Premiere: GRO udgiver fængslende live-session af debutsingle

5 mar 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

GRO (Julie Møl­ler Chri­sti­an­sen) var blandt de syv dan­ske arti­ster, jeg for en måneds tid siden anbe­fa­le­de, at man holdt øje med her i 2021 (link til arti­kel her). Der­for er jeg også glad for at kun­ne hol­de pre­mi­e­re på en fængs­len­de live-ses­sion af hen­des debut­sing­le Fade In Time. 

Live-ses­sio­nen er instru­e­ret af Ire­ne Klei­s­dor­ff og fil­met i et one-take på Engels­holm Slot. Hun har bl.a. valgt at fil­me noget af ses­sio­nen gen­nem krystal, hvil­ket ska­ber en fin kalej­dosko­pisk effekt. Val­get af Engels­holm Slot er ikke til­fæl­digt, da Engels­holm, som også er en højsko­le, har bety­det meget for Julie gen­nem tiden.

Se den stem­nings­ful­de live-ses­sion her, og læs mere om san­gen og dens til­bli­vel­se læn­ge­re nede:

 

Fade In Time giver et fin­ger­peg om, at GRO ikke er ban­ge for at skæ­re ind til benet og være kom­pro­mis­løs med sin kunst. Num­me­ret er såle­des ret ned­b­ar­be­ret rent instru­men­talt og er lavet med blot en samp­ler, en bas og en såkaldt voco­der, som gør stem­men mere syn­te­tisk. Sidst­nævn­te er et bevidst valg, som fun­ge­rer som en kon­trast til den meget ærli­ge tekst, der hand­ler om tabet af Julies mor og at skul­le accep­te­re dette.

Jeg miste­de min mor, da jeg var 22 år. I en peri­o­de iso­le­re­de jeg mig i min lej­lig­hed på Ama­ger og gav mig selv lov til at bli­ve lidt i de svæ­re følel­ser. “Fade In Time” er en af de san­ge der kom ud af mig i den tid”, for­tæl­ler Julie.

Den mini­ma­li­sti­ske pro­duk­tion på debut­sing­len Fade In Time er lavet af hen­de selv i hjem­mestu­di­et — et sted hun bru­ger som tera­pe­u­tisk frirum til at bear­bej­de tan­ker og oplevelser.

Pro­ces­sen med Fade In Time star­te­de med, at jeg beslut­te­de mig for at tage noget tid ud af kalen­de­ren til at iso­le­re mig i mit stu­die og bear­bej­de nog­le emner, som jeg ikke tid­li­ge­re har berørt så meget i min sangskriv­ning. Det var en intens peri­o­de, hvor tan­ke­ne især kred­se­de om livet og døden, accept og dét, at jeg selv er her­re over, hvor­dan livs­æn­drin­ger mm. påvir­ker mig.”

San­gens til­bli­vel­se var en pro­ces, hvor “less is more” blev det sty­ren­de for det ende­li­ge resultat.

Til at star­te med var “Fade In Time” pro­duk­tions­mæs­sigt et fuldt instru­men­te­ret num­mer uden voco­der og voka­l­ef­fek­ter, men efter­hån­den som tek­sten kom på, fjer­ne­de jeg fle­re og fle­re instru­men­ter og put­te­de fle­re og fle­re effek­ter på voka­len, så num­me­ret til sidst bestod af en slags mini­ma­li­stisk ali­en-kor. Jeg føl­te at det ned­b­ar­be­re­de arran­ge­ment var det helt rig­ti­ge at gå med, og set i baks­pej­let valg­te jeg det nok for at pak­ke tek­sten og min skrø­be­lig­hed lidt væk.”

GRO er et alsi­digt pro­jekt, der dyr­ker en eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til pop­mu­sik­ken. Julie for­e­ner for­skel­li­ge inspira­tions­kil­der; fra barn­doms­hjem­met, som var fyldt med spi­ri­tu­el folk-musik, fra sit band We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself (som jeg har dæk­ket man­ge gan­ge før her på blog­gen), der dyr­ker synt­hpop­pen og ende­lig en eks­pe­ri­men­te­ren­de til­gang til pop­mu­sik­ken hen­tet fra kon­ser­va­to­ri­e­ti­den på linj­en Elek­tro­nisk Musik og Lydkunst.

Her afslut­nings­vis får du noget vig­tig info, som du skal skri­ve dig bag øret, hvis Fade In Time gav dig lyst til at høre mere! Næste sing­le udkom­mer d. 28. maj, og Julie afslø­rer, at der her vil være fle­re ele­men­ter på, end til­fæl­det er med Fade In Time. Det er jeg per­son­ligt meget spændt på at høre!

Både den­ne næste sing­le samt Fade In Time er des­u­den for­lø­be­re for et album, som udkom­mer til oktober.

GRO kan du også ople­ve til kon­cer­ter foråret/sommeren 2021, hvor Julie spil­ler i et solo-setup med sine synt­he­size­re og en har­pe eller to. Så tjek ud, om du er så hel­dig, at GRO spil­ler tæt på dig på dis­se dato­er, der ind­til vide­re er i kalenderen:

15. april i Pum­pe­hu­sets Byha­ve, Kbh
27. maj i Huset, Kbh. 
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!