12 dec
2018

Interview med We Are The Way For The Cosmos To Know Itself


Foto: Flem­m­ing Bo Jen­sen

På tors­dag præ­sen­te­rer Musik Mig Blidt de to bands We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself og HunB­jørn live på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se (Læs mere om arran­ge­men­tet her).

I den anled­ning sat­te jeg Mads Kin­nerup og Julie Chri­sti­an­sen, der udgør 2/3 af WATWFTCTKI, i stæv­ne til et lil­le inter­view om deres debut-EP, musi­kal­ske udvik­ling, hvor­dan de skri­ver san­ge, hvor­dan de gør deres kon­cer­ter visu­elt inter­es­san­te samt deres frem­tids­pla­ner. Læs med her:

 


I har for­ny­lig udgi­vet jeres debut-EP Flas­h­ba­cks, og til­lyk­ke med en vel­lyk­ket udgi­vel­se! Kan i beskri­ve hvad jeres kunst­ne­ri­ske ambi­tion har været med udgi­vel­sen?

Julie: Tak! Vi er super gla­de for at “Flas­h­ba­cks” er ude og den mod­ta­gel­se, den har fået.

Med “Flas­h­ba­cks” har vi for­søgt at ram­me et udtryk, som er nostal­gisk og retrospek­tivt, men sam­ti­digt har en frisk­hed over sig. Alt­så blan­de en vin­ta­ge, til­ba­ge­sku­en­de lyd med mere sam­ti­di­ge pro­duk­tio­ner. På sam­me måde er tek­ster­ne længsels­ful­de, men sam­ti­dig ful­de af håb for frem­ti­den.

Det er over 5 år siden, at I før­ste gang rør­te på jer med nog­le demo­er på soundcloud (som Musik Mig Blidt skrev begej­stret om), men I har først for­ny­lig udgi­vet jeres debut-EP. Kan I løf­te slø­ret for, hvor­for det har været så spar­somt på udgi­vel­ses­fron­ten ind­til nu, og kan I beskri­ve den rej­se I har været på siden i star­te­de og til nu?

Mads: Det har været noget af en rej­se for os de sene­ste 5 år. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself star­te­de ud som et live-base­ret orke­ster, hvor udgangs­punk­tet var at hen­te inspira­tion i 90ernes acid hou­se og kry­dre det med Julies vokal. Vi søg­te at fin­de en måde, hvor­på vi kun­ne være et band som spil­le­de acid-inspi­re­ret musik. Der­for var vi meget opta­get af at kun­ne spil­le kon­cer­ter, hvor der var plads til jams og at alting ikke var låst fast i en bestemt form. Alt­så var vi meget opta­get af styr­ker­ne ved at være et live­or­ke­ster. Så i nog­le år var det nok egent­lig ikke så inter­es­sant for os at udgi­ve de ting, vi spil­le­de. De eksi­ste­re­de bedst til vores kon­cer­ter.

Julie: På et tids­punkt begynd­te vi så at bli­ve mere inter­es­se­ret i at skri­ve gode san­ge. Vi dyr­ker sta­dig idéen om at kun­ne noget som et band, men det er på en anden måde nu. Fokus er ikke på at være et band, der jam­mer musik­ken frem med hver vores instru­ment. Nu er vi mere et kol­lek­tiv af tre men­ne­sker, som skri­ver san­ge sam­men.

Kan I for­tæl­le lidt om, hvor­dan I gri­ber det an, når i skal skri­ve en ny sang? Og hvad bli­ver I inspi­re­ret af ift. musi­kalsk udtryk og tek­stu­ni­vers.

Mads: I for­hold til at skri­ve san­ge, så tager vi tit udgangs­punkt i en maski­ne. Det kan være en synth, en samp­ler eller en trom­me­ma­ski­ne. Når vi har et for­løb, som vi synes er unikt, så går vi vide­re med det og laver vokal til det. Det kan bare være 4 eller 8 tak­ter, som kan star­te en hel sang. Men det skal helst have en sig­na­tur­lyd eller en essens fra star­ten. Det kan eksem­pel­vis være en stump sam­plet vokal, kla­ver eller en unik synth-lyd.

