1 sep
2019

MOLLY sender dig i himlen med svimlende smukt debutalbum!

Lars Ander­s­son og Phil­lip Dor­nau­er udgør ban­det MOLLY fra Inns­bruck i Østrig, som jeg er fal­det pla­dask for. Deres debutal­bum, der på for­bil­led­lig vis kom­bi­ne­rer sho­e­ga­ze og  post-rock, har fået den nostal­gi­ske titel All That Ever Could Have Been og ram­mer alle de rig­ti­ge knap­per hos mig.

Albumcove­ret, en blå him­mel med en luf­tig sky, kun­ne lige så godt have været et bil­le­de på min til­stand, når jeg lyt­ter til det­te album. Man bli­ver lige­som løf­tet op i sky­er­ne og dri­ver afsted med luk­ke­de øjne. De langstrak­te lyd­fla­der, der er badet i rum­klang og frem­bragt af både gui­tar og vokal, er på sam­me tid ekstremt drøm­men­de, melan­kolsk og cine­ma­tisk. Der er klart ske­let til post-rock bands som f.eks. Sigur Rós, men jeg synes ikke det gør noget, når melo­di­er­ne er så vel­kom­po­ne­re­de som her.

Det er dog ikke kun ren afslap­ning af lyt­te til album­met. Nog­le num­re udvik­ler sig såle­des, at de byg­ger op, lyd­ta­pet bli­ver vævet tæt­te­re og tæt­te­re. Nog­le gan­ge så tæt at lyden bli­ver en mas­siv uigen­nem­træn­ge­lig mur. Og så plud­se­lig er alt rent og klart igen med blot et kla­ver og den smuk­ke lyse fal­set som fyrtårn. Trom­mesla­ge­ne med flit­tig brug af lil­le­trom­me og hi-hat står des­u­den knivskar­pt og pivsprødt i lyd­bil­le­det og og hjæl­per med at ska­be frem­drift.

Lyt til album­met via Bandcamp eller Spo­ti­fy her­un­der:

 

Lyt og se evt. en live-udga­ve af num­me­ret Foun­tain Of Youth her:

 

Tjek også musik­vi­deo­er­ne til num­re­ne Vogel­ne­st og Weep, Gent­ly Weep her­un­der:

22 aug
2019

Guldkorn maj & juni 2019

Det er på høje tid, at jeg deler guld­kor­ne­ne, aka mine musi­kal­ske opda­gel­ser fra maj og juni måned med dig kære læser (og lyt­ter). Som sæd­van­lig er der i udval­get en over­vægt af det melo­di­ske og drøm­men­de udtryk.

Hør bl.a. dan­ske (pri­mært upco­m­ing) kunst­ne­re som Baby Pool, A Kind of Man, GRETA, Nidam, Kalaha, Kill J, Klap­trae, BYLJA, Sunx, Anne­li­se, Pen­ny Poli­ce, Alt­mo­di­sch, Rhye, Tren­te­møl­ler, Kill J, moi Capri­ce, Efter­klang, VAKT, Irah, Luna Kira og Lowly.

 

Guldkorn maj 2019

1. Camel Power Club — Lai­ka
2. Baby Pool — On My Beach
3. A Kind of Man — Ted­dy Love
4. Amy Root — Floren­ce
5. GRETA — Ardent Spring -
6. Amy Root Ft. Klang­stof — Ali­ke
7. Bene­dikt — Per­fect Pat­terns
8. Nidam — You Think It’s Like A Fire
9. Hilang Child — Cha­tu­ran­ga Rebu­ilt
10. Kalaha — Dra­gon Jen­ny (SidiRum Remix)
11. Hay­den Cal­nin — Cau­tion Cares (Rework)
12. Kis­hi Bas­hi — Mari­golds
13. KIll J — Moon Sick
14. MOLLY — Weep, Gent­ly Weep
15. Kalaha — Çok Küstüm
16. Yuno — Sun­light
17. Klap­trae — Beach Life
18. Rone — Motion
19. SHAED — Tram­po­li­ne (Jauz Remix)
20. Tom Adams — Par­ti­c­le VIII (The Light Befo­re The Rain)
21. BYLJA — Mist (feat. Pho­e­nix and the Flower Girl)

 

Guldkorn juni 2019

1. Benja­min Gust­af­sson — Spiral Thin­king
2. Sunx — Like a Dri­ve in the Night, Pt 2
3. Anne­li­se — Ban­ke Trum
4. ANNA OF THE NORTH — Thank Me Later -
5. Pen­ny Poli­ce — Mir­ror, Mir­ror
6. MIYNT — Pea­ches
7. Shards — Sum­mer Sick­ness
8. MOLLY — The Foun­tain Of Youth
9. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
10. Poly­na­tion — Ani­mus

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Som sæd­van­lig har jeg nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for!

Trackliste

1. Maps — Sur­veil
2. Bien — Slow Motion
3. The Slow Show — Hard To Hide
4. Fen­nesz — In My Room
5. SOAK — Crying Your Eyes Out
6. Poly­na­tion — Ode
7. Keep Shel­ly In Athens — Sun­ny Day
8. Wood­kid — On Then And Now (feat. Jen­ni­fer Con­nel­ly)
9. Wood­kid — Win­che­ster
10. Alt­mo­di­sch — Racing for the Sun and Rain
11. Rhye — Patien­ce (feat. Óla­fur Arnalds)
12. Tren­te­møl­ler — Sle­e­per
13. Pho­ria — Nou­veau-Né
14. Maps — Sur­veil (The­ma­tic Vari­a­tion)
15. Swim Deep — To Feel Good
16. KIll J — Doub­le Helix
17. moi Capri­ce — Mau­re­en
18. Efter­klang — Vi er uen­de­lig
19. Son Lux — Dream Sta­te (Edit)
20. Irah — Bre­at­he
21. The Slow Show — Hard to Hide (Acoustic) with Hal­lé Youth Choir
22. Chri­sti­an Löf­f­ler — Run­ning (feat. Josep­hine Phi­lip)
23. VAKT — For­duf­ter
24. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
25. Com Tru­i­se — Kon­tex
26. Vam­pi­re Wee­kend — Har­mony Hall
27. AURORA — Day­drea­mer
28. Luna Kira — Tøs på Tværs
29. Lowly — Chil­dren
30. Lowly — Won­der
31. Wey­es Blood — Movies

Maps — Sur­veil

 

Bien — Slow Motion

 

The Slow Show — Hard To Hide

 

Fen­nesz — In My Room

 

SOAK — Crying Your Eyes Out

 

Poly­na­tion — Ode

 

Keep Shel­ly In Athens — Sun­ny Day

 

Wood­kid — On Then And Now (feat. Jen­ni­fer Con­nel­ly)

 

Wood­kid — Win­che­ster

 

Alt­mo­di­sch — Racing for the Sun and Rain

 

Rhye — Patien­ce (feat. Óla­fur Arnalds)

 

Tren­te­møl­ler — Sle­e­per

 

Pho­ria — Nou­veau-Né

 

Maps — Sur­veil (The­ma­tic Vari­a­tion)

 

Swim Deep — To Feel Good

 

KIll J — Doub­le Helix

 

moi Capri­ce — Mau­re­en

 

Efter­klang — Vi er uen­de­lig

 

 

Son Lux — Dream Sta­te (Edit)

 

Irah — Bre­at­he

 

The Slow Show — Hard to Hide (Acoustic) with Hal­lé Youth Choir

 

Chri­sti­an Löf­f­ler — Run­ning (feat. Josep­hine Phi­lip)

 

VAKT — For­duf­ter

 

Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You

 

Com Tru­i­se — Kon­tex

 

Vam­pi­re Wee­kend — Har­mony Hall

 

AURORA — Day­drea­mer

 

Luna Kira — Tøs på Tværs

 

Lowyly — Chil­dren

 

Lowly — Won­der

 

Wey­es Blood — Movies

 

Musik Mig Blidts Best of 2019 playliste på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2019” på Spo­ti­fy, hvor langt de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figu­re­rer:

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse for­bi. Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgi­vel­se.

16 aug
2019

Sounds of 80’s sci-fi Vol. 2 (inspireret af Stranger Things, Blade Runner, John Carpenter)

Til­ba­ge i 2016, efter at have knus­fo­rel­sket mig i seri­en Stran­ger Thin­gs, beslut­te­de jeg mig for at dele en play­li­ste, jeg igen­nem åre­ne hav­de kom­pi­le­ret på bag­grund af min kær­lig­hed til synth-præ­get film­mu­sik og i det hele taget musik med ana­lo­ge synt­he­size­re som cen­tralt instru­ment. Sær­ligt den slags, som bader musik­ken i drøm­men­de fir­ser-sci-fi nostal­gi. Fein­s­ch­meck­e­re vil­le måske kal­de gen­ren, når den får et mere ryt­misk præg, for synt­hwa­ve og for de få num­re med vokal — synt­hpop. Under alle omstæn­dig­he­der har play­li­sten har fået en del opmærk­som­hed og har i skri­ven­de stund 868 føl­ge­re på Spo­ti­fy, hvil­ket jo er en pæn sjat!

Tred­je sæson af Stran­ger Thin­gs blev rul­let ud i star­ten af juli, og i for­læn­gel­se her­af, synes jeg, det er ble­vet tid til at dele vol. 2 af den­ne sær­li­ge play­li­ste, hvis lydu­ni­vers udover Stran­ger Thin­gs er inspi­re­ret af film­kom­po­ni­ster som Cliff Mar­ti­nez (Dri­ve, Sola­ris), Van­ge­lis (Bla­de Run­ner), og John Car­pen­ter (Hal­lowe­en). Det mør­ke, mysti­ske og melan­kol­ske domi­ne­rer, men der er, lige­som det var til­fæl­det med vol. 1, også gjort plads til lyse, håbe­ful­de synt­hs som rimer på 80’er-ungdom ala wal­k­men, denim, neon­far­ver og tyg­ge­gum­mi­boble­blæ­sen­de rul­les­køjtepi­ger — og dren­ge. Jeg vil dog ger­ne under­stre­ge, at jeg ikke har valgt noget musik fra fir­ser-æra­en (det hele er rela­tivt ny musik). Play­li­sten inde­hol­der kun musik fra det sene­ste årti eller derom­kring, og num­re­ne er crè­me de la crè­me af al den synth-base­ret musik, jeg har hørt gen­nem de sid­ste 3 år. Det håber jeg, du kan høre!

Nok snak. Vær­s­go at bade dig selv i en ver­den af synt­hs (efter tra­ck­li­sten)!

Trackliste — Sounds of 80’s sci-fi Vol. 2

1. Com Tru­i­se — Ultra­fi­che of You
2. Sym­me­try — Yes
3. Disa­ster­pea­ce — Tit­le (From the movie It Fol­lows)
4. Rum­pi­stol — Slo­wer Dro­ps
5. Makeup And Vani­ty Set — Homeco­m­ing
6. S U R V I V E — Dir­ge
7. Lorn — Bat­ty’s The­me
8. Ken­ton Slash Demon — Arp8 — Mixed
9. Mega Dri­ve — Cri­mewa­ve
10. Gun­s­hip — Kits­u­ne
11. Ryan Davis & Micro­trau­ma — Tra­ces (Ori­gi­nal Mix)
12. Dan­ger — 7.53
13. The­a­tre of Delays — The Mor­ning After
14. HVOB & Win­ston Mar­hall — The Bla­me Game
15. The­a­tre Of Delays — Air
16. DEEP LEARNING — Fre­edom of Thin­gs
17. The Toxic Aven­ger — Make This Right
18. Sinoia Caves — 1983 — Main The­me
19. The­a­tre Of Delays — Dif­fe­rent Pat­hs
20. The Alp­ha­bet Zero — Fri­ends Don’t Lie (feat. Kel­lie Besch)
21. Waves­ha­per — A Pic­tu­re In Motion
22. Scatt­le — Love and Mad­ness
23. The Toxic Aven­ger — My Only Chan­ce
24. Chro­me Sparks — God­dess
25. Makeup And Vani­ty Set — The Apart­ment
26. S U R V I V E — Omni­ver­se — Los Ange­las CA — 4–17-17
27. Lorn — Out Of The Fra­me
28. Throwing Snow — V
29. Makeup And Vani­ty Set — Life­ti­mes
30. Ges­af­felste­in — Reset
31. Anton Belov — Reti­cent (Dimedrol remix)
32. Makeup And Vani­ty Set — At Pea­ce
33. Poly­na­tion — Ode
34. Rone — (OO)
35. Nils Fra­hm — Spell
36. Ges­af­felste­in — Ever Now
37. Com Tru­i­se — Pri­vil­e­ge Esca­la­tion
38. Poly­na­tion — Ani­mus
39. Crywolf — Ultravi­o­lent Pt. II (Levi­ta­te Rei­mag­i­na­tion)
40. Rone — Motion II
41. André Brat­ten — Com­monwe­alth
42. New Rome — Bro­ken Har­mony
43. Chro­ma­ti­cs — Sha­dow
44. Zola Jesus — Wise­blood (John­ny Jewel Remix)

 

Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du jo pas­sen­de dyk­ke ned i den før­ste play­li­ste fra 2016:

Related Posts with Thumbnails

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!