25 mar
2014

SOAK — en stjerne i svøb

soak

Hen­des arti­st­pro­fil på Face­book lyder: “Short Irish kid who appre­ci­a­tes Dra­gons & Dinosaurs. Has wonky bot­tom teeth & wri­tes song. Kind of funny some­ti­mes. Inte­r­e­sts: Gui­tars, scrap­books and giraf­fes. Occa­sio­nally turtles.”

Der­u­d­over ska­ter hun i sin fri­tid. Umid­del­bart lyder hun jo som en gen­nem­snit­ste­e­na­ger. Men skin­net bed­ra­ger. I den grad!

Jeg blev nem­lig blæst bag­over, da jeg for et par år siden hørte den kun 16 årige singer-songwriter Bri­die Monds-Watson fra Bel­fast fra Nord Irland, der går under kunst­ner­nav­net SOAK. Med to EP’er med tre sange på hver impo­ne­rede hun mig med sin evne til at skrive sang­tek­ster og melo­dier med en let­hed og ind­sigts­fuld­hed som mange ældre kol­le­gaer aldrig kom­mer i nær­he­den af, eller i hvert fald ikke for­mår at kom­mu­ni­kere så rent og fint som til­fæl­det er med SOAK. Hendes vokal taler direkte til hjer­tet med en uskylds­ren og char­me­rende kva­li­tet, der er sær­de­les svær at ryste af sig.

Med andre ord er det en fuld­stæn­digt van­vit­tig stan­dard denne unge irske dame læg­ger for dagen!

Tjek blot Sea Cre­a­tu­res fra EP’en af samme navn:

SOAK — Sea Creatures

 

Også num­rene Numb og Trains fra EP’en Trains hører til mine favo­rit­ter

SOAK — Numb

SOAK — Trains

Trains her i en live­ver­sion, som jeg endnu bedre kan lide:

 

Her lidt over et år efter at disse to EP’er så dagens lys, er hun ende­lig ble­vet sig­net af ingen min­dre end det fremad­stormende skot­ske electropop-band Chvr­ches’ nye pla­de­sel­skab Good­bye Records. Det er sel­ska­bets før­ste sig­ning, og for­hå­bent­lig kan denne blåstem­pling være med til at skabe noget opmærk­som­hed omkring SOAKS bety­de­lige talent.

EP’en Blud, der udkom for en uges tiden siden er mere atmos­fæ­risk, har flere lag og i det hele taget flot­tere pro­du­ce­ret. Den inde­hol­der des­u­den et Chvr­ches remix.

Hvis titelnum­me­ret ikke vin­der dig over, så står ver­den ikke læn­gere. Blud er et min­dre mira­kel af en sang! Jeg er deci­de­ret afhæn­gig af dens skønne bit­ter­søde melodi og let fol­kede instru­men­te­ring. Og så bli­ver jeg aldrig træt af at lytte til Bri­die Monds-Watsons vokals unikke klang. Des­u­den spil­ler Bri­die alle instru­men­ter selv på Blud, und­ta­gen bassen.

SOAK — Blud

 

Giv resten af EP’en et lyt!

 

 

En stjerne i svøb måske? Hvad synes du?

 

SOAK | Homepage

SOAK | Facebook

SOAK | Bandcamp

SOAK | Soundcloud

23 mar
2014

Dad Rocks! — Peers (single)

dad rocks2

Jeg husker tyde­ligt engang for nogle år siden — det må have været i i 2006 eller sådan noget, da jeg så ban­det Mimas i det den­gang vig­tige spil­le­sted for dansk musiks vækst­lag — Lades Kæl­der (I dag Kb18 i Kød­byen). Det var den­gang jeg havde en fase, hvor jeg var dybt opslugt af postrock-genren og havde det vil­de­ste crush på Sigur Rós. Mimas måtte jeg opleve, de de havde lavet en fin EP fuld af sitrende postrock, der min­dede om Sigur Rós. Jeg havde opda­get og down­lo­a­det Mimas på det heden­gangne mymusic.dk.

Især lå num­me­ret Eng­len lå mit hjerte nært.

Mimas — Englen

 

Efter en glim­rende kon­cert på “Lades” havde Mimas gra­tis cd’er til alle inter­es­se­rede. For for­san­ger Snævar Albert­s­son har det til­sy­ne­la­dende fra star­ten af musik­kar­ri­e­ren været vig­tigt at gøre musik­ken så til­gæn­ge­lig som muligt, både i for­hold til deling og mulig­hed for at remixe. Under nav­net og sol­opro­jek­tet Dad Rocks! udgav Snævar i 2011 album­met Mount Modern under Cre­a­tive Com­mons’ BY-NC-SA licens, som netop åbner op for fri deling og remixing. Og den 2. april 2014 sker det igen med opfølg­nings­al­bum­met Year Of The Flesh. Før­stesing­len Peers her­fra hand­ler fak­tisk om det at dele musik­ken online og inde­hol­der en direkte opfor­dring her­til. San­gen skal sam­ti­dig ses som en ode til alle, der har hjul­pet Dad Rocks! ved at have delt eller lyt­tet til musik­ken eller støt­tet økonomisk.

Dad Rocks! — Peers

 

Den fulde tekst lyder således:

You found it on a tor­rent file sha­ring site
Down­lo­a­ded by you
You sto­red it on a com­pu­ter hard drive

Then a dol­lar was recei­ved because of your acti­vi­ties online
Your mom asked if you’re using Pirate Bay
You answe­red ’Hell no, mom. No way. Not today.’

But that’s OK, ’cause the songs we play
Sound the same anyway
And all the gold that I’ve been told about
Is too heavy to hold

You blog­ged about the mes­sage and what it means to you
You even embed­ded a SoundCloud
In hope that it helps out with crowds at gigs

You remixed our wings and sam­p­led sounds of birds
Pro­mo­ting what has been born on
Web 2.0 plat­forms on the internet

But that’s OK, ’cause the songs we play
Sound the same anyway
And all the gold that I’ve been told about
Is too heavy to hold

Can this go wrong, sha­ring a Dad Rocks! song
With fri­ends put­ting folk songs on
For people to sing along
Or will the band soon be gone?

Let’s settle on get­ting along
And help us to carry on
Let’s focus on coun­ting on
Each other, not turn upon

So share this song with eve­ry­one
It will not be frow­ned upon
As long as you build upon
Things we have undergone

And that’s OK, cause the songs we play
Sound the same anyway
And all the gold that I’ve been told about
Is too heavy to hold

 

Det stop­per ikke her. Ind­til den 31. marts kan alle inter­es­se­rede ind­sende sit eget bud på en tekst og melodi til en instru­men­tal udgave af et af Dad Rocks’ nye og endnu ikke udgi­vede numre. Man skal blot sende en e-mail til: dadrocks1@gmail.com og skrive “Jeg kan synge!” i emne­fel­tet, så får man num­me­ret til­sendt. Snævar giver feed­back til alle, og de ind­sendte bidrag bli­ver en del af en gra­tis digi­tal udgi­velse, der bli­ver udgi­vet sam­men med ori­gi­na­lal­bum­met under tit­len ”Year of the Fan”. De tre bed­ste bidrag bli­ver des­u­den kåret.

Om dette til­tag udta­ler Snævar Albertsson:

Jeg mener at alle men­ne­sker er kre­a­tive. Nu, hvor så mange unge men­ne­sker sid­der med tek­no­lo­gien ved hæn­derne til at kunne remixe og beskæf­tige sig kre­a­tivt med alt det mate­ri­ale der omgi­ver dem, da ønsker vi at kunne faci­li­tere denne del­ta­gelse, uden at nogen gør noget ulovligt.”

Fra Musik Mig Blidt skal der også lyde en opfor­dring til dig der­ude bag skær­men om at give dig i kast med at ind­spille tekst og melodi og udleve din (måske latente) kre­a­tive side!

Year Of The Flesh udkom­mer som sagt den 2. april og kan for­ud­be­stil­les via Bandcamp: http://dadrocks.bandcamp.com/ (Det er i øvrigt et frem­ra­gende album, kan jeg afsløre!)

Fang Dad Rocks! live på føl­gende datoer:

23.03.14 — Köln — Melo­dica Festival
23.03.14 – Cologne – Wel­temp­fän­ger
24.03.14 — Ber­lin — Pri­vatclub (Sup­por­ting Spring Offen­sive)
29.03.14 — Tal­linn — Tal­linn Music Week
02.04.14 — Aar­hus — Street Cof­fee (free acoustic release-show)
03.04.14 — Aar­hus — Radar (Full band release-show)
04.04.14 — Hor­sens — Kulis­sela­ge­ret
05.04.14 — Copen­ha­gen — Stu­den­ter­hu­set
16.05.14 — Ren­nes — Antipode (Release-show of my fri­ends in ‘Mer­monte’)
12.07.14 — Eng­land — 2000 Trees Festival

 

Dad Rocks! | Facebook
Dad Rocks! | Soundcloud
Dad Rocks! | Tumblr
Dad Rocks! | Bandcamp

 

18 mar
2014

De Underjordiske

de underjordiske5

De Underjor­di­ske kal­der de sig. Det lug­ter alle­rede på nav­net af under­grunds­mu­sik, af mørke og af mystik. Og nav­net synes alle­rede velvalgt, når man kaster et blik på debut­sing­lens titel samt den der­til­hø­rende b-sides titel — Trold og Under Skyg­ger­nes Kniv hed­der de.

At band­nav­net lever op til mine for­u­da­nel­ser bli­ver bekræf­tet, da jeg tryk­ker play. Lyrik­ken beskæf­ti­ger sig med emner som fri­gø­relse, kær­lig­hed og spi­ri­tu­a­li­tet, som bli­ver sat ind i en myto­lo­gisk kon­tekst. Ban­det flir­ter hef­tigt med et hedensk uni­vers på disse to før­ste sange — både på den musi­kal­ske front og den måde, de præ­sen­te­rer sig selv visuelt.

de underjordiske343

Tek­stu­ni­ver­set er sam­ti­digt umi­sken­de­ligt psy­ke­de­lisk i kraft af lyri­ske refe­ren­cer til ånde­lig­hed, hvil­ket fint under­støt­tes af især Trolds tunge udtryk, det flotte bro­de­rende twang-guitarspil og de repe­ti­tive dro­ne­sø­gende struk­tu­rer. Det vir­ker til­sam­men mildt hyp­no­ti­se­rende på lytteren.

De Underjor­di­ske har base i Køben­havn og består af San­ge­ren Peter Kure, der impo­ne­rer mig med en char­me­rende gav­fla­p­ag­tig måde at synge på og Bengtsen-brødrene Kri­stian og Andreas, men de tre får hjælp af Tho­mas Brandt på trom­mer og Chri­stian Vind Skib­dal på bas, der til dag­ligt spil­ler i to andre køben­havn­ske bands — The Woken Trees og The Wands.

De Underjor­di­ske — Trold

 

De Underjor­di­ske — Under Skyg­ger­nes Kniv

 

San­ger Peter Kure og Bengtsen-brødrene Kri­stian og Andreas udgør fra deres base i Køben­havn ker­nen i ban­det. De får hjælp af Tho­mas Brandt på trom­mer og Chri­stian Vind Skib­dal på bas, der til dag­ligt spil­ler i to andre køben­havn­ske bands — The Woken Trees og The Wands.

Trold udkom som 10″ vinyl den 3. marts på det køben­havn­ske pla­de­sel­skab Levi­ta­tion Records. Den vars­ler De Underjor­di­skes kom­mende debut­plade, der ven­tes fær­dig sidst i 2014. Sing­len Trold og b-siden Under Skyg­ger­nes Kniv fin­des også på Spo­tify, WiMP, iTu­nes osv.

Fang ban­det run­det i lan­det på føl­gende datoer:

17.04.14 · Kulis­sela­ge­ret, Hor­sens, m/Get Your Gun
18.04.14 · Radar, Aar­hus, m/Get Your Gun
2x.04.14 · Copen­ha­gen Psych Fest, Sten­gade, København

Related Posts with Thumbnails

Search

Translate

    Translate to:


Nye indlæg

Kategorier

Det hører jeg i øjeblikket!

Altid opdateret Musik Mig Blidt playliste på Spotify

Omtale

Blogroll

Venner


play this blog on Shuffler.fm
Banner_black
bloglovin
The Hype Machine

Adsense