4 jun
2015

Guldkorn april 2015

Tiger listens

April-udgaven af Guld­korns­play­li­sten kom­mer får du her — desværre en del for­sin­ket pga. travlhed og nogle tek­ni­ske pro­ble­mer. Men mon ikke, den sta­dig er rele­vant? Jeg over­be­vist om, at der er en pæn por­tion af listens 38 numre som vil tage dig med storm!

Denne gang er der lidt flere nye spæn­dende dan­ske navne på listen end sæd­van­ligt — hele 10 styks! De udvalgte er:

North Fall, Antonio Gram, Gliss, Ken­taur, De Underjor­di­ske, Lowly, The Radar Post, LISS, Sloop og ticktock.

 

Tra­ck­li­ste:

1. Fei­vel — Get My Way With You
2. Hig­ha­sakite — Hea­venly Fat­her (Bon Iver cover)
3. Anto­nio Gram — Demons Feat. Emma Sehe­sted & ELOQ
4. Alice Boman — Rea­son To Believe (Rod Stewart cover)
5 Son Lux — Change Is Eve­ryt­hing
6. Ben Khan — Zenith
7. Young Won­der — Sweet Drea­m­ing
8. Axel Flóvent — Forest Fires
9. Boats — Shal­lows
10. North Fall — North Fall — Aegir
11. MNDR — Lock & Load Feat. Kil­ler Mike
12. Gliss — Mir­r­ored
13. FYFE — Con­ver­sa­tions
14. Gomina — Stupid (Ful­ge­ance Remix)
15. Ken­taur — Mat­ter & Stone
16. White Bir­ches — We’re Gonna Fall
17. The Mary Onet­tes — Ruins (feat. Maria Usbeck)
18. River Tiber — No Talk
19. John Metcalfe — Just Let Go (ft. Natasha Khan)
20. De Underjor­di­ske — Hvis Du For­stod
21. AURORA — Run­ning With The Wol­ves
22. L o w l y — Fire
23. Misun — After Me
24. The Radar Post — Nothing’s Hol­ding You Back
25. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — Can’t Keep Check­ing My Phone
26. Life In Film — Anna, Please Don’t Go
27. LISS — Try (demo)
28. Sloop — Sum­mer Girls
29. The Big Moon — Sucker
30. Chri­stian Löf­f­ler — York
31. Throwing Snow — Lumen
32. Bea­u­ville — Let­ting In (Prod. by NoMBe)
33. Sykes – Best Thing
34. tick­tock — Time For A New School Of Alchemy
35. Bosco Rogers — French Kiss
36. Han­nah Cohen — Baby
37. Ólafur Arnalds — TREE
38. Nils Frahm — Some

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

28 maj
2015

Nyt album fra Lydmor + koncert på Hard Rock Café

lydmor

Lyd­mor aka karis­ma­ti­ske Jenny Ros­san­der er efter nogle år på inten­siv turné rundt omkring i Europa og en række intim­kon­cer­ter i folks pri­vate hjem ende­lig klar med et nyt album med tit­len Y. Album­met består af 10 sange pri­mært omhand­lende kær­lig­hed på godt og ondt — mest den slags der smer­ter. “Y” skal i øvrigt udta­les på dansk og ikke på engelsk, som man måske skulle tro.

Jenny for­kla­rer, at hun havde svært ved at finde en titel, der kunne ind­kredse de mange for­skel­lige følel­ser og stem­nin­ger på album­met, men at det på et tids­punkt begyndte at give mening at kalde album­met Y. For­kla­rin­gen er lidt pud­sig. Ved de mange per­son­lige møder med fans, jour­na­li­ster og musik­folk fra udlan­det i stu­dier, spil­le­ste­der og stuer har Jenny gen­tagne gange måt­tet hjælpe med udta­len af “Jenny”, hvor sær­ligt y’et voldte pro­ble­mer. Tal­rige gange måtte hun demon­strere hvor­dan “y” udta­les med kort stød og spids trut­mund. Hun udvik­lede der­for et sær­ligt per­son­ligt for­hold til bog­sta­vet “y”.

er over­ord­net et vel­lyk­ket album, synes jeg. Jeg har altid været begej­stret for Lyd­mors fjer­lette men udtryks­fulde vokal. Hen­des stem­mes klang vir­ker skrø­be­lig og kraft­fuldt insi­ste­rende på samme tid, og denne kom­bi­na­tion vir­ker på mig dra­gende. Det gæl­der sær­ligt på de numre, hvor der er skruet ned for de elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler til for­del for aku­stisk kla­ver og vokal med mere luft omkring ind-og udåndinger. Sange som Drugs In My Pocket, Seven and Four og I Love You ram­mer plet med rå, ufor­fal­sket ærlig­hed og bit­ter­sødme; “I have your hand mine / I’ve got drugs in my pocket / So for now we’ll be just fine” (Drugs In My Pocket).

Det er sam­ti­dig den pri­mære årsag til at Lyd­mor altid er en stor ople­velse live. Man kan mærke hen­des nær­vær. Man tror på hende. Stem­men til­fø­jer ordene tyngde, og hen­des følel­ses­til­stande bli­ver umær­ke­ligt til ens egne.

 

De mere elek­tro­ni­ske og “gang-i-den” numre som f.eks. åbne­ren Mark Of Beauty, New Cars and Babies og den mørke Remem­ber Decem­ber er under­hol­dende, men skil­ler sig lyd­mæs­sigt ikke næv­ne­vær­digt ud fra mæng­den af stærke kvin­der, der for tiden ynder at bruge synt­he­sizere og elek­tro­nik i deres musik — af nor­di­ske f.eks. Sus­anne Sund­før, Aur­ora og Emi­lie Nicolas.

De to sid­ste sange føler jeg også behov for at vende, da de på hver sin måde er sær­de­les vel­lyk­kede. What Hap­pe­ned Here? er en smuk chil­let sag, der gli­der drøm­mende afsted på sprødt knir­kende bas og pul­se­rende beat, godt hjul­pet på vej af stry­gere samt luf­tige voka­ler af Jenny selv og Andreas Aren­holt Binds­led (for­san­ger i Hel­met Com­pass). Bridge udmær­ker sig ved i sid­ste halv­del at bygge op til et meget for­lø­sende kli­maks, der sam­ti­dig afslut­ter album­met med håbet i behold: “Some­day I’ll build a bridge of bro­ken ships to take me home”.

Gra­tis kon­cert med Lyd­mor på Hard Rock Café

I dag kl. 18.30 kan du fange Lyd­mor til gra­tis kon­cert på Hard Rock Café i Køben­havn i anled­ning af, at den tra­di­tions­rige café er flyt­tet i nye loka­ler lige ved Rådshuspladsen!

Der er des­u­den Happy Hour i baren fra 17–19!

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1380925745542258/

19 maj
2015

Vind billetter til Man Without Country på BETA

man without country

Man Wit­hout Coun­try giver kon­cert den 28. maj på BETA på Ama­ger (Opda­te­ring: Musik Mig Blidt favo­rit­terne Sweet Tem­pest er sup­port!), og det kan du vinde 2x2 bil­let­ter til her på siden!

For at del­tage i lod­træk­nin­gen skal du blot sende en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len “Man Wit­hout Coun­try på BETA. Husk også at angive dit fulde navn. Lod­træk­nin­gen fin­der sted den 26. maj kl. 12. Vin­deren får direkte besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­ggjort i dette ind­læg. Opda­te­ring: Til­lykke til Sabine Ander­sen og Nana Lange!

Man Wit­hout Coun­try er en duo fra South Wales, der laver synt­h­ba­se­ret og atmos­fæ­risk electropop/electronica — ofte med dystre under­to­ner og med højt til lof­tet. Beslæg­tede kunst­nere tæl­ler M83, Röyks­opp, I Break Hor­ses, Big Black Delta, Hooray For Earth og dan­ske Spleen Uni­ted. Det før­ste debutal­bum Foe lan­dede i 2012, og et par af num­rene fra denne plade havde jeg med på min play­li­ste “Elek­tro­ni­ske spids­fin­dig­he­der” som en del af Musik Mig Blidts inte­gre­rede WiMP side. Sær­ligt num­rene Ice­berg, Ebb & Flow, Migrat­ing Clay Pigeon og deres eget hård­pum­pede remix af samme impo­ne­rede mig dengang.

 

Deres andet album Maxi­mum Entropy udkom i februar måned. Album­met er sær­ligt stærkt i før­ste halv­del og byder blandt andet på de fede numre Roma­nek og Laws Of Motion, der har gæste­vo­kal af White Sea aka Mor­gan Kibby fra M83. Sidst­nævnte er et af de smuk­ke­ste electropop-numre, der ind­til videre er udkom­met i år!

 

Udover disse to numre fra album­met vil jeg anbe­fale at lytte til Clay­ma­tion, Entropy og Oil Spill:

 

Man Wit­hout Coun­try har des­u­den remixet et væld af store etab­le­rede indie-artister som M83, Röyks­opp, Miike Snow, Sus­anne Sund­før, Active Child, Moby og dan­ske Fal­lu­lah. Tjek stør­ste­delen af duo­ens remixes ud her:

 

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine