18 feb
2015

Purple barsler med nyt album til sommer

purple

For en 2–4 år siden var en af de mest hypede nye gen­rer den såkaldte witch house-genre, der inklu­de­rer navne som SALEM, Balam Acab, oOoOO, Holy Other og måske mest popu­lære Crystal Cast­les og til dels Purity Ring, hvis vi inklu­de­rer den mest pop­pede og lyse ver­sion af gen­ren. Fæl­lesnæv­ne­ren hos disse bands er en sær­dele mørk, nær­mest okkult inspi­re­ret ver­sion af electro­nica ofte med hip-hop-rytmer, stø­jel­e­le­men­ter og spø­gel­ses­ag­tige eller æteri­ske vokaler.

Purple fortje­ner sam­men­lig­ning med de bed­ste inden­for denne dystre, men coole genre! Luis Dou­rado, der før har lavet elek­tro­nisk musik under andre navne, står bag pro­jek­tet. Han er født i Porto, Portu­gal og er bosid­dende i Ber­lin. Han er også del af musik­kol­lek­ti­vet WeDi­dIt, der huser navne som Shlo­hmo, RL GRIME og Ryan Hem­sworth, nogle af de mest nyska­bende navne inden­for elek­tro­nisk populærmusik.

Purp­les musi­kal­ske uni­vers har noget dom­me­dags­ag­tigt over sig, men rum­mer para­doksalt nok sta­dig en mørk skøn­hed, en slags roman­ti­se­ring af sin­dets skyg­ge­fyldte sider og men­ne­skets døde­lig­hed. Kom­bi­na­tio­nen af mas­siv rum­klang, blytunge beats samt lyse og lavfre­kvente, mørke synths — mest mørke, tager dig med på en rejse ned i under­ver­de­nen. Det er en ver­den, der sam­ti­dig emmer af majestætisk skøn­hed og melan­koli. En melan­koli affødt af bevidst­he­den om, at tra­ge­dien måske lurer lige om hjør­net i al sin skæb­nesvan­gre gru. Hvis du luk­ker øjnene, er det nemt at bilde sig selv ind, at musik­ken spil­ler i en mystisk gotisk kirke med meget højt til loftet!

Lad os starte med sid­ste nyt om Purple. Det helt nyt num­mer Extin­ction er netop lan­det og er fra Purp­les debutal­bum Silence & Remorse, der er sat til at udkomme til som­mer. For før­ste gang høres Luis Dou­rados vokal i sin rene form uden, at den er mani­p­u­le­ret til ukendelighed:

 

For at for­stå mine store for­vent­nin­ger til det kom­mende album, skal vi på opda­gelse i Purp­les bag­ka­ta­log. Den selv­be­tit­lede debut-EP udkom i 2011 og kan med for­del høres i sin fulde længde fra start til slut. Flere numre inde­hol­der noget så utra­di­o­tio­nelt i electronica-sammenhænge som panfløjte-samples! Det er en rejse, der, som tit­len på et af num­rene siger “feels strange but feels good”. Favo­rit­terne er de to sid­ste numre Esca­ping Into The Moun­tains og I will Never See You Again. 

EP’en kan down­lo­a­des gra­tis her.

 

Senere i 2011 udkom sing­len Pain Kil­lers, hvor rum­klangs­brug og gran­dio­si­tet når nye højder!

 

Videre til 2013. Her udkom­mer EP’en Salva­tion med det, der burde være et deci­de­ret klubhit, hvis du spør­ger mig. The Club er godt nok ikke just fest­lig, men shit hvor lyder det fedt. Når bea­tet fal­der ved 47 sekun­ders mær­ket er jeg totalt hoo­ked, og jeg kunne sag­tens fore­stille mig at danse til det hip-hop-inspirerede beat!

 

Shlo­hmo gav num­me­ret en tur i remix­ma­ski­nen, og det kom der er et læk­kert down­tempo num­mer ud af med metal­lisk skær:

 

Salva­tion på Spotify/WiMP:

 

 

Ende­lig kan du også tjekke disse Purple remixes, der blandt andet inklu­de­rer en tung spø­gel­ses­ud­gave af t.A.T.u.‘s Not Gonna Get Us.

17 feb
2015

Vind billetter til Alt-J + Wolf Alice + Gengahr

alt-j2

På tors­dag kan du fange et vir­ke­lig stærkt lineup, når alt-J for før­ste gang, hvis vi ser bort fra grup­pens kon­cert på Nort­hside Festi­val, spil­ler en head­line kon­cert i Dan­mark (Tap1 i Køben­havn). Alt-J er i sig selv et spæn­dende band, men der­u­d­over får grup­pen sup­port fra to upco­m­ing bands, som jeg er meget begej­stret for! De to bands er Wolf Alice, som jeg før har dedi­ke­ret et ind­læg til og Gen­gahr, som har figu­re­ret på to af mine Guld­korns­play­li­ster (okto­ber og januar).

Du kan læse lidt om de tre bands og lytte til eksemp­ler på deres musik i dette ind­læg læn­gere nede.

Kon­kur­rence

Kon­cer­ten er desværre udsolgt (der er dog en ven­te­li­ste), så jeg vil tro, at det har inter­esse for en del der­ude, at jeg har fået lov at udlodde 1x2 bil­let­ter i en kon­kur­rence! Yeah!

For at del­tage skal du svare på spørgs­må­let: Hvil­ket Wolf Alice num­mer kan du bedst kan lide og hvor­for? Den bed­ste begrun­delse vin­der billetterne!

Skriv dit svar i en kom­men­tar til dette ind­læg (hvis du er på for­si­den skal du trykke på over­skrif­ten for at kunne kom­men­tere i bun­den af indlægget). Du kan også vælge at skrive dit svar i en kom­men­tar til nyheds­op­sla­get på Musik Mig Blidts Face­book­pro­fil.

Dead­line for del­ta­gelse er tors­dag for­mid­dag kl. 10! Vin­de­ren får besked umid­del­bart derefter.

Alt-J

alt-j

Alt-J er et finur­ligt navn, men når man hører ban­dets ditto finur­lige musi­kal­ske udtryk giver det mening. For selvom det på over­fla­den lyder som en kryds­ning mel­lem indie pop og rock, er det slet ikke så nemt at sætte i bås endda. Selv kal­der Alt-J det for folk-step, og måske er det fordi, Alt-J deler den varme lyd med folk-genren men ofte er mere upbeat end gen­ren nor­malt dikterer.

Såle­des bidra­ger bl.a. skæve hip-hop ryt­mer, bru­sende synths, skønne vokal­har­monier og ikke mindst Joe New­mans til tider spøjse, men char­me­rende vokal til en sam­let set gri­bende lyt­te­ro­p­le­velse. Alt-J kan noget som få bands er i stand til. De appel­le­rer med deres “weird­ness møder gen­ken­de­lig­hed og gode melo­dier” til indi­e­fol­ket såvel som til mainstreampublikummet.

Hvis du ikke ken­der ban­det, så start evt. med Bre­eze­blo­cks og Matilda fra debutal­bum­met An Awesome Wave fra 2012 eller Every Other Freckle og Hunger Of the Pine fra det andet og sene­ste album This Is All Yours.

Alt-J | Home­page
Alt-J | Face­book
Alt-J | Spo­tify
Alt-J | WiMP

 

Wolf Alice

wolf alice

Wolf Alice har en ret eklek­tisk lyd, der vari­e­rer fra det power­pop­pede med rock– og grunge-tendenser til mere mini­ma­li­sti­ske pro­duk­tio­ner ala The XX, og ende­lig kan der af og til også spo­res folk-elementer.

Ban­det har fået mas­ser af opmærk­som­hed fra diverse blogs og medi­erne i hjem­lan­det Eng­land, her­un­der BBC Radio og Ama­zing Radio, der har været flit­tige til at frem­hæve ban­det som ”one to watch” over de sid­ste par år.

Jeg kan kun til­slutte mig koret af lov­pris­nin­ger! Jeg er især glad for sing­len Bros fra 2013, som er en hyl­dest til ven­ska­ber. San­gen har en vir­ke­lig smit­tende energi og giver altid mit humør et boost med dens gli­trende gui­tar og livs­be­kræf­tende tekst: “Shake your hair, have some fun / For­get our mot­hers and past lovers / For­get eve­ry­one / Oh I’m so lucky / You’re my best friend.”

 

Blush og Heav­nely Cre­a­tu­res er eksemp­ler på Wolf Alice i deres mest chil­lede hjørne:

Høre mere Wolf Alice via din fortukne kanal:

Wolf Alice | Soundcloud
Wolf Alice | Spo­tify
Wolf Alice | WiMP
Wolf Alice | Facebook

 

Gen­gahr

gengahr

Gen­gahr er et nyt og vir­ke­lig friskt skud på stam­men af psy­ke­de­lisk lydende rock/pop med læk­ker fal­set. Musik­ken rum­mer både varme, charme og sødme og er så melo­diøs, at det er svært ikke at nynne med efter kun et par lyt!

Pro­duk­tio­nen er sam­ti­dig meget levende og orga­nisk og min­der i lyd­sig­na­tur om Unk­nown Mor­tal Orchestra, Tame Impala og en anelse MGMT. Ban­det har ind­til nu kun 3 numre ude offi­ci­elt (+ et par tid­li­gere demoer), men de lover sær­de­les godt for debutal­bum­met, der efter­si­gende skulle udkomme inden så længe!

Gen­gahr | Face­book
Gen­gahr | Soundcloud
Gen­gahr | Spo­tify
Gen­gahr | WiMP

13 feb
2015

Guldkorn januar 2015

8473418011_d239d6afb9_z

Foto: Robert Moses Joyce

Det nye år blev spar­ket godt i gang med en masse ny spæn­dende musik. Her er Crème de la crè­mee fra januar måned sam­let i én stor playliste. Danske bidrag i denne omgang: Slaugh­ter Beach, Leervig, Mew, Waldo & Marsha, Paper Cra­nes og Rang­le­klods.

Tra­ck­li­ste:

1. Ama­son — Went To War
2. C Dun­can — For
3. Slaugh­ter Beach — Nuked
4. Belle and Seba­stian — Nobody’s Empire
5. Son Lux — Let Me Fol­low
6. Favela — Gong
7. Aywy. & Ekali — Ano­t­her Girl
8. Nate Eiesland — Drif­ting
9. Tora — Jai­gan­tic (Gali­ma­tias Remix)
10. The Attic Sle­e­pers — Air­port
11. Leer­vig — I Hælene På Dig
12. Leer­vig — Et Vand­fald Af Ruti­ner
13. Vaults — Poi­son
14. Sus­anne Sund­før — Deli­rious
15. Jes­sica Pratt — “Back, Baby“
16. Mew — Satel­li­tes
17. Gen­gahr — She’s A Witch
18. Waldo & Marsha — You’re The Woman I Desire
19. Emika — Dilo 12
20. The Slow Show — Dres­den
21. Hund­red Waters — Cavity (Shi­geto Remix)
22. Paper Cra­nes — Rub­ber­bul­lets
23. Shlo­hmo — Buried
24. Drenge — We Can Do What We Want
25. Anna Of The North — Our House
26. AURORA — Under Stars
27. Rang­le­klods — Lost U
28. John Car­pen­ter — Night
29. Dia­grams — Gentle Mor­ning Song
30. Snow Ghosts — Bowline
31. Emi­lie Nico­las — Fail
32. Unk­nown Mor­tal Orche­stra — SB — 02

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine