17 mar
2021

Dagdrøm dig væk til Yehras sensuelle debutsingle


Cover-art: Ras­mus Liebst

Yehra en ny dansk/canadisk elek­tro­nisk pop­duo, som består af san­ger Jen Mahon, født og opvok­set på Bar­ba­dos, nu base­ret i Tor­on­to, og instrumentalist/producer Ras­mus Liebst, der bor i København.

Før­ste num­mer, hvor de for­e­ner deres kræf­ter, er på Day­drea­m­ing - en utro­lig læk­kert til­ba­ge­læ­net og længsels­fuld sang med et touch af sensu­a­li­tet og R&B, der min­der mig lidt om det smuk­ke, tids­lø­se og dybe lydu­ni­vers, man fin­der hos cana­di­ske Rhye.

Num­me­rets lyd afspej­ler og for­e­ner de to musi­ke­res bag­grund og tid­li­ge­re musi­kal­ske out­put. Ras­mus Liebst til­fø­jer nor­disk kølig­hed og længsel, som før har været en sær­de­les nog­le sær­de­les dra­gen­de hove­d­in­gre­di­en­ser i det dansk/islandske musikpro­jekt Kúra, som Ras­mus Liebst tid­li­ge­re har slå­et sine fol­der i. Omvendt høres inspira­tion fra Jen Mahons bag­grund under mere ekso­ti­ske him­mel­strøg i den vug­gen­de og sensu­el­le ryt­me og luf­ti­ge vokal.

Sam­men med roli­ge gui­tar­strøg, pak­ket ind i mas­ser af rum­klang, og bru­gen af de slæ­ben­de, nær­mest hvi­sken­de whi­skers-trom­mestik­ker, er det svært ikke at få bil­le­der på net­hin­den af pal­me­træ­er på en bag­grund af azur­blåt hav og hvid strand. Hvis man luk­ker øjne­ne, kan man næsten mær­ke den bli­de, men hede bri­se i ansig­tet, høre de bli­de bøl­ge­skvulp og mær­ke den umi­sken­de­li­ge følel­se af sand mel­lem tæerne.

Sing­len er en del af Yehras debut-EP med tit­len Mag­ne­tic, som udkom­mer sene­re i år. Fle­re sing­ler bli­ver udgi­vet dryp­vis inden da. Hele udgi­vel­sen er ble­vet til uden, at de to med­lem­mer nogen­sin­de har mødt hin­an­den i vir­ke­lig­he­dens verden.

11 mar
2021

Madonnatellos debutsingle er “Ugens Alternative Banger” på KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

I sid­ste uge hav­de jeg min radi­o­de­but med indsla­get, hvor jeg nør­der og dis­se­ke­rer det udvalg­te num­mer sam­men med vær­ten Maja Hald. Jeg lag­de ud med at væl­ge bri­ti­ske Wolf Ali­ce’ magi­ske sang The Last Man On Earth. Hvor­dan det lød, kan du høre her.

Til gårs­da­gens pro­gram valg­te jeg dan­ske Madon­na­tel­los debut­sing­le You Owe Me Rent, og det var oveni­kø­bet radiop­re­mi­e­re på nummeret.

Jeg vil und­la­de at rede­gø­re skrift­ligt for, hvor­for num­me­ret rent ud sagt er pis­se fedt — du kan jo selv høre mig zoo­me ind på num­me­rets for­skel­li­ge fortræf­fe­lig­he­der i indsla­get her:

 

Hør san­gen i sin ful­de læng­de her:

Bonusinfo om Madonnatello

Debut­sing­len You Owe Me Rent er pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med Søren Buhl Las­sen (Blaue Blume).

Madon­na­tel­lo har en EP på trap­per­ne med fire num­re i alt, som også bli­ver udgi­vet som sing­ler med en måneds mel­lem­rum. Næste sing­le Call em’ off udkom­mer d. 26 marts. Jeg har fået lov at lyt­te på for­hånd, og jeg synes ban­det hol­der det høje niveau. Der er mere gui­tar på, kan jeg afsløre!

Madon­na­tel­lo for­tæl­ler om sig selv, at de består af fire pas­sio­ne­re­de musi­ke­re, video­kunst­ne­re, tekst­for­fat­te­re og pro­du­ce­re, som er inspi­re­ret af alt fra Tal­king Heads og Ted Tal­ks til Mac DeMarco og Mandrillaftalen(!).

 

Musik mig Blidt + KRÆS

Hver ons­dag kl. 14.45–15.00 vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le og dis­se­ke­re “Ugens Alter­na­ti­ve Ban­ger” i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4 — et pro­gram som går i dyb­den med kul­tur og kunst.

7 mar
2021

Musik Mig Blidt anbefaler “ugens alternative hit” i KRÆS på Radio4

I ons­dags jeg sør­me min debut i radio­en! Det var i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4. Hver ons­dag i den kom­men­de tid vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le et alter­na­tivt hit.

Vi fin­pud­ser sta­dig kon­cep­tet, men de num­re, jeg kom­mer til at anbe­fa­le, er en slags mod­spil til de p.t. mest lyt­te­de hits. Det er jo ret fedt i sig selv, men jeg får oven i købet lov til at nør­de og dis­se­ke­re det valg­te num­mer sam­men med vært Maja Hald og der­med gå i dyb­den med, hvad det præ­cist er ved num­me­ret, som gør det til noget sær­ligt. Det er er i det hele taget hvad essen­sen af KRÆS er — At gå i dyb­den med kunst og kul­tur — mega fedt!

I ons­dags var som sagt før­ste gang kon­cep­tet var i luf­ten, og til lej­lig­he­den hav­de jeg valgt den sprit­nye sing­le The Last Man On Earth af Wolf Ali­ce fra Lon­don. Hvor­for det er et geni­alt num­mer, kan du høre mig prø­ve at for­kla­re i indsla­get her­un­der (ca. 44 min inde), men jeg kan afslø­re, at der sker ting og sager ca. halvvejs i nummeret.

Desvær­re blev der ikke tid til at høre hele num­me­ret i sin hel­hed som afslut­ning på pro­gram­met, inden kl. 15-nyhe­der­ne tog over, hvil­ket var ret ærger­ligt, da men såle­des ikke får hele den beru­sen­de fina­le af num­me­ret med. Der­for vil jeg anbe­fa­le dig, når num­me­ret sæt­tes i gang til sidst i indsla­get, at stop­pe radio­indsla­get og tryk­ke play på lyd­fi­len nederst i artik­len i stedet.

Og så vil jeg da selv­føl­ge­lig slå et slag for, at du tuner ind de kom­men­de ons­da­ge omkring kl. 14.45 på Radio4 og bli­ver præ­sen­te­ret for et nyt alter­na­tivt hit med Musik Mig Blidt-bril­ler på.

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!