Jeg ved, at I gør en del ud af jeres lives­hows. Kan I beskri­ve den visu­el­le side af jeres lives­hows, og hvor­dan den bidra­ger til den ople­vel­se, I ger­ne vil give publi­kum?

Mads: Vi har valgt at byg­ge vores instru­men­ter selv, så de er flot­te at kig­ge på. Det er pri­mært nog­le hjem­me­byg­ge­de samp­le­re med kæm­pe sto­re blå knap­per. Så resamp­ler vi vores stu­di­e­ind­spil­nin­ger og afspil­ler dem igen live med vores samp­le­re. Og så har vi også en mas­se lys med!

Hvad er næste skridt for We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself og hvad med på læn­ge­re sigt?

Julie: Vi spil­ler en tour i Tys­kland til for­å­ret. I for­hold til udgi­vel­ser, så kom­mer der et remix og en live­ver­sion af nog­le af de nye san­ge ud snart.

 


Bil­let­ter til dob­belt­kon­cer­ten med HunB­jørn tors­dag d. 13/12 med kon­cert­start kl. 20.30 (døre kl. 20.00) kan købes via Bil­let­to for 60 kr. + gebyr eller til 70 kr. i døren.

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/186693128883295/

3 dec
2018

Guldkorn september & oktober 2018


Artwork: Kili­an Eng

Lad dig for­fø­re af de sær­ligt udvalg­te styk­ker musik fra sep­tem­ber og okto­ber måned. Du fin­der i det­te blo­gind­læg det abso­lut bed­ste nye inden­for ynd­lings­gen­rer som neoklas­sisk, post-rock, elek­tro­nisk, sin­ger-songwri­ter, indie-pop, indie-rock, electro­pop, synt­hpop, folk-pop, sho­e­ga­ze og alt der­i­mel­lem (kært barn har man­ge nav­ne!).

Som sæd­van­lig ram­mer det meste på tværs af dis­se gen­rer en drøm­men­de, ofte cine­ma­tisk, tone, som jeg fore­træk­ker det.

De dan­ske guld­korn kom­mer fra Bal­vig, CHINAHHunB­jørn, Emil Duvi­er, Sel­ma Hig­gins, GLISSOWMI, Goss, MANILA og Schwarze Fik­tion. 

Sæt dig til ret­te med en kop dam­pen­de varm te med høre­te­le­fo­ner­ne på og for­dyb dig i musik­ken, eller lyt mens du vasker op eller laver mad. Lister­ne kan også fun­ge­re som sound­tra­ck til og fra dit arbej­de eller stu­die. Hvis du ikke sid­der ved en com­pu­ter, kan du også fin­de play­li­ster­ne på Musik Mig Blidts Soundcloud-pro­fil eller hele Musik Mig Blidts Best of 2018-play­li­ste på Spo­ti­fy, der løben­de bli­ver opda­te­ret med guld­korn.

 

Guldkorn September 2018

1. Tom Day & Monsoon­si­ren — We Wat­ched The Clouds Form Sha­pes (Kyson Remix)
2. CHINAH — Stran­ge Is Bet­ter
3. Peter Bro­de­ri­ck — Two Bal­loons (Part 4)
4. Heli­os — Even Today
5. David All­red — The Gar­den
6. Mat­t­hew Dear — Echo
7. Drin­ker — Frag­ment II
8. Tom Day & Monsoon­si­ren — Dreams
9. Sen­si­tize — Out The­re
10. Will Sam­son — Cales­cent
11. Tom Day & Monsoon­si­ren — Love Is Rare
12. Throwing Snow — V
13. Mad­son. — Trying
14. Aukai — Clo­sed Eyes ( Apar­de Remix )
15. Aukai — Distra­cted By Clouds (Ben Lukas Boy­sen Remix)
16. Aukai — Col­ora­do ( Par­ra For Cuva Remix )
17. Emil Duvi­er — Nar­vik
18. Emil Duvi­er — How Sounds Tra­vel By Water
19. Con­nan Mock­a­sin — Charlotte’s Thong
20. shlo­h­mo — WEN 222
21. Ryan Davis — Alow
22. Sel­ma Hig­gins — To The Sin­ce­rest
23. Fre­edom Fry — Fre­edom Fry — Easy Stre­et
24. HunB­jørn — The Touch
25. Tom Rosent­hal — To You Alo­ne [Acoustic]
26. Base­ment Revol­ver — Tree Trunks
27. ViVii — Savant (Live)
28. Victory Chi­mes — Halos
29. Micha­el Pri­ce — Sand­ham
30. Dani­el Brandt — Sail­bo­ats III
31. HunB­jørn — In Vacuo
32. Andrew Bay­er feat. Ali­son May — Immor­tal Lover
33. Ryan Davis — Cyclus
34. JOSIN — Com­pa­ny

 

Guldkorn Oktober 2018

1. Kyson — Have My Back
2. Kyson — Forest Gre­en
3. Andrew Bay­er feat. Ali­son May — Tidal Wave
4. Ryan Davis — Dim­med
5. Beau­ti­ful Machin­es — Basti­an
6. Ryan Davis — Cyclus
7. JOSIN — Once Apart
8. Ryan Davis — Shift
9. Ryan Davis — Obsi­di­an
10. GLISS — Down­town
11. Peter Bro­de­ri­ck — Tech­no For Lemurs
12. Dan­ny Mul­hern — Ope­ning Tit­les (from “What They Had”)
13. Dan­ny Mul­hern — Ruth’s The­me (from “What They Had”)
14. Hia­tus — Youth
15. Tony Ander­son — Dar­ke­st Night (feat. James Eve­ring­ham)
16. Lyco­ri­sco­ris — Stel­la (Ryan Davis Ret­hink)
17. JOSIN — Bur­ning (for A New Start)
18. OWMI — Slip­ping
19. Will Sam­son — Cales­cent (The Gent­le­man Losers Remix)
20. Robot Koch — Move­ment III
21. Goss — There’s Just so Much a Heart Can Take
22. MANILA — Chan­ces
23. Schwarze Fik­tion — Cine­ma­ti­cs
24. Schwarze Fik­tion — Mia­mi

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for! Du kan også fin­de alle guld­korn fra 2018 i min “Best of 2018” Spo­ti­fy-play­li­ste.

1. Ange­lo De Augusti­ne — Time
2. Seba­sti­an Pla­no — Purp­les
3. Bal­vig — Major
4. Bal­vig — Recover
5. Howard — Bra­ve Young Man
6. Ben Lukas Boy­sen — Pen­ding
7. Lorn — Out of the fra­me
8. Anne Mül­ler — Bel Tono
9. This Will Destroy You — Weepi­ng Win­dow
10. Many Voi­ces Spe­ak — Had It
11. Base­ment Revol­ver — Dia­monds
12. Fre­edom Fry — Eve­ry­bo­dy Thin­ks the Love Is Gone
13. Micha­el Pri­ce — Spe­ke
14. Fyfe & Iskra Strings — EP1

 

Ange­lo De Augusti­ne — Time

 

Seba­sti­an Pla­no — Purp­les

 

Bal­vig — Major

 

Bal­vig — Recover

 

Howard — Bra­ve Young Man

 

Ben Lukas Boy­sen — Pen­ding

 

Lorn — Out of the fra­me

 

Anne Mül­ler — Bel Tono

 

This Will Destroy You — Weepi­ng Win­dow

 

Many Voi­ces Spe­ak — Had It

 

Base­ment Revol­ver — Dia­monds

 

Fre­edom Fry — Eve­ry­bo­dy Thin­ks the Love Is Gone

 

Micha­el Pri­ce — Spe­ke

 

Fyfe & Iskra Strings — EP1

21 nov
2018

Vind billetter til 9. udgave af “Musik Mig Blidt præsenterer”

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, håndplukket til lej­lig­he­den!

Tid­li­ge­re udvalg­te kunst­ne­re har været Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka, Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger, Eucrid Elms, Pen­ny Poli­ce, Death Machine, ØYA og Rain­bro­t­her. 

Til den­ne nien­de kon­certaf­ten i ræk­ken d. 13. decem­ber er det Hunb­jørn og We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som Musik Mig Blidt har for­nø­jel­sen og æren af at præ­sen­te­re live. Neden­for kan du læse mere om de to kunst­ne­re, høre eksemp­ler på deres musik, og til sidst i artik­len kan du læse, hvor­dan du kan vin­de bil­let­ter til kon­cer­ten!

