11 nov
2019

Blitzkrig — Varm Kind (vi kommer aldrig ud)

Jeg har et styk­ke tid fulgt det rela­tivt nye og hidtil rime­ligt ukend­te band Blitzkrig, og med den nye­ste sing­le Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud), der udkom i fre­dags, er det tid til at Musik Mig Blidt gør sit til at udbre­de kend­ska­bet til det­te loven­de band.

Blitzkrig er fra det køben­havn­ske Nord­ve­st­kvar­ter, men med­lem­mer­ne har rød­der i Thy. For­san­ger Simon Møl­ler Eli­as­sons dybe og let tea­tral­ske vokal pas­ser glim­ren­de til de dram­ti­ske tek­ster, der bear­bej­der længs­ler, lider­lig­hed og des­pe­ra­te drøm­me om at ven­de til­ba­ge til ung­dom­mens uskyld. Det er de sto­re stor­lad­ne lyd­bil­le­der, som ban­det dyr­ker, mens de hel­ler ikke skyr patos­fyld­te gui­tar­so­lo­er, som for at under­stre­ge de følel­ser, der er på spil i tek­ster­ne.

Varm Kind (vi kom­mer aldrig ud) fun­ge­rer som en reak­tion på ver­dens for­fald og råd­den­skab — kli­ma­kri­sen, tåbe­li­ge præ­si­den­ter, Bre­xit, flygt­nin­ge­strøm­me samt egne og andres for­vent­nin­ger­ne til at rea­li­se­re sig selv i et  præ­sta­tions­sam­fund, og ja — fort­sæt selv listen. San­gen til­by­der et eska­pi­stisk mod­svar, eller måske nær­me­re en for­svars­re­ak­tion — at man luk­ker af for omver­de­nen og i ste­det hen­gi­ver sig til nær­hed med sin elske­de.

Bud­ska­bet løser selvsagt ikke nog­le pro­ble­mer af oven­stå­en­de karak­ter, men på den anden side, har vi nok alle brug for at dyr­ke kær­lig­he­den og det nære, for at få ener­gi til at fin­de ud af alt det svæ­re og for­hold os til ver­dens ofte depri­me­ren­de til­stand, set med de over­ord­ne­de bril­ler.

Læg din var­me kind, ind mod min. Lad det ram­le ned. Lad det hele gå ad hel­ve­de til.” (Omkvæ­det til Varm Kind)

For­san­ger Simon Møl­ler Eli­as­son for­tæl­ler om Varm Kind:

”Egne krav, den evi­ge nyheds­strøm og dår­li­ge frem­tids­ud­sig­ter gør mig helt rundt­os­set. Jeg har brug for at læg­ge min kind mod mine elske­des i fred og ro – bare for en stund.”

Gui­ta­rist Peter Hyl­le fort­sæt­ter:

”Vi er en gene­ra­tion fyldt med bekym­ring for ver­dens udvik­ling. Det er for man­ge af os alt­op­slu­gen­de. På “Varm Kind” for­sø­ger vi at ska­be rum til det inti­me, mens dom­me­dags­klok­ker­ne rin­ger,”

Hvis du spør­ger mig, er mis­sio­nen lyk­ke­des på et num­mer, hvor en elek­tro­nisk puls smel­ter effekt­fuldt sam­men med klas­si­ske rock-ele­men­ter.

 

Lyt også til de for­ri­ge sing­ler her­un­der:

8 okt
2019

Guldkorn juli & august 2019

Som­mer­må­ne­der­ne juli og august stod på min­dre musik­lyt­ning og mere stil­hed og afslap­ning end nor­malt. Men jeg kun­ne selv­føl­ge­lig ikke hol­de mig helt fra at opda­ge ny musik, så du skal ikke sny­des for dis­se 32 guld­korn, som udgør cre­me de la cre­me af det, som mine trom­me­hin­der har har svin­get til af musik i dis­se to måne­der. Som sæd­van­lig er det kun en lil­le pro­cent­del, som er nået igen­nem nåleø­jet.

Dan­ske guld­korn står Klap­trae, GRETA, Fre­de­rik Mag­le, Pen­ny Poli­ce, LALUNE, Jagu­ar Moon, Rig­mor, Bear With Me, AV AV AV, Hymns From Nine­veh, Masa­so­lo og Luna Kira for i den­ne omgang (mar­ke­ret med fed neden­for).

Guldkorn juli 2019

1. Car­ri­ers — Hea­ven’s Peop­le”
2. MIYNT — Lucy In Dis­gu­i­se
3. Yae­hs­un — Water­ba­by
4. Klap­trae — Cocoa
5. Domi­nik Eul­berg — Gol­de­ne Acht
6. Pene­l­ope Trap­pes — Mae­ve (JFDR Rework)
7. GRETA — Spin
8. Ben Laver — The Beauty In Eve­ryt­hing
9. Fre­de­rik Mag­le — Den Hem­me­li­ge Have (The Secret Gar­den)
10. LEViT∆TE — Crywolf — U L T R A V I Ø L E N T Pt. II (LEViT∆TE remix)

 

Trackliste august 2019

1. Kon­rad­sen — Tele­vi­sion Land
2. Klang­stof — Cold Litt­le Heart
3. Slow Mea­dow — Arti­fi­ci­al Algo­rit­hm
4. Pen­ny Poli­ce — Make It Move (Radio Edit)
5. LALUNE — Woods
6. Jagu­ar Moon — Ostrich
7. Rig­mor — Træ
8. Kyson — After The Rain
9. Bear With Me — Life In Ste­reo
10. Lind­strøm — Real­ly Deep Snow

 

Ekstra guldkorn

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Peter Greg­son — Sequen­ce (four)
2. Luke Howard, Lior, Shards — Futu­re Coda
3. The Slow Show — Low
4. The Slow Show — Pla­ces To Go
5. Daugh­ter – Poke (Frigh­te­ned Rab­bit cover, from tri­bu­te album Tiny Chan­ges)
6. AV AV AV — No Sta­tu­es
7. Hymns From Nine­veh — Strå­le — Tåre — Drå­be
8. Masa­so­lo — My Head is a Radio
9. Domi­nik Eul­berg — Fün­f­fleck-Wid­der­chen
10. Domi­nik Eul­berg — Elfen­be­in-Fle­ch­ten­bär­chen
11. Domi­nik Eul­berg — Dreize­hen­spe­cht
12. Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Peter Greg­son — Sequen­ce (four)

 

Luke Howard, Lior, Shards — Futu­re Coda

 

The Slow Show — Low

 

The Slow Show — Pla­ces To Go

 

Daugh­ter – Poke (Frigh­te­ned Rab­bit cover, from tri­bu­te album Tiny Chan­ges)

 

AV AV AV — No Sta­tu­es

 

Hymns From Nine­veh — Strå­le — Tåre — Drå­be

 

Masa­so­lo — My Head is a Radio

 

Domi­nik Eul­berg — Fün­f­fleck-Wid­der­chen

 

Domi­nik Eul­berg — Elfen­be­in-Fle­ch­ten­bär­chen

 

Domi­nik Eul­berg — Dreize­hen­spe­cht

 

Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

2 okt
2019

Singlepremiere: Klaptrae — Be My Love Act II

For nylig vur­de­re­de jeg Klap­trae til at være én af de fem mest loven­de arti­ster, jeg hør­te på Uhørt Festi­val, så det er mig en glæ­de i dag at kun­ne præ­sen­te­re Klap­tra­es sprit­nye sing­le Be My Love Act II for­ud for debut-EP’en, der udkom­mer til novem­ber.

San­gen er på man­ge måde repræ­sen­ta­tiv for det lyd­bil­le­de som Laurits Ste­in­berg, som står bag Klap­trae, frem­ma­ner i sin musik. San­gen kom­bi­ne­rer elek­tro­ni­ske, atmos­fæ­ri­ske og fol­ke­de ele­men­ter i et stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de med en rum­klang i så sto­re doser, at det nær­mer sig klan­gen i en kir­ke og der­med også ska­ber en vis høj­ti­de­lig stem­ning. Sam­ti­dig er der noget dej­ligt hyp­no­tisk i san­gens repe­ti­ti­ve gui­tar­fi­gu­rer og melo­di, mens den roman­ti­ske og længsels­ful­de lyrik, via Ste­in­bergs lækre vokal, til­fø­jer num­me­ret en udtalt var­me.

Om musik­ken udta­ler Ste­in­berg: “Klap­trae dyr­ker vi at per­fek­tio­ne­re det uper­fek­te. Her over­le­ver de før­ste ‘grim­me’ opta­gel­ser stort set altid. Det min­der mig om, hvor­dan san­gen blev født, og hvor langt den er kom­met.” Det umid­del­ba­re og det skæ­ve i den aller­før­ste opta­gel­se af voka­len eller gui­ta­ren er noget, Klap­trae alt­så bærer med sig i de fær­di­ge san­ge. Det­te gør sig især gæl­den­de på Be My Love Act II, hvor san­gen iføl­ge Ste­in­berg opstod på fem minut­ter og var ind­spil­let efter en time. “Det var den nem­me­ste sang, jeg nogen­sin­de har skre­vet. Det var på sam­me tid også den svæ­re­ste at gøre fær­dig. Nu er den fri.“

Be My Love Act II kan høres her­un­der og på alle strea­m­ingtje­ne­ster.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!