29 aug
2015

Guldkorn juli 2015

Foto: Robert Moses Joyce

Foto: Robert Moses Joyce

Halv­de­len af juli var jeg på road­trip ned igen­nem Europa, så det blev til min­dre musik­lyt­ning end sæd­van­lig. Måske ken­der du til nogle guld­korn jeg ikke fik med? I så fald skriv ende­lig en kommentar!

Nyt fra den dan­ske under­grund fin­der du i form af HEY WAYKill J, Gents, Guns (norsk, men bosid­dende i Kbh), og et fint Sekuoia remix af Super­poze’ Over­seas. 

Tra­ck­li­ste

1. VAR — Varmá
2. HEY WAY — Atmos­fear in the US
3. Holly Macve — The Cor­ner Of My Mind (Bedroom Demo)
4. Super­poze — Unlive (Dream Koala Rework)
5. Super­poze — Over­seas (Sekuoia Rework)
6. Death In The After­noon — ’82
7. Prayt­hing — Hea­ven Is A Lonely Place
8. Hazel Eng­lish — It’s Not Real
9. Kill J — Pro­pa­ganda
10. GENTS — Young Again
11. Guns — Rico­chet
12. Vel­vet Mor­ning — You’re Blue, I’m Blue
13. Gold Cele­ste — Can Of Worms
14. Sales — Big Sis
15. Angel Haze — Impos­sible
16. CHVRCHES — Leave A Trace
17. Gold Cele­ste — Open Your Eyes
18. Tom Adams — Tra­vel Where The Moon Pulls
19. The Legends — Keep Him
20. Sa’ra Cha­ris­mata — Mus­hroom
21. Nosaj Thing — Don’t Mind Me ft. Whoarei

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, fordi det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

 

28 jul
2015

Rasmus Brix — I Hope You Dance In Your Sleep

rasmus brix

Ras­mus Brix fra Køben­havn var ind­til for­ny­lig alde­les ukendt for mig, men gen­nem de sene­ste par måne­der har jeg lyt­tet meget til hans debutal­bum med den fine titel I Hope You Dance In Your Sleep, som udkom i marts.

Det er musik, der er per­fekt til stille og rolige stun­der, til snak med ven­ner over en kop kaffe og til når man er i det efter­tænk­somme hjørne. Selv kal­der han det sove­kam­mer­mu­sik, og den beskri­velse dæk­ker meget godt over Ramus’ meget intime og per­son­lige udtryk. Sti­len er Singer-songwriter med aku­stisk gui­tar som domi­ne­rende instru­ment og med enkle bøl­gende akkordstrukturer.

  

Al musik og tekst er skre­vet af Ras­mus Brix. Album­met blev ind­spil­let i et gam­melt, tysk radiostu­die under Huset i Magstræde og lidt i et øvelo­kale på Ama­ger. Claus Berg­mann (Kitty Wu og Host) lagde stu­die til og har også fun­ge­ret som pro­du­cer, mens Bo Karls­son har lavet mix og master.

Der er noget dej­ligt natur­ligt over både den måde Ras­mus syn­ger og struk­tu­re­rer sine sange på. For­men i san­gene er ikke så stram. Der er for eksem­pel ikke altid et omkvæd, der går igen. Ordene synes at komme ube­svæ­ret til ham, som om san­gene næsten bli­ver skre­vet og sun­get på samme tid, hvil­ket ska­ber en meget “fly­dende”, orga­nisk ople­velse, godt hjul­pet på vej af Ramus’ drøm­mende, blide og længsels­fulde vokal. Ofte græn­ser hans vokal til et dovent og slæ­bende udtryk, der min­der lidt om lige­mæn­dene Ben Howard og José Gon­zález. Stine Grøn (We Were Born Cana­ries og IRAH) syn­ger des­u­den med på fire af num­rene og bidra­ger til at gøre musik­ken mere vægt­løs. Effek­ten på mig er stærkt beroligende!

Ras­mus Brix er mere eller min­dre selvlært musi­ker. Han lærte nogle akkor­der på gui­ta­ren af sin far, da han var 11–12 år gam­mel, men det var først som 18–19 årig, at han blev rig­tig glad for at spille. Prak­si­ser­fa­rin­gen har han bl.a. fra en peri­ode som gademu­si­kant i Madrid og Paris. Det ustruk­tu­re­rede karak­ter­træk i Ras­mus’ musik, som jeg opfat­ter som befri­ende orga­nisk, skyl­des måske hans usko­lede til­gang til sangskriv­ning. Jeg kan i hvert fald gen­kende mang­len på fast struk­tur og ret­ning i hans egen beskri­velse af sin sangskrivningsproces:

“Fred og ro oven på store ind­tryk har det med at kunne blive til sang­bi­der. Men det er for det meste et lille gui­tarstykke, der sæt­ter gang i sangskriv­nin­gen; noget der fortje­ner en sang, tror jeg. Men det er noget rodet og lang­som­me­ligt noget, og jeg tror egent­lig ikke rig­tigt, jeg ved, hvor­dan man gør. Eller jeg ved ikke, hvad der skal til, før jeg selv synes, at det fungerer.”

I mine ører taler det på para­doksal vis til Ras­mus’ for­del, at han “ikke ved hvor­dan man gør”. Det bety­der, at han ikke føl­ger de gængse veje strin­gent, som en mere sko­let musi­ker måske ville føle sig kal­det til.

Et andet ord der fal­der mig ind, når jeg lyt­ter til Ras­mus Brix er ordet “auten­tisk”, selvom det måske er et lidt for­tær­sket ord at bruge i musi­kan­mel­der­kredse til at beskrive musik, der besid­der ærlig­hed, ægthed eller nær­vær. Denne kva­li­tet er med al sand­syn­lig­hed ikke fre­mel­sket alene i kraft af et stærkt råma­te­ri­ale, men kan sik­kert også til­skri­ves den måde hvorpå album­met er indspillet.

“Min vokal og gui­tar er ind­spil­let sam­ti­digt på alle num­rene, og vi har ikke brugt click track. Der er hel­ler ikke klip­pe­kli­stret i de for­skel­lige takes. Vi gen­tog, ind­til vi var til­fredse. Det var udmat­tende til tider, men jeg synes “live”-tilgangen har gjort det hele ret dyna­misk og ærligt, og der er “fejl”, jeg er endt med at blive gan­ske glad for. De øvrige ele­men­ter blev til­fø­jet efter­føl­gende og blev ret ofte til i øjeblik­ket. Stine Grøn var for eksem­pel. kun med os i stu­diet en enkelt aften, men alt hvad hun gav sig i kast med fun­ge­rede, og hun endte der­for med at være med på fire numre.”

Ingen af de ti sange har noget hit­po­ten­ti­ale, og de adskil­ler sig hel­ler ikke van­vit­tigt meget fra hin­an­den. Fak­tisk læner nogle af num­rene sig måske lige lov­ligt meget op af hin­an­den, ville nogle påpege. Nogle vil sik­kert savne flere udskej­el­ser og et par ubrud af mere vildskab.

Grun­den til at jeg ikke sav­ner noget i den dur, er at album­met til gen­gæld udgør en meget hel­støbt lyt­te­o­p­le­velse, netop fordi det næsten føles som ét langt num­mer i for­skel­lige vari­a­tio­ner. Det lyder måske lidt kede­ligt, men på mig vir­ker det såle­des, at jeg nem­mere bli­ver dra­get ind i Ras­mus’ musi­kal­ske ver­den og mere effek­tivt bli­ver hyl­let ind i en stem­ning af melan­koli, efter­tænksom­hed og næn­som varme. Det er dog alli­ge­vel dej­ligt, når san­gene får sub­tile til­fø­jel­ser i form af bl.a. mund­har­monika, elgu­i­tar, synt­he­sizer, melo­dika, den før­om­talte gæste­vo­kal samt en hjer­te­pul­se­rende men dæm­pet stor­tromme i slut­nin­gen af num­me­ret Talk.

Med I Hope You Dance In Your Sleep har Ras­mus Brix lavet et vir­ke­lig fint debutal­bum. I min bog er det et af de bed­ste på dansk jord i år. Jeg fore­stil­ler mig, at det vil appel­lere til et ret stort publi­kum der­ude? Med dette ind­læg håber jeg i hvert fald at nye fans hop­per ombord!

 

21 jul
2015

Guldkorn maj & juni 2015

tumblr_noq9kejKo11r00g1wo1_1280

Det er som­mer og som­me­fe­rie og jeg har “travlt” med uden­dør­sak­ti­vi­te­ter og rej­se­rier, og de sene­ste par måne­der har gene­relt været begi­ven­heds­rige rent pri­vat. Såle­des er blog­ge­riet desværre ble­vet tvun­get lidt i bag­grun­den. Der­for inklu­de­rer dette ind­læg både mine guld­korn fra maj og juni, så jeg kan ind­hente det tabte lidt!

Jeg håber, du har lidt ekstra tid, for det bety­der at 66 gyldne numre ven­ter på at blive hørt og opda­get af dig. Hvem ved, måske ven­ter dit nye ynd­lings­band på dig?

Der er som sæd­van­lig et sær­ligt udvalg af dan­ske arti­ster på listerne — mange af dem lovende opkom­linge! I maj gik der nær­mest inf­la­tion i bemær­kel­ses­vær­dig dansk musik i form af Vir­gin Suicide, Another Juggle, DRENGEBANDE, The Kikos, Fribytterdrømme, Lisa Alma, Mammut is in Love, Communions, Sweet Jesus 17, Kwa­mie Liv, Rep­tile Youth, HEY WAY, ANYA og Kill J.

Juni-listen var mere beske­den rent kvan­ti­ta­tivt, men kva­li­te­ten fejler bestemt ikke noget! LhumaM.I.L.K., Kwa­mie Liv (igen) og Blaue Blume leve­rer i den grad varen!

 

Tra­ck­li­ste (maj)

1. Mutual Bene­fit — Not For Not­hing
2. James Canty — Love
3. TOKi­MON­STA — Realla Feat. Ander­son Paak
4. Vir­gin Sui­cide — Mar­ble Sky
5. Ano­t­her Jug­gle — Dance Suns­hine, Dance
6. Nils Frahm — Them
7. For Esmé — Just Yet
8. Edi­tors — No Harm
9. We are the Storm — Dis­ap­pear Appear
10. Win­ter — Some Kind Of Sur­prise
11. Heart/Dancer — Outro (Entry Code, Dial Tone)
12. DRENGEBANDESTÅR MED NOGLE VENNER
13. Exe­ter — Car­trid­ges
14. Mutual Bene­fit — Slow March (Demo)
15. The Kikos — Can­non­ball
16. Siv Jakob­sen — Dark
17. Ben Khan — Ben Khan — Red
18. The Helio Sequence — Stoic Resem­blance
19. Tus­si­lago — My Own Dear
20. Fri­byt­ter­drømme — De Kon­stru­e­rede
21. Tei Shi — Bas­si­cally
22. Lisa Alma — Fine
23. Mam­mut is in Love — Thous­and Heights
24. Jack­son Scott — Ripe for Love
25. ISTILLFEELIT — Burn Into Night
26. Com­mu­ni­ons — Summer’s Oath
27. Sweet Jesus 17 — Island Girl
28. Kwa­mie Liv — Hig­her
29. Mam­mut Is In Love — I Imag­ine Here I Say (feat. Ben Sha­piro)
30. Mint Julep — The Pro­mise
31. Rep­tile Youth — Away
32. Por­celain Raft — Half Awake
33. BREAKFAST — Sofia
34. Postil­jo­nen — Wait
35. HEY WAY — Never go to Sleep
36. Max Coo­per And Tom Hodge — Rem­nants (Attaque Remix)
37. King Gizzard & The Lizard Wizard — God Is In The Rhythm
38. LEISURE — Got It Bad
39. ANYAANYANEED TO KNOW
40. KIll J — Cold Stone

 

Tra­ck­li­ste (juni)

1. Mam­mút — Salt
2. BOSCO ROGERS —  French Kiss
3. Pell x G-Eazy — Got It Like That
4. PURPLE — The Deepest Night
5. M.I.L.K. — If We Want To
6. Lhuma — Human War­rior
7. Tei Shi — Go Slow
8. Angelo Bada­la­menti & Kwa­mie Liv — Remem­ber Me, In Every Cloud of Gold
9. Sle­e­percub — Most Of Me
10. HÆLOS — Earth Not Above
11. Super­poze — Unlive
12. HOUSE OF WOLVES — Beau­ti­ful Things
13. Nils Frahm – Our Own Roof
14. #1 Dads — Cam­berwell
15. Blaue Blume — Thin­king of Roxy
16. Hilang Child — End­less String
17. Toro Y Moi — Run Baby Run
18. Cloves — Frail Love
19. IDYLL — Sleep
20. The­a­tre Of Delays — Hal­le­luja
21. Pari­sian Pass — Son
22. Hein Coo­per — The Art Of Escape
23. Masaki Hana­kata — AFRICA
24. LEISURE — Hot Love
25. Diane Cof­fee — Eve­ry­day
26. Tim Kuhl — 1982

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (og god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Musik Mig Blidt på Wimp

Twitter


Facebook

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine