Pumpehusets Byhave genlyder atter af musik

20 maj 2016 by Sabine Andersen, No Comments »

byhaven

Hvad der efter­hån­den er ved at bli­ve en fast tra­di­tion, når de lyse som­mer­af­te­ner ende­ligt gør sit ind­t­og i Køben­havn, så byder byens hyg­ge­lig­ste gård­ha­ve atter engang inden­for til lyden af nye toner. Det sker fra d. 21. maj, når Pum­pe­hu­sets Byha­ve for fjer­de år i træk fyl­der de køben­havn­ske som­mer­af­te­ner med lyden af musik fra det dan­ske vækstlag. 

Her på blog­gen er vi ret begej­stre­de for Pum­pe­hu­sets Byha­ve, og vi har også tid­li­ge­re anbe­fa­let den, og det der bli­ver ved med at gøre Byha­ven inter­es­sant er, at det er lyk­ke­des Pum­pe­hu­set at omdan­ne en ellers kede­lig grå gård midt i indre bys tæt­te bebyg­gel­ser til en kulørt og hyg­ge­lig venue, der ind­by­der til efter­mid­dagsøl og opda­gel­se af ny og spæn­den­de musik. I Byha­ven er det til­ladt at med­brin­ge egen pic­ni­c­k­urv, der er gra­tis wifi, og en velas­sor­te­ret bar, hvor du kan sluk­ke tør­sten i alt fra øko-øl til rosé og hjem­mela­vet chi­li-vod­ka. Og med gra­tis adgang, så der er ingen und­skyld­ning for ikke at tage et smut for­bi i løbet af sommeren.

Før­ste del af musikpro­gram­met er lige ble­vet offent­lig­gjort, og her er er nog­le af de spæn­den­de nye kunst­ne­re, som Musik Mig Blidt glæ­der sig til at høre i de lyse som­mer­af­te­ner midt i København.

 

ML Buch

ML Buch eller Marie Lou­i­se Buch, som hun rig­tigt hed­der, er én af de nye spæn­den­de elek­tro­ni­ske pop-kom­po­ni­ster, der er værd at læg­ge mær­ke til lige nu, og hun har da også lige været på Musik Mig Blidts Guld­korn-liste for marts måned og var blandt vores anbe­fa­lin­ger til til den nyligt over­stå­e­de SPOT festi­val. Da jeg hør­te debut­sing­len Teen med sine bøl­gen­de toner og kni­tren­de Ves­per­ti­ne-lig­nen­de lyd — Björks smuk­ke skum­rings-album fra 2001, var jeg hoo­k­ed med det samme.

Det fine lydu­ni­vers kom­bi­ne­ret med ML Buchs nær­mest fly­den­de vokal, der melan­kolsk for­tæl­ler, at tiden som barn og tee­na­ger er for­bi, og den tik­ken­de ur-lig­nen­de lyd, der går igen­nem hele san­gen, ska­ber en sørg­mo­dig følel­se af, at tiden går alt for hur­tigt, og alt det, der engang var, er slut. Det er smukt, efter­tænk­somt og uimodståeligt.

Anden­sing­len Flow’s skøn­hed skal fin­des i dens repe­ti­ti­ve struk­tu­rer, ML Buchs rum­klangs­for­læn­ge­de, mes­sen­de vokal og smuk­ke støj­fla­der bestå­en­de af bla. fin­er­li­ge samp­les fra en tur til det fjer­ne østen.

 

Shy Shy Shy

Shy Shy Shy laver pop­mu­sik af den mest cat­chy slags. Når man hører deres før­stesing­le Do not ask, kan man ikke andet end at fløjte med på den smit­ten­de melo­di. De stær­ke nyn­ne­vær­di­ge melo­di­er går igen på resten af EP’en Love Songs fra 2015, som er fuld af ana­log var­me og sprød­hed på pro­duk­tions­si­den. Noget man­ge popar­ti­ster i dag kun­ne lære noget af! Hør den, hvis du ikke har gjort det! Ban­det består af key­bo­ardspil­ler Astrid Cor­des og  gui­ta­rist Simon Kjeld­gaard, som ofte syn­ger sam­men på de gla­de pop­num­re. Lyden er 80’er inspi­re­ret synt­hpop, når det er bedst, og Do not ask har da også været i heavy rota­tion på P6 Beat, og så var duo­en også at fin­de på Musik Mig Blidts anbe­fa­lin­ger til årets Spot Festi­val

Udover at kun­ne ople­ve ban­det i Pum­pe­hu­sets Byha­ve, så skal duo­en også spil­le på Roskil­de Festi­vals Rising sce­ne til som­mer, og de skal nok få sat gang i en fest. Kon­cer­ten på SPOT var i hvert fald en fest, selv­om ban­det kun hav­de en halv times tid til at fyre op under publikum. 

 

IRAH

Næste musi­kal­ske anbe­fa­ling IRAH var også at fin­de på vores Spot Festi­val 2016 liste, og det var der god grund til, når man lyt­ter til grup­pens debut­sing­le. Med lyden af hvis­len­de trom­mer a la Björks Hyper­bal­lad, smy­ger IRA­Hs før­stesing­le Mir­r­or­ing sig afsted, og san­gen demon­stre­rer IRA­Hs sans for sfæ­risk og orga­nisk pop­mu­sik, der star­ter stil­le, og der­ef­ter åbner sig op som solen, der bry­der igen­nem de mør­ke sky­er og brin­ger lyset tilbage.

Den­ne nær­mest spi­ri­tu­elt for­lø­sen­de lyd går igen på trions nye­ste singleud­spil, hvor ban­det bestå­en­de af Sti­ne Grøn på vokal, Adi Zuka­novi på synth og Oli­ver Lau­mann på trom­mer igen for­mår at bevæ­ge sig fra det dystre til det lyse i musikken.

 

 

Coco Moon

Coco Moon er én af de mere vel­e­tab­le­re­de bands på pla­ka­ten hos Pum­pe­hu­sets Byha­ve. Ban­det har to udgi­vel­ser bag sig, det selv­be­tit­le­de debutal­bum fra 2010, og Mar­b­le Mouth som er nye­ste udspil fra 2015. Album num­mer to behand­ler efter­virk­nin­ger­ne af et psy­kisk sam­men­brud og er der­for en noget mere dyster og mørkt album end debut­ten, og musik­ken er mere eks­pe­ri­men­tel.

Lyden er dog sta­dig umi­sken­de­lig Coco Moonsk, hvor de skar­pe gui­ta­rer møder Nana Odder­skærs fine lyse vokal, og san­sen for de gode melo­di­er er sta­dig intakt.

Aksglæde

Ban­det med det smuk­ke dan­ske navn Aks­glæ­de har net­op udsendt deres debut-ep, der med sing­le­for­lø­be­ren fra sid­ste år Lil­le Taar­bæk­tøs, som også var at fin­de på vores Guld­korn-liste for febru­ar 2015, demon­stre­rer ban­dets fine for­nem­mel­se for dansk musiks kul­tu­rarv. Her er lyden gam­le ken­din­ge som C.V. Jør­gen­sen og Niko­laj Nør­lund og nye­re arv­ta­ge­re som Uli­ge Numre. 

Udover at ved­ken­de sig den dan­ske sangskri­ver­tra­di­tion, så til­sæt­ter Aks­glæ­de jazze­de ele­men­ter til deres lydu­ni­vers, og det gør musik­ken ekstra læk­ker at lyt­te til. Tek­ster­ne har en ung­dom­me­lig kæk­hed over sig, og man kan kun glæ­de sig til at nyde en kold fadøl i Byha­ven i sel­skab med Aksglæde.

 

Rest in beats

Rest in Beats er uptem­po hip hop, down­tem­po trip hop og lidt acid jazz til­sat Rezwan Far­mis skøn­ne dan­ske tek­ster. Tænk Urban Spe­cies og inner city sound fra 1990’ernes Eng­land til­sat et skud Nør­re­bro anno 2016. Jeg elsker den­ne lyd, og der­for er Rest in Beats også én af de kunst­ne­re, jeg glæ­der mig aller­mest til at høre i Pum­pe­hu­sets Byhave.

Lyden er sprød, læk­ker og fuld af tek­s­tur og det er lyk­ke­des kære­ste­par­ret Rezwan Far­mi og Seba­sti­an Røn­de Thiel­ke at ska­be en orga­nisk balan­ce mel­lem kan­te­de beats og Rezwans blø­de vokal.

Young Tiger

Synt­hpop-duo­en Young Tiger bestå­en­de af Emma Gran­k­vist og Ras­mus Søe­gren har med sine to før­ste sing­ler Build up og Use Your Hands begå­et to soli­de pop­san­ge med hitpotentiale. 

Ind­til vide­re er det kun ble­vet til de to singleud­gi­vel­ser, men til efter­å­ret skul­le der lan­de en debut-ep, og den kan man kun glæ­de sig til. Young Tigers lyd er læk­ker elek­tro­nisk pop­mu­sik med lidt sou­let inspira­tion fra bri­ti­ske Banks og sven­ske Litt­le Dra­gon. Emmas fløjs­blø­de vokal kom­bi­ne­res på fin vis med meka­ni­ske trom­mer og synt­h­fla­der og ska­ber til­sam­men en elek­tro­nisk soul­lyd, der for­kæ­ler lyt­te­rens øregange.

 

Soho Rezanejad

Soho Reza­nejad har tid­li­ge­re været en del af pro­jek­tet Gold Lip, men er nu gået solo. Hun deler lyd­sig­na­tur med et par andre nye dan­ske kunst­ne­re med hang til mørk 90’er inspi­re­ret electro, jeg kan kom­me i tan­ke om — First Hate og Lust For Youth. Debutal­bum­met Ido­la­try fra efter­å­ret 2015 bob­ler og syder i et sve­digt, club­bet spæn­dings­felt mel­lem acid, tran­ce­frem­kal­den­de synt­h­fla­der samt pun­ket dom­me­dag­s­at­ti­tu­de på Sohos vokallevering.

Pum­pe­hu­sets Byha­ve er næsten for hyg­ge­lig til Soho Reza­nejad. Jeg håber, at hen­des kon­cert på det­te års Roskil­de Festi­val bli­ver efter mør­kets frem­brud og med mas­ser af stroboskoplys!

Mine favo­rit­ter fra EP’en er Clo­sing Tit­le (fra janu­ar-febru­ar­ud­ga­ven af guld­korns­li­sten), Terms og Everyday’s Ano­t­her Holiday

 

Vampire Blow

Vam­pi­re Blow vars­ler måske en ny ret­ning i deres lyd med det ufat­te­ligt lækre, drøm­men­de num­mer Real To Me, som meget fortjent var på Musik Mig Blidst guld­korns­li­ste for marts.

Jeg håber meget på frem­ti­di­ge toner i den­ne ret­ning fra Vam­pi­re Blow, der ellers mest er kendt for deres ener­gi­ske, nær­mest rock & roll-præ­ge­de rock fra bl.a. p6-hit­tet Gim­me Some. Her er tem­po­et sat ned og vild­ska­ben er veks­let til nostal­gisk toner, der i har­moni­er­ne får mig til at tæn­ke på ikke min­dre end The Beach Boys!

Det byg­ger dog meget mere op end The Beach Boys’ hur­ti­ge­re “ind til benet” pop-per­ler og udvik­ler sig til et nær­mest psy­ke­de­lisk hip­pie-ånde­lig­heds trip, som også illu­stre­res for­nemt på musik­vi­deo­ens bil­ledsi­de. Kor­stem­mer­ne bli­ver sta­digt mere inten­se og fæl­les­sangslo­k­ken­de, og der er dømt befri­en­de gospel i den him­mel­ske og stærkt beru­sen­de fina­le, hvor ban­det bl.a. har fået hjælp fra musi­kal­ske ven­ner i to andre Musik Mig Blidt-favo­rit­bands — Pala­ce Win­ter og Lowly.

Når jeg lyt­ter til Real to Me og num­me­ret får jeg en for­nem­mel­se af, at det hele nok skal gå. Jeg bli­ver gen­nem­strøm­met af en bru­sen­de var­me og kær­lig­hed! Prøv lige at lyt­te her uden at bli­ve bare lidt høj af det!

Video­en, som er skudt på et gam­melt 8mm kame­ra i for­bin­del­se med en promo
tour i Colom­bia for nyligt, er opta­get og pro­du­ce­ret af ban­det selv. Udover en
ræk­ke kon­cer­ter, bla. på festi­va­len “La Coneja Cie­ga”, bød turen på et meget
inter­es­sant møde med den 10 år gam­le sha­man “Eko­man”.

 

Mere end “bare” musik

Udover en mas­se spæn­den­de musik byder Pum­pe­hu­sets Byha­ve også på bingo, dig­top­læs­ning og lop­pe­mar­ke­der henover som­me­ren. Det hele star­ter med åbnings­fest d. 21. maj, hvor Noréll, Mal­te og DJ Phase5 sky­der sæso­nen i Byha­ven i gang, og akti­vi­te­ter­ne fort­sæt­ter som­me­ren ud.

Her er de nav­ne, der ind­til vide­re er på pla­ka­ten i Pum­pe­hu­sets Byhave:

Maj

21/05: Byha­vens Åbnings­fest: Noréll + Malte
25/05: IRAH + ML Buch
26/05: Klub 27 + Slowolf
27/05: Fran­ske Piger + Just Some Joy
28/05: Kejt­hån­det + Shy Shy Shy

Juni

05/06: Byha­vens Loppemarked
08/06: Skal­ke­skjul + Dør Nr. 13
09/06: Bands of Tomor­row — Uimod­ståe­li­ge: Sol­hverv + Blå Nætter
10/06: Lil Club pre­sen­ted by Musi­call: Jaqe (SE) + Jire­el & Denz (SE)
11/06: Las­se Krog + Marc Fac­chini + Kom og hør stem­mer — MAS­Hup Litt: Mor­ten Pape & Zaki Youssef
15/06: ODD.COLLECTIONS #1: Pitch Bla­ck Spin­ney Machine + Blue Demon + Mut­t’s Company
16/06: Coco Moon + Select Captain
17/06: Aks­glæ­de + Rest In Beats
18/06: Sil­hou­et­te + The Love Coffin
23/06: Soho Reza­nejad + Grand Prix
24/06: Vam­pi­re Blow + Dis­ar­ray Son25/06: Vida Sop­hia + Young Tiger

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!