Musik Mig Blidt anbefaler “ugens alternative hit” i KRÆS på Radio4

7 mar 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I ons­dags jeg sør­me min debut i radio­en! Det var i kul­tur­pro­gram­met KRÆS på Radio4. Hver ons­dag i den kom­men­de tid vil jeg med Musik Mig Blidt-kasket­ten på anbe­fa­le et alter­na­tivt hit.

Vi fin­pud­ser sta­dig kon­cep­tet, men de num­re, jeg kom­mer til at anbe­fa­le, er en slags mod­spil til de p.t. mest lyt­te­de hits. Det er jo ret fedt i sig selv, men jeg får oven i købet lov til at nør­de og dis­se­ke­re det valg­te num­mer sam­men med vært Maja Hald og der­med gå i dyb­den med, hvad det præ­cist er ved num­me­ret, som gør det til noget sær­ligt. Det er er i det hele taget hvad essen­sen af KRÆS er — At gå i dyb­den med kunst og kul­tur — mega fedt!

I ons­dags var som sagt før­ste gang kon­cep­tet var i luf­ten, og til lej­lig­he­den hav­de jeg valgt den sprit­nye sing­le The Last Man On Earth af Wolf Ali­ce fra Lon­don. Hvor­for det er et geni­alt num­mer, kan du høre mig prø­ve at for­kla­re i indsla­get her­un­der (ca. 44 min inde), men jeg kan afslø­re, at der sker ting og sager ca. halvvejs i nummeret.

Desvær­re blev der ikke tid til at høre hele num­me­ret i sin hel­hed som afslut­ning på pro­gram­met, inden kl. 15-nyhe­der­ne tog over, hvil­ket var ret ærger­ligt, da men såle­des ikke får hele den beru­sen­de fina­le af num­me­ret med. Der­for vil jeg anbe­fa­le dig, når num­me­ret sæt­tes i gang til sidst i indsla­get, at stop­pe radio­indsla­get og tryk­ke play på lyd­fi­len nederst i artik­len i stedet.

Og så vil jeg da selv­føl­ge­lig slå et slag for, at du tuner ind de kom­men­de ons­da­ge omkring kl. 14.45 på Radio4 og bli­ver præ­sen­te­ret for et nyt alter­na­tivt hit med Musik Mig Blidt-bril­ler på.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!