7 mar
2015

Guide til Sónar Copenhagen 2015 + vind billetter!

sonar2

Den pri­mært elek­tro­ni­ske musik­festi­val Sónar, der nor­malt hol­der til i Bar­ce­lona har de senere år udvi­det til bl.a. Reykjavík og Sto­ck­holm, og den 13.-14. marts kom­mer festi­va­len for før­ste gang til København! Stedet er DR Kon­cert­hu­set, hvor ca. 4o arti­ster for­delt på tre sce­ner vil spille for op mod 2600 publikummer.

Bil­let­ter koster 870 kr. for en toda­ges par­tout­bil­let og 495 kr. for en endagsbillet

 

Kon­kur­rence

Musik Mig Blidt har fået lov til at udlodde 1x2 par­tout­bil­let­ter, dvs. til begge dage! Alt du skal gøre for at del­tage er at skrive sende en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len Sónar CPH og angive dit fulde navn! Vin­de­ren træk­kes den 12. marts kl. 12!

Opda­te­ring: Det er nu truk­ket en vin­der. Til­lykke til Aron Lank Jen­sen og bedre held næste gang til jer andre!

 

Must-see guide

Musik Mig Blidt har kig­get pro­gram­met igen­nem og kom­mer her med anbe­fa­lin­ger til hvad du for alt i ver­den ikke må snyde dig selv for! 13 arti­ster i alt blev det til! Lyt og bliv klo­gere på dem herunder!

Jon Hopkins

jon hopkins2

Jon Hopkins er måske den kunst­ner jeg har skre­vet mest om her på Musik Mig Blidt, og det er ikke så mær­ke­ligt, for hans musik læg­ger mit hjerte så utro­lig nært! Der­for er det mig også en usi­ge­lig glæde, at han ende­lig — for før­ste gang giver kon­cert i Køben­havn! Det er værd at købe bil­let til Sónar alene for at opleve Jon Hopkins, hvis du spør­ger mig!

Jon Hopkins er en alsi­dig herre med unikt talent for at bygge bro mel­lem intel­li­gent techno og melan­kolsk ambi­ent og nyklas­sisk musik. Om hans sene­ste studie-LP Immu­nity skrev jeg, at “resul­ta­tet er et lyd­bil­lede, der på den ene side er fuld af engle– og para­dis­klin­gende vokal­fla­der så atmos­fæ­ri­ske, at de næsten bli­ver gen­nem­sig­tige og på den anden side dri­ves frem af kni­trende beats og tørre, let over­sty­rede bas­gange, der bob­ler, syder og bul­drer der­udaf. Det lyder afveks­lende som en stille storm, en vidun­der­lig, dyb hyp­nose og som en eksta­tisk techno-fest! Det er orga­nisk lydende elek­tro­nisk musik, når det er abso­lut bedst!” (Læs fuld anmel­delse)

 

Jon Hopkins er ufor­lig­ne­lig til give sin musik en helt sær­lig atmos­fæ­risk og svæ­vende dimen­sion med et væld af nuan­cer og lag. Lige­som på Hopkins’ sco­res udfor­skes denne lyd på nye­ste udgi­velse — EP’en Asleep Ver­sions, der når man lyt­ter føles lidt som at betragte et fod­spor i sneen lang­somt blive udvi­sket af den nyfaldne sne. Umærkeligt gli­der num­rene sam­men over de sam­let 25 minut­ter og dan­ner et vug­ge­vi­se­ag­tigt lydtæppe, der i den grad egne sig til de rolige nat­te­ti­mer eller en frost­fyldt vin­ter­søn­dag, hvor man har god til til at få søv­nen ud af øjenkrogene.

 

Jon Hopkins har i ørigt mixet og kura­te­ret legen­da­ri­ske Late Night Tales nye­ste udgi­velse (er netop udkom­met og kan strea­mes her), hvor­til han i øvrigt selv bidrog med et vir­ke­lig fint og skrø­be­ligt cover af Yea­say­ers I Remem­ber.

Hvis du kan lide denne drøm­mende, atmos­fæ­ri­ske side af Jon Hopkins’ musik, har jeg kom­pi­le­ret en play­li­ste med alle hans tra­cks til dato med denne spe­ci­fikke kva­li­tet. Jeg har døbt den “Dreamy cine­ma­tic Jon Hopkins”. Hør flere svært til­gæn­ge­lige numre via dette gamle indlæg.

Jon Hopkins er også en emi­nent remixer, hvil­ket især skin­ner igen­nem på mit ynd­lings­re­mix af Four Tets Angel Echoes:

 

Kias­mos

kiasmos2

Island­ske Ólafur Arnalds og færø­ske Janus Ras­mus­sen har eksi­ste­ret som Kias­mos siden 2009, men først i 2014 udkom deres debutal­bum, som jeg er så begej­ret for, at jeg kårede det som det 10. bed­ste album i 2014! Album­met, der er ble­vet til i Ólafur Arnalds nye stu­die i Reykjavík, er pri­mært opta­get med brug af aku­sti­ske instru­men­ter sam­men med en række synthesisers, trommemaskiner og tape delays. Resul­ta­tet er en isnende smuk og episk lydende kryds­ning mel­lem neoklas­sisk og elek­tro­nisk musik, nogle gange græn­sende til mini­mal techno. Album­met nær­mer sig ofte en læk­ker sto­flig­hed og emmer på én gang af majestætisk og melan­kolsk intensitet!

 

 

Tren­te­møl­ler

trentemoller

Tren­te­møl­ler vil jeg ikke sige så meget om, for du ken­der ham sik­kert godt. Men han er ekstremt alsi­dig, hvad han har bevist på sine efter­hån­den mange stu­di­e­al­bums, EP’er, live­al­bums og nær­mest utal­lige remixes, hvor han fuld­stæn­dig upro­ble­ma­tisk veks­ler mel­lem gåse­hud­s­frem­kal­dende neoklassisk/electronica/ambience, psy­ke­de­lisk støj­rock, sho­e­gaze, dyster dub og hårdt­pum­pet techno. Det gør ham spæn­dende at opleve i kon­cert­sam­men­hænge, da man aldrig ved hvad de næste toner byder på i settet!

Tren­te­møl­lers kamæleo­n­ag­tige evner kan eksem­pel­vis høres på den mas­sive for­skel mel­lem ori­gi­na­lud­ga­ven af Come Undone (fea­turing Kazu Makino of Blonde Red­head) fra 2013’s Lost album og hans eget remix. Lyt engang!

Flere smags­prø­ver:

 

Daniel Avery

daniel

Daniel Avery brød for alvor igen­nem med sit debutal­bum Drone Logic fra 2013, der demon­stre­rer topklasse mini­mal techno/house musik kend­teg­net ved trance-vækkende struk­tu­rer og melo­di­ske hooks. Det fun­ge­rer ligeså godt i hoved­te­le­fo­ner som på på dansegulvet!

 

Ken­ton Slash Demon

kenton slash demon

Det er ikke det store vi har hørt til Ken­ton slash Demon de sid­ste par år. Sik­kert fordi de to med­lem­mer Silas Mol­den­hawer og Jonas Ken­ton har haft tralvt i deres andet band When Saints Go Machine. Til Sónar vil duoen præ­sen­tere et helt nyt lives­how, hvor vi for­hå­bent­lig får at høre det melo­di­ske og som­mer­lige tech-house mira­kel track Sun og det nye­ste vokal­ma­ni­p­u­le­rende num­mer Ore, hvis video er leve­ret af visual-art trioen Dark Mat­ters.

 

Future 3

Future-3-©-Dennis-Morton-2014-2HR

Pio­ne­rer i ambi­ent electro­nica - Future 3, bestå­ende af Anders Rem­mer (Dub Tra­ctor), Tho­mas Knak (Opi­ate) og Jes­per Skaa­ning (Acustic), udgav sid­ste år deres før­ste album album i 13 år (With And Wit­hout) — 20 år efter debut­pla­den udkom

Som tit­len With And Wit­hout indi­ke­rer, omfav­ner album­met to for­skel­lige soni­ske ver­de­ner; den simple beteg­nelse “with” refe­re­rer til de vokal­ba­se­rede sange på viny­lens A-side, som Future 3 har kom­po­ne­ret sam­men med san­gerne Tho­mas Meluch (bedre kendt under pseu­do­ny­met Benoît Piou­lard) og Anja T. Lahr­mann (fra dan­ske Ice Cream Cat­hed­ral). Med tit­lens anden del, “wit­hout”, refe­re­res til b-sidens instru­men­tale sange skre­vet uden vokalt bidrag. Per­son­ligt  fore­træk­ker jeg num­rene med vokal, da de melo­di­ske struk­tu­rer her lyser kla­rest og disse numre des­u­den er mere atmos­fæ­ri­ske i udtryk­ket — et ele­ment jeg altid er til­truk­ket af.

 

 

Metro­nomy

Metronomy, from left, Joseph Mount, Anna Prior, Gbenga Adelekan and Oscar Cash

Metro­nomy er et af de stør­ste navne på pla­ka­ten i kraft af deres rela­tive mere kom­merci­elle lyd end resten af fel­tet. Det er dog i det her til­fælde ikke et minus, da Metro­nomy er et sær­de­les char­me­rende bekendtskab!

Det engel­ske band star­tede helt til­bage i 1999, men slog først for alvor igen­nem med album­met The Eng­lish Rivi­era fra 2011, der inde­holdte det mas­sive som­mer­hit The Look.

Metro­nomy — The Look

 

Som The Look demon­stre­rer laver Metro­nomy vir­ke­lig læk­ker electro­pop par­ret med 60’er pop-tendenser, hjer­te­varme og den gode melodi.

 

Dark­ness Falls

darkness falls

Dark­ness Falls (Josep­hine Phi­lip og Ina Lind­green) har været en del af den dan­ske musiks­cene i 5 år og vir­ker bare til at blive bedre og bedre. Du ken­der dem måske for sing­lerne Hey! og The Void, som fik en del spil­le­tid på P3 i 2011. Deres lyd kan karak­te­ri­se­res som alter­na­tiv rock kry­dret med luf­tige kvin­de­vo­ka­ler og velvalgte ele­men­ter fra mange andre gen­rer, sær­ligt den elek­tro­ni­ske og psykedeliske.

Deres anden LP Dance & Cry udkom­mer 16. marts, og det teg­ner til at blive et inter­es­sant bekendt­skab, hvis man skal bedømme ud fra de tre sing­le­for­lø­bere, Hazy, The Answer og Dance & Cry.

Album­met har de pro­du­ce­ret i sam­ar­bejde med Adrian Aure­lius (The Raveo­net­tes) og Lasse Mar­ti­nus­sen (Rose­mary) efter tid­li­gere at have kørt par­løb med Tren­te­møl­ler som producer.

 

Jaakko Eino Kalevi

Jaakko Eino Kalevi

Jaakko Eino Kalevi er en lidt spøjs finsk fyr, der ved siden af sit job som spor­vogs­chaf­før i Hels­inki laver psy­ke­de­li­ske pop til­sat elek­tro­nica, jazz, disco og kraut­rock m.m. Det er i samme bold­gade som Ariel Pink og Con­nan Mock­a­sin. Kalevi er lidt af et mul­ti­ta­lent, der båder syn­ger, pro­du­ce­rer og spil­ler alle instu­men­ter selv. Jeg er helt pjat­tet med num­me­ret No End fra EP’en Dreamzone, der fut­ter lang­somt afsted som et søvnigt tog.

 

Tara­gana Pyjarama

taragana-pyjarama-3

Tara­gana Pyja­ra­mas (Nick Kold Eri­ck­sen) tag på den elek­tro­ni­ske genre er ligeså far­ve­rigt som nav­nets udtale-udfordrende karak­ter anty­der. Lydæ­ste­tisk er vi såle­des ovre i samme bold­gade som kol­le­ga­erne Ken­ton Slash Demon. Dog er Tara­gana Pyja­rama et mere drøm­mende bekendt­skab med mere fokus på stem­nin­ger og detal­je­rige tek­s­tu­rer end mål­ret­tet ryt­mik. Til kon­cer­ten vil han spille nyt endnu uud­gi­vet mate­ri­ale i et ditto nyt live setup!

Det gamle mate­ri­ale fejler imid­ler­tid ikke noget! Rar & Tou­ching fra sene­ste EP Not­hing Hype er små mester­vær­ker der tin­drer som stjer­ner på en frost­klar nattehimmel.

 

Det samme kan siges om num­me­ret Growing Fore­head, hvis sam­pling af et til­ba­ge­holdt ånde­d­rag altid giver mig gåsehud!

