Premiere: Life of Lola udgiver debut-single om at risikere sin sårbarhed

25 feb 2021 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I dag kan jeg præ­sen­te­re debut-sing­len Befo­re I Met You fra Life Of Lola. Bag nav­net gem­mer der sig Lau­ra Thal­bitzer, som sam­men med sit fire mand sto­re band har skabt et num­mer, der vir­ke­lig under­støt­ter tan­ker­nes van­dring med sit drøm­men­de og længsels­ful­de udtryk.

Befo­re I Met You er en hyl­dest til dét at tur­de slip­pe kon­trol­len og lade sig rive med af livet og et andet men­ne­ske. Både musi­kalsk og lyrisk for­mid­les det­te bud­skab på fine­ste poe­ti­ske vis gen­nem en orga­nisk indie-lyd med inter­na­tio­nalt snit.

 

Num­me­rets instru­men­tale udgangs­punkt er mini­ma­li­stisk per­kus­sion, en karak­te­ri­stisk bas­gang, en drøm­men­de gui­tar­fi­gur og flim­ren­de og hvis­len­de støj, som nog­le gan­ge lyder som mani­p­u­le­re­de felt­op­ta­gel­ser og andre gan­ge har karak­ter af elek­tro­nisk støj. Dis­se ude­fi­ner­ba­re lydspor til­fø­jer bund til lyd­bil­le­det, men også et gran vel­kom­ment under­fun­dig­hed. Og så er der Lau­ra Thal­bitzers vokal, som er helt tæt på, intim, og ind­le­ven­de, når hun syn­ger bit­ter­sødt om et roman­tisk minde.

Op til og i omkvæ­de­ne bli­ver voka­len ekstra luf­tig og svæ­ven­de og med kor. Det sam­me gør instru­men­te­rin­gen, nu hjul­pet af him­mel­stræ­ben­de synt­he­sizer, der lige­som skyl­ler ind over lyt­te­ren og giver en lyst til at luk­ke øjne­ne og lyt­te mere intenst til Lau­ra Thal­bitzers ord. Før­ste omkvæd husker nostal­gisk tilbage:

I think I got lost the moment you tou­ched my lips — you tou­ched my lips — the moment you tou­ched my lips.”

Men som de fle­ste har ople­vet, varer det ikke ved. Men det har alli­ge­vel været smer­ten værd, for som hun afkla­ret, men længsels­fuldt kon­klu­de­rer i det afslut­ten­de og beru­sen­de omkvæd: “I would give it all, to lose my mind again.” 

Lau­ra Thal­bitzer uddy­ber san­gens sid­ste strofer:

Man bli­ver nødt til at risi­ke­re sin sår­bar­hed — Livet er en vold­som bøl­ge­gang, som som­me­ti­der sen­der os højt op over jor­dens over­fla­de, og andre gan­ge væl­ter os omkuld. Smer­ten er et vil­kår for at føle sig i live”.

Jeg kan kun anbe­fa­le at høre num­me­ret på repe­at, lyt­te opmærk­somt til den sår­ba­re lyrik og bare mær­ke hvor­dan musik­kens udtryk ind­går i en per­fekt sym­bio­se med lyrik­ken. Num­me­ret vil grad­vist åben­ba­re sig for dig, selv­om melo­di­en også fæn­ger over­be­vi­sen­de ved før­ste lyt.

Life Of Lola er nye­ste artist hos artist og label-kol­lek­ti­vet KÔS og udkom­mer d. 22 april 2021 med Debut-EP’en Chap­tor I.

Følg evt. med i nyt om Life Of Lola via KÔS’ hjemmeside.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!