11 mar
2021

Madonnatellos debutsingle er “Ugens Alternative Banger” på KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

I sid­ste uge hav­de jeg min radi­o­de­but med indsla­get, hvor jeg nør­der og dis­se­ke­rer det udvalg­te num­mer sam­men med vær­ten Maja Hald. Jeg lag­de ud med at væl­ge bri­ti­ske Wolf Ali­ce’ magi­ske sang The Last Man On Earth. Hvor­dan det lød, kan du høre her.

Til gårs­da­gens pro­gram valg­te jeg dan­ske Madon­na­tel­los debut­sing­le You Owe Me Rent, og det var oveni­kø­bet radiop­re­mi­e­re på nummeret.

Jeg vil und­la­de at rede­gø­re skrift­ligt for, hvor­for num­me­ret rent ud sagt er pis­se fedt — du kan jo selv høre mig zoo­me ind på num­me­rets for­skel­li­ge fortræf­fe­lig­he­der i indsla­get her:

 

Hør san­gen i sin ful­de læng­de her:

Bonusinfo om Madonnatello

Debut­sing­len You Owe Me Rent er pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Søren Buhl Las­sen (Blaue Blume).

Madon­na­tel­lo har en EP på trap­per­ne med fire num­re i alt, som også bli­ver udgi­vet som sing­ler med en måneds mel­lem­rum. Næste sing­le Call em’ off udkom­mer d. 26 marts. Jeg har fået lov at lyt­te på for­hånd, og jeg synes ban­det hol­der det høje niveau. Der er mere gui­tar på, kan jeg afsløre!

Madon­na­tel­lo for­tæl­ler om sig selv, at de består af fire pas­sio­ne­re­de musi­ke­re, video­kunst­ne­re, tekst­for­fat­te­re og pro­du­ce­re, som er inspi­re­ret af alt fra Tal­king Heads og Ted Tal­ks til Mac DeMarco og Mandrillaftalen(!).

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

7 mar
2021

Musik Mig Blidt anbefaler “ugens alternative hit” i KRÆS på Radio4

I ons­dags jeg sør­me min debut i radio­en! Det var i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4. Hver ons­dag i den kom­men­de tid vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le et alter­na­tivt hit.

Vi fin­pud­ser sta­dig kon­cep­tet, men de num­re, jeg kom­mer til at anbe­fa­le, er en slags mod­spil til de p.t. mest lyt­te­de hits. Det er jo ret fedt i sig selv, men jeg får oven i købet lov til at nør­de og dis­se­ke­re det valg­te num­mer sam­men med vært Maja Hald og der­med gå i dyb­den med, hvad det præ­cist er ved num­me­ret, som gør det til noget sær­ligt. Det er er i det hele taget hvad essen­sen af KRÆS er — At gå i dyb­den med kunst og kul­tur — mega fedt!

I ons­dags var som sagt før­ste gang kon­cep­tet var i luf­ten, og til lej­lig­he­den hav­de jeg valgt den sprit­nye sing­le The Last Man On Earth af Wolf Ali­ce fra Lon­don. Hvor­for det er et geni­alt num­mer, kan du høre mig prø­ve at for­kla­re i indsla­get her­un­der (ca. 44 min inde), men jeg kan afslø­re, at der sker ting og sager ca. halvvejs i nummeret.

Desvær­re blev der ikke tid til at høre hele num­me­ret i sin hel­hed som afslut­ning på pro­gram­met, inden kl. 15-nyhe­der­ne tog over, hvil­ket var ret ærger­ligt, da men såle­des ikke får hele den beru­sen­de fina­le af num­me­ret med. Der­for vil jeg anbe­fa­le dig, når num­me­ret sæt­tes i gang til sidst i indsla­get, at stop­pe radio­indsla­get og tryk­ke play på lyd­fi­len nederst i artik­len i stedet.

Og så vil jeg da selv­føl­ge­lig slå et slag for, at du tuner ind de kom­men­de ons­da­ge omkring kl. 14.45 på Radio4 og bli­ver præ­sen­te­ret for et nyt alter­na­tivt hit med Musik Mig Blidt-bril­ler på.

5 mar
2021

Premiere: Gro udgiver fængslende live-session af debutsingle

Gro (Julie Møl­ler Chri­sti­an­sen) var blandt de syv dan­ske arti­ster, jeg for en måneds tid siden anbe­fa­le­de, at man holdt øje med her i 2021 (link til arti­kel her). Der­for er jeg også glad for at kun­ne hol­de pre­mi­e­re på en fængs­len­de live-ses­sion af hen­des debut­sing­le Fade In Time. 

Live-ses­sio­nen er instru­e­ret af Ire­ne Klei­s­dor­ff og fil­met i et one-take på Engels­holm Slot. Hun har bl.a. valgt at fil­me noget af ses­sio­nen gen­nem krystal, hvil­ket ska­ber en fin kalej­dosko­pisk effekt. Val­get af Engels­holm Slot er ikke til­fæl­digt, da Engels­holm, som også er en højsko­le, har bety­det meget for Julie gen­nem tiden.

Se den stem­nings­ful­de live-ses­sion her, og læs mere om san­gen og dens til­bli­vel­se læn­ge­re nede:

 

Fade In Time giver et fin­ger­peg om, at Gro ikke er ban­ge for at skæ­re ind til benet og være kom­pro­mis­løs med sin kunst. Num­me­ret er såle­des ret ned­b­ar­be­ret rent instru­men­talt og er lavet med blot en samp­ler, en bas og en såkaldt voco­der, som gør stem­men mere syn­te­tisk. Sidst­nævn­te er et bevidst valg, som fun­ge­rer som en kon­trast til den meget ærli­ge tekst, der hand­ler om tabet af Julies mor og at skul­le accep­te­re dette.

Jeg miste­de min mor, da jeg var 22 år. I en peri­o­de iso­le­re­de jeg mig i min lej­lig­hed på Ama­ger og gav mig selv lov til at bli­ve lidt i de svæ­re følel­ser. “Fade In Time” er en af de san­ge der kom ud af mig i den tid”, for­tæl­ler Julie.

Den mini­ma­li­sti­ske pro­duk­tion på debut­sing­len Fade In Time er lavet af hen­de selv i hjem­mestu­di­et — et sted hun bru­ger som tera­pe­u­tisk frirum til at bear­bej­de tan­ker og oplevelser.

Pro­ces­sen med Fade In Time star­te­de med, at jeg beslut­te­de mig for at tage noget tid ud af kalen­de­ren til at iso­le­re mig i mit stu­die og bear­bej­de nog­le emner, som jeg ikke tid­li­ge­re har berørt så meget i min sangskriv­ning. Det var en intens peri­o­de, hvor tan­ke­ne især kred­se­de om livet og døden, accept og dét, at jeg selv er her­re over, hvor­dan livs­æn­drin­ger mm. påvir­ker mig.”

San­gens til­bli­vel­se var en pro­ces, hvor “less is more” blev det sty­ren­de for det ende­li­ge resultat.

Til at star­te med var “Fade In Time” pro­duk­tions­mæs­sigt et fuldt instru­men­te­ret num­mer uden voco­der og voka­l­ef­fek­ter, men efter­hån­den som tek­sten kom på, fjer­ne­de jeg fle­re og fle­re instru­men­ter og put­te­de fle­re og fle­re effek­ter på voka­len, så num­me­ret til sidst bestod af en slags mini­ma­li­stisk ali­en-kor. Jeg føl­te at det ned­b­ar­be­re­de arran­ge­ment var det helt rig­ti­ge at gå med, og set i baks­pej­let valg­te jeg det nok for at pak­ke tek­sten og min skrø­be­lig­hed lidt væk.”

Gro er et alsi­digt pro­jekt, der dyr­ker en eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til pop­mu­sik­ken. Julie for­e­ner for­skel­li­ge inspira­tions­kil­der; fra barn­doms­hjem­met, som var fyldt med spi­ri­tu­el folk-musik, fra sit band We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself (som jeg har dæk­ket man­ge gan­ge før her på blog­gen), der dyr­ker synt­hpop­pen og ende­lig en eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til pop­mu­sik­ken hen­tet fra kon­ser­va­to­ri­e­ti­den på linj­en Elek­tro­nisk Musik og Lydkunst.

Her afslut­nings­vis får du noget vig­tig info, som du skal skri­ve dig bag øret, hvis Fade In Time gav dig lyst til at høre mere! Næste sing­le udkom­mer d. 28. maj, og Julie afslø­rer, at der her vil være fle­re ele­men­ter på, end til­fæl­det er med Fade In Time. Det er jeg per­son­ligt meget spændt på at høre!

Både den­ne næste sing­le samt Fade In Time er des­u­den for­lø­be­re for et album, som udkom­mer til oktober.

GRO kan du også ople­ve til kon­cer­ter foråret/sommeren 2021, hvor Julie spil­ler i et solo-setup med sine synt­he­size­re og en har­pe eller to. Så tjek ud, om du er så hel­dig, at Gro spil­ler tæt på dig på dis­se dato­er, der ind­til vide­re er i kalenderen:

15. april i Pum­pe­hu­sets Byha­ve, Kbh
27. maj i Huset, Kbh. 
Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!