9 apr
2015

Guldkorn marts 2015

Foto: Tom Killion

Så er play­li­sten for de stær­ke­ste tra­cks fra marts måned klar. Jeg bestræ­ber mig på kun at vælge det bed­ste af det bed­ste, men alli­ge­vel er jeg nået op på over 40 styk­ker musik. På trods af den store kvan­ti­tet skulle den høje kva­li­tet gerne holde dig fan­get! Lad mig vide, hvad for et num­mer der får dig mest op at køre — jeg er nys­ger­rig på hvad lyt­terne der­ude synes!

Sæd­va­nen tro, skal vi lige vende denne omgangs dan­ske islæt. Den fin­der du i form af bidrag fra Vir­gin Sui­cide, Tara­gana Pyja­rama, ML Buch, OofjCom­mu­ni­ons, Eirene, Smerz (norsk duo men bosat i Kbh), Who­Ma­deWho og gode gamle Mew!

Tra­ck­li­ste:

1. Johnny Jewel — Glass Candy/Shell Game
2 Shura — 2Shy
3. Aaron — Strong
4. Champs — Vamala
5. EXGF — We Are The Hearts
6. 18+ — Dry
7. Wildcat! Wildcat! — Hero
8. Novo Amor — Welcome to the Jungle (Guns N’ Roses cover)
9. Ezra Fur­man — Rest­less Year
10. Vir­gin Sui­cide — Vir­gin Sui­cide
11. Por­tico — 101 (ft. Joe New­man)
12. Nosaj Thing — Cold Sta­res ft. Chance The Rap­per + The O’My’s
13. Action Bron­son — Baby Blue ft. Chance The Rap­per (Prod. Mark Ron­son)
14. The Yetis — Little Sur­fer Girl
15. Gen­gahr — Haun­ter
16. Patrick Wat­son — Love Songs For Robots
17. Foreign Fields — Little Lover
18. The Yetis — Myste­rion
19. Sóley — Ævintýr
20. T I O — A Simple Way
21. Sufjan Ste­vens — Should Have Known Bet­ter
22. Tara­gana Pyja­rama — Ariel
23. Jaakko Eino Kalevi — Double Talk
24. Mr Fogg — Time To Ascend
25. Cou­sin Mar­nie — You’ve Been Foo­ling Me Baby
26. Will Sam­son — Sun­bea­mer Pt II
27. Toki­mon­sta — Realla feat. Ander­son Paak (HWLS Remix)
28. OOFJ — I For­give You
29. Inven­tions — Slow Bre­at­hing Circuit (A Win­ged Victory For The Sul­len Remix)
30. Dorian Con­cept — ‘Ann River, Mn’ (Bibio Remix)
31. Memoryy — Young Obli­vion
32. Piano Inter­rup­ted — Emo­ti­con (Floex Remix)
33. Astro­nauts, etc. — I Know
34. Sufjan Ste­vens — No Shade In The Sha­dow Of The Cross
35. Sia — Ela­stic Heart (Clams Casino Remix)
36. Com­mu­ni­ons — Out Of My World
37. ML BUCH — Flow
38. Smerz — Move
39. Eirene – In My Head
40. Who­Ma­deWho — Ember (Radio Edit)
41. Tus­si­lago — My Own Dear
42. Mew — Water Sli­des (Edit)
43. Tara­gana Pyjarama — Givers

 


Om Gukorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skrive sær­skilt om al den gode nye musik, der løbende udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at samle op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det ville være en skam, hvis det gik din næse forbi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om numre, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

8 apr
2015

Musik Mig Blidt allierer sig med DR’s KarriereKanonen

MMB lytter til Karrierekanonen

DR’s Kar­ri­e­re­Ka­no­nen har sat sig for løbende at alli­ere sig med per­so­ner fra musik­bran­chen, der fin­der numre fra sitet, som de synes, at andre bør lytte til.

Denne ære er nu til­fal­det Musik Mig Blidt, og jeg har der­for haft for­nø­jel­sen af at lytte til drøm­mende og psy­ke­de­li­ske toner fra deres store kata­log af aspi­re­rende musi­kere. Lyt til mine fem anbe­fa­lin­ger, som kom­mer fra Good­bye Lisi­chka, Ano­t­her Jug­gle, PFAU, Ufor­nia og Gliss inde på Kar­ri­e­re­Ka­no­nens site!:

http://www.dr.dk/musik/karrierekanonen/#!/Article/musik-mig-blidt-lytter-til-dreampop

Om Kar­ri­e­re­Ka­non

Kar­ri­e­re­Ka­no­nen star­tede til­bage i 2002, hvor blandt andre DRs Jan Sneum, ønskede at give et mar­kant løft til den dansk­spro­gede rock. Man mente, at musik­ken sav­nede sine rød­der og med Kar­ri­e­re­Ka­no­nen gik man på udgik efter frem­ti­dens musi­kal­ske stjerner.

Musik­ken behø­ver ikke læn­gere være på dansk, men det unikke ved Kar­ri­e­re­Ka­no­nen er sta­dig, at en hånd­fuld af de bed­ste nye kunst­nere får et kraf­tigt skub ud over sce­ne­kan­ten og hjæl­pes på vej til en ved­va­rende karriere. Vinder man, får man til­budt et skræd­der­syet talent­for­løb hos Ban­da­ka­de­miet, festi­val­job på Smuk­fest, og når musik­ken er klar til det, air­play på P3 og P6 BEAT.

I 2014 lan­ce­rede Kar­ri­e­re­Ka­no­nen en ny plat­form — et slags com­mu­nity for ny dansk musik. Her kan kunst­nere oprette en pro­fil og uplo­ade deres musik og få mulig­he­den for at blive ét af årets 12 udvalgte bands.

4 apr
2015

Vind billetter: The Moon Illusion m. Bjørn Svin

Foto: Andreas Bergmann

Foto: Andreas Bergmann

Fore­stil­lin­gen THE MOON ILLUSION spil­ler på Køben­havns Musik­te­a­ter i peri­o­den 9. – 25. april 2015 og lyder ret inter­es­sant, synes jeg! Fore­stil­lin­gen hand­ler om illu­sio­ner og syns­bed­rag og er rele­vant her på blog­gen, fordi musik­ken er en vig­tig med­spil­ler i fore­stil­lin­gen. Den aner­kendte elek­tro­ni­ske musi­ker Bjørn Svin har skabt lydu­ni­ver­set, der akkom­pag­ne­rer jong­lø­rerne Samuel Gustavs­son og Pet­ter Wad­sten i en skov af snore. På lege­syg og drilsk vis sæt­ter de publi­kums san­ser på prøve og får dem til kon­stant at sætte spørgs­måls­tegn ved, hvad deres øjne og ører egent­lig opfat­ter, og om det er vir­ke­ligt eller ej — lidt lige­som trylleri.

For den ori­gi­nale jong­lør og kun­ste­ne­ri­ske leder i Rapid Eye Samuel Gustavs­son hand­ler jong­le­ring om at udfor­dre, hvor­dan du ople­ver ver­den. Han har en bag­grund i det inter­na­tio­nalt aner­kendte Cir­kus Cirkör og har sam­ar­bej­det med iko­ner som Kit John­son på den moderne dan­ses­cene. Hans præ­mi­e­rede kom­pagni Rapid Eye befin­der sig i græn­selan­det mel­lem nycir­kus, dans og visu­elt teater.

Bjørn Svin er kendt for sin opti­mi­sti­ske, mærk­vær­dige musik med ana­loge musik­ma­ski­ner og lyden af strøm. Hans num­mer Mer’ Strøm er ble­vet lidt af et kult­hit! Min favo­ri­tud­gave er dette Lulu Rouge edit!

Bjørn Svin — Mer’ Strøm (Lulu Rouge edit)

Lør­dag den 11. april 2015 spil­ler Bjørn Svin helt ekstra­or­di­nært en kon­cert på Køben­havns Musik­te­a­ter efter fore­stil­lin­gen. Bil­let til afte­nens fore­stil­ling giver adgang til koncerten. Facebook-event: https://www.facebook.com/events/857444100969123/

Kon­kur­rence

I sam­ar­bejde med Køben­havns Musik­te­a­ter udlod­der Musik Mig Blidt 2x2 bil­let­ter til fore­stil­lin­gen den 11. april, som auto­ma­tisk giver adgang til den efter­føl­gende kon­cert med Bjørn Svin. Fore­stil­lin­gen begyn­der kl. 17.00 og tager ca. 50 minut­ter, og efter en kort pause begyn­der kon­cer­ten, der ligel­des varer ca. 50 minutter.

For at del­tage skal du blot sende en e-mail til mail@musikmigblidt.dk med tit­len Bjørn Svin. Husk også at angive dit fulde navn. De to vin­dere træk­kes til­fæl­digt den 9. april kl. 12. Vin­derne får direkte besked og bli­ver umid­del­bart efter offent­li­gjort i dette indlæg.

Opda­te­ring: De to hel­dige vin­dere blev Signe Lam­bert Johan­sen og Nina Pyt­ter Laursen

petter_samuel-1

Fakta: The Moon Illusion

Spil­le­sted: Køben­havns Musik­te­a­ter
Spil­le­pe­ri­ode: 9. – 25. april 2015
Spil­le­tid: tir-fre kl. 20, lør kl. 17
Sprog: Engelsk (begræn­set tale)
Varig­hed: ca. 50 minutter

Related Posts with Thumbnails

Search

TRANSLATE

Twitter


Facebook

Musik Mig Blidt på Wimp

Best tracks 2015

Nye indlæg

Blogroll

Venner

Kategorier

Play this site on Shuffler.fm
bloglovin
The Hype Machine