Interview — Fugleflugten

4 nov 2016 by Signe Rønsov, No Comments »

image

Her­med det sid­ste inter­view i ræk­ken i anled­ning af Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer vol. 5 der løber af stab­len i aften, fre­dag d.4/11. Vi glæ­der os! Den­ne gang for­tæl­ler Fug­le­flug­ten om deres sangskriv­nings­pro­ces, inspira­tions­kil­der og om hvad vi kan for­ven­te at høre fra dem til afte­nens kon­cert.


Hvor­når og hvor­dan star­te­de Fug­le­flug­ten som musi­kalsk pro­jekt?

Det star­te­de som et væd­de­mål på en våd aften mel­lem for­san­ger Ras­mus og trom­mesla­ger Laurits, samt gui­ta­rist Mat­hi­as. Det vok­se­de sig til en seri­øs udfor­dring om at ska­be et stilsik­kert band i som­me­ren 2015 og hvor også den nuvæ­ren­de kon­stel­la­tion kom på plads.

Hvil­ke musi­kal­ske inspira­tions­kil­der træk­ker i på? Nævn ger­ne både dan­ske og uden­land­ske.

Vi har alle været inspi­re­ret af den bri­ti­ske sce­ne med nav­ne The Cure, Cocteau Twins, Slo­w­di­ve, Boards of Cana­da og The Clash fra slut 70’erne, hvor gen­re­ne blød­te op og 70’er-rockgrupperne gik i for­skel­li­ge ret­nin­ger. Musik­ken fra UK ram­mer i høje­re grad den ner­ve og musi­kal­ske stem­ning, vi selv stræ­ber efter og har bare noget over sig, som den ame­ri­kan­ske pen­dant ikke rig­tig har haft.

Hvem i ban­det skri­ver og pro­du­ce­rer jeres musik?

For­mand Yde aka. Ras­mus (for­san­ger og gui­ta­rist) er den kre­a­ti­ve kraft i ban­det, der frem­brin­ger grun­di­de­er­ne, som resten af ban­det er med til at for­me og byg­ge vide­re på. Ras­mus står også for selv at mixe num­re­ne, når de er klar til det.

Hvil­ke følel­ser får jer til at ska­be musik? Kær­lig­hed, vre­de, hjer­tesorg?

Det kan være man­ge følel­ser og stem­nin­ger, der udgør en sang og man­ge stem­nin­ger og følel­ser bli­ver repræ­sen­te­res i hvert enkel num­mer. Et tæp­pe af følel­ser, om man vil. Ofte kred­ser vi om en længsel efter for­skel­li­ge følel­ser eller stem­nin­ger. Ofte frem­brin­ger følel­ser en bestemt længsel efter fx barn­dom­men, at bli­ve elsket etc. Vi bru­ger også san­ge­ne til at bear­bej­de og udfor­ske følel­ser og de bli­ver måder at fri­gø­re os fra det, der træn­ger sig på.

Jeres nye­ste musik­vi­deo til san­gen “Det er på tide” er utro­ligt gen­nem­ført, og skabt omkring et (for mig at se) unikt ani­me­ret uni­vers. For­klar lidt om hvor­dan i har opbyg­get jeres uni­vers — også ger­ne om andre ele­men­ter end det visu­el­le?

Det går til­ba­ge til san­ge skre­vet i vin­ters. Ide­en om at træk­ke barn­dom­mens fan­ta­si og umid­del­bar­hed i for­hold til til­væ­rel­sen ind i ska­ber­pro­ces­sen. Det hand­ler om at hol­de en dør åben for barn­dom­mens fan­ta­si. Der er ble­vet skre­vet ud fra den­ne åbning, som har resul­te­ret i brug af antro­po­mor­fe væs­ner til at udtryk­ke følel­ser og tan­ker.

Det hand­ler om at være i kon­takt med sin barn­dom, og alt det, som barn­dom­men repræ­sen­te­rer og kan repræ­sen­te­re i for­hold til fan­ta­si. Nys­ger­rig­hed og åben­he­den over for ver­de­nen er over­væl­den­de og ekstrem i barn­dom­men, hvil­ket kom­mer til udtryk i både det visu­el­le – de antro­po­mor­fe væs­ner – og musik­ken repræ­sen­te­ret ved de drøm­men­de gui­tar­me­lo­di­er. Det er også hen­tet inspira­tion fa bør­ne­lit­te­ra­tur og film. Sta­re­vitch’ Le Roman de Renard er en stor inspira­tions­kil­de. Disney’s Robin Hood også.

I udgav Aften­pragt­stjer­ne for et par måne­der siden. For­klar lidt om ind­spil­nings­pro­ces og skri­ve­pro­ces i for­hold til det album.

Vores før­ste EP bar præg af, at vi ger­ne vil­le en lyd der var mere stø­jet og ud af lan­de­vej­en, hvil­ket betød at der var fle­re num­re af anden karak­ter, som blev sor­te­ret fra, for at opnå en mere sam­men­støbt lyd. Vi ind­spil­le­de alle num­re­ne på tre dage, hvor trom­mer som det ene­ste er stu­di­e­ind­spil­let, og det reste­ren­de er ind­spil­let på et værel­se og i øve­lo­ka­let.

Er der nyt mate­ri­a­le på vej? For­tæl ger­ne om kom­men­de udgi­vel­ser.

Lige nu har vi en ny EP i post­pro­duk­tion. Vi glæ­der os til at udgi­ve det mate­ri­a­le vi alle­re­de har spil­let live en mas­se. Der bli­ver en mas­se video­ma­te­ri­a­le omkring udgi­vel­sen også.
Vi har meget mere på hjer­te, som vi sta­dig ger­ne vil ud med. Og så er der jo også lagt op til en fan­ta­stisk for­års­sæ­son med kon­cer­ter!

Hvad kan publi­kum for­ven­te sig af kon­cer­ten til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer?

En bom­be af ener­gi!

 

 

Related Posts with Thumbnails

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!