18 apr
2020

Hymns from Ninevehs nye album (gen)åbner dine øjne for verdens skønhed

San­ger og sangskri­ver Jonas H. Peter­sen har begå­et et album fuld af, hvad man kun­ne kal­de spr­ud­len­de højskole/salmepopsange. Det er ment alde­les posi­tivt.

Tek­ster­ne er mesten­dels hver­dagsnæ­re, men sam­ti­dig både livs­klo­ge og ful­de af ånde­lig­hed og tak­nem­me­lig­hed over livets sto­re og små forun­der­lig­he­der, som ofte fin­des i de poe­ti­ske beskri­vel­ser af natu­rens ind­virk­ning på men­ne­sket. Både lyrik og de flot­te melo­di­er og arran­ge­men­ter med man­ge lag, har noget smukt, livs­be­kræf­ten­de over sig. Måske er det den ro og glæ­de, som jeg for­nem­mer, at Jonas H. Peter­sen fin­der i natu­ren, i sin tro på Gud og ikke mindst i kær­lig­he­den til og fra sine med­men­ne­sker. Men i hvert fald over­strøm­mes jeg af en følel­se af fortrøst­nings­fuld­hed og tak­nem­me­lig­hed til mine omgi­vel­ser, når jeg lyt­ter til san­ge­ne på Sin­dets Asyl. Den der erken­del­se af at sæt­te pris på ting, man tit glem­mer at sæt­te pris på, for­stær­kes.

Års­ti­der­nes skif­ten og der­med natu­rens for­vand­ling bli­ver på album­met en meta­for for men­ne­ske­li­vet, men sam­ti­dig bli­ver natu­ren i sig selv en kil­de til for­vand­ling i men­ne­sker.

”San­ge­ne på det her album kom efter en lang peri­o­de med uro og råd­vild­hed. En dag aller­sidst i janu­ar, helt uden­for sæson, sang solsor­te­ne plud­se­lig i bir­ken uden­for mit vin­due. Det blev mit ven­de­punkt. Det var som om, fug­le­ne sang for mig – san­ge om, at for­vand­lin­gen var mulig, at der fand­tes et asyl for mit sind.”

Et cen­tralt tema på Sin­dets Asyl er, at vi kan for­vand­le angst til ro (som næsten er tit­len på et af num­re­ne) gen­nem vores rela­tio­ner til natu­ren og vores fami­lie og ven­ner. Som en linje lyder på num­me­ret Kastanjer: “Jeg tror, jeg kom for at for­tæl­le dig, du ik’ bor ale­ne med smer­ten i ver­den.” Med andre ord — du er ikke er din egen lyk­kes smed – vi er hin­an­dens.

”At vi ikke er ale­ne med smer­ten i ver­den, at vi skal bære hin­an­dens
byr­der, er et helt cen­tralt bud­skab. Det er noget, jeg har brug for at høre, men også noget af det, jeg som sangskri­ver er kom­met for at sige.”

Pla­den cemen­ter i min optik Jonas H. Peter­sen som en af Dan­marks bed­ste sangskri­ve­re. Hvis du ikke ken­der hans bag­ka­ta­log, kan det også anbe­fa­les (her gem­mer der sig bl.a. et helt geni­alt jule­al­bum fra 2011) — men lyt lige til Sin­dets Asyl først!

Find album­met på din fore­truk­ne strea­m­ingtje­ne­ste eller lyt evt. nede­nun­der via Youtu­be:


Foto: Den­nis Mor­ton

11 apr
2020

Junglelyd — Coffee

Den 1. maj udkom­mer Jung­le­lyds selv­be­tit­le­de debutal­bum, og før­stesing­len Cof­fee er taget der­fra.

Det rent instru­men­tale num­mer er per­fekt til en lil­le lystig hjem­me­fest! Og så er det sam­ti­dig en hyl­dest til min ynd­lings­drik — kaf­fe! Num­me­ret byder på spa­cet synt­he­sizer-bøl­ger, en gro­ovy gui­tar­me­lo­di, der øje­blik­ke­ligt sæt­ter sig på din hjer­ne­bark og ende­lig en ryt­me, som er så godt som umu­lig at stå stil­le til!

Bag den flot­te, far­ve­ri­ge, psy­ke­de­li­ske og humo­ri­sti­ske ani­me­re­de musik­vi­deo til Cof­fee står Simon Gorm Eskild­sen, som også bl.a. står bag impo­ne­ren­de pla­decovers til ban­det I Think You’re Aweso­me og i øvrigt selv er musi­ker.

Jung­le­lyd er et dansk band, som lyder ret meget, som nav­net anty­der — af musik med rød­der væsent­ligt tæt­te­re på ækva­tor end Dan­mark. Ban­det, der har eksi­ste­ret siden 2015, låner inspira­tion fra gen­rer som tro­pi­cal bass, electro­ni­ca, moom­bat­hon, cum­bia og 1960’ernes sur­fmu­sik.

Gen­ren cum­bia, der er sær­lig udtalt på sing­len Cof­fee, oprin­der fra Colom­bia og er i det hele taget meget udbredt i Syda­me­ri­ka. Cum­bia blan­der Syda­me­ri­kan­ske melo­di­er med afri­kan­ske ryt­mer og en euro­pæ­isk måde at tæn­ke har­moni­er og akkor­der på. Jung­le­lyd kom­bi­ne­rer den tra­di­tio­nel­le udga­ve af cum­bia, der bru­ger ana­lo­ge musikin­stru­men­ter, med en mere moder­ne elek­tro­nisk, digi­tal vari­ant. Jeg synes, det lyder for fedt!

Lur mig om ikke Jung­le­lyd slip­per fle­re sing­ler inden album­met lan­der den 1. maj. Så hold øje!

2 apr
2020

Forpremiere: We Are The Way For The Cosmos To Know Itself udgiver ny lækker synthpop-single

Musik Mig Blidt-ynd­lin­gen med det for­modent­lig læng­ste band­navn i Dan­mark, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, er klar med en ny electro/synthpop sing­le + B‑side. Den udkom­mer offi­ci­elt i mor­gen d. 3. april, men kan strea­mes eks­klu­sivt her på siden alle­re­de i dag.

End­nu engang er det en utro­lig læk­ker lyd, grup­pen for­mår at ska­be. Der er beats, som næsten får karak­ter af piskes­mæld, og de futuri­sti­ske synt­hs vil­le, hvis de kun­ne ses med det blot­te øje, sik­kert være neon­far­ve­de — i hvert fald de lyse­ste og mest lynen­de af dem. Og det er i den­ne sam­men­hæng en god ting, hvis du skul­le være i tvivl! På top­pen gli­trer for­san­ger Julie Chri­sti­an­sens vokal van­ligt med ynde­fuld sød­me, som kon­trast til den lidt dystre tekst. Giv sing­len Under The Sun et spin eller syv her­un­der!

 

Ban­det for­tæl­ler selv om sing­len:

“Under The Sun” er skre­vet sam­men med vores ven og musi­kal­ske part­ner Mads Björn. Mads lave­de sid­ste år et remix af vores sang “Sky”, som vi blev svært gla­de for. Der­for beslut­te­de vi os for, at arbej­de med ham igen. Både på Under The Sun og den instru­men­tale B‑side “Cros­s­ro­ads of Infi­ni­ty”, har vi arbej­det med vores fasci­na­tion for 90er synt­hs. Sær­ligt acid bass lines og sto­re sfæ­ri­ske pads.

Vi arbej­der for tiden meget med det ambi­va­len­te og det mod­stri­den­de. Med “Under The Sun” har vi søgt at ska­be en kon­trast mel­lem den opløf­ten­de, stor­lad­ne pro­duk­tion og en rela­tivt mørk tekst, som er inspi­re­ret af ensom­hed og følel­sen af, at der som­me­ti­der er noget stør­re end en selv, der bestem­mer hvil­ke valg, man kan tage.”

B‑Siden Cros­s­ro­ads Of Infi­ni­ty kan du høre her:


Foto: Ale­xan­der H Jes­per­sen

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!