21 nov
2018

Vind billetter til 9. udgave af “Musik Mig Blidt præsenterer”

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, håndplukket til lej­lig­he­den!

Tid­li­ge­re udvalg­te kunst­ne­re har været Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka, Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger, Eucrid Elms, Pen­ny Poli­ce, Death Machine, ØYA og Rain­bro­t­her. 

Til den­ne nien­de kon­certaf­ten i ræk­ken d. 13. decem­ber er det Hunb­jørn og We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som Musik Mig Blidt har for­nø­jel­sen og æren af at præ­sen­te­re live. Neden­for kan du læse mere om de to kunst­ne­re, høre eksemp­ler på deres musik, og til sidst i artik­len kan du læse, hvor­dan du kan vin­de bil­let­ter til kon­cer­ten!

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (60 kr. + gebyr / 70 kr. i døren)

Face­boo­k­e­vent 

Tid: Døre kl. 20.00 / Kon­cert­start kl. 20.30

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Van­lø­se

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

 

We Are The Way For The Cosmos To Know Itself


Foto: Ale­xan­der H Jes­per­sen

Den ene af de optræ­den­de kunst­ne­re er den filo­so­fisk anlag­te trio We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, som jeg har fulgt siden de før­ste gang gav lyd fra sig i 2013 med en ræk­ke loven­de demo­er på deres Soundcloud-pro­fil. Siden er der gået 5 år, hvor jeg har ven­tet utå­l­mo­digt på at ban­det for alvor skul­le ryk­ke på sig. Kon­cer­ter har ban­det godt nok spil­let rige­ligt af (bl.a. Roskil­de Festi­val), som jeg hel­dig­vis selv har ople­vet nog­le styk­ker af, men på udgi­vel­ses­fron­ten har det været meget begræn­set med kun tre sing­ler, ind­til deres debut-EP Flas­h­ba­cks ende­lig lan­de­de for gan­ske nylig.

På den dyr­ker WATWFTCTKI stor­la­den kos­misk, drøm­men­de pop med melan­kol­ske under­to­ner. Julie Chri­sti­an­sens lyse, luf­ti­ge vokal er som skabt til det drøm­men­de, him­mel­stræ­ben­de udtryk, som trio­en går efter og lyk­kes til ful­de med.

Live spil­ler ban­det far­ve­ri­ge og ener­gi­ske kon­cer­ter, som med tung bas og syn­kro­ni­se­ret lys dan­ner ram­mer­ne for en hel­heds­for­tæl­ling der søger at tryl­le­bin­de til­sku­e­ren udi en kos­misk tran­ce.

Lyt til EP’en her:

 

Tjek også den­ne live opta­gel­se af Out Of Doubt fra da som­me­ren gik på hæld:

 

Tjek også tid­li­ge­re sing­ler med et lidt hår­de­re og ravet udtryk.

 

HunBjørn


Foto: Hed­vig Lars­son

Ulla Pihl er tid­li­ge­re har været front­kvin­de i det eks­pe­ri­men­tel­le pop­band Lima Lima. Under nav­net HunB­jørn spæn­der hun mel­lem både det rå og det sår­ba­re i sit musi­kal­ske uni­vers. Der er hen­tet inspira­tion fra bl.a. 70’er-pop og fra bands som Blon­de Red­he­ad, My Bloo­dy Valen­ti­ne, Grou­per, Beach Hou­se og Nils Fra­hm til et forvræn­get indi­epop-uni­vers, båret af drøm­men­de kla­ver, voka­ler, gui­tar og stry­ge­re i en set­ting af synt­hs og stram­me bas-trom­me-par­løb.

EP’en In Vacuo udkom d. 14. sep­tem­ber og demon­stre­rer en stor spænd­vid­de rent musi­kalsk, uden at det af den grund går ud over EP’ens sam­men­hængs­kraft.

Hele Ep’en er skabt i sam­ar­bej­de med en af mine abso­lut­te ynd­lings­pro­du­ce­re Bri­an Batz (Sle­ep Par­ty Peop­le), og sam­men har de to skabt et indi­epo­pu­ni­vers omkring Ullas fokus på de soni­ske struk­tu­rer i musik­ken og hen­des fasci­na­tion af instru­men­ter­nes klang­li­ge for­vand­lings­mu­lig­he­der. HunB­jørns tek­stu­ni­vers kred­ser om mod­sa­t­ret­te­de følel­ser, gråzo­ner­ne i livet og spæn­din­gen i sam­men­sat­te men­ne­sker i en sam­men­sat ver­den.

 

Konkurrence

Musik Mig Blidt udlod­der 5×2 bil­let­ter til kon­cer­ten!

For at del­ta­ge skal du blot fin­de kon­kur­ren­ce­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book, Twit­ter eller ins­ta­gram-pro­fil og smi­de en kom­men­tar i kom­men­tar­fel­tet. Der vil bli­ve truk­ket lod blandt kom­men­ta­rer­ne man­dag d. 10. decem­ber, kl. 21. Vin­der­ne bli­ver kon­tak­tet sam­me aften.

4 nov
2018

Duoen OWMI overbeviser på funky, sjælfuld debutsingle

OWMI er en ny køben­havnsk duo, hvis debut­sing­le Slip­ping i den grad over­be­vi­ser mig om, at de er et navn, man bør hol­de øje med!

Lyden er svær at sæt­te i gen­rebås, men funky som bare fan­den er det i hvert fald! Som min far vil­le sige; det svin­ger!

Gui­tar- og bas-rif­fe­ne lyner der­ud­af i tæt sym­fo­ni med et vari­e­ret arse­nal af velvalg­te synt­hly­de, mens ryt­mer­ne træk­ker på inspira­tion fra Øst-Afri­ka og Bra­si­li­en og ska­ber dyna­mik gen­nem en vek­sel­virk­ning mel­lem læk­kert flow, off-beat-ryt­mer og ryt­mi­ske for­skyd­nin­ger. Den fler­stem­mi­ge man­de­vo­kal er sjæl­fuld og læk­ker og taler både til hof­ter­ne og hjer­tet.

Der­u­d­over drys­ses der små detal­jer ind i lyd­bil­le­det som metal­li­ske kæde­ras­le-lyde, fløjten, en kort impro­vi­se­ret kla­ver­pas­sa­ge samt for­før­en­de fransk kvin­de­vo­kal-samp­le.

Balan­cen mel­lem hånd­spil­le­de instru­men­ter og elek­tro­nisk bagtæp­pe er per­fekt. I det hele taget er pro­duk­tio­nen vel­lyk­ket med til­pas sepe­ra­tion mel­lem alle ele­men­ter til at iden­ti­fi­ce­re de man­ge nuan­cer og lag i musik­ken. Det vil du læg­ge mær­ke til, hvis du læner dig frem, kni­ber øjne­ne sam­men og lyt­ter foku­se­ret. Du kan selv­føl­ge­lig også bare læne dig til­ba­ge og nyde hel­he­den. Vær­s­go!

1 nov
2018

Hør Zaars nye hypnotiserende single!


Pho­to: Tina Step­han­sen
Artwork: Ceci­lie Maria Ras­mus­sen

ZAAR er klar med sin nye sing­le, der star­ter mini­ma­li­stisk på en bag­grund af små kni­tren­de lyde, dybe synt­hs og ryt­mi­ske krums­pring og med mas­ser af plads til Sara Flints vokal der både for­mår at være krystal­klar og rum­me et mør­ke­re og mere for­før­en­de ele­ment. Lang­somt kom­mer der fle­re og fle­re lag på pro­duk­tio­nen, der gør stem­nin­gen grad­vis mere mæt­tet og atmos­fæ­risk på en lidt ilde­vars­len­de måde.

San­gen byg­ger rent melo­disk på repe­ti­tion, hvil­ket vir­ker stærkt dra­gen­de og hyp­no­tisk på mig. Og så elsker jeg, at der er man­ge små detal­jer som lyt­te­ren kan udfor­ske i lyd­bil­le­det! Giv den et lyt her:

Om ZAAR:

ZAAR er et sol­opro­jekt star­tet af Sara Flindt som har sine rød­der i det aar­hu­si­an­ske vækst­lag. Med et stort setup af synt­he­size­re, sequen­ce­re, melo­di­ske trom­mer og effekt­pe­da­ler ska­ber hun med sit band en stor­slå­et og eks­pe­ri­men­te­ren­de lyd der kun­ne sva­re til et stør­re orke­ster. Musik­ken er et kon­trast­fyldt lydu­ni­vers, der både vil pro­vo­ke­re med pul­se­ren­de og orga­ni­ske beats og inten­se synt­h­fla­der, men også rører en med smuk­ke og sår­ba­re øje­blik­ke.

Du kan se frem til hen­des kom­men­de debut EP Lost My Sen­se Of Humour, der bli­ver udgi­vet i begyn­del­sen af 2019.

Hvis man er I Island d. 8 novem­ber spil­ler ZAAR som del af det offi­ci­el­le pro­gram på det­te års Iceland Airwa­ves.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!