15 mar
2015

Vind billetter til Strøm arrangement på Forbrændingen!

Strøm1

I sam­ar­bejde med Strøm trans­for­me­rer For­bræn­din­gen i Albert­slund sig i to dage fra at være et ordi­nært spil­le­sted til at blive et cen­trum for wor­ks­hops, kon­cer­ter og fest med elek­tro­nisk musiks mang­fol­dige udtryk og umid­del­bare til­gæn­ge­lig­hed som tema. Det fore­går i wee­ken­den 19.-21. marts, hvor du kan opleve gode navne som Ken­ton Slash Demon, Tara­gana Pyjarama, Ice Cream Cat­hed­ral, First Hate og Opiate.

Kon­kur­rence

Musik Mig blidt udlod­der 2x2 par­tout­bil­let­ter! For at være med i lod­træk­nin­gen skal du svare på spørgs­må­let: Hvil­ken artist er netop offent­lig­gjort som den før­ste til at spille på Strøm Festi­val 2015 den 10. –16. august? (Se evt. Strøms hjem­meside.) Send dit svar i en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len Strøm og husk også at angive dit fulde navn. De to vin­dere træk­kes den 18. marts kl. 12 og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­gjort i dette indlæg.

OPDATERING: Vin­derne blev Mogens Kron­borg og Astrid Møl­gaard Pal­le­sen. Til­lykke! Bedre held næste gang til de andre deltagere!

Se den sam­lede kalen­der for de tre dage og læs mere om arti­sterne nedenfor.

 

First Hate

firsthate

Ana­loge synt­he­sizere og trom­me­ma­ski­ner er sam­men med Anton Falck Gan­steds rever­bede vokal hove­d­in­gre­di­en­serne i First Hates  udgave synt­hpop. Udtryk­ket er melo­disk og sim­pelt, græn­sende til det naive. Man kom­mer let i tanke om navne som New Order og Depe­che Mode. Siden duoen udgav sin selv­be­tit­lede debut-ep i sep­tem­ber 2014, har de tur­ne­ret som sup­port for både Tren­te­møl­ler og Ice­age. Tjek engang under­grunds­hit­tet Girls In The Club!

 

 

Ice Cream Cathedral

icc_press_2013_1_high

Fra jeg først opda­gede Ice Cream Cat­hed­ral i vin­te­ren 2012, har jeg været meget begej­stret for deres forun­der­ligt drøm­mende, men også kon­trast­fyldte musi­kal­ske uni­vers, hvor IDM, kraut og acid kol­li­dere med gla­s­klare melo­dier i det som ban­det selv kal­der spacepop.

Trio­ens andet album Sud­den Ana­tomy udkom i maj sid­ste år og er opføl­ge­ren til debu­ten The Drowsy King­dom fra 2013. Begge albums har jeg været svært bege­stret for! Deres spacepop-musik er med tiden ble­vet mere og mere orga­nisk lydende og ryt­misk avanceret.

I live­sam­men­hænge er det værd at bemærke, at Ice Cream Cat­hed­rals med­lem­mer er super sam­men­spil­lede. Det er des­u­den svært ikke at lade sig impo­nere af Anja T. Lahr­manns smukke vokal samt trom­mesla­ger Anders Bachs sublime tek­nik, “stage pre­sence” og blæksprutteevner.

Tjek The Drowsy King­dom ud, hvis du ikke alle­rede har gjort det. Her­un­der får du mulig­hed for det både via Wimp og Sportify.

 

 

Opi­ate (dj)

knak

Bag kunst­ner­nav­net Opi­ate står Tho­mas Knak, en af de tre kura­to­rer bag Strøms musikpro­gram. For­u­den at være med til at vælge optræ­dende til Strøms arran­ge­men­ter, er Tho­mas Knak selv musi­ker og dj. Som musi­ker var han i 90‘erne med til at rykke elek­tro­nisk musik ud i de dan­ske stuer og dansk elek­tro­nisk musik ud i ver­den som en tred­je­del af Future 3. På For­bræn­din­gen kan du opleve Tho­mas Knak under sit solo­a­lias Opiate.

 

Ken­ton Slash Demon

kenton slash demon

Det er ikke det store vi har hørt til Ken­ton slash Demon de sid­ste par år. Sik­kert fordi de to med­lem­mer Silas Mol­den­hawer og Jonas Ken­ton har haft tralvt i deres andet band When Saints Go Machine. Dog har duoen lige opt­rådt med deres melo­di­ske tech-house i et nyt lives­how til Sónar Copen­ha­gen festi­val. Tjek deres som­mer­lige num­mer Sun og det nye­ste vokal­ma­ni­p­u­le­rende num­mer Ore, hvis video er leve­ret af visual-art trioen Dark Mat­ters.

 

Tara­gana Pyjarama

taragana-pyjarama-3

Tara­gana Pyja­ra­mas (Nick Kold Eri­ck­sen) tag på den elek­tro­ni­ske genre er ligeså far­ve­rigt som nav­nets udtale-udfordrende karak­ter anty­der. Lydæ­ste­tisk er vi såle­des ovre i samme bold­gade som kol­le­ga­erne Ken­ton Slash Demon. Dog er Tara­gana Pyja­rama et mere drøm­mende bekendt­skab med mere fokus på stem­nin­ger og detal­je­rige tek­s­tu­rer end mål­ret­tet ryt­mik. Hvis setup­pet er lige­som den velover­stå­ede kon­cert på Sónar Copen­ha­gen festi­val med bl.a. den dyg­tige trom­mesla­ger Anders Bach (Ice Cream Cat­hed­ral m-fl.), og hvor Eri­ck­sens vokal for før­ste gang vises frem, kan du for­vente en melo­disk smuk og tran­ce­frem­kal­dende opvis­ning i elek­tro­nisk musik græn­sende til electropop.

Det helt nye num­mer Ariel er stærkt beru­sende, og jeg kan bevidne, at det fun­ge­rer mindst lige så godt, hvis ikke bedre live!

 

Rar & Tou­ching fra sene­ste EP Not­hing Hype er små mester­vær­ker der tin­drer som stjer­ner på en frost­klar nattehimmel.

 

Det samme kan siges om num­me­ret Growing Fore­head, hvis sam­pling af et til­ba­ge­holdt ånde­d­rag altid giver mig gåsehud!

 

Kalen­der:

  • 19.-20.03. Strøm School Workshops:

- For­mid­dag: Lyd i Rummet

- Efter­mid­dag: Musik Med Spillemaskiner

  • 19.03. Kon­cert: 8-bit aften — Bil­let­ter: 49 kr. inkl. gebyr. For­salg.
  • 20.03. Kon­cert: Ice Cream Cat­hed­ral (live) + First Hate (live) + Opi­ate (dj) — Bil­let­ter: 79 kr. inkl. gebyr. For­salg.
  • 21.03. Fest: Ken­ton Slash Demon (dj), Tara­gana Pyja­rama (live), Kas­per Marott (live) + Per­nille (dj) — Bil­let­ter: 99 kr. inkl. gebyr. For­salg.
11 mar
2015

Videopremiere: Jacco Gardner — Find Yourself

jacco gardner

Musik Mig Blidt har fået æren af at få den dan­ske vide­op­re­mi­ere på hol­land­ske Jacco Gard­ners nye­ste single Find Your­self, som også var at finde på min guld­korns­li­ste fra februar!

Videoen for­tæl­ler histo­rien om en fyr, hvis hoved bli­ver inva­de­ret af en ånd. Den er skudt på 16mm over to dage i Liege i Bel­gien. De psy­ke­li­ske væsker i videoen er skabt af Jacco selv.

 

Find Your­self er sing­le­for­lø­ber for Jacco Gard­ners andet album Hyp­nop­ho­bia der er ude den 4. maj via pla­de­sel­ska­bet Full Time Hobby. Og at dømme efter denne før­ste skæ­ring er der mere drøm­me­ag­tigt og halv­p­sy­ke­de­lisk guf i vente fra denne hol­land­ske pro­du­cer, mul­ti­in­stru­men­ta­list. Det let mær­ke­lige bli­ver blan­det med det pop­pede i Jacco Gard­ners fan­ta­si­fulde uni­vers, hvor melo­di­erne er fulde af ørehæn­gende hooks og gro­ovy bas­gange. Det lyder sam­ti­digt som noget fra en svun­den ana­log tid i kraft af den hef­tige brug af vin­ta­geud­styr, som Gard­ner svær­ger­som  hvil­ket bidra­ger til en her­lig “varm” lyd.

Mens du ven­ter på, at det nye album udkom­mer, kan du gå på opda­gelse i Jacco Gard­ners flotte debutal­bum Cabi­net Of Curio­sity ifra 2013, og så kan du des­u­den fange ham på Lop­pen  den 29. maj i Køben­havn. Køb bil­let­ter.

11 mar
2015

Guldkorn februar 2015

6149293095_e5501e5d60_b
Foto: Robert Moses Joyce

Februar måneds bed­ste sange får du her på en per­lerække. Yumi Zouma og Marika Hack­man, der begge lige har smidt frem­ra­gende udgi­vel­ser (hen­holds­vis II og We slept At Last) optræ­der to gange på listen. Det samme gør Lord Huron, der ende­lig udkom­mer med deres andet album Strange Tales den 6. april.

Dan­ske bidrag på listen kom­mer fra Aks­glæde, Band Ane, Dark­ness Falls (album ude 16. marts) og Tid­lige Arm­bånd (nyt album ude nu)! Num­me­ret fra Band Ane er taget fra det smukke og san­se­lige album Anish Cara­van Music, der udkom sent sid­ste år og som jeg kårede til et af de bed­ste albums fra 2014. Aks­glæde har fået opmærk­som­hed fra Kar­ri­e­re­ka­no­nen, er i rota­tion på P4 og har en debut-ep på trapperne.

 Tra­ck­li­ste

1. Jon Hopkins — I Remem­ber
2. JOHNNY JEWEL/ CHROMATICSYES (Love Theme From Lost River)
3. Yumi Zouma — Song For Zoe & Gwen
4. Young Won­der — Inter­ga­la­ctic
5. Braids — Miniskirt
6. Baha­mas — All The Time
7. SUMMER HEART — Beat of Your Heart
8. Moon King — Roswell
9. The Lei­sure Society — Tall Black Cabins
10. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — Multi-Love
11. Twerps — Shoul­ders
12. Alex G — Sarah
13. RA — The Void
14. Lord Huron — The Night We Met
15. Marika Hack­man — Skin
16. Peter Bro­de­rick — Red Earth
17. Sivu — The Nile (feat. Rae Mor­ris)
18. Sea Change — We Run
19. Elias — Revo­lu­tion
20. Aks­glæde — Lille Taar­bæk­tøs (radio edit)
21. Simen Mit­lid — Dan­de­lion
22. Lord Huron — Fool for Love
23. Marika Hack­man — Marika Hack­man — Claude’s Girl
24. Yumi Zouma — Cata­strophe
25. Why We Run — Com­fortable Lie
26. AURORA — Runaway
27. Cosmo Shel­drake — Rich (Edit) (Ft. Ann­dreyah Var­gas)
28. Sounds Like Moving — Black Roses
29. Jacco Gard­ner — Find Your­self
30. Tid­lige Arm­bånd — Skærme
31. Shel­ter Point — Han­sei
32. Florence & the Machine — What Kind of Man (Nico­las Jaar remix)
33. PURPLE — Extin­ction
34. Dark­ness Falls — Dance And Cry
35. Man Wit­hout Coun­try — Laws of Motion (feat. White Sea)
36. HOUSE OF WOLVES — Daugh­ter Of The Sea
37. Band Ane — Inside The Knit­ting
38. Ben Lukas Boy­sen — Sle­e­pers Beat Theme

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine