23 nov
2014

VAR

VAR

Ja, du har ret — island­ske VAR lyder en hel del som deres lands­mænd i Sigur Rós, men jeg synes sta­dig, der er tale om musik, der var­mer om hjer­tet, selvom det er tyde­ligt, at det er ble­vet til i det kolde nord.

Den selv­be­tit­lede EP fra august i år, der stræk­ker sig over 6 lang­omme, ekstremt smukke og æteri­ske numre, med drøm­mende melo­dier, atmos­fæ­rer og soundsca­pes frem­bragt via synt­he­sizer, gui­tar, trom­mer og eng­le­vo­ka­ler. Jeg synes, det er beru­sende som bare fanden!

Giv EP’en et lyt!

 

VAR er star­tet af ægte­par­ret Myrra Rós Þrastardót­tir og Júlíus Óttar Björg­vin­s­son i april 2013 og tæl­ler også tre andre med­lem­mer - Egill Björg­vin­s­son, Arnór Jónas­son og Andri Freyr Þorgeirsson.

Ban­det arbej­der lige nu på en LP med udgi­velse i 2015, som jeg er meget spændt på!

21 nov
2014

Travelling Tribes — Snowflakes (Premiere)

TravellingTribes - NY pressebillede

Da Tra­vel­ling Tri­bes’ debutal­bum Eve­ryt­hing Seems To Chance udkom i 2012, var det en sær­de­les udansk og kom­pro­mis­løs affære, der udspil­lede sig. Udsty­ret med i vest­lige ører ekso­ti­ske instru­men­ter som kine­sisk cello og et væld af slagt­tøj fra bl.a. Afrika bevæ­gede ban­dets lyd sig mel­lem alter­na­tiv rock og det nogle ville kalde ver­dens­mu­sik med et til tider stam­me­ag­tigt præg. Album­met kastede bl.a. en pris af sig for Årets Dan­ske World Kom­po­nist ved Danish Music Awards World for san­gen Unheard Songs of Sor­row samt en plads i Roskilde Festi­vals 2013-program.

Nu kan Musik Mig Blidt eks­klu­sivt løfte slø­ret for en stem­nings­fuld og smuk live­ver­sion af den nye sang Snow­fla­kes. San­gen vil være at finde på ban­dets andet album Arti­fi­cial Moon­lights, som udkom­mer man­dag den 24. novem­ber på alle de digi­tale plat­forme via det dan­ske pla­de­sel­skab ILK.

Tra­vel­ling Tri­bes — Snow­fla­kes (live)

 

Jeg kan des­u­den afsløre, at det nye album bibe­hol­der Tra­vel­ling Tri­bes’ særegne, mysti­ske og ekso­ti­ske lyd, men også viser sig snert mere melo­disk end sin for­gæn­ger, hvad Snow­fla­kes er en for­nem demon­stra­tion af. Det indo­ne­si­ske slagtøjsin­stru­ment Gamelan, som ban­det af den indo­ne­si­ske ambas­sade lånte en hel last­bil fuld af, spil­ler des­u­den en cen­tral rolle på Arti­fi­cial Moon­lights. Victor Dyb­broe (trom­mer) uddyber:

“Vi var ikke inter­es­se­rede i at pla­den skulle lyde som fire dan­skere, der spil­ler indo­ne­sisk musik — vi ville gerne lyde som os selv. Alt er mani­p­u­le­ret, så lyt­te­ren ikke kan iden­ti­fi­cere hvor­dan lyden er lavet, og så tvin­ger man lyt­te­ren væk fra den ana­ly­ti­ske til­gang til musik­ken og til i ste­det at for­nemme stem­nin­gen i sangene.”

Anders Filip­sen (keys og vokal) supplerer:

“Vi har blan­det lyden fra Gamelan med de øvrige instru­men­ter, så det bli­ver ube­stem­me­ligt. Det er mod­sæt­nin­gen mel­lem det kun­stige og natur­lige og mel­lem det mani­p­u­le­rede og orga­ni­ske, der fasci­ne­rer os, og som også peger til­bage til album­mets titel og det kun­stige måneskin.”

Relea­se­kon­cert i Dome Of Visions

Tra­vel­ling Tri­bes spil­ler des­u­den kon­cert og hol­der relea­se­fest for pla­dens vinylud­gave den 19. decem­ber i Dome Of Visions (Facebook-event her)!

Lige­som i videoen, du lige har set, vil de ene­ste lyskil­der i Dome Of Visions være 5 flim­rende drømmelamper, som ska­ber cir­ku­lære bevæ­gel­ser af lys og skygge, der pas­ser så fint til ban­dets drøm­mende, fil­mi­ske og lidt hyp­no­ti­ske og mysti­ske musik.


UPDATE: Album­met er nu udkom­met på diverse platforme:

 

Tra­vel­ling Tri­bes er:

Emil Jen­sen: Vocal and gui­tar
Lil Lacy: Vocal, key­bo­ards and cello
Anders Filip­sen: Key­bo­ards and vocal
Victor Dyb­broe: Drums and percussion

20 nov
2014

Disa og det isnende mørke

disa

Island­ske Disas tredje single fort­sæt­ter den gode sti­mer af atmos­fæ­ri­ske sange, der alle er ind­hyl­let i lige dele fare­tru­ende mørke og isnende kulde. Disa Jakobs funk­lende vokal fun­ge­rer som et fyrtårn i mør­ket, der udgø­res af dybe bas­gange, et slæ­bende beat og rum­klangs­ba­dede klaver-akkorder. Heni­mod slut­nin­gen sluk­kes lyset og mør­ket bry­der igen­nem i form at stø­jende guitarinferno.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine