22 sep
2014

Rival Consoles — Sonne (EP)

rival consoles

Rival Con­so­les er ude med en ny EP med tit­len Sonne, der er fuld af elek­tro­ni­ske per­ler af den slags som føles meget levende. Som om tonerne bog­sta­ve­lig talt er ladet med elek­tri­ci­tet og fuld af små lysende gni­ster, der ris­lende og kon­stant bry­der ud mel­lem de fla­der og tek­s­tu­rer, der møder hin­an­den. Man kan næsten se det for sig, hvis man luk­ker øjnene.

I lig­hed med kunst­nere jeg før har dæk­ket her på blog­gen som Kias­mos, Jon Hopkins og Max Coo­per, dyr­ker engel­ske Rival Con­so­les (Ryan Lee West) et meget orga­nisk og detal­je­rigt lydu­ni­vers, hvor det mini­ma­li­sti­ske går hånd i hånd med det kuldegysfrembringende majestætiske.

EP’en inde­hol­der 6 numre på knap 30 minut­ter sam­let. Her er et par eksempler:

 

Her er den fulde EP via Spotift/WiMP:

  

 

For dig som ikke kendte til Rival Con­so­les i for­vejen, lad os lige gå lidt til­bage i Rival Con­so­les’ bag­ka­ta­log. Her vil jeg frem­hæve EP’en Odys­sey fra 2013, som også har denne — for elek­tro­nisk musik — meget varme, runde, ana­loge lyd. Her er to numre fra EP’en:

Rival Con­so­les — Odyssey

Rival Con­so­les — Voyager

 

Den meget dansable I Left The Party fra LP’en Kid Velo (2011) har altid gjort mig i godt humør. Dens lege­syge melodi bli­ver først fol­det helt ud 2/3 dele henne i num­me­ret, hvor num­me­ret sti­ger og sti­ger inten­si­tet med en utro­lig let og læk­ker synth.

 

Til sidst får du det kni­trende og blødt ind­pak­kede remix af Sprin­ger­Par­kers Lib­retto, hvor Ryan Lee West bl.a. har til­fø­jet guitar:

10 sep
2014

Yosi Horikawa forvandler reallyde til magisk musik

Yosi Horikawa2

Yosi Hori­kawa ind­ledte den aller­før­ste Slap nu af!-playliste på Musik Mig Blidt — en play­li­ste­se­rie der lig­ger op til at stå af ræset og dag­drømme dig væk for en stund. Num­me­ret var Bubb­les, der bl.a. sam­p­lede et væld af bob­lende lyde, en bade­bold der bli­ver kastet på et cement­gulv (gætte jeg på) samt lyden bord­ten­nis­bolde, der ram­mer et bord­ten­nis­bord. Resul­ta­tet er et fasci­ne­rende klu­de­tæppe af lyde, der lige­som omrin­ger lyt­te­ren og ska­ber barn­ligt uni­vers, der er nemt at fortabe sig i.

Num­me­ret er typisk for Hori­kawa som på lege­syg vis er kendt for at kom­bi­nere sam­p­lede real­lyde fra dag­lig­da­gen med felt­op­ta­gel­ser fra frem­mede ste­der og ud fra det skabe drøm­mende musik med utal­lige lag. Han opfat­ter alle lydene fra vores omgi­vel­ser som min­de­ak­ti­ve­rende og som poten­ti­elle kom­po­nen­ter i musi­kal­ske kom­po­si­tio­ner. Og han mener det alvor­ligt — i for­sø­get på at optage lyden af ild på et tids­punkt, endte mikro­fo­nerne med at smelte!

Nu har Red Bull Music Aca­demy lavet en smuk kort­film, der går tæt på den japan­ske pro­du­cer og musi­kers lege­syge til­gang til det at lave musik. Anled­nin­gen var at Hori­kawa skulle til øen Yaku­s­hi­mas sub­tro­pi­ske regnskov, der er på UNESCOs Ver­dens­arvs­li­ste, for at optage lyde og for­skel­lige atmos­fæ­rer. Det er noget meget rørende ved at følge Yosi Hori­kawas nær­mest barn­ligt rene begej­string, når han opda­ger en ny spæn­dende lyd på sin rejse i sko­ven. Her­ef­ter føl­ger man pro­ces­sen hjemme i stu­diet, hvor Yosi Hori­kawa med de nyind­sam­lede lyde byg­ger et nyt num­mer, Yoggo, som kan høres til sidst i doku­men­ta­ren, hvor han opfø­rer det live på et højta­ler­sy­stem, han i øvrigt selv har bygget.

Inden du star­ter fil­men vil jeg kraf­tigt opfor­dre til IKKE at have com­pu­te­rens dåse­højta­lere som lyd­kilde og vælge høje­ste videokva­li­tet (720p HD), da vi har et gøre med en meget san­se­lig lydfilm!

 

 

Yoggo kan høres i bedre lyd­kva­li­tet og uden voice over i denne video:

 

Hvis du kan lide, hvad du hører, kan jeg anbe­fale at tjekke Yosi Hori­kawas debutal­bum Vapor fra 2013 ud. Her nogle høj­de­punk­ter fra albummet.

I Let­ter har Yosi Hori­kawa opta­get sig selv skrive et brev og brugt lyden af denne smukke lyd tematisk komponent:

 

Wan­de­ring samp­ler i stil med Yoggo lyde fra en skov, denne gang en skov ved Nagano.

 

Stars er måske det smuk­ke­ste num­mer på album­met, med mas­ser af tin­drende lyde og en læk­ker dan­sende jazz-agtig bas, der intro­du­ce­res ca. halvvejs:

9 sep
2014

The White Album — Kings and Aces

The White Album

VICE Den­mark og WiMP er endnu engang klar med en video fra deres lækre session-serie, hvor 20 gode dan­ske kunst­nere i løbet af 2014, upco­m­ing såvel som mere etab­le­rede, udvæl­ges til en række live­ses­sions pri­mært i Køben­havn (senest er Aar­hus også inklu­de­ret). Denne gang er det de langskæg­gede her­rer fra The White Album, som er ble­vet fore­vi­get online med en live­op­før­sel af deres netop udkomne single Kings And Aces på baren Foder­bræt­tet i København.

Kings And Aces er en skøn efter­tænk­som folk/pop sang med en varm lyd­sig­na­tur, der lover godt for debutal­bum­met The Quiet Strum, der udkom­mer den 15. september.

 

Her er den offi­ci­elle musikvideo:

 

Næste VICE x WiMP ses­sion er — for før­ste gang i Aar­hus. To af de bands i Dan­mark med mest poten­ti­ale over­ho­ve­det spil­ler — Quick Quick Obey og Lowly. Det fore­går i for­bin­delse med Mejl­gade For Mang­fol­dig­heds “Vi tager festen til­bage” arran­ge­ment i Film­byen i Aar­hus den 13. sep­tem­ber, kl. 22.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/720683371336737/?fref=ts

 

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine