1 apr
2014

Melodio — United In Sound (LP)

melodio22

Melo­dio er et dansk band bestå­ende af Mor­ten Sch­midt (sang, vio­lin, mm.) og Peter Ros­sel Lade­mann (gui­tar, keys, trom­mer, mm.), som fandt sam­men på Ollerup musi­k­ef­ter­skole i det syd­fyn­ske i 2001. Ban­det har tid­li­gere gået under nav­net Solár, der spil­lede på Roskilde Festi­val i 2006.

Debutal­bum­met Uni­ted in Sound udkom den 1. januar 2014 og er et album, der fortje­ner langt mere eks­po­ne­ring, end det har fået siden det udkom. Album­mets 12 sange er er vok­set frem gen­nem 12 års sam­ar­bejde og de frem­står da også ekstremt gen­ne­m­ar­bej­det! Der er kælet for detal­jerne, melo­di­erne sid­der lige i ska­bet og sang­tek­sterne er stærke.

I sang­tek­sterne fin­der man eksi­sten­ti­elle temaer, som i san­gen Soul & Heart, der opfor­drer til at holde fast i sig selv og i viljen til kær­lig­he­den. Expand & Release er som en moderne pro­testsang, der opfodrer ver­dens ledere til at bevare jord­for­bin­del­sen, og san­gen Wawa er en per­son­lig for­tæl­ling om Peter og Mor­tens venskab.

Der er noget befri­ende eska­pi­stisk over Melo­dios musik. Det emmer af bevæ­gelse, af rej­se­lyst, af even­tyr­lyst og af opti­misme, og luk­ker man øjnene bli­ver man let taget til var­mere him­mel­strøg. Musik­ken er for Melo­dios med­lem­mer et helle fra denne ver­den — et even­tyr eller en imag­i­nær ø (som ban­det kal­der Can­dor — se pla­decove­ret neden­for!), hvor de er på fuld­stæn­dig bøl­ge­længde med hin­an­den via musik­ken. Album­tit­len Uni­ted In Sound afspej­ler også denne sym­bi­o­ti­ske tilstand.

front-Cover_Melodio_UiS_small

Sang­tit­lerne Move To Move, Aqua, Wil­der­ness, Land­skab, Mel­low Fruit og Pewts in China peger alle sam­men på denne stem­ning af even­tyr og rej­se­lyst. Sam­ti­dig er selve lyt­te­o­p­le­vel­sen en rejse i sig selv via en meget vari­e­ret instru­men­te­ring, hvor tra­di­tio­nelle instru­men­ter blan­des med græ­ske og tyr­ki­ske stren­ge­in­stru­men­ter, lap­steel, klok­ke­spil, vio­lin, træ­de­or­gel mv. Vi kom­mer med andre ord vidt omkring rent instrumentalt.

Melo­dio for­tæl­ler selv om albummet:

Melo­dio blev søsat for 12 år siden og vi beslut­tede os for at drage ud for at opleve ver­den. Efter 4 år opda­gede vi øen Can­dor som et sted i os. Et sted vi havde aldrig set et magen til og følte os dybt inspi­re­ret af øen, dens folk og uni­vers. Vi hørte de uforg­lem­me­lige toner, så de hem­me­lig­heds­fulde male­rier og læste de for­tryl­lende digte og histo­rier. Vi har drømt om for­sam­lin­gerne i sko­ven, hvor fol­ket igen og igen for­tæl­ler hin­an­den øens histo­rie. Vi i Melo­dio føler en dyb kær­lig­hed for alt der er til stede på øen og kan ikke andet end at beskrive alt hvad vi har set og hørt på øen, gen­nem vores sange. Uni­ted In Sound er en invi­ta­tion til hele øen Can­dor, og måske kan I være med til for­sam­lin­ger i sko­ven med bål og dans.”

 

Neden­for kan du lytte til album­met via WiMP. Hvis du ikke bru­ger WiMP kan du læn­gere nede også streame udvalgte numre fra album­met og på den måde få en forsmag.

 

Melo­dio — Move to Move

 

Melo­dio — Pets in China

 

Melo­dio — When

 

Via digibutik.dk er det muligt at købe album­met til down­load i cd-kvalitet samt printe cover til eget tryk af CD. Album­met kan også down­lo­a­des på iTu­nes, lånes på Bibzoom og strea­mes på Wimp eller TDC play.

 

Melo­dio | Home­page
Melo­dio | Facebook

25 mar
2014

SOAK — en stjerne i svøb

soak

Hen­des arti­st­pro­fil på Face­book lyder: “Short Irish kid who appre­ci­a­tes Dra­gons & Dinosaurs. Has wonky bot­tom teeth & wri­tes song. Kind of funny some­ti­mes. Inte­r­e­sts: Gui­tars, scrap­books and giraf­fes. Occa­sio­nally turtles.”

Der­u­d­over ska­ter hun i sin fri­tid. Umid­del­bart lyder hun jo som en gen­nem­snit­ste­e­na­ger. Men skin­net bed­ra­ger. I den grad!

Jeg blev nem­lig blæst bag­over, da jeg for et par år siden hørte den kun 16 årige singer-songwriter Bri­die Monds-Watson fra Bel­fast fra Nord Irland, der går under kunst­ner­nav­net SOAK. Med to EP’er med tre sange på hver impo­ne­rede hun mig med sin evne til at skrive sang­tek­ster og melo­dier med en let­hed og ind­sigts­fuld­hed som mange ældre kol­le­gaer aldrig kom­mer i nær­he­den af, eller i hvert fald ikke for­mår at kom­mu­ni­kere så rent og fint som til­fæl­det er med SOAK. Hendes vokal taler direkte til hjer­tet med en uskylds­ren og char­me­rende kva­li­tet, der er sær­de­les svær at ryste af sig.

Med andre ord er det en fuld­stæn­digt van­vit­tig stan­dard denne unge irske dame læg­ger for dagen!

Tjek blot Sea Cre­a­tu­res fra EP’en af samme navn:

SOAK — Sea Creatures

 

Også num­rene Numb og Trains fra EP’en Trains hører til mine favo­rit­ter

SOAK — Numb

SOAK — Trains

Trains her i en live­ver­sion, som jeg endnu bedre kan lide:

 

Her lidt over et år efter at disse to EP’er så dagens lys, er hun ende­lig ble­vet sig­net af ingen min­dre end det fremad­stormende skot­ske electropop-band Chvr­ches’ nye pla­de­sel­skab Good­bye Records. Det er sel­ska­bets før­ste sig­ning, og for­hå­bent­lig kan denne blåstem­pling være med til at skabe noget opmærk­som­hed omkring SOAKS bety­de­lige talent.

EP’en Blud, der udkom for en uges tiden siden er mere atmos­fæ­risk, har flere lag og i det hele taget flot­tere pro­du­ce­ret. Den inde­hol­der des­u­den et Chvr­ches remix.

Hvis titelnum­me­ret ikke vin­der dig over, så står ver­den ikke læn­gere. Blud er et min­dre mira­kel af en sang! Jeg er deci­de­ret afhæn­gig af dens skønne bit­ter­søde melodi og let fol­kede instru­men­te­ring. Og så bli­ver jeg aldrig træt af at lytte til Bri­die Monds-Watsons vokals unikke klang. Des­u­den spil­ler Bri­die alle instru­men­ter selv på Blud, und­ta­gen bassen.

SOAK — Blud

 

Giv resten af EP’en et lyt!

 

 

En stjerne i svøb måske? Hvad synes du?

 

SOAK | Homepage

SOAK | Facebook

SOAK | Bandcamp

SOAK | Soundcloud

23 mar
2014

Dad Rocks! — Peers (single)

dad rocks2

Jeg husker tyde­ligt engang for nogle år siden — det må have været i i 2006 eller sådan noget, da jeg så ban­det Mimas i det den­gang vig­tige spil­le­sted for dansk musiks vækst­lag — Lades Kæl­der (I dag Kb18 i Kød­byen). Det var den­gang jeg havde en fase, hvor jeg var dybt opslugt af postrock-genren og havde det vil­de­ste crush på Sigur Rós. Mimas måtte jeg opleve, de de havde lavet en fin EP fuld af sitrende postrock, der min­dede om Sigur Rós. Jeg havde opda­get og down­lo­a­det Mimas på det heden­gangne mymusic.dk.

Især lå num­me­ret Eng­len lå mit hjerte nært.

Mimas — Englen

 

Efter en glim­rende kon­cert på “Lades” havde Mimas gra­tis cd’er til alle inter­es­se­rede. For for­san­ger Snævar Albert­s­son har det til­sy­ne­la­dende fra star­ten af musik­kar­ri­e­ren været vig­tigt at gøre musik­ken så til­gæn­ge­lig som muligt, både i for­hold til deling og mulig­hed for at remixe. Under nav­net og sol­opro­jek­tet Dad Rocks! udgav Snævar i 2011 album­met Mount Modern under Cre­a­tive Com­mons’ BY-NC-SA licens, som netop åbner op for fri deling og remixing. Og den 2. april 2014 sker det igen med opfølg­nings­al­bum­met Year Of The Flesh. Før­stesing­len Peers her­fra hand­ler fak­tisk om det at dele musik­ken online og inde­hol­der en direkte opfor­dring her­til. San­gen skal sam­ti­dig ses som en ode til alle, der har hjul­pet Dad Rocks! ved at have delt eller lyt­tet til musik­ken eller støt­tet økonomisk.

Dad Rocks! — Peers

 

Den fulde tekst lyder således:

You found it on a tor­rent file sha­ring site
Down­lo­a­ded by you
You sto­red it on a com­pu­ter hard drive

Then a dol­lar was recei­ved because of your acti­vi­ties online
Your mom asked if you’re using Pirate Bay
You answe­red ’Hell no, mom. No way. Not today.’

But that’s OK, ’cause the songs we play
Sound the same anyway
And all the gold that I’ve been told about
Is too heavy to hold

You blog­ged about the mes­sage and what it means to you
You even embed­ded a SoundCloud
In hope that it helps out with crowds at gigs

You remixed our wings and sam­p­led sounds of birds
Pro­mo­ting what has been born on
Web 2.0 plat­forms on the internet

But that’s OK, ’cause the songs we play
Sound the same anyway
And all the gold that I’ve been told about
Is too heavy to hold

Can this go wrong, sha­ring a Dad Rocks! song
With fri­ends put­ting folk songs on
For people to sing along
Or will the band soon be gone?

Let’s settle on get­ting along
And help us to carry on
Let’s focus on coun­ting on
Each other, not turn upon

So share this song with eve­ry­one
It will not be frow­ned upon
As long as you build upon
Things we have undergone

And that’s OK, cause the songs we play
Sound the same anyway
And all the gold that I’ve been told about
Is too heavy to hold

 

Det stop­per ikke her. Ind­til den 31. marts kan alle inter­es­se­rede ind­sende sit eget bud på en tekst og melodi til en instru­men­tal udgave af et af Dad Rocks’ nye og endnu ikke udgi­vede numre. Man skal blot sende en e-mail til: dadrocks1@gmail.com og skrive “Jeg kan synge!” i emne­fel­tet, så får man num­me­ret til­sendt. Snævar giver feed­back til alle, og de ind­sendte bidrag bli­ver en del af en gra­tis digi­tal udgi­velse, der bli­ver udgi­vet sam­men med ori­gi­na­lal­bum­met under tit­len ”Year of the Fan”. De tre bed­ste bidrag bli­ver des­u­den kåret.

Om dette til­tag udta­ler Snævar Albertsson:

Jeg mener at alle men­ne­sker er kre­a­tive. Nu, hvor så mange unge men­ne­sker sid­der med tek­no­lo­gien ved hæn­derne til at kunne remixe og beskæf­tige sig kre­a­tivt med alt det mate­ri­ale der omgi­ver dem, da ønsker vi at kunne faci­li­tere denne del­ta­gelse, uden at nogen gør noget ulovligt.”

Fra Musik Mig Blidt skal der også lyde en opfor­dring til dig der­ude bag skær­men om at give dig i kast med at ind­spille tekst og melodi og udleve din (måske latente) kre­a­tive side!

Year Of The Flesh udkom­mer som sagt den 2. april og kan for­ud­be­stil­les via Bandcamp: http://dadrocks.bandcamp.com/ (Det er i øvrigt et frem­ra­gende album, kan jeg afsløre!)

Fang Dad Rocks! live på føl­gende datoer:

23.03.14 — Köln — Melo­dica Festival
23.03.14 – Cologne – Wel­temp­fän­ger
24.03.14 — Ber­lin — Pri­vatclub (Sup­por­ting Spring Offen­sive)
29.03.14 — Tal­linn — Tal­linn Music Week
02.04.14 — Aar­hus — Street Cof­fee (free acoustic release-show)
03.04.14 — Aar­hus — Radar (Full band release-show)
04.04.14 — Hor­sens — Kulis­sela­ge­ret
05.04.14 — Copen­ha­gen — Stu­den­ter­hu­set
16.05.14 — Ren­nes — Antipode (Release-show of my fri­ends in ‘Mer­monte’)
12.07.14 — Eng­land — 2000 Trees Festival

 

Dad Rocks! | Facebook
Dad Rocks! | Soundcloud
Dad Rocks! | Tumblr
Dad Rocks! | Bandcamp

 

Related Posts with Thumbnails

Search

Translate

    Translate to:


Nye indlæg

Kategorier

Det hører jeg i øjeblikket!

Altid opdateret Musik Mig Blidt playliste på Spotify

Omtale

Blogroll

Venner


play this blog on Shuffler.fm
Banner_black
bloglovin
The Hype Machine

Adsense