19 aug
2014

Guldkorn juli 2014

tumblr_mltpqwj6zE1qjbnsxo1_500

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

Musik Mig Blidt er netop kom­met hjem fra ferie, så der­for får du lidt for­sin­ket mine stør­ste musi­kop­da­gel­ser fra juli måned. Som altid er listen en alsi­dig affære, der bl.a. byder på mysti­fi­ce­rende smuk nyklas­sisk musik fra A Win­ged Victory for the Sul­len, en læn­ge­ven­tet ny sang fra den unge lofi-specialist Foxes In Fiction, to supero­p­ti­mi­stisk som­mer­hym­ner fra Gene­ra­tio­nals og Phox og en række electro-synthpop-perler fra Club Kuru, Chrome Sparks, Astro­nauts, Etc., Glass Ani­mals, Odesza samt Moby i et nær­mest orgas­misk gli­trende remix fra ynd­lin­gen Maps.

Fra den hjem­lige front fin­der vi på listen de tur­né­flit­tige Fol­ke­klub­ben, der er klar med et smug­lyt fra deres kom­mede plade med den natio­nalg­lade titel Dan­marks­film, Palace Win­ter debu­te­rer med det lækre og ekstremt køre­ven­lige pop/rock num­mer Time Machine, singer-Songwriteren The New Spring er klar med en ny magisk single med tit­len The Hours Of The Day og ende­lig har Nanomes über­melan­kol­ske sang To The Woods, som jeg tid­li­gere har dæk­ket på blog­gen, fået en udmær­ket cover­ver­sion af den tyske duo Go Astray.

 

Tra­ck­li­ste:

1. A Win­ged Victory for the Sul­len — Ato­mos VI
2. Move­ment — Like Lust
3. The Acid — Ani­mal
4. Sea Change — Brid­ges
5. Nanome — To The Woods (Go Astray cover)
6. Foxes in Fiction — Shadow’s Song
7. The New Spring — The Hours Of The Day
8. Gene­ra­tio­nals — Gold Sil­ver Dia­mond
9. Fol­ke­klub­ben — Vågn Op
10. Madeaux ft. Fifi Rong — Cha­kra
11. Pos­si­mi­ste — Wan­de­rer
12. Club Kuru - Seesaw
13. Moby — Almost Home (Maps Remix)
14. Astro­nauts, etc. — Fuss
15. Chrome Sparks — Losing U
16. Glass Ani­mals — Gooey
17. Phox — King­fis­her
18. Palace Win­ter - Time Machine
19. Odesza — Memo­ries That You Call (feat. Monsoon­si­ren)
20. Lia Ices — Thous­and Eyes
21. Pale Seas — Evil is Always One Step Behind

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

8 aug
2014

Ny single fra Kiasmos

Kiasmos_press-photo-by-Héðinn-Eiríksson_02_WEB

Kias­mos, der er sig­net på et af mine ynd­lings­pla­de­sel­ska­ber Era­sed Tapes har fri­gi­vet en ny single, der byder på en isnende smuk og episk lydende kryds­ning mel­lem klas­sisk og elek­tro­nisk musik. Hårene rej­ser sig af fryd ved fina­len af dette præg­tige num­mer, der bare sti­ger og sti­ger i knu­gende melan­kolsk intensitet!

Duoen udgi­ver deres selv­be­tit­lede debutal­bum den 27. okto­ber og Burnt run­der album­met af — dog i en noget læn­gere udgave med en mere afdæm­pet outro.

 

Kias­mos består island­ske Ólafur Arnalds og færø­ske Janus Ras­mus­sen. Arnalds er én af de mest hyl­dede arti­ste inden­for den nyklas­si­ske eller som nogle ville sige — indi­e­klas­si­ske genre. Han kom­bi­ne­rer effek­tivt simple, men smukke kla­ver– og stryger-drevne melo­dier med elek­tro­ni­ske ele­men­ter. Part­ne­ren Janus Ras­mus­sen er kendt fra electro-popbandet Bloodgroup.

Pro­jek­tet har eksi­ste­ret siden 2009, og det er først nu, at de to sat­ser mere hel­hjer­tet på Kias­mos frem­for andre musi­kal­ske projekter.

Tra­ck­li­sten fra det kom­mende selv­be­tit­lede album er offent­lig­gjort, og det står klart, at to tid­li­gere sing­ler er inklu­de­ret herpå.

Det dre­jer som om Thrown og Looped:

Tra­ck­li­ste:

1. Lit
2. Held
3. Looped
4. Swayed
5. Thrown
6. Drag­ged
7. Bent
8. Burnt

5 aug
2014

Lynkonkurrence! Vind VIP-billetter til #Regenerate14

generator

Den hippe design-hostelkæde Gene­ra­tor, der fin­des i flere euro­pæ­i­ske stor­byer, her­i­blandt Køben­havn, og det ligeså hippe mode og kunst-magasin The Lab Maga­zine byder i sam­ar­bejde på god musik og kunst fre­dag og lør­dag den 9. 0g 10. august.

Arran­ge­men­tet fin­der sted på Hostel Gene­ra­tor, Adel­gade 5–7 , 1304 Køben­havn og er gra­tis. Det er tænkt som en inter­ak­tiv ople­velse omkring kon­cep­tet “sha­red spa­ces” — hvor­dan vi lever og arbej­der ved siden af ​​hinanden. Nøgleordene er kunst, inter­ak­tive instal­la­tio­ner, live musik, wor­ks­hops, pop up kon­cer­ter, tema-rum, mad, drikke, tag­te­ras­ser, lyd­land­ska­ber og godt sel­skab. Det lyder da meget godt, ikke?

Noget lig­nende gik for sig i Ber­lin i juli måned, og det såle­des ud:

 

På musikfron­ten kan du høre Unkwon, Broke, Shiny Darkly og Dark­ness Falls mens pro­mi­nente navne som Chri­stian d’Or, Borneland og Ken­ton Slash Demon giver den som DJs. 

Jeg har kom­pi­le­ret en lille play­li­ste i til­fælde af, at du ikke ken­der en eller flere af disse kunst­nere. Kva­li­te­ten fejler ikke noget skulle jeg hilse og sige!

 

Per­for­mance– og instal­la­tions­kunst er ikke denne blogs fokus, men du kan selv under­søge kunst­nerne ObscuraJakob KvistBeka HoopLacy BarryTat­suru, og David Ogle nær­mere ved at trykke på link­sene, hvis du har lyst.

 

Det fulde pro­gram ser såle­des ud:

FRIDAY

7:00 p.m — 8:00 p.m — Music, Per­for­mance, Art.
8:00 p.m — 10:00 p.m — Dj Chri­stian d’Or (DJ set)
www.soundcloud.com/christian-dor
10:00 p.m — 11:00 p.m — Bor­neland (DJ set)
www.borneland.com
11:00 p,m — 12:00 a.m –Unkwon
www.soundcloud.com/unkwon-sound
12:00 a.m — 1:30 a.m — Esben Weile Kjær (DJ set)
www.soundcloud.com/esbenweile
1:30 — 2:30 — Broke (Live Band) 
www.brokecph.com


SATURDAY

7:00 p.m — 9:00 p.m — Music, Per­for­mance, Art. 
9:00 p.m — 11:00 p.m — DJ Andreas B. (DJ set)
www.mixcloud.com/andreas­be­raha
11:00 p.m — 12:00 p.m — Shiny Darkly (Live Band) 
www.shinydarkly.bandcamp.com
12:30 a.m — 1:30 a.m — Dark­ness Falls (Live Band) 
www.darknessfallsmusic.com
1:30 a.m — 3:00 a.m — Ken­ton Slash Demon (DJ set)
www.soundcloud.com/ken­tonslas­h­de­mon

 

SUNDAY

2pm – 6pm – Exhi­bi­tion Open

 

Face­book event: http://tinyurl.com/leg8dld

 

Kon­kur­rence

Jeg har fået lov at udlodde 1x2 2x2 adgangs­bil­let­ter til det såkaldte “pri­vate viewing event”, der fin­der sted mel­lem kl. 19–21 fre­dag den 8. august.

Det er desværre endnu lidt uklart hvad der præ­cis skal foregå til dette pri­vate arran­ge­ment — måske vil et hem­me­ligt navn spille, måske lidt gra­tis for­frisk­nin­ger — jeg ved det ikke. Men hvis du i for­vejen synes, det lyder som et spæn­dende arran­ge­ment, så synes jeg da, du skulle del­tage og få mulig­he­den for at finde du af det — hvem ved måske bli­ver du posi­tivt overrasket!

Hvad skal du gøre for at del­tage i kon­kur­ren­cen? Det er ikke så svært, du skal bare finde nyhe­den på Musik Mig Blidts Face­book­pro­fil, der lin­ker til dette ind­læg og skrive dit fulde navn og nav­net på den per­son du vil tage med i kom­men­tar­fel­tel­tet. OBS: Dead­line er alle­rede i mor­gen den 6. august kl. 20. Der­ef­ter træk­ker jeg lod, og vin­de­ren får besked.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2014

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine