8 maj
2015

Fribytterdrømme — Labyrintens Farver + releasekoncert!

fribytterdrømme

Psy­ke­de­lisk rock er langt fra død! Gen­ren, der havde sin stor­heds­tid i slut­nin­gen af 60’erne og star­ten af 70’erne med bl.a. Step­pe­u­le­vene her­hjemme, synes at have fået en lille revi­val med de til gen­ren dedi­ke­rede festi­va­ler Aar­hus Psych Fest og nu også Copen­ha­gen Psych Fest. Et andet eksem­pel er ban­det Spids Nøgen­hat med Lorenzo Wood­rose fra (bl.a.) Baby Wood­rose, der har fået et rela­tivt godt tag i det brede dan­ske publi­kum — senest mar­ke­ret af, at ban­det i 2014 vandt en Danish Music Award for Årets live­navn. Psych-scenen her­hjemme er for­bav­sende levende med gode og spæn­dende bands som f.eks. De Underjor­di­ske, Tid­lige Arm­bånd, De Høje Hæle, Græv­ling, Skam­mens Vogn, The Wands, Dead­pan Inte­fe­rence og Ekko­fa­brik­ken.

Fri­byt­ter­drømme har rum­ste­ret de sid­ste 4–5 år i under­grun­den, men med det helt nye og over­be­vi­sende debutal­bum Labyrin­tens Far­ver, er de for alvor klar til at ind­tage en frem­træ­dende plads på den dan­ske psy­ke­de­li­ske rockscene.

Ban­dets lydu­ni­vers er som sendt direkte fra en svun­den tid med alle de klas­si­ske vir­ke­mid­ler til­hø­rende syrero­ck­ens ver­den. Udover selve albumcove­ret giver sang­tit­lerne alene et kraf­tigt fin­ger­peg om tema­tik­kerne, der er på spil:

1. De Kon­stru­e­rede
2. Kos­mo­nau­ten
3. Ørken
4. Him­mel­le­ge­mer
5. Fem Er Det Magi­ske Num­mer
6. Kviksand

Alle tit­ler, der nemt kan lede tan­kerne hen på fæno­me­ner, der kan påvirke san­serne og lege med ens vir­ke­lig­heds­op­fat­telse. Ikke over­ra­skende svær­mer tek­sterne om samme eur­fori­ske syre­trip med udråb som “kom og få mine sur­re­a­li­ti­ske bril­ler på!” (Kos­mo­nau­ten), kom med mig ud på tunnelsyn-safari!” (Ørken) og “jeg har vin­due hvor sol­op­gan­gen går ned / i et rundt og uen­de­ligt smukt van­vid / åh du ved hvor­dan ender / åh du ved hvor livet det bræn­der” (De Konstruerede). 

Album­met er spæk­ket med den slags far­ve­rige og euforisk-poetiske passager. Rent instru­men­talt føl­ger musik­ken repe­ti­tive melo­di­ske møn­stre i et her­ligt kon­trol­le­ret kaos med mas­ser af effek­ter! Stem­nin­gen veks­ler mel­lem det ste­net til­ba­ge­læ­nede og hyp­no­ti­ske og det ener­gisk medrivende.

Find din indre hip­pie frem med svej i buk­sen, tryk play og knald ud til Fribytterdrømme’s poe­tisk san­se­lige verden!

Album­met er også til­gæn­ge­ligt via alle andre større strea­m­ingtje­ne­ster samt iTunes.

 

Relea­se­kon­cert

Fri­byt­ter­drømme skulle efter­si­gende være et for­ry­gende live­band, hvil­ket du kan få bevis på lør­dag den 9, maj, hvor de spil­ler relea­se­kon­cert på Stengade. Support er De Høje Hæle og Lorenzo “Guf” Wood­rose fra Baby Woodrose/Spids Nøgen­hat. Facebook-event: https://www.facebook.com/events/825670944154439/

Bor du i Aar­hus eller omegn kan fange ban­det den 29. maj på Stu­den­ter­hus Aar­hus: https://www.facebook.com/events/1422776711354001/

 

Fri­byt­ter­drømme er et dansk­spro­get orke­ster med navn efter Tom Kri­sten­sens digtsam­ling “Fri­byt­ter­drømme” fra 1920.

Band­med­lem­merne tæl­ler: Lau Inge­mann Vint­her Peder­sen ✥ Gabri­ele Ama­tulli ✥ Tor Amdi­sen ✥ Felix Cor­ri­gan Sunes­son ✥ Thure Spang Ander­s­son ✥ Tobias Agger Johan­nes­sen ✥ Simon Aren­dal Jørgensen

8 maj
2015

Another Juggle — Dance Sunshine, Dance (videopremiere)

Another Juggle

Det er med stor glæde, at Musik Mig Blidt her­med kan pre­mi­ere videoen til den sprit­nye og fan­ta­sti­ske før­stesingle fra dan­ske Ano­t­her Juggle!

Videoen, der er instru­e­ret af den unge og talent­fulde Peter Scher­re­beck, udspil­ler sig i et kli­nisk, far­ve­løst og lidt fal­de­fær­digt miljø med en fyr i køre­stol og to piger der age­rer som ret alter­na­tive hjæl­pere! Det hele fore­kom­mer let­tere bizart, men vir­ker omvendt også stem­nings­mæt­tet dra­gende. Per­son­ligt synes jeg, at de udpræ­gede hud­far­vede toner til­fø­jer en høj grad af skrø­be­lig­hed til stem­nin­gen. Når det kom­mer til video­ens hand­ling, har har de to pigers til­ta­gende løs­slup­pen­hed måske en trans­for­me­rende effekt på fyren? Døm selv!

Director/Instruktør: Peter Scher­re­beck Han­sen
Fotograf/DOP: Anders Morre Peter­sen
Pro­duction Design: Peter Scher­re­beck Han­sen
Per­for­mere: Sarah Fran­cesca Brænne, Kaja Mærk Ege­berg & Thyge Søn­der­toft
Edit/Redigering: Peter Scher­re­beck Hansen

Fra san­gens før­ste tone føler man sig hen­sat til 80’erne i kraft af de lyse synt­h­strøg og meka­ni­ske trom­mer. En lege­syg og fjeder-lignende synt­h­bas­gang ind­le­der løjerne sam­men sam­men med en til­ba­ge­holdt og lidt mystisk vokal. Så fal­der omkvæ­det, og man let­ter på en som­mer­ro­man­tisk og let­tere melan­kolsk sky! Num­me­rets bro intro­du­ce­rer et ele­ment, der er et af grup­pens vare­tegn og som adskil­ler dem fra mæng­den — skævt men klin­gende og knald­frækt gui­tar­fin­ger­spil! Mew gui­ta­rist Bo Mad­sens ekvi­li­bri­sti­ske til­gang til instru­men­tet kan spo­res som inspira­tions­kilde. Gui­tar­fi­gu­rerne løf­ter num­me­ret til nye høj­der og til­fø­jer et ele­ment af effek­tiv sus­pense. Når alle ele­men­terne på for­nem vis sam­ler sig i det afslut­tende omkvæd, er det svært ikke at blive revet med!

Num­me­ret er mixet og maste­re­ret af Mor­ten Bue (The Rumour Said Fire, Mew, Figuri­nes m.fl.), som også er med ombord, når ban­dets debutal­bum lan­der senere til efter­å­ret (jeg har fået lov at smug­lytte, og det lyder sær­de­les lovende!)

 

Ano­t­her Jug­gle er: Niko­laj Dals­gaard, Emil Eggert Scher­re­beck, Anders Ceder­blad og Tho­mas Haahr.
Ban­dets lyd er er domi­ne­ret af gni­strende 80’er ele­men­ter, melo­di­ske synths, fæn­gende gui­tar­linjer og rum­mer også en udtalt nor­disk melan­kolsk, sær­ligt i sangskrivningen.
21 apr
2015

Vind billetter til SebastiAn på Rust

Sebestian rust

Fre­dag den 1.maj 2015 fester Distor­tion og Rust igen­nem med kyn­dig hjælp fra den fran­ske elek­tro­ni­ker Seba­stiAn, der læg­ger vejen forbi spil­le­ste­det på Nør­re­bro og spil­ler en natkoncert. Hvis du skulle være i tvivl står Seba­stiAn for fransk electro house i abso­lut super­liga og med mas­ser af atti­tude. At den køben­havn­ske elek­tro­ni­ske festi­val Distor­tion er med­ar­ran­gør på arran­ge­men­tet giver god mening, for Sebea­sti­Ans musik kan netop ken­des på sin brug af mød­be­skidt distor­tion, sprøde gui­ta­rer og mas­ser af smæk på bea­tet! Det kan over­sæt­tes til et dan­se­gulv, hvor sexet læk­ker­hed og sve­dig vild­skab er de pri­mære fællesnævnere!

Seba­stiAn har været til­knyt­tet det vel­renom­me­rede pari­si­ske label Ed Ban­ger, der også huser navne som Justice, DJ Mehdi og Uffie, siden 2005. Her har han det sid­ste årti udgi­vet en god hånd­fuld ep’er, fuld­længde album­met Total fra 2011, været invol­ve­ret i filmso­und­tra­cks  og ikke mindst udgi­vet en per­lerække sexede remixes for pro­mi­nente navne som Daft Punk, M.I.A, Kelis, The Kills, Kavin­sky og Char­lotte Gainsbourg.

Bil­let: https://billetto.dk/da/events/edbanger

FB event: https://www.facebook.com/events/861002260609092

Hør udvalgte numre fra hans bag­ka­ta­log herunder:

 

Vind bil­let­ter til kon­cert på Rust

I sam­ar­bejde med Rust udlod­der Musik Mig Blidt 1x2 bil­let­ter til dette brag af en koncert. For at del­tage skal du blot sende en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len “Seba­stiAn på Rust”. Husk også at angive dit fulde navn. Lod­træk­nin­gen fin­der sted den 30. april kl. 12. Vin­deren får direkte besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­ggjort i dette indlæg.

Opda­te­ring: Vin­de­ren blev Sine Prim­dahl. Tak til alle jer andre del­ta­gere og bedre held næste gang!

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine