26 mar
2021

Guldkorn december 2020

Det er på høje tid, at jeg får sat et punk­tum på musi­kå­ret 2020 med den­ne decem­be­r­ud­ga­ve af min Guld­korn-serie. Sæd­va­nen tro får du den bed­ste musik, jeg opda­ge­de i den­ne måned. Det meste er udgi­vet omkring decem­ber, mens noget er lidt ældre, da det ikke altid duk­ker op på min radar med det samme.

Vær­s­go at gå på opdagelse!

De dan­ske (eller bosat i Dan­mark) kunst­ne­re udgør den­ne gang:

Pala­ce Win­ter, Haab, Fug­le­flug­ten, Infra­lyd, Johan Kol­strup , When Saints Go Machine, Liva Mo, Hen­rik Lind­strand, Gur­li Octavia, Gan­ger og Alba August.

 

Guldkorn december 2020

1. Pala­ce Win­ter — 1996
2. Gor­di — Free Association
3. The Ava­lan­ches — Run­ning Red Lights (feat. Pink Sii­fu & Rivers Cuomo)
4. Kis­hi Bas­hi — Never Ending Dream (From the Apple TV+ Ori­gi­nal Seri­es “Stil­lwa­ter”)
5. ZSELAFOR NOW
6. Haab — Gra­vel Pit
7. Fre­edom Fry — One Big Hap­py Family (Acoustic)
8. Fre­edom Fry — Hap­py Litt­le Thoughts
9. Fug­le­flug­ten — Lysvågne
10. Wood­kid — Horizons Into Battlegrounds
11. Wood­kid — Goliath
12. Foreign Fields — Ter­rib­le Times (Repri­se)
13. Foreign Fields — The Beauty of Survival
14. Kate Bol­lin­ger — A word beco­mes a sound
15. Kate Bol­lin­ger — Feel Like Doing Nothing
16. Kate Bol­lin­ger — Grey Skies
17. Kate Bol­lin­ger — A Coup­le Things
18. Infra­lyd — We Fell in Love, Ran Away, And Lived Our Lives
19. Jason Isbell — Only Children
20. Simen Mit­lid — Weeks (feat. Tuvaband)
21. Bla­ck Lilys — Canary in a Coal Mine (From “Lock­down Experience”)
22. AJIMALANIMALS
23. Night Gestalt — Like a Par­ti­c­le of Dust (feat. Klangriket)
24. Illu­mi­ni­ne — Pat­terns, Era­se (Simeon Wal­ker Rework)
25. Hol­lie Ken­niff — Shif­ting Winds
26. Son Lux — Warning
27. Johan Kol­strup — Til en Veninde
28. When Saints Go Machine — Seized the Light
29. Hay­den Cal­nin — Oh What a Mess I’m In
30. Tom Adams — Sun­ri­se (Levi Patel Recomposition)
31. Bene­dikt — Old Friends
32. Bene­dikt — My Killer
33. Simen Mit­lid — Grønland
34. Quar­ter-Life Cri­sis — You & Me
35. Sufjan Ste­vens — Run Away With Me
36. Liva Mo — Across the Water
37. Tom Day — Valerie

 

Ekstra guldkorn fra september — november 2020

Her får du mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud (i hvert fald ikke i fuld udga­ve) eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for (lyt til musik­ken efter listen)!

1. Hen­rik Lind­strand — Hallonlandet
2. Kyle Pre­ston — Adrift
3. Solo­mon Grey — Bloom From When­ce They Came
4. Max Rich­ter — Tous les Êtres Humains (Nar­ré par Gols­hif­teh Farahani)
5. Gur­li Octavia — X‑Ray (Edit)
6. Patri­ck Jons­son — No Ball Games
7. Luluc — Gent­le Steed
8. Gan­ger — Pum­per Mama
9. Alba August — We’re Not Gon­na Make It
10. Rival Con­so­les — Still Here
11. Ane Brun — Don’t Run and Hide (pia­no version)
12. Ane Brun — Fingerprints
13. Rut­ger Hoe­de­ma­e­kers — The Inven­tion Of The Moon
14. Jakob Lind­ha­gen — Barndomshem
15. Ali­ce Boman — Wish We Had More Time
16. Lan­terns On The Lake — The Realist
17. Lan­terns On The Lake — Romans
18. Jai Wolf — Indi­an Sum­mer (2020 Enco­re Mix)
19. Hund­reds — Untold (Pure Current)
20. Chri­sti­an Löf­f­ler — Pastoral
21. Cliff Mar­ti­nez — My Life is Out There
22. Con­ner Young­blood — Austra­lia (edit)
23. Het­her — Twinkle
24. Bien — Tonight

Hen­rik Lind­strand — Hallonlandet

 

Kyle Pre­ston — Adrift

 

Solo­mon Grey — Bloom From When­ce They Came

 

Max Rich­ter: Tous les Êtres Humains (Nar­ré par Gols­hif­teh Farahani)

 

Gur­li Octavia — X‑Ray (Edit)

 

Patri­ck Jons­son — No Ball Games

 

Luluc — Gent­le Steed

 

Gan­ger — Pum­per Mama

 

Alba August — We’re Not Gon­na Make It

 

Rival Con­so­les — Still Here

 

Ane Brun — Don’t Run and Hide (pia­no version)

 

Ane Brun — Fingerprints

 

Rut­ger Hoe­de­ma­e­kers — The Inven­tion Of The Moon

 

Jakob Lind­ha­gen — Barndomshem

 

Ali­ce Boman — Wish We Had More Time

 

Lan­terns On The Lake — The Realist

 

Lan­terns On The Lake — Romans

 

Jai Wolf — Indi­an Sum­mer (2020 Enco­re Mix)

 

Hund­reds — Untold (Pure Current)

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Pastoral

 

Cliff Mar­ti­nez — My Life is Out There

 

Con­ner Young­blood — Austra­lia (edit)

 

Het­her — Twinkle

 

Bien — Tonight

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er samlet:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

18 mar
2021

Astrid Cordes “Not gonna Die Tonight” er “Ugens Alternative Banger”

I går med­vir­ke­de jeg for tred­je gang i radiopro­gam­met KRÆS på Radio4, hvor jeg væl­ger et num­mer som et slags mod­spil til de p.t. mest lyt­te­de hits. Vi kal­der det “Ugens Alter­na­ti­ve Banger”.

Den­ne uge er val­get fal­det på Astrid Cor­des emi­nen­te og gen­reud­for­dren­de num­mer, Not gon­na Die Tonight, hen­tet fra hen­des nyligt udgiv­ne EP, Beau­ti­ful Mess, som jeg på det var­me­ste kan anbefale.

Hør mig dis­se­ke­re num­me­ret for dets man­ge kva­li­te­ter sam­men med vært Maja Hald i indsla­get her:

 

Musik­vi­deo­en af Lise Grøn­vald Niel­sen kan du se her (inkl. lyrik):

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

17 mar
2021

Dagdrøm dig væk til Yehras sensuelle debutsingle


Cover-art: Ras­mus Liebst

Yehra en ny dansk/canadisk elek­tro­nisk pop­duo, som består af san­ger Jen Mahon, født og opvok­set på Bar­ba­dos, nu base­ret i Tor­on­to, og instrumentalist/producer Ras­mus Liebst, der bor i København.

Før­ste num­mer, hvor de for­e­ner deres kræf­ter, er på Day­drea­m­ing - en utro­lig læk­kert til­ba­ge­læ­net og længsels­fuld sang med et touch af sensu­a­li­tet og R&B, der min­der mig lidt om det smuk­ke, tids­lø­se og dybe lydu­ni­vers, man fin­der hos cana­di­ske Rhye.

Num­me­rets lyd afspej­ler og for­e­ner de to musi­ke­res bag­grund og tid­li­ge­re musi­kal­ske out­put. Ras­mus Liebst til­fø­jer nor­disk kølig­hed og længsel, som før har været en sær­de­les nog­le sær­de­les dra­gen­de hove­d­in­gre­di­en­ser i det dansk/islandske musikpro­jekt Kúra, som Ras­mus Liebst tid­li­ge­re har slå­et sine fol­der i. Omvendt høres inspira­tion fra Jen Mahons bag­grund under mere ekso­ti­ske him­mel­strøg i den vug­gen­de og sensu­el­le ryt­me og luf­ti­ge vokal.

Sam­men med roli­ge gui­tar­strøg, pak­ket ind i mas­ser af rum­klang, og bru­gen af de slæ­ben­de, nær­mest hvi­sken­de whi­skers-trom­mestik­ker, er det svært ikke at få bil­le­der på net­hin­den af pal­me­træ­er på en bag­grund af azur­blåt hav og hvid strand. Hvis man luk­ker øjne­ne, kan man næsten mær­ke den bli­de, men hede bri­se i ansig­tet, høre de bli­de bøl­ge­skvulp og mær­ke den umi­sken­de­li­ge følel­se af sand mel­lem tæerne.

Sing­len er en del af Yehras debut-EP med tit­len Mag­ne­tic, som udkom­mer sene­re i år. Fle­re sing­ler bli­ver udgi­vet dryp­vis inden da. Hele udgi­vel­sen er ble­vet til uden, at de to med­lem­mer nogen­sin­de har mødt hin­an­den i vir­ke­lig­he­dens verden.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!