Roskilde Festival 2017 – Guide til Rising og Countdown-scenen

24 jun 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Roskil­de Festi­val står lige for døren, og som sæd­van­lig er festi­va­len klar med et sær­ligt pro­gram for de før­ste dage fra søn­dag til tirs­dag med fokus på de helt unge og fremad­stormen­de talen­ter fra hoved­sa­ge­ligt Dan­mark og resten af Nor­den. Dis­se spi­ren­de arti­ster fra under­grun­den vil spil­ler på sce­ner­ne døbt Rising og Count­down. Her­un­der får du Musik Mig Blidts anbe­fa­lin­ger til de to sce­ner i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge, der til min sto­re begej­string inde­hol­der en del kunst­ner­nav­ne som Musik Mig Blidt tid­li­ge­re har anbe­fa­let i for­skel­li­ge sammenhænge.

Søndag


 

AYOWA — 16.30 — Countdown-scenen

AYOWA er en duo bestå­en­de af Nico­lai Kor­nerup og Han­nah Sch­nei­der, der har eksi­ste­ret på musiks­ce­nen her­hjem­me siden begyn­del­sen af 2016. For en måned siden udgav de deres debut-(mini)album Ere­mit, der byder på atmos­fæ­risk og tænk­som elek­tro­nisk pop med sho­e­ga­ze ten­den­ser. På trods af, at ban­dets tek­ster er dansk­spro­ge­de, har inter­na­tio­na­le medi­er og radio­sta­tio­ner som BBC 1, Radio X, Apple Music, Beats 1, P6Beat, Huf­fing­ton Post (US), Nois­ey og Vice helt fortjent spil­let og haft fokus på duo­ens musik.

 

Værket - 17.00 — Rising-scenen

Vær­ket er et 6‑mandsband fra Køben­havn, hvis san­ge er lige så lan­ge som håret — dvs. langt. Vær­ker­ne er typisk over 10 minut­ter lan­ge og er kom­plek­se psy­ke­de­li­ske, pro­g­res­siv rock-kom­po­si­tio­ner med, i rock-sam­men­hæn­ge, uvan­te instru­men­ter som elek­trisk orgel, trom­pet og tvær­fløjte! Og i live­sam­men­hæn­ge fly­der num­re­ne over i hin­an­den som ét langt værk. Jeg fore­stil­ler mig en hyp­no­tisk, medri­ven­de kon­cert på Roskilde!

 

Hater — 20.00 — Rising-scenen

Hater er fra Sve­ri­ge og er egent­lig ret elske­li­ge, selv­om deres navn anty­der det mod­sat­te. De spil­ler melo­disk indie-støj-pop med en skøn, femi­nin vokal fra Caro­li­ne Lan­da­hl, der emmer af melan­ko­li og nostal­gi. Nog­le gan­ge bli­ver hun en smu­le hæs og går der­med lige i hjer­tet på under­teg­ne­de. Hvis du kan lide bands som Alvvays og Best Coast, er Hater sik­kert noget for dig. Og hvis du ikke ken­der dis­se to refe­ren­cer, bør du sta­dig give dem en chan­ce! Sene­ste sing­le Com­ing Down kan du høre her­un­der, og så kan i øvrigt lade dig over­be­vi­se af debutal­bum­met You Tri­ed på streamingtjenesterne.

 

 

School Of X — 23:00 — Rising-scenen

Bag School Of X står Ras­mus Lit­tau­er, der nok mest er kendt som Mø’s trom­mesla­ger og som musi­ker i tal­ri­ge andre pro­jek­ter som Aste­roids Galaxy Tour, Bro­ke, Rep­ti­le Youth og Solei­ma. School Of X er Ras­mus Lit­tau­ers sol­opro­jekt og at døm­me ud fra de få san­ge på hans Soundcloud pro­fil, kan han sag­tens stå egne ben med sine drøm­men­de, vels­mur­te indiepop-sange.

Mandag


 

Franske piger — 14.00 — Rising-scenen

Gode dansk­spro­ge­de tek­ster, gode melo­di­er, lækre pro­duk­tio­ner (tjek det tør­re punch i trom­mer­ne ud!) og en fol­ke­lig lyd uden at være main­stream på den irri­te­ren­de måde, hvis sidst­nævn­te giver mening? Det bur­de den gøre, når du først læg­ger ører til Fran­ske Pigers smit­ten­de indi­epop med en umi­sken­de­lig ung­dom­me­lig og naiv ener­gi, som får det meste af musik­ken på P3 til at lyder skin­ger og bare for meget. Fran­ske piger er det nye pop!

 

ARY — 16.30 — Countdown-scenen

Nor­ske ARY er en kunst­ner som jeg er gan­ske enkelt er vild med! Jeg hav­de hen­de både med i vores arti­kel om 6 uden­land­ske nav­ne, som jeg ved årets start men­te man skul­le hol­de øje med i 2017 og på min play­li­ste over de bed­ste san­ge fra 2016, så jeg er meget til­freds med at se hen­de på pro­gram­met i Roskilde!

Du kan for­ven­te æte­risk elek­tro­nisk pop med en vokal, min­der en smu­le om Bjørks. I Nor­ge er hun af man­ge musik­me­di­er udpe­get til at være et navn, man skal hol­de øje med. Hun vandt bl.a. Gaf­fa pri­sen i Nor­ge for “årets nor­ske nykommer”.

Spe­ci­elt tre funk­len­de, nær­mest magi­ske sing­ler viser hen­des sto­re talent. Den bob­len­de, liv­li­ge Hig­her var før­ste sing­le og siden er The Sea og The End kom­met til, der føl­ger en mere spi­ri­tu­el, atmos­fæ­risk stemning.

 

MONTI — 18.00 — Countdown-scenen

MONTI er et hip hop band fra Aar­hus der kunst­ne­risk hen­ter inspira­tion fra nav­ne som Rejjie Snow, MF Doom og Action Bron­son. Ban­dets old school hip hop har jeg selv ople­vet på Pum­pe­hu­set i Køben­havn i for­bin­del­se arran­ge­men­tet “UHØRT Præ­sen­te­rer 2017” i febru­ar, som under­grunds­festi­va­len UHØRT festi­val stod bag.

Her gav det 6 mand sto­re band et brag af en ener­gisk kon­cert, hvor alle spil­le­de deres instru­men­ter live til per­fek­tion. Glemt alt om fes­ne back­tra­cks og for­san­ger Seba­sti­an Bang Mon­ti viste sig både at være karis­ma­tisk, sym­pa­tisk og ekstremt over­be­vi­sen­de i sin leve­rin­ger af de engelsk­spro­ge­de tek­ster. Hans flow er hur­tigt, men det hele sid­der knivskar­pt og uden antyd­nin­gen af Dang­lish! Jeg er nor­malt ikke så meget til hip hop, men MONTI har noget auten­tisk over sig, som fan­ger mig.

 

Fugleflugten — 23.00 — Rising-scenen

Det er ikke nogen hem­me­lig­hed, at Fug­le­flug­ten har en sær­lig plads hos Musik Mig Blidt, da vi har haft rige­ligt med fokus på ban­det de sid­ste års tid. Høj­de­punk­tet var da Fug­le­flug­ten var på pla­ka­ten til 5. udga­ve af “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, okto­ber sid­ste år, hvor de gav en over­be­vi­sen­de og medri­ven­de koncert!

Book­in­gen ske­te på bag­grund af debut-EP Aften­pragt­stjer­ne, som Musik Mig Blidt kåre­de til en blog­gens favo­ri­tud­gi­vel­ser i 2016. EP’en byder på alter­na­tiv rock med rød­der i sub­gen­rer som sho­e­ga­ze, dream pop og post-punk. Der er både rum til inder­li­ge pop­me­lo­di­er og mere kraft­ful­de og stø­je­de rock­s­an­ge, som giver genklang i den tid­li­ge post-punk og sho­e­ga­ze-sce­ne. Stø­jen­de og til tider længsels­ful­de gui­tar­me­lo­di­er, insi­ste­ren­de beats og bevæ­ge­li­ge bas­gan­ge akom­pag­ni­e­rer Ras­mus Ydes dan­ske tek­ster, der træk­ker på natu­rens meta­forik i sin kred­sen om kær­lig­he­dens væsen og det leve­de liv. Tek­stu­ni­ver­set udtryk­kes på dra­ma­tisk og dra­gen­de vis gen­nem Ras­mus Ydes dybe og vis­se ste­der halv­des­pe­ra­te vokal.

Læs også vores inter­view med Fug­le­flug­ten i for­bin­del­se med, at de spil­le­de til “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer, hvor de kan bli­ve klo­ge­re på ban­dets sangskriv­nings­pro­ces, inspira­tions­kil­der og tan­ker­ne bag deres Musikvideo-univers.

Tirsdag


 

IRAH — 15.00 — Countdown-scenen

IRAH skab­te med deres debutal­bum Into Dimen­sions et mikrokos­mos af forun­der­lig­hed, skøn­hed og mystik gen­nem deres smukt opbyg­ge­de og spæn­dings­fyld­te kom­po­si­tio­ner, der kom­bi­ne­rer ele­men­ter fra både trip hop og electro­ni­ca på effek­tiv vis.Tilsæt Sti­ne Grøns sært dra­gen­de vokal, og du bli­ver suget ind i et nær­mest spi­ri­tu­elt uni­vers med mør­ke under­to­ner. Album­met end­te da også som en af mine kla­re favo­rit­ter fra 2016!

 

Modest — 15.30 — Rising-scenen

Modest over­lap­per en smu­le med IRA­H’s kon­cert, så her må du pri­o­ri­te­re, hvad du vil høre mest af. Modest er en Aar­hus-kvar­tet, der udgav deres debut-ep med tit­len Pret­ty Sure It’s Hone­st den 12. maj i år, som vir­ke­lig har fået meget rota­tion hos Musik Mig Blidts skribenter.

EP’en består af fire sinds­sygt gen­ne­m­ar­bej­de­de num­re. De er mixet og maste­ret med mar­kan­te trom­mer, en tyde­lig Fen­der Jazz­ma­ster-gui­tar og en Mor­ri­sey-agtig vokal. Tænk Joy Divi­sion, som rent fak­tisk er opta­get ordent­ligt. De har en stø­vet lyd og smuk­ke melo­di­er. Tek­ster­ne er melan­kol­ske, men på sam­me tid opløf­ten­de. Ban­det er både gode på deres lang­som­me bal­la­der og de hur­ti­ge tee­na­ge-rock­e­de num­re med dybe andenstem­mer. Favo­rit­num­re­ne er de melo­disk stær­ke­ste — Dugout og Pri­de. 

 

Farveblind — 16.30 — Countdown-scenen

Lige efter Modest’s kon­cert skal du fan­ge nord­jy­ske Far­ve­blind, som I den grad kan spar­ke en fest igang! Far­ve­blind er end­nu et af de bands som Musik Mig Blidt i janu­ar hav­de på listen over dan­ske bands man skal hol­de øje med i 2017.

Far­ve­blind er en elek­tro­nisk duo fra Aal­borg, bestå­en­de af Magnus Pil­gaard Grøn­ne­bæk og Jens Asger Lyk­ke­boe Mouritzen, der til live­op­træ­de­ner står for hen­holds­vis at dre­je på knap­per­ne og ope­re­re aku­stisk trom­me­sæt. Resul­ta­tet er et hårdt­slå­en­de, nær­mest rave-agtigt elek­tro­nisk udtryk, der for­e­nes med orga­nisk, melo­di­øs pop-sensibilitet.

Jeg har set Far­ve­blind fle­re gan­ge live, og hver gang spar­ker de gan­ske enkelt røv og river deres publi­kum med — og rundt! Ind­til vide­re er bevi­ser­ne deres cat­chy Xolo Island remix, deres før­stesing­le Waste­ful Talk og sene­ste skud på stam­men — Indi­ma (feat. Khaya N9).

Få et ind­tryk af den ener­gi, som Far­ve­blind ska­ber, når de optræ­der live via det­te link til et video-sam­men­klip fra Smuk Fest 2016: FARVEBLIND @ SMUKFEST 2016

 

Silvester — 21.30 — Countdown-scenen

Sil­ve­ster har fle­re gan­ge opt­rå­dt på Musik Mig Blidts guld­korns­li­ster med deres funky, dansab­le og ofte som­mer­li­ge pop. Der er en læk­ker nær­mest ero­tisk pool-stem­ning over Sil­ve­sters vug­gen­de bas­gan­ge (tjek lige Oce­ans bas­gang ud!), der går lige i hof­ter­ne. Sil­ve­sters musik er per­fekt som sound­tra­ck til en til­ba­ge­læ­net fest med vennerne!

 

Gangly — 23.00 — Countdown-scenen

Gang­ly laver mørkt, atmos­fæ­risk og bastungt elek­tro­nisk pop og er end­nu én af de uden­land­ske bands, jeg tid­li­ge­re har anbe­fa­let at hol­de øje med i 2017. Ban­det består af de island­ske musi­ke­re Sin­dri Már Sig­fús­son fra Sin Fang, Úlfur fra Oya­ma og den talent­ful­de Jófríður Ákadót­tir fra Sama­ris, Pascal Pinon og hen­des sol­opro­jekt JFDR, hvis luf­ti­ge Björk-klin­gen­de vokal pry­der Gang­lys musik. Det er en trio som ikke har travlt, idet de hver især har andre musi­kal­ske pro­jek­ter i gang ved siden af Gang­ly. Der­for har de over 2 år kun udgi­vet 4 numre,og her i 2017 er det kun ble­vet til num­me­ret Who­le Again! Talen­tet er dog ikke til at tage fejl af!

I øvrigt er de ani­me­re­de musik­vi­deo­er til Gang­lys musik lidt af en ople­vel­se i sig selv. Bil­le­der­ne i slow-motion af bl.a. men­ne­ske­skik­kel­ser og plan­ter lavet af en slags leven­de, fly­den­de guld omgi­vet af bælg­mør­ke synes at for­læn­ge det mør­ke og mysti­ske i musik­ken på meget dra­gen­de vis, så jeg håber meget, at trio­en på en eller anden måde inkorpo­re­rer den­ne visu­a­li­tet i deres liveshow.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!