5 nov
2014

Quick Quick Obey: Eksklusiv efterårsplayliste + vind billetter til Ideal Bar!

quick quick

2014 har været året, hvor det nord­jy­ske band Quick Quick Obey fik et min­dre gen­nem­brud med en række suc­ces­fulde kon­cer­ter rundt om i lan­det samt udgi­vel­sen debutal­bum­met Bulb Days, der blev godt mod­ta­get af medier i både ind– og udland. Året bli­ver fejret med en sid­ste kon­cert på Ideal Bar i Køben­havn, lør­dag den 8. novem­ber, inden ban­det træk­ker sig til­bage og foku­se­rer på at skrive nyt materiale.

Kon­cer­ten mar­ke­rer på den måde enden på et kapi­tal og star­ten på et nyt. Afte­nen teg­ner til at blive noget udover det sæd­van­lige, for Quick Quick Obey tager Mag­no­lia Sho­als (tid­li­gere skre­vet om her) og andre ven­ner fra Thy Music Col­lective med som support. Men ikke bare sup­port i almin­de­lig for­stand. Afte­nen vil i ægte kol­lek­tiv ånd byde på både sam­ar­bej­der og gæsteoptrædener.

Jeg skyl­der nok læse­ren at nævne, at Thy Music Col­lective er et nystar­tet musik­kol­lek­tiv som QQO for­san­ger Esben Hal­kier er for­mand for, og som har til for­mål at fremme det for­bav­sende mas­sive talent­fulde vækst­lag i Thy og omegn, der også tæl­ler bands som Lars and The Hands of Light, Mont Oli­ver, The Divers, This Is You, m.fl. (Hør evt. kol­lek­ti­vets sample-mixtape her).

 

Vind bil­let­ter

Jeg har fået for­nø­jel­sen af at udlodde 2x2 bil­let­ter til kon­cer­ten på lør­dag. For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du kom­men­tere på dette ind­læg på MMB’s face­book side. De to mest kre­a­tive kom­men­ta­rer træk­kes som vin­dere! Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag den 6. november. 

 

Eks­klu­siv efter­år­s­play­li­ste fra Quick Quick Obey

Novem­ber mar­ke­rer over­gan­gen mel­lem efterår og vin­ter. Det kan nu for alvor mær­kes, at dagene er ble­vet kor­tere og vej­ret kol­dere. De smukke røde, gule og orange nuan­cer på træ­erne er på vej til helt at for­svinde, swe­a­trene er for længst ble­vet en del af beklæd­nin­gen, og folk tæn­der i sti­gende grad stea­rin­lys og fin­der tæppe og lune hjem­mesko frem i for­sø­get på at hygge den begyn­dende vin­ter­træt­hed — og tung­hed væk.

Jeg spurgte Quick Quick Obey hvil­ken musik, der for dem dan­ner et pas­sende sound­track til denne tid og stem­ning? Her har du ban­dets svar:

3 nov
2014

CPH:DOX 2014

cph dox

CPH:DOX løber af stab­len 6.-16. novem­ber og byder i år på 23 kon­cer­ter med visu­elle og fil­mi­ske dimen­sio­ner samt 17 musik­film. Du har sik­kert ikke hver­ken tid eller penge til at opleve det hele, så her får du Musik Mig Blidts grovsortering!

 

CPH:DOX x Sound­ve­nue: A Night of Elli­ott Smith + Hea­ven Ado­res You

Elliott

8. novem­ber, kl. 19:30          12. novem­ber, kl. 19               16. novem­ber
Bre­men Tea­ter                         Palads                                          Empire bio
Køb bil­let                                     Køb bil­let                                   Køb bil­let

Elli­ott Smith, bredt ander­kendt som én af de mest talent­fulde singer-songwritere fra sin gene­ra­tion, tog angi­ve­ligt sit eget liv med to kniv­stik i hjer­tet for 11 år siden. I år hyl­der CPH:DOX i sam­ar­bejde med Sound­ve­nue den musi­kalsk bega­vede, men pla­gede sjæls liv og sangskat. Først vises fil­men Hea­ven Ado­res You, som for­tæl­ler histo­rien om Elli­ott Smiths alt for korte liv.

Per­son­lige inter­views med ven­ner, kære­ster og pro­du­cere for­mer den over­ra­skende usen­ti­men­tale histo­rie om san­ge­ren, der til trods for (men måske som følge af) kæm­pe­suc­ce­sen med titel­me­lo­dien til Good Will Hunting tog sit eget liv med to kniv­stik til hjer­tet. Med en lyd­kulisse af hans eget bag­ka­ta­log og sjældne inter­views, frem­kom­mer en mild, varm og omfav­nende fortælling.

Efter fil­men (kun den 8. novem­ber) vil en række de bed­ste dan­ske sangskri­vere lige nu for­tolke Smiths bag­ka­ta­log og der­med sætte deres eget præg på hans musi­kal­ske arv. Med kunst­nere som The New Spring, Chorus Grant, Bro­ken Twin, Mag­gie Bjor­klund, Indi­ans og Nico­lai Els­berg fra Spil­le­mæn­dene er der fuld valuta for pengene!

 

Elli­oth Smith — Let’s Get Lost

 

Blue Hawaii (DJ) vs. A City Is an Island 

citi is an island

7. novem­ber, kl. 19.15     16. novem­ber , kl. 21.30
Cine­ma­te­ket                       Palads 
Køb bil­let                              Køb bil­let

Mon­treal er hjem­sted for en masse gode indiemusik-navne og helt i denne musik­gen­res ånd tager Timo­thy George Kel­lys spl­in­ter­nye DIY-film os med til pop-up-shows på hus­tage, i metroer, på lege­plad­ser og toilet­ter. Og på byens mange spil­le­ste­der og alter­na­tive pla­de­sel­ska­ber møder vi musi­kere som Mac DeMarco (der kæm­per med at få ild i sin mor­gens­møg), Colin Stet­son, Sean Nicho­las Savage, Spen­cer Krug (Wolf Parade, Sun­set Rub­down, Moon­face), Tim Hecker og Rap­ha­elle Standell-Preston (Braids, Blue Hawaii).

A City is an Island skulle efter­si­gende være er en sjov og char­me­rende film holdt i cine­ma­ti­ske pen­sel­strøg om et kunst­ne­risk miljø, der tri­ves aller­bedst i sit eget sel­skab, men hvor alle er invi­te­ret til festen.

Læg mærke til, at der er to datoer til­knyt­tet denne film — en med og en uden efter­kon­cert. Efter fil­men den 7. novem­ber, som i øvrigt er ver­denspre­mi­e­ren, spil­ler Montreal-duoen Blue Hawaii, der også med­vir­ker i fil­men en mini-koncert. Duoen spil­ler drøm­mende elek­tro­nisk pop og jeg er især vild med deres sang Try To Be.

 

For få dage siden hav­nede dette smukke, detal­je­rige num­mer efter ca. et års tavs­hed på Blue Hawaiis Soundcloud:

 

Zivan Makes a Punk Festival

zivan

8. novem­ber, kl. 19          16. novem­ber kl. 16.30
Cine­ma­tek­tet                      Palads
Køb bil­let                              Køb bil­let

Zivan Makes a Punk Festi­val  føl­ger den pas­sio­ne­rede poet og punk-rocker Zivan, der udfor­drer den etab­le­rede kul­tur i sin hjemby i Ser­bien og arran­ge­rer sin helt egen punk­festi­val. Det er mildt sagt op ad bakke, for ingen tror på hans festi­val, (selv om det på helt utro­lig vis er sjette gang han hol­der den) og pro­ble­merne står i kø — ingen penge, ingen tid og ikke mindst ingen publikum!

Der er lagt op til en utro­lig hjer­te­varm, under­spil­let mor­som og livs­be­kræf­tende film om en type vi har alt for få af i denne ver­den — fantasten!

 

Future 3 vs. Peter Leander

Future-3-©-Dennis-Morton-2014-2HR

8. novem­ber, kl. 20
Kon­cert­hu­set i DR Byen
Køb bil­let

Pio­ne­rer i ambi­ent electro­nica - Future 3, bestå­ende af Anders Rem­mer (Dub Tra­ctor), Tho­mas Knak (Opi­ate) og Jes­per Skaa­ning (Acustic), er ude med det før­ste album i 13 år (With And Wit­hout) — og 20 år efter debut­pla­den udkom. Der har dog ikke været stille omkring med­lem­merne i al den tid. Udover at have udgi­vet under deres repek­tive sol­opro­jek­ter, har de også udfor­sket musik­ken under andre alis som System og People  Press Play. Sær­ligt sidst­nævnte rela­tivt elektro-poppede pro­jekt, hvor san­ge­r­in­den Sara Savery (Blue Foun­da­tion) bidrog med sin drøm­mende, atmos­fæ­ri­ske vokal, var en væsent­lig del af mit sound­track til­bage i 2007 med per­ler som These Days, Frail og Han­ging On.

 

Som sagt er Future 3 ende­lig til­bage med et nyt album under deres oprin­de­lige alias. Som tit­len With And Wit­hout indi­ke­rer, omfav­ner album­met to for­skel­lige soni­ske ver­de­ner; den simple beteg­nelse “with” refe­re­rer til de vokal­ba­se­rede sange på viny­lens A-side, som Future 3 har kom­po­ne­ret sam­men med san­gerne Tho­mas Meluch (bedre kendt under pseu­do­ny­met Benoît Piou­lard) og Anja T. Lahr­mann (fra dan­ske Ice Cream Cat­hed­ral). Med tit­lens anden del, “wit­hout”, refe­re­res til b-sidens instru­men­tale sange skre­vet uden vokalt bidrag. Per­son­ligt  fore­træk­ker jeg num­rene med vokal, da de melo­di­ske struk­tu­rer lyser her kla­rest og disse numre er også mere atmos­fæ­ri­ske i udtrykket.

Denne aften i Kon­cert­hu­set får Future 3 visu­elt akkom­pag­ne­ment af kusnt­ne­ren Peter Leander.

 

 

Sum­mer Camp vs. Bey­ond Clueless

summer camp

16. novem­ber, kl. 21.45
Fal­ko­ner Bio­gra­fen
Køb bil­let

Den crowd­fun­dede film Bey­ond Clu­e­less prø­ver via en fan­ta­stisk mor­som col­lage af klip fra 200 af 90’erne og tid­li­gere 00’eres (og vær­ste) teenage-film at afdække, hvad det vil sige at være tee­na­ger med alt fra de soci­ale hie­rar­kier og grup­pe­rin­ger, seksuel for­vir­ring, mob­ning osv. Indi­rekte er det også en film om tee­nage­fil­men som genre. Over de mange klip fun­ge­rer tee­na­ge­stjer­nen Fairuza Balk som voice over, efter­si­gende med stor effekt.

Jeg vil tro, at denne film især vil vække vække genklang, hvis du er opvok­set med film fra 90’erne og 00’ernes stjer­ner som Josh Hart­nett og Jes­sica Alba i nogle af deres aller­før­ste rol­ler. Så er der nem­lig for alvor dømt nostal­gi­trip, iden­ti­fi­ka­tion og reflek­sion over egen teenagetid!

Sum­mer Camp, der har leve­ret fil­mens sound­track, giver kon­cert til aran­ge­men­tet. Jeg kan ikke helt live klog på, om de opfø­rer sound­tra­cket live til vis­nin­gen eller spil­ler bag­ef­ter, men det skal nok blive godt under alle omstæn­dig­he­der. Ban­det der er kendt for at spille char­me­rende nostal­gisk indi­epop må sige at være et pas­sende musik­valg til denne films tema!

 

 

Flere musik­re­la­te­rede oplevelser

nick cave

Oven­stå­ende var som sagt blot et udpluk af de mange musik­film, kon­cer­ter og kryds­nin­ger mel­lem musik og visu­elle kunstformer.

Det er også værd at kigge nær­mere på koncerterne:

When Saints Go Machine vs. Dark Matters

Wild­birds & Pea­ced­rums vs. Dra­gon­flies With Birds and Snake

Sekuoia vs. Anders Malm­berg + Ice Cream Cat­hed­ral vs. Grarup, Boye, Reynish

Ice­age vs. Chri­stian Fri­ed­län­der + sup­port: Puce Mary

Jomi Mas­sage & TR Kirstein vs. Anna Maria Helgadottir

Final Party with Sound­ve­nue + Dazed (Mike Skin­ner, Lust For Youth)

 

og musik­do­ku­men­ta­rerne:

Keep on Keepin’ On - Rørende film om Jazz-trompetisten Clark Terry peri­ode og hans pro­tegé, Justin Kau­flin, en ung, blind jazzpi­a­nist. Ven­skab og græn­se­løs pas­sion for musik­ken er cen­tralt i filmen.

Nick Cave: 20.000 dage på jor­den - Én dag i Nick Caves liv i græn­selan­det mel­lem vir­ke­lig­hed og iscenesættelse.

Björk: Biop­hi­lia Live - Kon­cert­film fra iko­ni­ske og græn­se­sø­gende Björks Biop­hi­lia–turne-optræden i London

Seun Kuti vs. Fin­ding Fela - Film om — og live­op­træ­den af Fela Kuti — afro­be­a­tens fader.

 

Find pro­gram­met for alle CPH:DOX festi­vals musik­film her og alle kon­cer­ter her.

 

29 okt
2014

Wangel — Sun (single)

wangel

Det dan­ske band Wan­gel, hvis meget lovende demoer jeg før har haft i fokus på blog­gen, er ende­lig ude med deres før­ste offi­ci­elle single Sun. Lyk­ke­lig­vis lever sing­len til fulde op til det store poten­ti­ale, demo­erne demonstrerede.

Med refe­ren­cer til Bon Iver, When Saints Go Machine og Jeff Buck­ley er front­mand Peter Wan­gels vokal endnu engang impo­ne­rende i sit ube­svæ­rede skifte mel­lem kæl­der­dyb baryton og højtra­vende fal­set. Det er svært at tro, at samme mand kan frem­bringe så vidt for­skel­lige lyde! De elek­tro­ni­ske ele­men­ter vir­ker sam­ti­dig læk­kert orga­ni­ske og sprøde!

Syd­kore­ansk eventyr

Wan­gel har ind­til videre spil­let enkelte kon­cer­ter på Gimle Sound Tjek Festi­val, Rust og Ideal Bar, hvor de var­mede op for Kill J. De er altså så småt ved at etab­lere sig her i Dan­mark, men utro­ligt nok har ban­det alle­rede haft hul igen­nem til Syd­korea — af alle lande! Syd­koreas stør­ste rock­festi­val Pen­ta­port med 85.000 besø­gende boo­k­ede sim­pelt­hen i som­mer Wan­gel, på trods af, at de intet havde udgi­vet offi­ci­elt, ingen kon­cer­ter havde på cv’et og hver­ken havde pla­de­sel­skab eller book­ing­bu­reau i ryg­gen. Det var den dan­ske ambas­sade i Seoul, der havde tip­pet festi­va­len om ban­det på bag­grund af et par enkelte sange, som på det tids­punkt var til­gæn­ge­lige på deres Soundcloud.

Det lille even­tyr er dæk­ket i disse to video­dag­bø­ger, hvor der også er små lyd­klip med endnu uud­gi­vet musik, som vi for­hå­bent­lig kom­mer til at høre i fuld længde inden længe:

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014 by Musik Mig Blidt

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine