Scarlet Chives — This Is Protection

21 sep 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

scarletchives_protection

Dan­ske Scar­let Chi­ves er klar med deres andet album This Is Pro­tection, der byder på mør­ke­re og mere ilde­vars­len­de toner, end det var til­fæl­det på deres selv­be­tit­le­de debutal­bum. Det går dog hånd i hånd med et luf­tigt og sfæ­risk udtryk, som sam­men­lagt giver et kon­trast­fuldt og dra­ma­tisk univers.

  

Ban­dets lyd pla­ce­rer sig sta­dig mel­lem alter­na­tiv pop og rock, men bru­gen af synt­he­sizer fyl­der en del på det nye album og bidra­ger kraf­tigt til at give den mør­ke­re tone et mystisk skær. Show The Rest har f.eks. noget Hal­lowe­en-agtigt over sig, mens det rent instru­men­tale num­mer Sohn  næsten lyder som et bonusnum­mer på sound­tra­ck­et til den dysto­pi­ske sci-fi-film Bla­de Run­ner. Plud­se­ligt og kortva­rigt flæn­ser san­gen lidt over halvvejs luf­ten i en ekstremt eks­plo­siv ener­gi­ud­lad­ning. Lur mig om det ikke efter­la­der dig blæst bag­over, hvis du ellers har skru­et til­stræk­ke­ligt op for volumen.

Når det kom­mer til Maria Holm-Mor­ten­sens vokal, synes den i for­vej­en at rum­me en natur­lig under­lig­gen­de dyster­hed, der effek­tivt under­støt­ter den over­ord­ne­de mør­ke æste­tik. Det melo­di­ske er tonet end anel­se ned til for­del for kon­cen­tre­re­de stem­nin­ger og over­ord­net et mere sam­men­hæn­gen­de lydu­ni­vers. Det er der­med knapt så til­gæn­ge­ligt som før, her er ingen deci­de­re­de hits, men album­met beløn­ner til gen­gæld i høje­re grad den tål­mo­di­ge lyt­ter, der giver sig tid til at for­dy­be sig.

Ban­det for­tæl­ler selv, at de har skå­ret mere end til benet rent instru­men­talt. Det er såle­des en mere rå og strip­pet lyd i den for­stand at lyd­ef­fek­ter fyl­der langt min­dre. Et godt eksem­pel er den sho­e­ga­ze­de og dag­døm­men­de Some Days Stay, der sæt­ter de uhyg­ge­ska­ben­de vir­ke­mid­ler på stand­by til for­del for en tryg­ge­re og mere opløf­ten­de tone.

SCARLET CHIVES // Some Days Stay from Riot Factory on Vimeo.

 

Lyset tvin­ger fort­sat mør­ket på flugt på næste skæ­ring Lift og man tror lige at den­ne ten­dens fort­sæt­ter album­met ud, men så halvvejs på slut­num­me­ret Eyes Go Dim, ram­mes vi af en skræm­men­de kraft­fuld tor­den­storm inde­hol­den­de forvræn­get gui­tar og en smadret bas­set synth.

This Is Pro­tection er på trods af sine man­ge uhyg­ge­li­ge stem­nings­bil­le­der fak­tisk et smukt album. Mør­ke ude­luk­ker ikke skøn­hed. Des­u­den er album­met vari­e­ret nok til at fast­hol­de inter­es­sen fra start til slut. Her­med anbefalet!

Scar­let Chi­ves udgi­ver This Is Pro­tection på det nor­ske pla­de­sel­skab Riot Factory, og album­met distri­bu­e­res af Parlophone.

Som en lil­le bonus får du lige Ryt­me­klub­bens remix af The Tim­ber Will Fall. 

 

Scar­let Chi­ves | Homepage
Scar­let Chi­ves | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!