Lowly — Daydreamers (single)

17 apr 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Lowly 5

Foto: Michell Sme­de­gaard Boysen

Bang! så lan­de­de én af de bed­ste sing­ler ind­til vide­re i år fra dan­ske Lowly! Day­drea­mers er på alle måder skøn sang og nær­mest en art “ant­hem” med en fan­ta­stisk melo­di og meget livs­be­kræf­ten­de ener­gi! Hvis du ikke nyn­ner med efter et par afspil­nin­ger med luk­ke­de øjne og smil på læben, vil det kom­me på bag på mig. Det gør jeg i hvert fald selv!

Lowly er et ny inter­es­sant band, eller som de selv kal­der sig — kom­po­ni­st­kol­lek­tiv, sam­men­sat af stær­ke indi­vi­du­el­le kræf­ter fra andre pro­jek­ter,  som stort set alle før har været i fokus på blog­gen: Nan­na Schan­nong, Kas­per Staub (Islets of dust), Sof­fie Vie­mo­se (NANOME), Tho­mas Lund (Point Blank) og Stef­fen Lundt­oft (Novem­ber­De­cem­ber). Der­med nær­mer Lowly sig (undergrunds)supergruppestatus! Ban­det går meget kol­lek­tivt til værks og skri­ver, kom­po­ne­rer og arran­ge­rer alle på lige fod.

Til­ba­ge til Day­drea­mers. Num­me­ret star­ter med nog­le tin­dren­de, ele­tro­ni­ske spil­ledå­se­ag­ti­ge lyde, der giver et naivt udtryk. Et ensomt gui­tar­riff intro­du­ce­res og kører i ring ind­til num­me­ret efter ca. 50 sekun­der plud­se­ligt let­ter med en lige dele bru­sen­de og beru­sen­de synt­he­sizer akkom­pag­ne­ret af den prok­la­me­ren­de tekst:

We’re the Day­drea­mers / We hide from the sun / To prove we’re strong belie­vers / We’re playing with guns / We’re the true achie­vers / We come from above / And not­hing comes betwe­en us /And our race back to the top.”

Her­ef­ter føl­ger en smit­ten­de og meget for­lø­sen­de “ahhhh ahhhh ahhhh” melo­di­linje sam­ti­dig med, at en mar­che­ren­de ryt­me leder hen til en mere bom­ba­stisk per­kus­sion og en fuldt udbyg­get instru­men­te­ring med en her­lig fejen­de, drøm­men­de karak­ter. Jeg elsker den måde Nan­na Schan­nong og Sof­fie Vie­mo­ses voka­ler klin­ger uni­sont og meget har­monisk. Det er den­ne har­moni, der for mit ved­kom­men­de for alvor får mig til at luk­ke øjne­ne i en mild ekstase.

 

En debut EP er ind­spil­let og på trap­per­ne, og i mel­lem­ti­den vil jeg anbe­fa­le at fan­ge Lowly på det­te års SPOT-festi­val i Aar­hus, nær­me­re bestemt den 3. maj, kl. 23 i Musik­hu­sets foy­er. Link til event på Face­book: https://www.facebook.com/events/590598731048422/?source=1

 

Lowly | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!