12 sep
2019

Premiere: Kara Moon udgiver dragende ny single

Det er igen ble­vet tid til en pre­mi­e­re på Musik Mig Blidt!

Dan­ske Kara Moon er ude med en stærk ny sing­le med tit­len Sky, som har noget mørkt og sært dra­gen­de over sig. San­gen, et skævt synt­hpop-num­mer, gen­ta­ger egent­lig det sam­me simp­le melo­distyk­ke og tekst­styk­ke igen og igen med vari­e­ren­de instru­men­te­ring, hvil­ket måske kan lyde kede­ligt, men fak­tisk synes jeg, det fun­ge­rer glim­ren­de! For det før­ste er der noget næsten hyp­no­tisk ved sel­ve voka­len, der er todelt i en lys og mørk stem­me, som på meka­nisk vis mes­ser de drøm­men­de og roman­ti­ske ord “When I look into your eyes I see the stars in the sky” om og om igen.

Sel­ve lydu­ni­ver­set omkring den todel­te vokal er mere dystert, end tekst­styk­ket anty­der, med tun­ge beats, en mæt­tet ambi­ent atmos­fæ­re samt ikke mindst en kaska­de af synt­hs, hvor den mest domi­ne­ren­de er sær­de­les kraf­tig og klin­ger forvræn­get og vibre­rer på en måde, så den vir­ker meget leven­de. Der er noget smadret over det sam­le­de ind­tryk, hvil­ket er for­fri­sken­de i for­hold til de man­ge mere pole­re­de synt­hpop-udgi­vel­ser, de sene­ste år har budt på.

Num­me­ret rum­mer også små lys­glimt i mør­ket i form af stjer­nedrys-lyde, en hur­tig, lys tik­ken (i mel­lem­styk­ket), swoosh-atmos­fæ­ri­ske lyd­ef­fek­ter og noget, der min­der om en mel­lem­ting mel­lem fjern sire­nesang, ulve­hyl og en fløjte­lyd ind­hyl­let i tåge. Måske du kan spot­te, hvad jeg mener, hvis du lyt­ter godt efter?

Giv sing­len et lyt her:

Hvem er Kara Moon?

Jose­fi­ne Skov, som står bag Kara Moon er uddan­net lyd­de­sig­ner fra Sonic Col­le­ge og pro­du­ce­rer mate­ri­a­let selv. Live med­vir­ker Sara Mouritzen på beats.

Kara Moon har opt­rå­dt på CPH: DOX, Radio24Syv og til diver­se dan­ske festi­va­ler — her­un­der Aar­hus Volu­me, SPARK Festi­val og sene­st Car­park Festi­val i Kbh og Cluster­squa­re under Århus Festu­ge.

I febru­ar 2019 spil­le­de Kara Moon sup­port for fran­ske Yel­le på Vega i Køben­havn.

I den nære frem­tid kan du bl.a. glæ­de dig til en musik­vi­deo til Sky, som Kara Moon laver i sam­ar­bej­de med video­kunst­ner Asb­jørn Kragh. Der­u­d­over arbej­der Jose­fi­ne Skov selv­føl­ge­lig vide­re på nyt mate­ri­a­le, som hun løf­ter slø­ret for, så snart det er klart.

Hvis du er ble­vet nys­ger­rig på Kara Moon, så lyt til den lyse­re, luf­ti­ge­re, men også mere melan­kol­ske synth-pop-sing­le, Insen­si­ti­ve, der er udkom i febru­ar 2018:

1 sep
2019

MOLLY sender dig i himlen med svimlende smukt debutalbum!

Lars Ander­s­son og Phil­lip Dor­nau­er udgør ban­det MOLLY fra Inns­bruck i Østrig, som jeg er fal­det pla­dask for. Deres debutal­bum, der på for­bil­led­lig vis kom­bi­ne­rer sho­e­ga­ze og  post-rock, har fået den nostal­gi­ske titel All That Ever Could Have Been og ram­mer alle de rig­ti­ge knap­per hos mig.

Albumcove­ret, en blå him­mel med en luf­tig sky, kun­ne lige så godt have været et bil­le­de på min til­stand, når jeg lyt­ter til det­te album. Man bli­ver lige­som løf­tet op i sky­er­ne og dri­ver afsted med luk­ke­de øjne. De langstrak­te lyd­fla­der, der er badet i rum­klang og frem­bragt af både gui­tar og vokal, er på sam­me tid ekstremt drøm­men­de, melan­kolsk og cine­ma­tisk. Der er klart ske­let til post-rock bands som f.eks. Sigur Rós, men jeg synes ikke det gør noget, når melo­di­er­ne er så vel­kom­po­ne­re­de som her.

Det er dog ikke kun ren afslap­ning af lyt­te til album­met. Nog­le num­re udvik­ler sig såle­des, at de byg­ger op, lyd­ta­pet bli­ver vævet tæt­te­re og tæt­te­re. Nog­le gan­ge så tæt at lyden bli­ver en mas­siv uigen­nem­træn­ge­lig mur. Og så plud­se­lig er alt rent og klart igen med blot et kla­ver og den smuk­ke lyse fal­set som fyrtårn. Trom­mesla­ge­ne med flit­tig brug af lil­le­trom­me og hi-hat står des­u­den knivskar­pt og pivsprødt i lyd­bil­le­det og og hjæl­per med at ska­be frem­drift.

Lyt til album­met via Bandcamp eller Spo­ti­fy her­un­der:

 

Lyt og se evt. en live-udga­ve af num­me­ret Foun­tain Of Youth her:

 

Tjek også musik­vi­deo­er­ne til num­re­ne Vogel­ne­st og Weep, Gent­ly Weep her­un­der:

22 aug
2019

Guldkorn maj & juni 2019

Det er på høje tid, at jeg deler guld­kor­ne­ne, aka mine musi­kal­ske opda­gel­ser fra maj og juni måned med dig kære læser (og lyt­ter). Som sæd­van­lig er der i udval­get en over­vægt af det melo­di­ske og drøm­men­de udtryk.

Hør bl.a. dan­ske (pri­mært upco­m­ing) kunst­ne­re som Baby Pool, A Kind of Man, GRETA, Nidam, Kalaha, Kill J, Klap­trae, BYLJA, Sunx, Anne­li­se, Pen­ny Poli­ce, Alt­mo­di­sch, Rhye, Tren­te­møl­ler, Kill J, moi Capri­ce, Efter­klang, VAKT, Irah, Luna Kira og Lowly.

 

Guldkorn maj 2019

1. Camel Power Club — Lai­ka
2. Baby Pool — On My Beach
3. A Kind of Man — Ted­dy Love
4. Amy Root — Floren­ce
5. GRETA — Ardent Spring -
6. Amy Root Ft. Klang­stof — Ali­ke
7. Bene­dikt — Per­fect Pat­terns
8. Nidam — You Think It’s Like A Fire
9. Hilang Child — Cha­tu­ran­ga Rebu­ilt
10. Kalaha — Dra­gon Jen­ny (SidiRum Remix)
11. Hay­den Cal­nin — Cau­tion Cares (Rework)
12. Kis­hi Bas­hi — Mari­golds
13. KIll J — Moon Sick
14. MOLLY — Weep, Gent­ly Weep
15. Kalaha — Çok Küstüm
16. Yuno — Sun­light
17. Klap­trae — Beach Life
18. Rone — Motion
19. SHAED — Tram­po­li­ne (Jauz Remix)
20. Tom Adams — Par­ti­c­le VIII (The Light Befo­re The Rain)
21. BYLJA — Mist (feat. Pho­e­nix and the Flower Girl)

 

Guldkorn juni 2019

1. Benja­min Gust­af­sson — Spiral Thin­king
2. Sunx — Like a Dri­ve in the Night, Pt 2
3. Anne­li­se — Ban­ke Trum
4. ANNA OF THE NORTH — Thank Me Later -
5. Pen­ny Poli­ce — Mir­ror, Mir­ror
6. MIYNT — Pea­ches
7. Shards — Sum­mer Sick­ness
8. MOLLY — The Foun­tain Of Youth
9. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
10. Poly­na­tion — Ani­mus

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Maps — Sur­veil
2. Bien — Slow Motion
3. The Slow Show — Hard To Hide
4. Fen­nesz — In My Room
5. SOAK — Crying Your Eyes Out
6. Poly­na­tion — Ode
7. Keep Shel­ly In Athens — Sun­ny Day
8. Wood­kid — On Then And Now (feat. Jen­ni­fer Con­nel­ly)
9. Wood­kid — Win­che­ster
10. Alt­mo­di­sch — Racing for the Sun and Rain
11. Rhye — Patien­ce (feat. Óla­fur Arnalds)
12. Tren­te­møl­ler — Sle­e­per
13. Pho­ria — Nou­veau-Né
14. Maps — Sur­veil (The­ma­tic Vari­a­tion)
15. Swim Deep — To Feel Good
16. KIll J — Doub­le Helix
17. moi Capri­ce — Mau­re­en
18. Efter­klang — Vi er uen­de­lig
19. Son Lux — Dream Sta­te (Edit)
20. Irah — Bre­at­he
21. The Slow Show — Hard to Hide (Acoustic) with Hal­lé Youth Choir
22. Chri­sti­an Löf­f­ler — Run­ning (feat. Josep­hine Phi­lip)
23. VAKT — For­duf­ter
24. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
25. Com Tru­i­se — Kon­tex
26. Vam­pi­re Wee­kend — Har­mony Hall
27. AURORA — Day­drea­mer
28. Luna Kira — Tøs på Tværs
29. Lowly — Chil­dren
30. Lowly — Won­der
31. Wey­es Blood — Movies

Maps — Sur­veil

 

Bien — Slow Motion

 

The Slow Show — Hard To Hide

 

Fen­nesz — In My Room

 

SOAK — Crying Your Eyes Out

 

Poly­na­tion — Ode

 

Keep Shel­ly In Athens — Sun­ny Day

 

Wood­kid — On Then And Now (feat. Jen­ni­fer Con­nel­ly)

 

Wood­kid — Win­che­ster

 

Alt­mo­di­sch — Racing for the Sun and Rain

 

Rhye — Patien­ce (feat. Óla­fur Arnalds)

 

Tren­te­møl­ler — Sle­e­per

 

Pho­ria — Nou­veau-Né

 

Maps — Sur­veil (The­ma­tic Vari­a­tion)

 

Swim Deep — To Feel Good

 

KIll J — Doub­le Helix

 

moi Capri­ce — Mau­re­en

 

Efter­klang — Vi er uen­de­lig

 

 

Son Lux — Dream Sta­te (Edit)

 

Irah — Bre­at­he

 

The Slow Show — Hard to Hide (Acoustic) with Hal­lé Youth Choir

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Run­ning (feat. Josep­hine Phi­lip)

 

VAKT — For­duf­ter

 

Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You

 

Com Tru­i­se — Kon­tex

 

Vam­pi­re Wee­kend — Har­mony Hall

 

AURORA — Day­drea­mer

 

Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Lowyly — Chil­dren

 

Lowly — Won­der

 

Wey­es Blood — Movies

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!