6 maj
2019

Højdepunkter fra SPOT festival 2019 i ord og billeder

I wee­ken­den fandt SPOT festi­val sted i smilets by Aar­hus for 25. gang. Musik Mig Blidt var afsted, og som sæd­van­lig hav­de jeg lagt en omfat­ten­de plan, som jeg måt­te afvi­ge en del fra pga. logi­sti­ske og prak­ti­ske omstæn­dig­he­der — som at det kan være svært at nå fra A til B inden næste kon­cert, og at ens mave rent fak­tisk har brug for noget ordent­lig mad indi­mel­lem, som så også tager lidt tid at konsu­me­re. Der­u­d­over var der selv­føl­ge­lig også de gan­ge, hvor man måt­te lave hår­de pri­o­ri­te­rin­ger mel­lem to over­lap­pen­de kon­cer­ter.

Af dis­se årsa­ger var der fle­re arti­ster på mit pro­gram, jeg desvær­re ikke nåe­de at fan­ge — bl.a. ZAAR, I Think Your’e Aweso­me, School Of X, Modest, GRETA, Yin Yin og Rizan Said. Det må bli­ve en anden god gang!

Til gen­gæld nåe­de jeg en mas­se andre kon­cer­ter, hvor jeg her vil frem­hæ­ve de bed­ste. Noget af det sid­ste jeg fan­ge­de på festi­va­len var en kri­mi­nelt under­be­søgt kon­cert med færø­ske FRUM, der tryl­le­bandt publi­kum med sin ærli­ge, intel­li­gen­te og magisk lyden­de elek­tro­ni­ske pop. Late Ver­la­ne char­me­re­de og for­før­te med sit til­ba­ge­læ­ne­de, gro­ovy og lege­sy­ge take på pop­gen­ren. The Oce­ans over­be­vi­ste med deres melo­di­ø­se, og direk­te støj­ro­ck. Det 11 mand sto­re band Nat­lyst spil­le­de en smuk, nær­væ­ren­de kon­cert, som i kraft af især front­kvin­de Aman­da også var både sår­bar og hav­de kant. Kon­cer­ten star­te­de modigt ud med, at Aman­da slan­ge­de sig ind og ud mel­lem publi­kum og sang a capel­la.

Den indad­vend­te Hjal­te Ross gav en lav­mælt men alli­ge­vel ind­le­ven­de per­for­man­ce, flan­ke­ret af et talent­fuldt orke­ster, som for­stod præ­cist hvor­når de skul­le stem­me i og skrue op for deres instru­men­tel­le vir­ke­mid­ler, og omvendt hvor­når de skul­le give plads til det helt ned­b­ar­be­re­de udtryk med kun Hjal­te Ross’ karak­te­ri­sti­ske røst og gui­tar­fin­ger­spil. Lør­dag på den lil­le inti­me klubs­ce­ne med plads til 80 publi­kum­mer gav Simo­ne Tang en meget ærlig og per­son­lig kon­cert med en sou­let til­gang til pop­pen i kraft af især de to kor­pi­gers fine bidrag.

Jeg nåe­de desvær­re ikke BYLJA helt fra star­ten, men de ca. 20 min jeg nåe­de, lød af meget mere! Duo­ens fil­mi­ske og drøm­men­de electro­ni­ca med dansab­le tech­no vibes blev leve­ret i et slags sur­ro­und setup, hvor de to her­rer spil­le­de over­for hin­an­den med højta­ler­ne vendt ind mod publi­kum i mid­ten. Det gav en fed følel­se af at være midt i musik­ken, og gjor­de det end­nu nem­me­re at drøm­me sig væk i de lige dele smuk­ke, mini­ma­li­sti­ske melo­di­er og detal­je­ri­ge lyd­land­ska­ber. Jeg fik per­son­ligt bare lyst til at lyt­te med luk­ke­de øjne og nik­ke i takt til kom­po­si­tio­ner­nes sprø­de beats.

Ende­lig bød Efter­klang på en efter­hån­den sjæl­den kon­cert på dansk jord. Det viste sig at være en meget medri­ven­de kon­cert bestå­en­de af nye dansk­spro­ge­de san­ge, frem­ført sam­men med det bel­gi­ske baro­ken­sem­b­le B.O.X. og på trom­mer den nor­ske solo­ar­tist og trom­mesla­ger, Siv Øyunn Kjen­stad. Det var et kærkom­ment gen­syn med ban­det på trods af, at det meste af set­lis­ten næsten kun bestod af nye san­ge. Som altid med Efter­klang besad musik­ken en ibo­en­de skøn­hed, der vir­ker utro­lig orga­nisk. Der var sam­ti­dig en meget intim stem­ning igen­nem kon­cer­ten, bla. i kraft af det dansk­spro­ge­de islæt og ikke mindst to til­fæl­de af fæl­les­sang med publi­kum under kyn­dig vej­led­ning af for­san­ger Cas­per Clau­sen. Såle­des opstod der en ret magisk stem­ning af sam­hø­rig­hed, da 1500 publi­kum­mer i Musik­hu­sets sto­re sal stem­te i og i fle­re omgan­ge sang stro­fer­ne: “Hold mine hæn­der / tågen for­svin­der / alting for­an­dres / du ser mig, jeg ser dig”.

Tak for den­ne gang SPOT festi­val!

1 maj
2019

25 Anbefalinger til SPOT Festival 2019

SPOT Festi­val, som i år run­der 25 år, er lige rundt om hjør­net. Det bli­ver som altid spæn­den­de at gå på opda­gel­se i en mas­se ny upco­m­ing musik og nyde et par af de mere etab­le­re­de bands. Men der er en over­flod af bands at væl­ge imel­lem, så kun­sten at fin­de frem til de mest inter­es­san­te er mildt sagt lidt af en udfor­dring! Det skal dog ikke for­hin­dre mig i at give mine bud på, hvad du bl.a. skal pri­o­ri­te­re. Listen er dog ikke udtøm­men­de, og pga. tids­nød fin­der du en en ræk­ke af mine anbe­fa­lin­ger uden pro­sa­tekst listet i slut­nin­gen af artik­len.

Hvis du har travlt, kan du også bare sprin­ge over hvor gær­det er lavest og tryk­ke play på den­ne Spo­ti­fy-play­li­ste, hvor jeg har sam­let alle mine 25 anbe­fa­lin­ger:

ZAAR

Lørdag d. 4. maj kl. 22:00
Klubscenen, Musikhuset

Et loven­de navn, hvis dra­gen­de sing­le, For A Whi­le, MMB tid­li­ge­re har haft pre­mi­e­re på. ZAAR er et sol­opro­jekt star­tet af Sara Flindt som har sine rød­der i det aar­hu­si­an­ske vækst­lag. Med et stort setup af synt­he­size­re, sequen­ce­re, melo­di­ske trom­mer og effekt­pe­da­ler ska­ber hun med sit band en stor­slå­et og eks­pe­ri­men­te­ren­de lyd der kun­ne sva­re til et stør­re orke­ster. Musik­ken er et kon­trast­fyldt lydu­ni­vers, der både vil pro­vo­ke­re med pul­se­ren­de og orga­ni­ske beats og inten­se synt­h­fla­der, men også rører en med smuk­ke og sår­ba­re øje­blik­ke.

Natlyst

Fredag d. 3. maj kl. 17:00
Klubscenen, Musikhuset

Nat­lyst er et andet band, jeg har før har skre­vet om i meget rosen­de ven­din­ger og som efter min opfat­tel­se har udgi­vet et af de stær­ke­ste albums på dansk jord i år. Ban­det er ungt, 11 mand stort (!), græn­se­sø­gen­de, alter­na­tivt popor­ke­ster, der lyder lidt som en fusion af beslæg­te­de nav­ne som Efter­klangNav­ne­løs og Under Byen.

Late Verlane

Fredag d. 3. maj kl. 19:00
Rytmisk Sal, Musikhuset

Lørdag d. 4. maj kl. 17:00
Aarhus Volume

Sven­ske Late Ver­la­ne fløj under min radar ind­til for et par måne­der siden, hvor jeg faldt helt på halen over hans hidtil ene­ste sing­le fra 2018, Roll Like A Dum­my. Men hvil­ket num­mer! Det er et vel­dre­jet num­mer med en lege­syg, cat­chy lyd, som ind­by­der både til sing-a-long og til at bevæ­ge fød­der­ne. Det bli­ver spæn­den­de at høre, hvad han ellers har i god­tepo­sen!

GRETA

Fredag d. 3. maj kl. 21:15
Kammermusiksalen, Musikhuset

Lørdag d. 4. maj kl. 19:20
A‑Huset

lørdag d. 4. maj kl. 16.00
HUN SOLO / Store Sal, Musikhuset

GRETA byder på drøm­men­de synt­hpop med en stærk for­kær­lig­hed for 80’erne, skabt i tæt sam­ar­bej­de med den nor­ske artist og pro­du­cer FARAO, som er bosid­den­de i Ber­lin. GRETA er i øvrigt født i Nordtys­kland, men har boet i Dan­mark siden 2011, og er bl.a. en del af Ida Red, og har været co-wri­ter på We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself’s skøn­ne sang, Don’t Bot­her.

Hen­des hidtil ene­ste udgiv­ne sang er både sprød, luf­tig og skarp i pro­duk­tio­nen, mens en vis råhed skin­ner igen­nem, der vir­ke­lig klæ­der GRETAS svæ­ven­de og sensu­el­le vokal. Jeg har fået lov at smug­lyt­te til hen­des kom­men­de EP, og kan bero­li­ge med, at det høje niveau hol­der!

Hjalte Ross

Fredag d. 3. maj kl. 22:30
Lille Sal, Musikhuset

Lørdag d. 4. maj kl. 14:00
SPOT ROYAL

Hjal­te Ross er en ung, dansk sin­ger-songwri­ter i star­ten af 20’erne, som på man­ge måder træk­ker trå­de til Nick Dra­ke, både i lyd og tek­stu­ni­vers. Dog er Hjal­te Ross knap så dyster som Dra­ke. Debutal­bum­met, Embo­dy, udkom i efter­å­ret 2018 og er i al sin afdæm­pet­hed et lil­le mester­værk.

The Oceans

Fredag d. 3. maj kl. 16:00
VoxHall

Lørdag d. 4. maj kl. 12:30
VIU Eyewear

The Oce­ans har været i fokus tal­ri­ge gan­ge på MMB. Ban­det dyr­ker en støj­ro­ck-pop­pet lyd præ­get af stø­jen­de gui­ta­rer, insi­ste­ren­de beats og fængs­len­de melo­di­er. Duo­en bestå­en­de af Dan Joe & Linus Val­de­mar er base­ret i Køben­havn og har eksi­ste­ret siden novem­ber 2014. Det sene­ste års tid har ban­det udgi­vet to flot­te EP’er — den før­ste EP I, udkom i sen­som­me­ren 2018 og bød på pop­pe­de, gla­de, som­mer­num­re i dur, mens EP II, der udkom for ca. en måned siden, mod­sat er mere hård, melan­kolsk, mørk og mol-præ­get.

Analogik

Lørdag d. 4. maj kl. 00:00
Den Rå Hal, Godsbanen

Ana­lo­gik er kendt for at mik­se bal­kan, ska, etio­pisk funk, tango, polka swing, etio­pisk jazz, cow­boy musik, sømands­mu­sik, indisk musik, bos­sa­nova og meget mere — og næsten altid med et twist af hip­hop. Med sådan en eklek­tisk sam­men­blan­ding kan du nok fore­stil­le dig, at en Ana­lo­gik-kon­cert er fest­lig på en her­ligt uhøj­ti­de­lig, kær­lig og til­ba­ge­læ­net måde.

Ban­det har holdt en læn­ge­re pau­se med udgi­vel­ser på ca. 7 år pga. bør­ne­pro­duk­tion, som ban­det selv udtryk­ker det. Om en måneds tid er der dog ende­lig nyt fra Ana­lo­giks hånd i form af album­met Hav­nens Per­le, som jeg har fået lov at lyt­te til på for­hånd. Den er en anel­se mere stil­le og efter­tænk­som end tid­li­ge­re, men sta­dig fuld af kuri­ø­se indslag uden at musi­ka­li­te­ten lider under det. Pla­den er ind­spil­let på gam­le uds­lid­te og til dels for­ka­ste­de instru­men­ter. Eksem­pel­vis et gam­melt piv­falsk kla­ver, et falsk træ­de­or­gel, en fal­de­fær­dig utæt tuba, hånd­spil­let vibra­fo­net­te, surf gui­tar, sømand­skor, diver­se saxo­fo­ner, trom­pet, synt­hs, sav, banjo, vio­lin og en mas­se elek­tro­nik. Det bli­ver spæn­den­de at se hvor man­ge af det­te vir­var af instru­men­ter, der fin­der vej til sce­nen i Den Rå Hal.

FRUM

Lørdag d. 4. maj kl. 21:50
Rytmisk Sal, Musikhuset

Færø­ske Jen­ný Augustudót­tir Kra­ge­ste­en mar­ke­rer sig med sfæ­risk, elek­tro­nisk indi­epop med gode melo­di­er. Hen­des stem­me besid­der en luf­tig­hed og kraft­fuld, som jeg tror vil blæ­se mig bag­over live.

Simone Tang

Lørdag d. 4. maj kl. 21:00
Klubscenen, Musikhuset

Simo­ne Tang er måske mest kendt for sin hoved­rol­le i Nils Malm­ros’ film Kære­stesor­ger, men det ændrer sig måske i nær frem­tid til at være for hen­des evner som san­ger og pro­du­cer i ste­det. Simo­ne Tang har net­op udgi­vet sin før­ste sing­le Sha­me, som er en røren­de sang med stænk af både RNB og soul. Det er læk­kert og melan­kolsk på sam­me tid.

