol­low you into the dark
29. Sudan Archi­ves — Down On Me
30. Sudan Archi­ves — Iceland Moss
31. Sudan Archi­ves — Limit­less
32. C Dun­can — He Came From The Sun
33. Doug­las Dare — Sil­ly Games
34. Will Sam­son — Cales­cent
35. Sara Lov — Dep­th of Night feat. Dustin O’Halloran
36. Eik Octo­bre — (Sin­ce) You
37. Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mor­mor
38. Efter­klang — Vi er uen­de­lig (feat. south Den­mark Girls Choir)
39. Efter­klang – Hæn­der der åbner sig ft. South Den­mark Girls Choir
40. Efter­klang — Havet løf­ter sig
41. Makeup and Vani­ty Set — The­me From Radio Ren­tal
42. Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Live from The Bar­bi­can)
43. John Metcal­fe — Hymn (John Metcal­fe Remix)
44. Came­lo — Mel­lo Man
45. Soak — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal Cover)
46. Anton Belov — First Kiss
47. Amy Root — Elif (OIJ Remix)
48. Blitzkrig — Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud)
49. Kis­hi Bas­hi — Vio­lin Tsu­na­mi
50. Kis­hi Bas­hi — A Song For You
51. Gen­ga­hr — Eve­ryt­hing & More
52. Dralms — Gra­cious Host

Will Sam­son — Ochre Alps

 

Star Hor­se — C​/​1965 S1

 

Sunx — Heart­bre­a­ker Bye

 

Blaue Blu­me — Lovab­le

 

Tony Ander­son & Chris Cole­man — Escha­ton

 

Benja­min Gust­af­sson — Hea­ven Knows, Right?

 

Benja­min Gust­af­sson — Home

 

Eik Octo­bre- Take Me Somewhe­re Else

 

The Natio­nal — Light Years

 

Power Glove — Secrets (feat. Ella Thomp­son)

 

Ra Ra Riot — Bad to Wor­se

 

Kis­hi Bas­hi — A Meal for Lea­ves

 

Kis­hi Bas­hi — The­me From Jero­me (For­got­ten Words)

 

The Slow Show — Pla­ces to go

 

Tren­te­møl­ler — Blue Sep­tem­ber (feat. Lis­bet Fritze)

 

Slow Mea­dow — Stel­larum Fixarum

 

Par­ra For Cuva — Eff Five

 

Fre­edom Fry — Mat­chsti­ck

 

CHVRCHES — Death Stran­ding

 

Night Beds — Blue Knuck­le

 

Came­lo — Ste­reo Child

 

Eik Octo­bre — Rapid Eye Move­ment

 

Elah Hale — Hol­ding You Clo­se

 

Kis­hi Bas­hi — Pen­ny Rab­bit and Sum­mer Bear

 

Chi­to­se Haji­me — Honen Bus­hi (Dori­an Con­cept Remix)

 

Kon­rad­sen — Red to Rhy­me

 

Babe­hea­ven — God Sent The Baby

 

Miya Foli­ck — I will fol­low you into the dark

 

Sudan Archi­ves — Down On Me

 

Sudan Archi­ves — Iceland Moss

 

Sudan Archi­ves — Limit­less

 

C Dun­can — He Came From The Sun

 

Doug­las Dare — Sil­ly Games

 

Will Sam­son — Cales­cent

 

Sara Lov — Dep­th of Night feat. Dustin O’Hall­or­an

 

Eik Octo­bre — (Sin­ce) You

 

Flag Whi­te — Intet & Væren/Morfar & Mor­mor

 

Efter­klang — Vi er uen­de­lig (feat. south Den­mark Girls Choir)

 

Efter­klang – Hæn­der der åbner sig ft. South Den­mark Girls Choir

 

Efter­klang — Havet løf­ter sig

 

Makeup and Vani­ty Set — The­me From Radio Ren­tal

 

Sus­an­ne Sund­før — Undercover (Live from The Bar­bi­can)

 

John Metcal­fe — Hymn (John Metcal­fe Remix)

 

Came­lo — Mel­lo Man

 

Soak — Blood­buzz Ohio (The Natio­nal Cover)

 

Anton Belov — First Kiss

 

Amy Root — Elif (OIJ Remix)

 

Blitzkrig — Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud)

 

Kis­hi Bas­hi — Vio­lin Tsu­na­mi

 

Kis­hi Bas­hi — A Song For You

 

Gen­ga­hr — Eve­ryt­hing & More

 

Dralms — Gra­cious Host

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!