8 okt
2019

Guldkorn juli & august 2019

Som­mer­må­ne­der­ne juli og august stod på min­dre musik­lyt­ning og mere stil­hed og afslap­ning end nor­malt. Men jeg kun­ne selv­føl­ge­lig ikke hol­de mig helt fra at opda­ge ny musik, så du skal ikke sny­des for dis­se 32 guld­korn, som udgør cre­me de la cre­me af det, som mine trom­me­hin­der har har svin­get til af musik i dis­se to måne­der. Som sæd­van­lig er det kun en lil­le pro­cent­del, som er nået igen­nem nåleø­jet.

Dan­ske guld­korn står Klap­trae, GRETA, Fre­de­rik Mag­le, Pen­ny Poli­ce, LALUNE, Jagu­ar Moon, Rig­mor, Bear With Me, AV AV AV, Hymns From Nine­veh, Masa­so­lo og Luna Kira for i den­ne omgang (mar­ke­ret med fed neden­for).

Guldkorn juli 2019

1. Car­ri­ers — Hea­ven’s Peop­le”
2. MIYNT — Lucy In Dis­gu­i­se
3. Yae­hs­un — Water­ba­by
4. Klap­trae — Cocoa
5. Domi­nik Eul­berg — Gol­de­ne Acht
6. Pene­l­ope Trap­pes — Mae­ve (JFDR Rework)
7. GRETA — Spin
8. Ben Laver — The Beauty In Eve­ryt­hing
9. Fre­de­rik Mag­le — Den Hem­me­li­ge Have (The Secret Gar­den)
10. LEViT∆TE — Crywolf — U L T R A V I Ø L E N T Pt. II (LEViT∆TE remix)

 

Trackliste august 2019

1. Kon­rad­sen — Tele­vi­sion Land
2. Klang­stof — Cold Litt­le Heart
3. Slow Mea­dow — Arti­fi­ci­al Algo­rit­hm
4. Pen­ny Poli­ce — Make It Move (Radio Edit)
5. LALUNE — Woods
6. Jagu­ar Moon — Ostrich
7. Rig­mor — Træ
8. Kyson — After The Rain
9. Bear With Me — Life In Ste­reo
10. Lind­strøm — Real­ly Deep Snow

 

Ekstra guldkorn

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Peter Greg­son — Sequen­ce (four)
2. Luke Howard, Lior, Shards — Futu­re Coda
3. The Slow Show — Low
4. The Slow Show — Pla­ces To Go
5. Daugh­ter – Poke (Frigh­te­ned Rab­bit cover, from tri­bu­te album Tiny Chan­ges)
6. AV AV AV — No Sta­tu­es
7. Hymns From Nine­veh — Strå­le — Tåre — Drå­be
8. Masa­so­lo — My Head is a Radio
9. Domi­nik Eul­berg — Fün­f­fleck-Wid­der­chen
10. Domi­nik Eul­berg — Elfen­be­in-Fle­ch­ten­bär­chen
11. Domi­nik Eul­berg — Dreize­hen­spe­cht
12. Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Peter Greg­son — Sequen­ce (four)

 

Luke Howard, Lior, Shards — Futu­re Coda

 

The Slow Show — Low

 

The Slow Show — Pla­ces To Go

 

Daugh­ter – Poke (Frigh­te­ned Rab­bit cover, from tri­bu­te album Tiny Chan­ges)

 

AV AV AV — No Sta­tu­es

 

Hymns From Nine­veh — Strå­le — Tåre — Drå­be

 

Masa­so­lo — My Head is a Radio

 

Domi­nik Eul­berg — Fün­f­fleck-Wid­der­chen

 

Domi­nik Eul­berg — Elfen­be­in-Fle­ch­ten­bär­chen

 

Domi­nik Eul­berg — Dreize­hen­spe­cht

 

Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

2 okt
2019

Singlepremiere: Klaptrae — Be My Love Act II

For nylig vur­de­re­de jeg Klap­trae til at være én af de fem mest loven­de arti­ster, jeg hør­te på Uhørt Festi­val, så det er mig en glæ­de i dag at kun­ne præ­sen­te­re Klap­tra­es sprit­nye sing­le Be My Love Act II for­ud for debut-EP’en, der udkom­mer til novem­ber.

San­gen er på man­ge måde repræ­sen­ta­tiv for det lyd­bil­le­de som Laurits Ste­in­berg, som står bag Klap­trae, frem­ma­ner i sin musik. San­gen kom­bi­ne­rer elek­tro­ni­ske, atmos­fæ­ri­ske og fol­ke­de ele­men­ter i et stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de med en rum­klang i så sto­re doser, at det nær­mer sig klan­gen i en kir­ke og der­med også ska­ber en vis høj­ti­de­lig stem­ning. Sam­ti­dig er der noget dej­ligt hyp­no­tisk i san­gens repe­ti­ti­ve gui­tar­fi­gu­rer og melo­di, mens den roman­ti­ske og længsels­ful­de lyrik, via Ste­in­bergs lækre vokal, til­fø­jer num­me­ret en udtalt var­me.

Om musik­ken udta­ler Ste­in­berg: “Klap­trae dyr­ker vi at per­fek­tio­ne­re det uper­fek­te. Her over­le­ver de før­ste ‘grim­me’ opta­gel­ser stort set altid. Det min­der mig om, hvor­dan san­gen blev født, og hvor langt den er kom­met.” Det umid­del­ba­re og det skæ­ve i den aller­før­ste opta­gel­se af voka­len eller gui­ta­ren er noget, Klap­trae alt­så bærer med sig i de fær­di­ge san­ge. Det­te gør sig især gæl­den­de på Be My Love Act II, hvor san­gen iføl­ge Ste­in­berg opstod på fem minut­ter og var ind­spil­let efter en time. “Det var den nem­me­ste sang, jeg nogen­sin­de har skre­vet. Det var på sam­me tid også den svæ­re­ste at gøre fær­dig. Nu er den fri.“

Be My Love Act II kan høres her­un­der og på alle strea­m­ingtje­ne­ster.

16 sep
2019

De 5 mest lovende artister jeg hørte på Uhørt Festival 2019

En de bed­ste musik­festi­va­ler for dansk upco­m­ing musik er Uhørt Festi­val, som siden 2013 har fun­det sted i Køben­havn. I år præ­sen­te­re­de festi­va­len 39 kunst­ne­re, og i det­te ind­læg kan du stif­te bekendt­skab med seks af de mest loven­de blandt de ca. 20 arti­ster, jeg nåe­de at høre.

Klaptrae

Klap­trae har jeg fulgt siden 2017, hvor han før­ste gang hav­de en sang på min guld­korns­play­li­ste (som desvær­re ikke er til­gæn­ge­lig læn­ge­re). Den bæren­de kraft i Klap­trae er Laurits Ste­in­berg, som åben­lyst har ladet sig inspi­re­re af Bon Ivers 22, A Mil­li­on. Han kom­bi­ne­rer elek­tro­ni­ske, atmos­fæ­ri­ske og fol­ke­de ele­men­ter i et stem­nings­mæt­tet lyd­bil­le­de, som både er engelsk- og dansk­spro­get. Showca­sen på Uhørt gav mig lyst til at høre en fuld kon­cert med Klap­trae. Også for­di jeg ved, at Klap­trae har rige­ligt i ærmet til en fuld­læn­ge-kon­cert. Jeg har nem­lig fået lov at lyt­te til et pre­view af det kom­men­de album, der skul­le udkom­me her i efter­å­ret. Du kan roligt glæ­de dig!

 

Klap­trae har pt. tre num­re lig­gen­de på Soundcloud, du kan høre lige her:

 

BYLJA

Mar­chel Mørk og Emil Aagaards fæl­les elek­tro­ni­ske pro­jekt BYLJA har jeg fortjent fea­tu­red her på blog­gen før. Jeg har sta­dig til gode at høre dem mere end 30 min. live, men både da jeg hør­te dem på SPOT festi­val i maj og igen på Uhørt, hav­de jeg en fan­ta­stisk ople­vel­se af at bli­ve trans­por­te­ret til et magisk drøm­meland, som jeg i hvert fald ikke hav­de lyst til at for­la­de efter så kort tid, som beg­ge dis­se to kon­cer­ter vare­de.

Duo­en har en i DK-sam­men­hæn­ge unik, læk­ker elek­tro-orga­nisk lyd med melan­kol­ske under­to­ner, som bedst kan sam­men­lig­nes med island­ske Kias­mos eller sven­ske Gid­ge. Duo­en, der nu er sig­net til de gode folk på Cele­bra­tion Records, for­ven­ter jeg mig meget af i frem­ti­den!

 

Ilt

Køben­havn­ske Ilt for­e­ner stær­ke melo­di­er, udsvæ­ven­de kom­po­si­tio­ner og repe­ti­ti­ve gui­tar­fi­gu­rer. Resul­ta­tet er meget medi­ta­tivt og drøm­men­de. De læg­ger sig et inter­es­sant sted mel­lem noget pop­pet og mere alter­na­tivt. Først­nævn­te skyl­des san­ge­nes iøre­fal­den­hed og sidst­nævn­te kan til­skri­ves ban­dets evne og lyst til at ufor­dre lyt­te­ren med ryt­meskif­te og kom­po­si­tio­ner som ikke føl­ger vers/omkvæd form­len. Såle­des byder num­re som Infi­ni­te og Bea­m­ing Light på fle­re over­ra­sken­de over­gan­ge, som næsten ska­ber nye num­re i num­me­ret. Lyt engang til ban­dets et år gam­le EP, mens du ven­ter på ban­dets næste move.

 

Lunar

Lunar spil­le­de en kon­cert med mas­ser af selv­til­lid og musi­kalsk over­skud. Ban­dets gro­ovy, skæ­ve, let psy­ke­de­li­ske pop med refe­ren­cer til 60’erne og 70’erne er svært ikke at lade sig char­me­re og måske lige­frem for­fø­re af. Det hjæl­per alt sam­men på det, at bas­sen er læk­kert vug­gen­de, trom­mer­ne sprø­de og ofte syn­ko­pe­re­de, saxo­fo­nen halvlum­mert drøm­men­de og front­man­den meget karis­ma­tisk. Hele udtryk­ket vir­ker bare til­ba­ge­læ­net cool. Og så elsker jeg også, at klaveret/synthesizer på man­ge num­re ikke kun veks­ler mel­lem akkor­der, men bidra­ger med hel­støb­te inte­gre­re­de melo­di­er i num­re­ne! Gene­relt fun­ge­rer det ski­de godt live — lige­som det gør i ind­spil­let form!

Lunar udgav en ny EP for kun et par ugers tid siden, men deres bag­ka­ta­log af ældre EP’er er også værd at dyk­ke ned i.

 

Rigmor

Rig­mor har ind­til vide­re kun en enkelt sing­le ude, som jeg før kon­cer­ten på Uhørt, syn­tes rig­tig godt om. Ban­dets tek­stu­ni­vers base­rer sig på Micha­el Strun­ges dig­te og de tema­tik­ker hans for­fat­ter­skab behand­ler som ensom­hed, menings­løs­hed og alt det, som er dys­funk­tio­nelt i sam­fun­det. Sang for sang krøb både musik og lyrik ind under huden på publi­kum, ikke mindst tak­ket være et meget nær­væ­ren­de band — ikke mindst ban­dets for­san­ger Sarah Wich­mann, der til en af san­ge­ne trå­d­te ned fra sce­nen, så hun stod helt i øjen­høj­de med publi­kum.

 

Nyd sing­len Træ mens du væb­ner dig med tål­mo­dig­hed og ven­ter på Rig­mors debut-EP, der efter sigen­de skul­le udkom­me til febru­ar 2020.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!