Gratis sommerkoncerter i Pumpehusets Byhave

28 jun 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

byhaven

For­le­den anbe­fa­le­de jeg at fan­ge Qui­ck Qui­ck Obey i Pum­pe­hu­sets Byha­ve, men hvad du måske ikke ved er, at Pum­pe­hu­set fak­tisk afhol­der et væld af gra­tis uden­dørs kon­cer­ter med upco­m­ing arti­ster i deres hyg­ge­li­ge Byha­ve hen over hele som­me­ren. Der er annon­ce­ret over 100 kon­cer­ter(!) fra maj til mid­ten af sep­tem­ber, så der er i den grad noget at væl­ge imel­lem! Hvor er det fedt, at Pum­pe­hu­set i den grad slår et slag for vækst­la­get i det dan­ske land — det skal de have stor ros for!

Udover at du kan nyde go’ musik, så kan du med­brin­ge din egen mad og frit benyt­te Byha­vens grill — geni­alt! Der er også fro wi-fi og kaf­fe på kan­den. What’s not to like?

Jeg har kig­get pro­gram­met igen­nem og valgt en ræk­ke bands ud, som jeg kan lide. Man­ge af dem har før fået spal­te­plads her på Musik Mig blidt. Det skal dog siges, at jeg ikke har hørt alle de ca. 100 kunst­ne­re, så der kan sag­tens gem­me sig gode musi­kal­ske ople­vel­ser i pro­gram­met udover dem jeg frem­hæ­ver her. Det ful­de pro­gramm kan ses Pum­pe­hu­sets face­book pro­fil eller på deres egen hjem­mesi­de.

28. juni: Ekkofabrikken + Fribytterdrømme 

fribytterdrømme

Spring — Et Psy­ke­de­lisk Kul­tur­g­art­ne­ri invi­te­rer til en omgang psy­ke­de­lisk, syret rock med Ekko­fa­brik­ken og Fri­byt­ter­drøm­me. Der er dømt flas­h­ba­ck til hip­pie­ti­den og Wood­sto­ck! OBS!  arran­ge­men­tet er i gang i skri­ven­de stund!

FB Event: https://www.facebook.com/events/1445640349025628/?source=73

 

11. juli: Lowly

Lowly 5

Jeg er sta­dig helt oppe at rin­ge over Lowly’s debut­sing­le Day­drea­mers, der for mig er en stærk kan­di­dat til det bed­ste num­mer i 2014 ind­til vide­re. For at cite­re mig selv:

Day­drea­mers er på alle måder skøn sang og nær­mest en art “ant­hem” med en fan­ta­stisk melo­di og meget livs­be­kræf­tende ener­gi! Hvis du ikke nyn­ner med efter et par afspil­nin­ger med luk­kede øjne og smil på læben, vil det kom­me på bag på mig. Det gør jeg i hvert fald selv!” (læs hele indlægget)

Jeg har fået lov at lyt­te til den kom­men­de EP, og jeg kan bero­li­ge med, at den høje kva­li­tet er gen­nem­gå­en­de på alle num­re. Des­u­den har ban­det fået stor ros for deres live kon­cer­ter, her­un­der på det­te års SPOT festival!

FB event: https://www.facebook.com/events/586038614850316/?fref=ts

16. juli: Navneløs + Sweet Jesus 17

Navneløs live

Det er ingen hem­me­lig­hed at Nav­ne­løs lig­ger mit hjer­te nær. Jeg elsker deres på én gang fine,  Jeg har fulgt ban­det fra det var mere eller min­dre ukendt til i dag, hvor de står med et af de bed­ste og mest ambi­tiø­se debutal­bum, der læn­ge er udgi­vet i Dan­mark. Værk udkom i febru­ar i år og er et meget sam­men­sat og kom­pro­mis­løst album, der ube­svæ­ret og mester­ligt veks­ler mel­lem for­skel­lige dyna­mi­k­ker — mel­lem det pompø­se, stø­jende og mini­ma­li­stisk sar­te, mel­l­lem indad­vendt refleksion/melankoli og udad­vendt opti­misme — og mel­lem gen­rer som kam­mer­rock, post-rock, klas­sisk og jazz.

Du kan bli­ve meget klo­ge­re på album­met i det­te ind­læg, hvor Nav­ne­løs selv for­tæl­ler om album­mets til­bli­vel­se og går i dyb­den med alle num­re­ne: http://www.musikmigblidt.dk/eksklusivt-navneloes-tager-dig-med-bag-om-debutalbummet-vaerk.html

FB event: https://www.facebook.com/events/763211337064557/?fref=ts

 

Swe­et Jesus 17, der er opstå­et fra det køben­havn­ske band­kol­lek­tiv Band­kol­lek­ti­vet Oh!My tæl­ler med­lem­mer fra Vir­gin Sui­ci­de, Octo­ber Dan­ce og Ice Cream Cat­hed­ral. Sid­ste som­mer udgav de en EP bestå­en­de af fire skøn­ne san­ge med en lige­frem gara­gepop­pet ener­gi. Der skul­le være nyt på vej fra ban­det inden længe!

 

17. juli: DISA (IS)+ So-so Echo

Disa-Sun-2013-Tigerspring-Records-Cover-Art

Disa er sig­net på det tone­an­gi­ven­de pla­de­sel­skab Tiger­spring. Hun går helt sik­kert en lys frem­tid i møde, trods at hun bevæ­ger sig i et dystert, elek­tro­nisk uni­vers. Ind­til vide­rer er der to sing­ler ude - Sun og Sto­nes. Beg­ge er en en isnen­de kold, men smuk affæ­re, hvor Disas flot­te vokal er det ene­ste trø­stende ele­ment i et barskt land­skab af ishav og rå klippeformationer.

Inspira­tio­nen kom­mer iføl­ge hen­de selv fra den vil­de, skan­di­na­vi­ske natur men også fra andre nuti­dige og alter­na­tive kunst­nere som Rahat Fateh Ali Khan, Bri­an Eno og Fever Ray. Også Kate Bush, Björk og Eliza­beth Fra­ser er kunst­nere, der nær­lig­gende at dra­ge sam­men­lig­nin­ger med.

Om sin musik siger Disa: ”Det er mit mål at lave musik, som jeg vir­ke­lig elsker, og som ikke er let at gen­re­be­stemme. Musik der både har umid­del­bare kva­li­te­ter, men som også har man­ge lag, man kan dyk­ke ned I og udforske.”

 

So-so Echo bevæ­ger sig et drøm­mende, nostal­gisk uni­vers hvor æste­tik­ken låner en hel del fra 80’erne inklu­siv bru­gen af den karak­te­ri­sti­ske Roland Juno synt­he­sizer. Det er efter­hån­den lang tid siden vi har noget fra ban­det, men så vidt jeg er ori­en­te­ret er der også sket sto­re for­an­drin­ger med ban­det. Hvad dis­se for­an­drin­ger går up på, kan du bli­ve klo­ge­re på ved at duk­ke op den­ne høj­som­mer­af­ten i Byhaven!

 

31. juli: Goldie Chorus + North Fall

Gol­die Chorus er star­tet af Emil David­sen, der tid­li­gere har været san­ger og sangskri­ver i ban­det Let Me Play Your Gui­tar. Des­u­den er han også live-med­lem i Indi­ans. I dag er Asb­jørn Stor­gaard og Jep­pe David­sen også ombord i projektet.

Musik­ken kan beteg­nes som psych-pop i den for­stand, at den gode melo­di er domi­ne­rende, men san­ge­nes byg­ge­klod­ser har en snært David Lynch asso­ci­e­ret “weird­nes­sfak­tor” over sig. Det lyder lidt som om, at san­gene er pak­ket ind i et net af mild dis­so­nans og forvræng­ning. Som om en ellers god drøm er på kan­ten til at vip­pe over i en ond drøm. Som om noget grimt lurer under den køn­ne overflade.

FB-event: https://www.facebook.com/events/1505879212964636/?fref=ts

 

På debut-EP’en, der udkom i april, er jeg mest glad for sid­ste num­mer — den søv­ni­ge Mot­her Earth.

 

 

North Fall udgav i janu­ar mini­al­bum­met Out­si­de It’s Growing Light. Front­man­den Ander Bel­ling på 21 år har en følen­de vokal på de fine og ofte drøm­men­de melo­di­er til­sat en pæn sjat melankoli.

Lyt engang til Run­ner og Pro­to­col, og se om du ikke kan gen­ken­de oven­stå­en­de beskrivelse.

North Fall — Runner

North Fall — Protocol

 

1. aug: Mílford

Milford

Mil­ford har net­op udgi­vet et på alle måder flot debutal­bum med tit­len Smit­he­re­ens. Ban­det spil­ler drøm­men­de indie med både elek­tro­ni­ske og fol­ke­de ele­men­ter. Melo­di­er­ne er smuk­ke og udtryk­ket vari­e­ret og afspej­ler inte­gri­tet og stor bevidst­hed om egne vir­ke­mid­ler. Af og til, som på åbnings­num­me­ret Making Sen­se og Skin & Bones, lyder Míl­ford lidt som kol­le­ga­er­ne i Kis­saway Trail, når det kom­mer til vokal­brug og melo­di­øs stor­la­den­hed (med fæl­les råb). Míl­ford er dog alli­ge­vel helt deres egne og fortje­ner meget mere opmærk­som­hed end de hidtil har fået!

 

 

13. aug: Furns + Marlequin

2

Furns har jeg fea­tu­red fle­re gan­ge på Musik Mig Blidts Slap nu af! kom­pi­la­tio­ner, og det er ikke til­fæl­digt. Det er sinds­sygt beha­ge­ligt at lyt­te til duo­ens afslap­pen­de, chil­le­de toner! End­nu er intet offi­ci­elt udgi­vet, men en sing­le skul­le snart være på vej.

FB-event: https://www.facebook.com/events/586290761466947/?fref=ts

 

Mar­lequin gør sig bemær­ket med skæv electro­pop. Deres sene­ste uplo­ad The Fool på soundcloud spar­ker røv!

29. aug: Scarlet Chives + Where did Nora go

scarlet2

Scar­let Chi­ves  udgav i efte­å­ret deres andet album This Is Pro­tection, der byder på mør­kere, og mere ilde­vars­lende toner, end det var til­fæl­det på deres selv­be­tit­lede debutal­bum. Det går dog hånd i hånd med et luf­tigt og sfæ­risk udtryk, som sam­men­lagt giver et kon­trast­fuldt og dra­ma­tisk uni­vers.  Maria Holm-Mor­ten­sens vokal er mester­lig og unik i sin tone inden­for lan­dets græn­ser. Læs evt. min anmel­del­se af This Is Pro­tection her.

Favo­rit­ten på album­met er den sho­e­ga­ze­de og dagdømmende<em> Some Days Stay,</em> der sæt­ter de uhyg­ge­ska­ben­de vir­ke­mid­ler på stand­by til for­del for en til­ba­ge­læ­net stemning.

 

Astrid Nora udkom­mer med nyt album under nav­net “Whe­re Did Noro Go” d. 5. sep­tem­ber i år. Et album som har fået tit­len Shim­mer. Den­ne gang med et mere aku­stisk og fol­kemu­si­kalsk afsæt i for­hold til debutal­bum­met, hvor  tra­di­tio­nel­le instru­men­ter som gui­tar, bas og trom­mer er erstat­tet af kla­ver, kla­ri­net, marxop­hon (et sjæl­dent ame­ri­kansk fol­kemu­sikin­stru­ment fra først i 1900-tal­let), har­pe og cel­lo. Inspira­tio­nen kom­mer bl.a. fra Anto­ny Heg­ar­ty, Björk, Mari­am The Belie­ver, Agnes Obel og Woodkid.

Før­ste sing­le fra Shim­mer er san­gen Shel­ter som udkom den 12. maj sam­men med den­ne musik­vi­deo skabt i sam­ar­bej­de med Dani­el Buchwald:

 

30. aug: Young Dinosaur + Tidlige Armbånd 

young dinosaur3

Young Dinosaur er ungt band fra Skør­ping i Nord­jyl­land, der udgav deres fine debut-EP til­ba­ge i 20o12. De arbej­der i øje­blik­ket på deres debutal­bum, der for­ven­tes på gade i løbet af 2014 på Fake Dia­mond Records. 

Ban­det har øre for smuk­ke smuk­ke, sol­be­skin­ne­de pop­me­lo­di­er med kom­plek­se og inter­es­san­te bas­gan­ge, ryt­mer og instru­men­tale pas­sa­ger. Young Dinosaur dyr­ker des­u­den skæ­ve gui­tar­rif­fs og voka­ler, der dra­ger paral­lel­ler til Beach Boys. Resul­ta­tet er lege­sygt og for­fri­sken­de. Man keder sig aldrig!

Debut-EP’en:

 

Tjek også sing­len What Mat­ters Today med b‑siden Occu­py My mind, der giver et fin­ger­peg om at ban­det for­stæt­ter i sam­me stil på den kom­men­de LP — dog med et lidt mere psy­ke­de­lisk og smadret udtryk.

 

For få dage siden slap Young dinosaur deres nye­ste num­mer Surf Rou­te 101, der vir­ke­lig demon­stre­re ban­dets evne til ryt­mi­ske skift og skæ­ve indslag!

 

Tid­li­ge Arm­bånd spil­ler, hvad jeg vil­le kal­de henka­stet, skram­let rock, hvor ban­det syn­ger lige hvad fan­den der fal­der dem ind. Det har en naiv og umid­del­bar kva­li­tet, jeg fin­der char­me­ren­de. Såle­des har de på rela­tivt kort tid udgi­vet to EP’er med under­hol­den­de tit­ler — Jeg Kun­ne Dig Rig­tigt Godt og Gode Piger Kom­mer I Him­len, Slem­me Piger Kom­mer Over Det Hele. De spil­ler i øvrigt på Roskil­de Festi­val på tirsdag!

 

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!