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (60 kr. + gebyr / 70 kr. i døren)

Face­boo­k­e­vent 

Tid: Døre kl. 20.00 / Kon­cert­start kl. 20.30

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Van­lø­se

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

 

We Are The Way For The Cosmos To Know Itself


Foto: Ale­xan­der H Jes­per­sen

Den ene af de optræ­den­de kunst­ne­re er den filo­so­fisk anlag­te trio We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som jeg har fulgt siden de før­ste gang gav lyd fra sig i 2013 med en ræk­ke loven­de demo­er på deres Soundcloud-pro­fil. Siden er der gået 5 år, hvor jeg har ven­tet utå­l­mo­digt på at ban­det for alvor skul­le ryk­ke på sig. Kon­cer­ter har ban­det godt nok spil­let rige­ligt af (bl.a. Roskil­de Festi­val), som jeg hel­dig­vis selv har ople­vet nog­le styk­ker af, men på udgi­vel­ses­fron­ten har det været meget begræn­set med kun tre sing­ler, ind­til deres debut-EP Flas­h­ba­cks ende­lig lan­de­de for gan­ske nylig.

På den dyr­ker WATWFTCTKI stor­la­den kos­misk, drøm­men­de pop med melan­kol­ske under­to­ner. Julie Chri­sti­an­sens lyse, luf­ti­ge vokal er som skabt til det drøm­men­de, him­mel­stræ­ben­de udtryk, som trio­en går efter og lyk­kes til ful­de med.

Live spil­ler ban­det far­ve­ri­ge og ener­gi­ske kon­cer­ter, som med tung bas og syn­kro­ni­se­ret lys dan­ner ram­mer­ne for en hel­heds­for­tæl­ling der søger at tryl­le­bin­de til­sku­e­ren udi en kos­misk tran­ce.

Lyt til EP’en her:

 

Tjek også den­ne live opta­gel­se af Out Of Doubt fra da som­me­ren gik på hæld:

 

Tjek også tid­li­ge­re sing­ler med et lidt hår­de­re og ravet udtryk.

 

HunBjørn


Foto: Hed­vig Lars­son

Ulla Pihl er tid­li­ge­re har været front­kvin­de i det eks­pe­ri­men­tel­le pop­band Lima Lima. Under nav­net HunB­jørn spæn­der hun mel­lem både det rå og det sår­ba­re i sit musi­kal­ske uni­vers. Der er hen­tet inspira­tion fra bl.a. 70’er-pop og fra bands som Blon­de Red­he­ad, My Bloo­dy Valen­ti­ne, Grou­per, Beach Hou­se og Nils Fra­hm til et forvræn­get indi­epop-uni­vers, båret af drøm­men­de kla­ver, voka­ler, gui­tar og stry­ge­re i en set­ting af synt­hs og stram­me bas-trom­me-par­løb.

EP’en In Vacuo udkom d. 14. sep­tem­ber og demon­stre­rer en stor spænd­vid­de rent musi­kalsk, uden at det af den grund går ud over EP’ens sam­men­hængs­kraft.

Hele Ep’en er skabt i sam­ar­bej­de med en af mine abso­lut­te ynd­lings­pro­du­ce­re Bri­an Batz (Sle­ep Par­ty Peop­le), og sam­men har de to skabt et indi­epo­pu­ni­vers omkring Ullas fokus på de soni­ske struk­tu­rer i musik­ken og hen­des fasci­na­tion af instru­men­ter­nes klang­li­ge for­vand­lings­mu­lig­he­der. HunB­jørns tek­stu­ni­vers kred­ser om mod­sa­t­ret­te­de følel­ser, gråzo­ner­ne i livet og spæn­din­gen i sam­men­sat­te men­ne­sker i en sam­men­sat ver­den.

 

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der 5×2 bil­let­ter til kon­cer­ten!

For at del­ta­ge skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book, Twit­ter eller ins­ta­gram-pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne man­dag d. 10. decem­ber, kl. 21. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!