25 nov
2020

Guldimund ude med ny stærk og hudløst ærlig dobbelt-single

Asger Nordt­orp Peder­sen har været en del af de to bands TÅRN og Blaue Blu­me, men har siden 2016 haft sol­opro­jek­tet med det højsko­lesang­bog­s­klin­gen­de pro­jekt Gul­di­mund. Det har fra star­ten af været inter­es­sant lyt­ning.

Sær­ligt det roman­ti­ske og inti­me num­mer Til Min Mæl­kebøt­te var jeg svært glad for, og det end­te da også på min liste over de bed­ste dan­ske san­ge fra 2018. Gul­di­mund har fra star­ten af evnet at ska­be både inter­es­san­te kom­po­si­tio­ner samt et velskre­vet og san­se­ligt smukt og ofte hver­dags­po­e­tisk tek­stu­ni­vers som er lige dele tan­ke­væk­ken­de, lige­fremt ærligt og røren­de.

Det nye mate­ri­a­le er ingen und­ta­gel­se. Gul­di­munds tid­li­ge­re mate­ri­a­le er dog pt. fjer­net fra de for­skel­li­ge strea­m­ing­p­lat­for­me, og der­med er tav­len nu visket ren. Hans nye dob­belt­sing­le Bræn­der Sta­dig (med Ikk’ End­nu som b‑side) mar­ke­rer under alle omstæn­dig­he­der en loven­de, frisk gen­start på pro­jek­tet. 

 

Dob­belt­sing­len afspej­ler rent musi­kalsk et cen­tralt ele­ment i Asgers opvækst, nem­lig at han siden han var barn og i man­ge år frem har sun­get i kir­ke­kor. Det nye mate­ri­a­le er såle­des rod­fæ­stet i sal­me- og vise­tra­di­tio­nen. Det er med andre ord få vir­ke­mid­ler, som gør sig gæl­den­de, for­stå­et på den måde, at der rent instru­men­talt er skå­ret ind til benet. Pres­se­med­del­el­sen beskri­ver meget præ­cist før­stesing­len såle­des:

Med slæ­ben­de trom­mer, en aku­stisk gui­tar, bas og Asgers for­tæl­len­de vokal som udgangs­punkt, er ”Bræn­der Sta­dig” en sang der pla­ce­rer sig der, hvor lyset kan anes, men frag­men­te­res af de man­ge skyg­ge­si­der, der fort­sat pla­ger for­hol­det.”

Tag f.eks. den­ne tekst­bid som eksem­pel fra Bræn­der Sta­dig:

”Du ved kun alt for godt, at jeg er brændt ud, men noget i mig bræn­der sta­dig”.

Det ærli­ge islæt, som også har ken­de­teg­net det tid­li­ge­re mate­ri­a­le, er skru­et helt op på maks og føles nu nær­mest hud­løst ærligt. Nøg­ter­nt beskri­ven­de på den ene side, men sam­ti­dig følel­ses­fuldt frem­ført.

Det sam­me kan man roligt sige om b‑siden Ikk’ end­nu, hvor tran­gen til at lade aggres­sio­ner­ne mani­feste­re sig i den fysi­ske vir­ke­lig­hed er tru­en­de tæt på :

Jeg skreg så højt af dig i dag, at jeg ku’ se at du blev ban­ge for mig / Og dine ban­ge øjne sag­de, du tro­e­de fak­tisk at jeg vil­le slå dig / Det kun­ne jeg aldrig gøre / Det for­tæl­ler jeg mig selv, imens jeg tør­rer mit spyt af væg­gen / Og jeg har i hvert fald ikke gjort det end­nu”

Tema­et fra de to san­ge er repræ­sen­ta­tivt for det kom­men­de album Dem, Vi Ple­je­de At Være, der er sat til at udkom­me til febru­ar 2021. Album­met hand­ler om at kæm­pe for et par­for­holds bestå­en og isce­ne­sæt­ter en meget svær og kri­tisk fase i par­for­hol­det, som det udspil­ler sig i kon­kre­te hver­dags­si­tu­a­tio­ner og betragt­nin­ger, hvad enten det i arrig­skab og afmagt hand­ler om at rive sine ynd­lings t‑shirts i styk­ker og smadre kaf­fe­kop­per, eller iagt­ta­gel­ser af hvil­ke ting der lig­ger på nat­bor­det ved svi­ger­morens døds­le­je.

Det står i min optik klart, at Gul­di­mund som musi­kalsk pro­jekt langt fra er brændt ud — det bræn­der i den grad sta­dig, som den­ne nye dob­belt­sing­le demon­stre­rer. Jeg glæ­der mig meget til det kom­men­de album i det nye år!

16 okt
2020

Guldkorn maj, juni, juli og august 2020

Kære lyt­te­re og læse­re,

her får du de bed­ste nyop­da­ge­de musiknum­re mel­lem maj og august. Jeg bekla­ger meget den lan­ge pau­se siden sidst og der­med for­sin­kel­se på det­te ind­læg. Jeg har ikke haft så meget ener­gi til blog­gen grun­det for­hold på pri­vat­fron­ten, og så blev det ikke nem­me­re af Youtu­bes skam­me­li­ge blo­ke­ring af stort set alle dan­ske num­re på plat­for­men + en mas­se ikke-dan­ske tra­cks (hel­dig­vis blev blo­ke­rin­gen for nylig ophæ­vet).

Hvor­om alting er — her er der en MASSE ny musik til dig — som sæd­van­ligt er det kun en lil­le brøk­del af den musik, jeg har lagt opmærk­somt øre til, som er nået gen­nem nåleø­jet. Betragt mig der­for som din per­son­li­ge kura­tor og tag for dig af ret­ter­ne!

Dan­ske kunst­ne­re er mar­ke­ret med fed i ind­læg­get og inklu­de­rer:

Aza Falls, Kom Vi Løber, Schwarze Fik­tion, Liva Mo, Jung­le­lyd, Alle, lil cat, In Cara­vans, Pop­to­nes, St. Augustin, Elou Elan, aoma­me, Kh Marie, Data­ma­tros, Ast­h­ma­tic Harp, J. Fen Hapens, Rum­pi­stol, Aul­vir, Kong Cor­des, Secre­cy, ONBC, GRETA, Eik Octo­bre, Fre­de­rik Snæland, First Flush, Søren Holm, To My Gre­en Lands, Simo­ne Tang, Mia­bel­le, MAJA, Katri­ne Sto­chholm, PIPI, Mel­lem­blond, Sara Jevo og Pil.

 

Guldkorn maj 2020

1. Augusti­ne — Pick­ing Up Spe­ed
2. Bron­son — Vaults
3. Joji — Gim­me Love
4. Ben Lukas Boy­sen — Cla­rion
5. Aza Falls — The End
6. Moses Sum­ney — Colouour
7. ODESZA — Divi­de Feat. Kel­sey Bulkin (Kodak To Graph Remix)
8. Kom Vi Løber — Hen­des Ansigt
9. Schwarze Fik­tion — Mia­mi (2020)
10. Bla­ck Lilys — Yaläk­ta
11. Moses Sum­ney — Bystan­ders
12. Liva Mo — Gri­ef
13. Kia­na Valen­ci­a­no — Ambro­sia
14. Jung­le­lyd — Boots
15. AJIMAL — Above All Else, Be Kind
16. Sean J O’Neill — I’m Here
17. Jai Wolf — Star­light (feat. Mr Gabri­el)
18. Alle — For­mid­da­gens Sang
19. Kom­po­nent — Tell Me Somet­hing (Len­ny Par­ker Remix)
20. lil cat — Red blu­es (demo)
21. In Cara­vans — Sideways
22. Pop­to­nes — Esca­pe (Radio Edit)
23. Gre­at News — Gre­e­dy Litt­le Thing

 

Guldkorn juni 2020

1. Aji­mal — I’ve Known Your Heart
2. Hou­ses — Auto­ma­tic
3. Bul­li­on — Hula
4. Kh Marie — Ryg­gen mod muren (feat. Bis­se)
5. Flu­me — The Dif­fe­ren­ce (feat. Toro y Moi) [Jon Hopkins Remix]
6. Data­ma­tros — Caden­ce
7. AQUILO — Always Fore­ver
8. Ast­h­ma­tic Harp — To the Boats (feat. Sop­hie Kil­burn)
9. J. Fen Hapens — 22 Ski­doo
10. Ionna­lee — Down by the lake (KRONOLOGI ver­sion)
11. M83 — Soli­tu­de (Fels­mann + Til­ey Rein­ter­pre­ta­tion)
12. Rival Con­so­les — Arti­cu­la­tion
13. Poolsi­de — Kin­da Love­ly (feat. Pana­ma)
14. Poolsi­de — Aro­und The Sun
15. Bru­no Major — The Most Beau­ti­ful Thing
16. Bru­no Major — Regent’s Park
17. Bru­no Major — To Let A Good Thing Die
18. Rum­pi­stol — (The­re is no) The­re The­re
19. Juli­an­na Barwi­ck — In Light (feat. Jón­si)
20. Tom Ash­brook — Klass (Pia­no Edit)
21. Tom Ash­brook — Klass
22. Erland Coo­per — Hil­da­land
23. Bru­no Major — Fig­ment Of My Mind
24. Aul­vir — Com­pre­hen­sion

 

Guldkorn juli 2020

1. Joji — Run
2. Ast­h­ma­tic Harp — Lim­bo
3. Cyrus Rey­nolds — End of Days (Orche­stral Remix) [feat. Cha­mois]
4. Son Lux — Plans We Made
5. Elou Elan — Into the Waves
6. Elou Elan — Gravi­ty is Cruci­al
7. St. Augustin — A Good­bye
8. Keep Shel­ly in Athens — Kar­pen Island
9. Pho­ria — CURRENT
10. aoma­me — go 2nite
11. AQUILO — Moving On
12. AQUILO — Just Asking
13. Juli­an­na Barwi­ck — Inspi­rit
14. Peter Bro­de­ri­ck — Ear­ne­st Les­lye

 

Guldkorn august 2020

1. Kong Cor­des - Portrait
2. Secre­cy — July
3. Peter Bro­de­ri­ck — Let It Go
4. ONBC — A New Eng­land
5. GRETA — Again
6. Broo­ke Bent­ham — Heavy Head (Keep It Near)
7. Circa Waves — Lemo­na­de
8. Cyrus Rey­nolds — Fora­ker ft. S. Carey (Live Ses­sion)
9. BRONSONDAWN (feat. Total­ly Enor­mous Extin­ct Dinosaurs)
10. Tom Day & Jake Lowe — Fra­ctals
11. Sylvan Esso — Roof­top Dan­cing
12. Boy Pablo — Rest up
13. Eik Octo­bre — Lone­ly Chil­dren

 

Ekstra guldkorn fra maj-august 2020

Her får du mine opda­gel­ser, som ikke fin­des på soundcloud eller har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for (lyt til musik­ken efter listen)!

1. Fre­de­rik Snæland — Rota­tion
2. Robot Koch — Kas­sel
3. First Flush — Vild­gæ­ret Ensom­hed
4. Mia­bel­le — Bet­ter Than Ever
5. Mar­ke­ta Irg­lova, fea­turing Emi­li­a­na Tor­ri­ni and Aukai — Quin­tes­sen­ce
6. Ben Lukas Boy­sen — Love
7. Ben Lukas Boy­sen — Venia
8. To My Gre­en Lands — The roman­ce The war
9. Ali­ce Boman – Eve­ry­bo­dy Hurts (Pia­no Ver­sion)
10. Andrew Judah — Prim­ro­se
11. Circa Waves — Sad Hap­py (Acoustic)
12. The 1975 — The End (Music for Cars)
13. Nick Mul­vey — Begin again
14. Simo­ne Tang — Vera
15. Kyle Pre­ston — The Peop­le
16. Jonat­han Wil­son — Reach Out I’ll Be The­re
17. Bul­li­on — Hula Hula
18. Pho­ria — Intro
19. Low Roar — Do You Miss Me? (feat. Emma Lind­ström)
20. Low Roar — The She­pard
21. Erland Coo­per — A Nigh­tin­ga­le Sings Out­si­de Our Win­dow
22. Dan Croll — Stay In L.A.
23. Lan­terns on the Lake — This Is Not A Drill
24. Peter Bro­de­ri­ck — Stop & Listen
25. MAJA — Sofa
26. Katri­ne Sto­chholm — Maj
27. PIPI — Solen Skin­ner
28. Max Rich­ter — Chora­le (Voi­ce­less Mix) — Pt. 4
29. Mel­lem­blond - Vin­ter­skæb­ner (Aku­stisk)
30. Sara Jevo — Lyk­ken Er Kun Til Låns
31. Sara Jevo — Alting Kom­mer Nok En Dag
32. Pil — Gul­vet
33. Atli Örvars­son & Sin Fang — Engin Lan­da­mæ­ri
34. Joep Beving — An Amal­ga­ma­tion Waltz 1839 (Vocal Ver­sion)
35. Jóhanns­son, Ólaf­sson — Flight From The City (Víkingur Ólaf­sson Rework)
36. Cyrus Rey­nolds — End of Days (Joe Mason Remix)

 

Fre­de­rik Snæland — Rota­tion

 

Robot Koch — Kas­sel

 

First Flush — Vild­gæ­ret Ensom­hed (feat. Søren Holm)

 

Mia­bel­le — Bet­ter Than Ever

 

Mar­ke­ta Irg­lova, fea­turing Emi­li­a­na Tor­ri­ni and Aukai — Quin­tes­sen­ce

 

Ben Lukas Boy­sen — Love

 

Ben Lukas Boy­sen — Venia

 

To My Gre­en Lands — The roman­ce The war

 

Ali­ce Boman – Eve­ry­bo­dy Hurts (Pia­no Ver­sion)

 

Andrew Judah — Prim­ro­se

 

Circa Waves — Sad Hap­py (Acoustic)

 

The 1975 — The End (Music for Cars)

 

Nick Mul­vey — Begin again

 

Simo­ne Tang — Vera

 

Kyle Pre­ston — The Peop­le

 

Jonat­han Wil­son — Reach Out I’ll Be The­re

 

Bul­li­on — Hula Hula

 

Pho­ria — Intro

 

Low Roar — Do You Miss Me? (feat. Emma Lind­ström)

 

Low Roar — The She­pard

 

Erland Coo­per — A Nigh­tin­ga­le Sings Out­si­de Our Win­dow

 

Dan Croll — Stay In L.A.

 

Lan­terns on the Lake — This Is Not A Drill

 

Peter Bro­de­ri­ck — Stop & Listen

 

MAJA — Sofa

 

Katri­ne Sto­chholm — Maj

 

PIPI — Solen Skin­ner

 

Max Rich­ter — Chora­le (Voi­ce­less Mix) — Pt. 4

 

Mel­lem­blond - Vin­ter­skæb­ner (Aku­stisk)

 

Sara Jevo — Lyk­ken Er Kun Til Låns

 

Sara Jevo — Alting Kom­mer Nok En Dag

 

Pil — Gul­vet

 

Atli Örvars­son & Sin Fang — Engin Lan­da­mæ­ri

 

Joep Beving — An Amal­ga­ma­tion Waltz 1839 (Vocal Ver­sion)

 

Jóhanns­son, Ólaf­sson — Flight From The City (Víkingur Ólaf­sson Rework)

 

Cyrus Rey­nolds — End of Days (Joe Mason Remix)

 

Musik Mig Blidts Best of 2020 playliste på Spotify & Tidal

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2020” på Spo­ti­fy og Tidal, hvor 99 % fra mine guld­korns­play­li­ster gen­nem året er sam­let:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned eller måne­der. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

17 jul
2020

Premiere: aomame udgiver ny tilbagelænet, eftertænksom single

Artwork: Annabel Venneker, Frederieke Mooij og Sanne Brouwer
Artwork: Anna­bel Ven­ne­ker, Fre­de­ri­e­ke Mooij og San­ne Brouwer

Den nye sing­le go 2nite fra aoma­me (japansk for “grøn ært”) byder på lige dele chil­le­de, lækre og drøm­men­de toner. Num­me­ret er det per­fek­te sound­tra­ck i dis­se feri­e­ti­der — som skræd­der­sy­et til at nyde med bene­ne oppe og en lav­t­hæn­gen­de sol i øjne­ne på alta­nen, ter­ras­sen, gård­ha­ven eller hæn­ge­køj­en. Og måske med en kølig drink i hån­den som prik­ken over i’et. Selv­om num­me­ret del­vist er en for­tæl­ling om appe­tit på livet, rum­mer det også et lag af alvor­lig efter­tænksom­hed — en reflek­sion over vok­sen­li­vets fri­hed og ansvar med der­til­hø­ren­de usik­ker­hed og ube­slut­som­hed.

Når tan­ker­ne om kar­ri­e­re, plig­ter og ansvar bli­ver for tun­ge for den unge hoved­per­so­nen i tek­stu­ni­ver­set, dag­drøm­mer han/hun sig væk til en som­mer­nat ude med ven­ner­ne, til en øde og sol­rig strand i Japan eller dvæ­ler ved duf­ten af den var­me halm i stal­den.

Rent instru­men­talt er det en meget læk­ker pak­ke, som aoma­me pak­ker efter­tænksom­he­den ind i. Vi er ude i en blan­ding af lo-fi-hiphop/R&B med pop­pe­de ele­men­ter. De stø­ve­de men spr­ud­len­de beats, som ken­de­teg­ner lofi-hip­hop-gen­ren, lyden af let som­mer­regn, bli­de gui­tar­strøg og ikke mindst den svæ­ven­de, melan­kol­ske og længsels­ful­de vokal, giver til­sam­men et har­monisk lyd­bil­le­de, som er svært ikke at give sig hen til.

Lyt til go 2nite her­un­der eller via din fore­truk­ne strea­m­ingtje­ne­ste på det­te link.

Cove­ret til go 2nite er lavet i sam­ar­bej­de med tre unge ani­ma­to­rer fra Hol­land (Anna­bel Ven­ne­ker, Fre­de­ri­e­ke Mooij og San­ne Brouwer.), der des­u­den har ani­me­ret en musik­vi­deo, der udfol­der og udfor­sker tek­sten i san­gen. Musik­vi­deo­en udkom­mer i nær frem­tid og ser ud til at fort­sæt­te den nai­vi­sti­ske streg fra cove­ret.


Foto: Sel­ma Munks­gaard

Bag aoma­me står søsken­de­par­ret Cla­ra Marie Bli­cher Fri­is og August Bli­cher Fri­is. Cla­ra Marie syn­ger, mens beat­se­ne og den øvri­ge lydsi­de laves af August. Da de to søsken­de er bosat i hen­holds­vis Amster­dam og Køben­havn, sen­des vokal og beats frem og til­ba­ge mel­lem dem i ska­bel­ses­pro­ces­sen, og på den måde er musik­sam­ar­bej­det også et for­søg på at hol­de fast i hin­an­dens hver­dags­liv, tan­ker og følel­ser i det tid­li­ge og ofte rod­lø­se vok­sen­liv.

aoma­me udgav i 2019 EP’en weak eyes, som fik opmærk­som­hed fra både Unira­dio­en, Kar­ri­e­re­ka­no­nen og Vidun­der­grun­den på P3. I star­ten af 2020 spil­le­de aoma­me deres debut­kon­cert for et fyldt RUST, og sene­re en kon­cert i et prop­pet Xenon i HUSET-KBH. I for­å­ret og som­me­ren 2020 var aoma­me boo­k­et til SPOT Festi­val og Car­park Festi­val, der nu beg­ge desvær­re er aflyst pga. COVID-19.

Hel­dig­vis er der begyndt at kom­me spil­lejobs i kalen­de­ren igen for aoma­me, som i før­ste omgang er boo­k­et til pla­de­sel­ska­bet Cph­Chil­l’s lo-fi-event på Blå­gårds Plads d. 9. august.

Se Face­bok-event her: https://www.facebook.com/events/304038730731860/

 

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!