Lyt også til den­ne tea­ser med to san­ge, der end­nu ikke er udgi­vet:

BYLJA

Lørdag d. 4. maj kl. 14:30
Trailerscenen

Dan­ske BYLJA, som er pro­du­cer­duo­en Mar­chel Mørk og Emil Aagaard, har jeg haft et godt øje til et styk­ke tid. De har end­nu kun udgi­vet få num­re, men deres fine sing­le Sinn end­te blandt de udvalg­te på Musik Mig Blidts liste over de bed­ste dan­ske san­ge fra 2018. Musik­ken dan­ner bro mel­lem tech­no, sfæ­risk, ambi­ent electro­ni­ca og aku­stisk vel­lyd med inspira­tion fra natu­ren, lidt ala island­ske Kias­mos og sven­ske Gid­ge. Jeg har fået lov at snig­lyt­te til en ræk­ke demo­er, som også byder på for­skel­li­ge mand­li­ge gæste­vo­ka­ler, og det lyder loven­de, kan jeg afslø­re. Duo­ens smuk­ke elek­tro-orga­ni­ske musi­ku­ni­vers, ska­ber de via et arse­nal af ana­lo­ge synt­he­size­re, com­pu­ter, elgu­i­tar og bas.

Derudover anbefaler jeg disse navne på SPOT:

 • School Of X
 • Far­ve­blind
 • Efter­klang
 • I Think You’re Aweso­me & Aar­hus Jazz Orche­stra
 • KOM VI LØBER
 • Ida Wenøe
 • Phosp­hor Kid
 • Goss
 • Kwa­mie Liv
 • Eri­ka De Casi­er
 • Litt­le Win­ter
 • Modest
 • Josa Barck
 • Rizan Said
 • YIN YIN
 • CHINAH
27 apr
2019

Vind billetter til koncert med Bonne nuit Johnny i Brønshøj Vandtårn

Jeg har været nys­ger­rig på kon­cer­ter i Brøns­høj Vandtårn, siden jeg læste, at en af mine kla­re favo­rit­ter på dansk jord, Lowly, ind­spil­le­de sit net­op udkom­ne album i den kated­ral­lig­nen­de beton­byg­ning og afslut­te­de ind­spil­nin­ger­ne med to udsolg­te kon­cer­ter i vandtår­net. Det mere ukend­te band Bon­ne nuit John­ny ind­spil­le­de også sit debutal­bum i vandtår­net og giver nu kon­cert sam­me sted d. 11 maj — en gyl­den mulig­hed for både at ople­ve vandtår­nets ekstre­me rum­klang og spe­ci­el­le stem­ning, samt stif­te bekendt­skab med et, efter min mening, over­set band her­hjem­me. Og så kan du end­da vin­der bil­let­ter til kon­cer­ten (læs hvor­dan til sidst i artik­len)!

Bon­ne nuit John­ny er en kvar­tet bestå­en­de af Marco Ege­berg, Nico­li­ne Ege­berg og Den­nis Tuo­mi og ikke mindst front­mand, Ras­mus Brix, der skri­ver både tekst og musik. Tid­li­ge­re har Ras­mus Brix opt­rå­dt under sit eget navn, og Musik Mig Blidt hånd­pluk­ke­de ham til at spil­le til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 4 til­ba­ge i 2016. En smuk ople­vel­se at høre live, skul­le jeg hil­se at sige!

Bri­ti­ske Ben Howard er nok det navn, der umid­del­bart, kom­mer tæt­test på, hvis jeg skal sam­men­lig­ne Bon­ne nuit John­ny’s musi­kal­ske udtryk med noget. Musik­ken er dvæ­len­de, mørk og reflek­sions­ind­by­den­de med bl.a. hyp­no­ti­se­ren­de gui­tar­fi­gu­rer, dybt brum­men­de bas­klan­ge og Ras­mus Brix’ næsten mes­sen­de vokal. Sid­ste år udkom debutal­bum­met Wig, der snildt kun­ne være endt på min liste over de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2018, hvis jeg hav­de valgt at publi­ce­re en sådan. Udnyt­tel­sen af den stor­lad­ne rum­klang i Vandtår­net er meget tyde­lig og sær­de­les effekt­fuld på pla­dens 7 num­re og bidra­ger i mine ører til, at musik­kens ibo­en­de ensom­hed får en ekstra dyb dimen­sion. Hør selv om du kan for­nem­me, hvad jeg mener:

I den­ne musik­vi­deo, som er opta­get i Brøns­høj Vandtårn, kan du få en for­nem­mel­se for rum­mets smuk­ke, dra­ma­ti­ske arki­tek­tur, samt hvor­dan Bon­ne nuit John­ny’s lyd vil tage sig ud i rum­met:

Vind billetter!

Musik Mig Blidt har fået lov at udlod­de 5x2 bil­let­ter til kon­cer­ten d. 11.maj i Brøns­høj Vandtårn. For at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen skal du smi­de en kom­men­tar på opsla­get på enten Face­book, Twit­ter eller Ins­ta­gram sene­st kl. 21, d. 9. maj. Vin­der­ne kon­tak­tes umid­del­bart der­ef­ter.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!