27 apr
2019

Vind billetter til koncert med Bonne nuit Johnny i Brønshøj Vandtårn

Jeg har været nys­ger­rig på kon­cer­ter i Brøns­høj Vandtårn, siden jeg læste, at en af mine kla­re favo­rit­ter på dansk jord, Lowly, ind­spil­le­de sit net­op udkom­ne album i den kated­ral­lig­nen­de beton­byg­ning og afslut­te­de ind­spil­nin­ger­ne med to udsolg­te kon­cer­ter i vandtår­net. Det mere ukend­te band Bon­ne nuit John­ny ind­spil­le­de også sit debutal­bum i vandtår­net og giver nu kon­cert sam­me sted d. 11 maj — en gyl­den mulig­hed for både at ople­ve vandtår­nets ekstre­me rum­klang og spe­ci­el­le stem­ning, samt stif­te bekendt­skab med et, efter min mening, over­set band her­hjem­me. Og så kan du end­da vin­der bil­let­ter til kon­cer­ten (læs hvor­dan til sidst i artik­len)!

Bon­ne nuit John­ny er en kvar­tet bestå­en­de af Marco Ege­berg, Nico­li­ne Ege­berg og Den­nis Tuo­mi og ikke mindst front­mand, Ras­mus Brix, der skri­ver både tekst og musik. Tid­li­ge­re har Ras­mus Brix opt­rå­dt under sit eget navn, og Musik Mig Blidt hånd­pluk­ke­de ham til at spil­le til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 4 til­ba­ge i 2016. En smuk ople­vel­se at høre live, skul­le jeg hil­se at sige!

Bri­ti­ske Ben Howard er nok det navn, der umid­del­bart, kom­mer tæt­test på, hvis jeg skal sam­men­lig­ne Bon­ne nuit John­ny’s musi­kal­ske udtryk med noget. Musik­ken er dvæ­len­de, mørk og reflek­sions­ind­by­den­de med bl.a. hyp­no­ti­se­ren­de gui­tar­fi­gu­rer, dybt brum­men­de bas­klan­ge og Ras­mus Brix’ næsten mes­sen­de vokal. Sid­ste år udkom debutal­bum­met Wig, der snildt kun­ne være endt på min liste over de bed­ste dan­ske udgi­vel­ser fra 2018, hvis jeg hav­de valgt at publi­ce­re en sådan. Udnyt­tel­sen af den stor­lad­ne rum­klang i Vandtår­net er meget tyde­lig og sær­de­les effekt­fuld på pla­dens 7 num­re og bidra­ger i mine ører til, at musik­kens ibo­en­de ensom­hed får en ekstra dyb dimen­sion. Hør selv om du kan for­nem­me, hvad jeg mener:

I den­ne musik­vi­deo, som er opta­get i Brøns­høj Vandtårn, kan du få en for­nem­mel­se for rum­mets smuk­ke, dra­ma­ti­ske arki­tek­tur, samt hvor­dan Bon­ne nuit John­ny’s lyd vil tage sig ud i rum­met:

Vind billetter!

Musik Mig Blidt har fået lov at udlod­de 5x2 bil­let­ter til kon­cer­ten d. 11.maj i Brøns­høj Vandtårn. For at del­ta­ge i lod­træk­nin­gen skal du smi­de en kom­men­tar på opsla­get på enten Face­book, Twit­ter eller Ins­ta­gram sene­st kl. 21, d. 9. maj. Vin­der­ne kon­tak­tes umid­del­bart der­ef­ter.

30 mar
2019

Guldkorn januar & februar 2019

Her får du årets før­ste guld­korn fra janu­ar og febru­ar samt nog­le over­se­te fra decem­ber sid­ste år. Det er mas­ser af nyt guf fra de dan­ske kunst­ne­re, hvoraf fle­re er debut­num­re. De tæl­ler:

Amae, Ras­mus Ryda­hl, BLITZKRIG, Det Indre Mar­ked, Rain­bro­t­her, Son­ny Pablo, We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself, David Nør­lund, Lowly, Moli­na, IRAH, Kúlu, DOULA, Songs From Tin Pan Alley, Kwa­mie Liv, Far­ve­blind. 

Du fin­der som van­ligt en mas­se kva­li­tets­mu­sik, som du får svært ved at fin­de i radio­en, bort­set fra måske P6 beat (som vi desvær­re kun har på lånt tid). Gå på opda­gel­se i bl.a. elek­tro­nisk indie pop, alter­na­tiv rock med psy­ke­de­li­ske ten­den­ser og gen­ren, Musik Mig Blidt har spe­ci­a­li­se­ret sig i — neoklas­sisk.

Guldkorn januar 2019

1. Simen Mit­lid — Satur­days
2. ViVii — And Tragic
3. Hajk — Bre­at­he
4. Amae — Une­a­se
5. Tem­porary — Wreck­ed
6. Ras­mus Ryda­hl — Stå For Dig
7. BLITZKRIG — Blodrød Måne (Radio Edit)
8. Det Indre Mar­ked — Søvn­gæn­ger
9. Rain­bro­t­her — The Master
10. Son­ny Pablo — Time Lap­se
11. We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself — Don’t Bot­her
12. David Nør­lund — Seventh Sea
13. Josh Ale­xan­der — Elan
14. Heat­her Woods Bro­de­ri­ck — Whe­re I Lay
15. Hugh Marsh — She Will

 

Guldkorn februar 2019

1. Moli­na — Venus
2. IRAH — Uni­ty Of Gods
3. PURPLECREEPY CRAWLY
4. Kúlu — Lone­ly Run­ning Man (radio Edit)
5. DOULA — Frozen Days
6. HVOB — Pana­ma
7. Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Moh­na)
8. Songs From Tin Pan Alley — Melo­dy From Memory
9. Songs From Tin Pan Alley — Toxic Blur
10. Kwa­mie Liv — I Will Always Love You
11. Far­ve­blind — Tri­bu­te
12. Far­ve­blind — You Fore­ver

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

1. Ange­lo De Augusti­ne — You Nee­ded Love, I Nee­ded You
2. Tim Ling­haus — Jonat­han Bran­dis
3. Lowly — Bag­la­ens
4. Hajk — Bre­at­he
5. Nils Fra­hm — Swe­et Litt­le Lie
6. Hand Habits — Pla­ce­hol­der
7. Hand Habits — What Lovers Do
8. Bil­ly Lemos, Still Woozy, & Bla­ke Saint David — Wait
9. Rain­bro­t­her — På Træ­er­ne
10. Weval — The Weight
11. Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Moh­na)
12. Chro­ma­ti­cs — Time Rider

Ange­lo De Augusti­ne — You Nee­ded Love, I Nee­ded You

 

Tim Ling­haus — Jonat­han Bran­dis

 

Lowly — Bag­la­ens

 

Hajk — Bre­at­he

 

Nils Fra­hm — Swe­et Litt­le Lie

 

Hand Habits — Pla­ce­hol­der

 

Hand Habits — What Lovers Do

 

Bil­ly Lemos, Still Woozy, & Bla­ke Saint David — Wait

 

Rain­bro­t­her — På Træ­er­ne

 

Weval — The Weight

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Like Water (feat. Moh­na)

 

Chro­ma­ti­cs — Time Rider

 

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

12 mar
2019

Natlyst byder på modigt grænsesøgende debutalbum

Nat­lyst er et ungt græn­se­sø­gen­de, alter­na­tivt, dansk­spro­get popor­ke­ster, der den 7.marts udgav et yderst over­be­vi­sen­de debutal­bum med tit­len Modig.

Det græn­se­sø­gen­de islæt kan iden­ti­fi­ce­res i ban­dets trang til at kom­bi­ne­re den pop­pe­de, ryt­mi­ske musik med den mere avant­gar­di­sti­ske kom­po­si­tions­mu­sik, hvor ska­be­lo­ner­ne oplø­ses og ufor­ud­si­ge­lig­he­den får plads — men ikke mere end, at melo­di­er­ne sta­dig kan hæf­te sig hos lyt­te­ren. På den måde træk­ker Nat­lyst på et meget orga­nisk musi­kalsk udtryk, som man fin­der i lig­nen­de afskyg­nin­ger hos dan­ske kol­le­ga­er som f.eks. Efter­klang, Nav­ne­løs og Under Byen.

Nat­lyst består fast af hele 11 musi­ke­re(!), inkl. stry­ge­re, blæ­se­re og ryt­me­sek­tion, og til­sam­men ska­ber de med Aman­da Drew (forsanger/sangskriver) i front et lige dele stor­la­dent dra­gen­de, ærligt og sår­bart uni­vers. Med så man­ge musi­kal­ske ele­men­ter i spil, er der fare for et rodet og usam­men­hæn­gen­de lyd­bil­le­de, men pro­du­cer og mixer Esben Ing­lev fra Pengu­in Pro­ductions for­mår at hol­de flot sam­men på det hele i et meget foku­se­ret og læk­kert lyd­bil­le­de.

Tit­len Modig synes velvalgt. Ikke kun for­di ban­det rent instru­men­talt tør søge væk fra de mest gen­ken­de­li­ge musi­kal­ske ska­be­lo­ner og struk­tu­rer, men også for­di, det ikke just er nem­me emner som Aman­da Drew dyk­ker ned i med hen­des for­tæl­lin­ger om bl.a. (kvin­de­lig) seksu­a­li­tet, depres­sion og angst set fra en ung kvin­des per­spek­tiv. Med andre ord er der noget på spil i de tan­ke­ful­de og tan­ke­væk­ken­de tek­ster, og man for­nem­mer tyde­ligt, at udgangs­punk­tet er per­son­ligt for front­fi­gur Aman­da Drew. Især unge men­ne­sker vil jeg tro let kan iden­ti­fi­ce­re sig med tek­stu­ni­ver­set, men emner­ne er almen­gyl­di­ge, så ingen lyt­te­re er eks­klu­de­ret.

En stor anbe­fa­ling skal Modig have med på vej­en fra Musik Mig Blidt. Det er nok det stær­ke­ste album fra et dansk navn, jeg ind­til vide­re er stødt på i år, og jeg glæ­der mig til at føl­ge ban­dets færd frem­over.

Lyt til det flot­te debutal­bum her­un­der, og tjek også den fine musik­vi­deo ud til sing­len med den tone­an­gi­ven­de titel, Jeg Har Lyst!

 

Koncert på Musikcaféen

Nat­lyst er net­op nu på relea­se­tour og spil­ler i Køben­havn d. 16 Marts i Musikcaféen på Huset-KBH. Face­book-event her.

 

Medlemmerne i Natlyst er:

Aman­da Drew, Alma Kjær Ager­gaard, August Kors­gaard, Lars Asger, Chri­sti­an Peder­sen,
Caro­li­ne Ege­de­sø, Albert Bur­chardt, Alfred Lyk­ke, Sil­ke Kid­holm, Ida Guld­berg, Toke Han­se­ni­us.

 Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!