Guldkorn marts 2016

23 apr 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

tumblr_nwkibwjl8i1slyc8do1_1280

Tra­di­tio­nen tro er Musik Mig Blidt klar med guld­korn fra den sene­ste måned. Marts stod også på et par geni­a­le num­re, som ikke blev udgi­vet på Soundcloud, så den­ne gang har jeg inklu­de­ret lidt ekstra guld­korn ved siden af play­li­sten til sidst i indlægget!

Pro­g­res­sio­nen i sel­ve play­li­sten ser såle­de­des ud: Der læg­ges ud med et par rap/hiphop num­re, der­næst lidt 90’er inspi­re­ret rock og grun­ge og vide­re til alter­na­tiv, drøm­men­de pop og indie rock i for­skel­li­ge afskyg­nin­ger. I sid­ste halv­del skru­es tem­po­et væsent­ligt ned og hen­sæt­ter dig i reflek­te­ren­de til­stan­de udløst pri­mært af neoklas­sisk skøn­hed og simplicitet.

Det dan­ske felt er som sæd­van­lig rigt repræ­sen­te­ret i form af nye num­re fra under­grunds­ar­ti­ster­ne (pri­mært) John Alca­be­an, ML Buch, Ves­sel, JUJU ME, Liss, Baby In Vain, WHO IS LOUIS, OH GUARD, Hey Way, Bal­vig og Vam­pi­re blow.

Trackliste:

1. OWSLA — Get­ter — For­get It (feat. Tree)
2. Tre Capi­tal — The Prize/Legendary Like Entei
3. John Alca­be­an — Need Comfort
4. Baby in Vain — Mart­ha’s View
5. Too­t­h­less — Terra
6. Solo­mon Grey — Solo­mon Grey — Gasca­re­ne Sound
7. NIGHT GAMES — Faithless
8. WHO IS LOUIS — Sun And Moon
9. ML BUCH — Teen
10. JUJU ME — Is Nobo­dy Else
11. OH GUARD - My Pamina
12. VAMPIRE BLOW — Real to Me
13. Tus­si­la­go — Zilverkraut
14. LISS — Sorry
15. Mere­ly — libertine
16. HEY WAY — Less is no more
17. Ves­sel — Feathers
18. RY X — Only
19. Bal­vig — Fotvandring
20. Oskar Schu­ster — Singur
21. Benja­min Gust­af­sson — Two Noc­tur­nes: Noc­tur­ne No. 1, Paradisön
22. Peter Bro­de­ri­ck — Eyes Clo­sed And Traveling
23. Nils Fra­hm — Nils has a new piano
24. Benja­min Gust­af­sson — Clo­se To Her
25. Lucy Clai­re and Kawai­ta Tsuki — The Bar­ren Moon Ft. Yuri Kono

 

Frigh­te­ned Rab­bit — Get Out (sing­le fra album­met Pain­ting a Panic Atta­ck, 2016)

 

Mew — Count To Ten (fra Trans­for­mers-album­met Roll Out, 2016)

Mew har leve­ret musik til et Trans­for­mers hyl­destal­bum med tit­len Roll Out, der net­op er udgi­vet af lege­tøjs­fa­bri­kan­ten Has­bro. WHAT!!? Jep, den er god nok. Et lidt bizart part­ner­skab, hvis du spør­ger mig, men hey, når der kom­met et fedt tra­ck som Count to Ten ud af det, er det ikke noget at kim­se af!

 

Loney, Dear — Hulls (sing­le fra hans kom­men­de 7.album album med den fore­lø­bi­ge titel Com­ma)

 

Ves­sel — Prop­he­cy Decip­he­red (fra album­met Pat­terns Of Blue, 2016)

Ves­sel udkom den 22. april med et fint nyt album med tit­len Pat­terns Of Blue, hvor­fra num­me­ret Prop­he­cy Decip­he­red er taget. Album­met er en læk­ker hel­støbt affæ­re fuld af varm aku­stik og Anders Mat­hi­a­sens og bero­li­gen­de og vel­ly­den­de vokal.  Jeg håber at få tid til at skri­ve om album­met­sær­skilt i nær frem­tid. Album­met er under alle omstæn­dig­he­der her­med anbefalet!

 

Óla­fur Arnalds & Nils Fra­hm — 21:05 (fra album­met Tran­ce Frendz, 2016)

 


Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­p­lat­for­men er valgt, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!