 

Av Av Av

avavav

Av Av Av er ny elek­tro­nisk kon­stel­la­tion eller sna­rere super­gruppe bestå­ende af ELOQ, UNKWON & DJ E.D.D.E.H. Sam­men har de skabt en vir­ke­lig cat­chy og dan­se­ven­lig lyd, hvor dance, house, trap, hip-hop, idm og andet godt fra havet for­e­nes på meget vel­lyk­ket vis. Der er ikke så meget ude endnu, men et debutal­bum skulle være på vej senere på året.

 

Alo Wala

alo-wala

Bag Alo Wala står dan­ske Julius Syl­vest & Copy­flex (Copia Doble Systema) samt den ame­ri­kansk­fødte rap­per Shi­vani Ahlowa­lia. Lige­som ban­det Buraka Som Sistema blan­der Alo Wala  hip hop, dan­ce­hall, cum­bia, tro­pisk bass og andre beslæg­tede gen­rer. Det er musik skræd­der­syet til at ryste sin røv til! Num­me­ret City­boy fra samme EP bør til­fø­jes til din par­ty­play­li­ste lige med det samme!

 

T.O.M. And His Computer

tom1

Der er noget sært dra­gende ved T.O.M. And His Com­pu­ter aka Tho­mas Ber­tel­sens musi­kal­ske uni­vers. Det er skyg­ge­fyldt og tåget og har i stil med kol­le­gaen Tren­te­møl­ler, som han både har tur­ne­ret med og remixet, en meget fil­misk og orga­nisk lyd, der peger mod et David Lynch-agtigt uni­vers. Debutal­bum­met skulle være på vej meget snart!

 

Det fulde lineup

Hør det fulde lineup via enten denne soundcloud– eller Spotify-playliste:

3 mar
2015

Ny single fra Jenny Wilson!

jenny wilson

Sven­ske Jenny Wil­son er aktuel med en ny stærk single Wanna Have It All, der med sit let sou­lede korar­ran­ge­ment og sus­pen­se­fyldte stry­ge­rar­ran­ge­ment næsten kunne være et frem­ti­digt bud på en James Bond-titelsang! Det er en sang, der oprin­de­ligt skulle have været med på Jenny Wil­sons Demand The Impos­sible! album til­bage fra 2013 men blev fra­sor­te­ret, da den ikke ramte samme tone som resten af album­mets sange.

Jenny Wil­son knyt­ter selv føl­gende kom­men­tar til sangen:

Back then, I con­si­de­red this track lack­ing the voice of the war­rior that is cha­ra­cte­rizing the other songs. There­fore I thought this one would have to wait.

Today, I can’t think of a bet­ter track for a spring that has alre­ady been mar­ked by so much pain, anger, ter­r­o­rism and hatred. This song rea­ches for the light. It’s an ant­hem for those of us who are never going to give up on our hopes.”

Album­kon­cert i Sku­e­spil­hu­set d. 19. april 2015

Jenny Wil­son fejrer i år 10-året for udgi­vel­sen af sit solo-debutalbum Love and Youth fra 2005. Det gør hun med manér med en limi­ted 1st edi­tion vinyl­re­lease af album­met og en eks­klu­siv album­kon­cert i Sku­e­spil­hu­set, Køben­havn, den 19. april 2015. Detal­jer og link til bil­let­ter: www.kglteater.dk

 

1 mar
2015

Vind billetter til Musik Mig Blidt aften i Vanløse

MMB Vanløse 2-4 Facebook

Musik Mig Blidt er en musik­blog, der i høj grad arbej­der for at prom­overe ny og spæn­dende musik fra den dan­ske under­grund. På det sene­ste også i den såkaldte vir­ke­lige off-line ver­den. Den 7. marts kl. 20.20 på Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse kura­te­rer MMB såle­des for anden gang i sam­ar­bejde med Kul­tur­sta­tio­nen Van­løse en kon­certaf­ten, hvor tre af de mest lysende talen­ter lige nu på den dan­ske scene kan ople­ves. Det bli­ver helt igen­nem magisk og du er inviteret!

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/965367293476188

De til lej­lig­he­den sær­ligt hånd­pluk­kede kunst­nere er Sweet Tem­pest, Palace Win­ter og Late Bloo­mers, der alle i øvrigt figu­re­rede på min liste over 15 dan­ske upco­m­ing bands du skal høje med i 2015! Lær dem og deres musik at kende i det følgende.

Kon­kur­rence

Musik Mig Blidt udlod­der hele 5x2 bil­let­ter til arran­ge­men­tet! For at del­tage i kon­kur­ren­cen skal du blot smide en kom­men­tar på arran­ge­men­tets Facebook-begivenhed eller alter­na­tivt sende en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Musik Mig Blidt aften” og skrive dit fulde navn i selve mai­len. Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag den 5. marts.

Sweet Tem­pest

sweet tempest

Sweet Tem­pest er Julian Win­ding og Luna Kira Rud-Petersen og er efter min mening et af de abso­lut stør­ste talen­ter i DK lige nu, og jeg har da også flere gange skre­vet om dem på blog­gen. Selvom ban­det endnu ikke udgi­vet noget offi­ci­elt, har de på deres soundcloud en per­lerække af bit­ter­søde, kom­po­si­tio­ner der ind­hyl­ler en i en vidun­der­lig tåge af roman­tik og melan­kolsk reflek­sion. Samt­lige sange hol­der et uhørt højt bund­ni­veau med vir­ke­ligt stærke og lang­tids­hold­bare melo­dier. San­gene har en evne til sæt­te sig fast i hjer­ne­bar­ken som en vidun­der­lig dagdrøm!

Det kan kun være et spørgs­mål om tid før et pla­de­sel­skab sam­ler Sweet Tem­pest op! Det ryg­tes i øvrigt, at en EP er i støbeskeen!

Tjek Sweet Tem­pe­sts ni til­gæn­ge­lige sange på soundcloud samt et sprit­nyt track ind­sendt til Karrierekanonen.

 

Palace Win­ter

palace winter
Foto: Mai Jöns­son

Palace Win­ter udgø­res af Cas­par Hes­sela­ger (My Heart The Brave) og Carl Cole­man (Sink Ships). De to numre til­gæn­ge­lige online er nok til at over­be­vise mig om, at ban­det må være et af de bedst beva­rede hem­me­lig­he­der på musiks­ce­nen i Dan­mark lige nu! Men sik­kert ikke længe for duoen er netop ble­vet sig­net af Dan­marks nok mest tone­an­gi­vende pla­de­sel­skab Tam­bour­hin­o­ce­ros, der står bag spæn­dende kunst­nere som Tre­e­fight For Sun­light, Chorus Grant, Rang­le­klods, Can­cer, Frisk Frugt, Thu­le­ba­sen og The New Spring. Palace win­ter er altså kom­met i sær­de­les fint selskab!

Og hvor­dan lyder musik­ken så? Gan­ske enkelt him­melsk! Det kan beteg­nes som indi­erock møder atmos­fæ­risk pop og har et drive og en cool­ness over sig, som vir­ker ægte og uan­strengt. Woke In The Night, The Phone Was Rin­ging har en utro­lig læk­ker varm og sam­ti­dig højstemt lyd og stem­ning med en nær­mest Vangelis/blade Runner-agtig synt­he­sizer, der dri­ver melo­dien frem i sid­ste halv­del. Sweet!

Time Machine har bare et enormt fedt drive, der er som skræd­der­syet til en tur på asfalt i høj fart! Trom­merne smæl­der der­udaf, en elek­tro­nisk effekt pul­se­rer og snor sig levende ind og ud af ener­gi­fyldte gui­tar­rif, og igen intro­du­ce­res synt­hezi­ser­lyde, der får en en nær­mest fanfare-agtig karak­ter sam­men med uhh-uhh-vokalerne. Time Machine for­e­ner cool­ness og har­moni på for­nem­me­ste vis!

En Ep har været længe under­vejs, og når den lan­der inden for­hå­bent­lig alt for længe, har jeg på for­nem­mel­sen af den vil ind­fri de høje forventninger.

 

Late Bloo­mers

late bloomers

Late Bloo­mers, et fire­mands­band fra Køben­havn, der tid­li­gere har udgi­vet musik under nav­net Gir­l­fri­ends, har to sange online, der i den grad for­mår at char­mere sin lytter. Det er rime­lig straight forward indie pop, bak­ket op af svæ­vende synt­he­sizerklange. Det min­der mig lidt om tid­lig Mew i en mere plad­der­ro­man­tisk og ukom­pli­ce­ret udgave. Musik­ken har noget umi­sken­de­ligt sol­be­skin­net over sig, så bered dig på at have Late Bloo­mers i ørerne, når solen snart gen­vin­der sin varme!

Senest har ban­det smidt en live-øver-video af den nye til­ba­ge­læ­nede og roman­tisk drøm­mende sang Wit­hout Your Love:

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine