Det skal du høre på SPOT Festival 2018

8 maj 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

SPOT festi­val 2018 i Aar­hus er lige om lidt, og Musik Mig Blidt glæ­der sig til at ople­ve og opda­ge en mas­se nyt talent!  Med ca. 300 kon­cer­ter for­delt på mere end 20 sce­ner, er der mildt sagt en del at væl­ge imel­lem. Her kan du læse om — og lyt­te til de kunst­ne­re, jeg anbe­fa­ler i årets program.

Jeg har for­søgt at stil­le det op i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge, men idet fle­re kunst­ne­re spil­ler fle­re gan­ge under SPOT på for­skel­li­ge dage eller på sam­me dag, er det ikke helt lyk­ke­des helt.

Husk des­u­den, at SPOT-kon­cer­ter kun er 30 min. lan­ge, så det gæl­der alt­så om at være til ste­de fra star­ten af, hvis det rig­tigt skal give mening!

Jeg kan med sik­ker­hed ikke selv nå alle de kon­cer­ter, jeg her anbe­fa­ler pga. afstan­den mel­lem spil­le­ste­der­ne og det fak­tum, at man også lige skal have luft til at have en bid mad og stop­pe op og snak­ke med ven­ner og bekend­te. Vær også opmærk­som på, at en del kon­cer­ter i min gui­de over­lap­per hin­an­den. Men i den­ne gui­de er udgangs­punk­tet, hvis alt var muligt. Så kære læser, både du og jeg selv skal lave nog­le hardco­re pri­o­ri­te­rin­ger, når det først går løs!

God festi­val!

 

Marshall Cecil

s!b!p! X Soundvenue Pre-Party

Tor 10. maj 20:30 -

RADAR

+

Lør 12. maj 20:30
VoxHall

For­san­ger Dani­el Abra­ham laver svæ­ven­de art­pop sam­men med pro­du­cer Sop­hus August Tuxen, der også spil­ler keys, samt trom­mesla­ger Seba­sti­an Fibi­ger. Det er en ufor­ud­si­ge­lig omgang, hvor gen­rer oplø­ses og blan­des lystigt. Ban­det er hel­ler ikke ban­ge for at byg­ge en stem­ning op i lang tid, før noget der min­der om et omkvæd fal­der. (f.eks. i den ambi­va­len­te Going up / Going down).

 

Yangze

s!b!p! X Soundvenue Pre-Party
Tor 10. maj 20:30 -
RADAR

+

Fre 11. maj 22:00
VoxHall

Yangze er Jakob Lit­tau­ers elek­tro-pop pro­jekt. Det er en talent­fuld ung her­re, som alle­re­de som 12 årig brød igen­nem med duo­en Electro­ju­i­ce og sene­re udgav et album som trio med bl.a. Tomas Bar­fod under nav­net Jato­ma. Yangze er mini­ma­li­stisk, futurisk pop og for­ban­det iørefaldende!

 

Death Machine

Celebration Records Dayparty
Fre 11. maj 13.30
Ogginokken i det tidl. Double Rainbow

Musik Mig Blidt hav­de Death Machine på pla­ka­ten til 7. udga­ve af “Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer”, hvor ban­det desvær­re måt­te afly­se pga. syg­dom. Der­for glæ­der jeg mig ekstra meget til at ople­ve dem på SPOT. Deres debutal­bum Cocoon, spæk­ket med stø­ve­de sci-fi-folk-per­lerm, var blandt mine favo­rit­ter fra 2017.

 

Katrine Stochholm

Fre 11. maj 15:30
Godsbanen – Åbne Scene

Musik Mig Blidt har et sær­de­les godt øje til Katri­ne Sto­chholm (tid­li­ge­re for­san­ger i Under Byen) og kåre­de hen­des sid­ste album Dan­ser Til Radio til et af de bed­ste dan­ske albums fra 2016.  Du skal ople­ve Katri­ne Sto­chholm for hen­des vokals nær­vær, inder­lig­hed og melan­kol­ske styr­ke. For hen­des san­ges, spr­ud­len­de, far­ve­ri­ge lege­syg­hed, for­nem­mel­se for fines­se og evne til at ska­be drøm­men­de, hyp­no­ti­se­ren­de stem­nin­ger. Jeg håber i øvrigt inder­ligt, hun spil­ler den på sam­me tid skrø­be­li­ge, stær­ke og van­vit­tigt smuk­ke Jeg Husker Alt!

 

 

Skylar Fri

Fre 11. maj 16:00
SPOT ROYAL

+

Fre 11. maj 21:15
Atlas

Skylar Fri er et loven­de navn på den dan­ske pop­s­ce­ne, som læg­ger sig i slip­strøm­men af patos­fyldt pop i stil med Mø, Iris Gold, Ea Kaya og nor­ske Sigrid. Bestemt et lyt værd, men du er nødt til at gå før Katri­ne Sto­chholm er fær­dig, hvis du skal nå at fan­ge duoen.

 

MARY JEAN

Fre 11. maj 16:45
Rå Hal – Godsbanen

+

Lør 12. maj 18:00
Klubscenen – Musikhuset

Mary Jean har arbej­det med kunst­ne­re som Kajsa Vala og Katri­ne Sto­chholm (Under Byen), og har for nylig udgi­vet en sing­le med sit faste band, der består af stær­ke spi­ren­de kræf­ter fra den dan­ske musiks­ce­ne. På trom­mer og kor har Mary Jean bl.a. sid­ste års SPOT-aktu­el­le Espi­chi­coque, og sing­len pro­du­ce­ret af Anders Boll, der har lavet lyd for bl.a. Efter­klang og Lowly.

Den nye sing­le Under The Jung­le Gre­en, som du kan lyt­te til i en live­ses­sion her­un­der, er lige­som resten af den dansk-ame­ri­kan­ske sangskri­vers musik, byg­get på inspira­tion fra fle­re af hen­des rej­ser i Afri­ka samt læren om kine­sisk filo­so­fi. Spi­ri­tu­a­li­tet går igen i Mary Jeans musik, der befin­der sig i et eks­pe­ri­men­te­ren­de kryds­felt mel­lem ambi­ent pop og Afri­kansk tra­di­tio­nel stam­memu­sik. Selv kal­der MaryJe­an gen­ren for ”tri­bal-pop”. Der er fle­re sing­ler på vej her i 2018.

 

EmmaDop

Fre 11. maj 17:00
Klubscenen – Musikhuset

EmmaDop har end­nu ikke udgi­vet noget offi­ci­elt, men der lig­ger en ræk­ke live­ses­sions — og opta­gel­ser, som vid­ner om et godt tag om synth-pop­gen­ren i en atmos­fæ­risk og drøm­men­de ind­pak­ning. Arbej­der i øje­blik­ket på deres kom­men­de debut-ep.

 

We Are The Way For The Cosmos To Know Itself

Celebration Records Dayparty
Fre 11. maj 17:00
Ogginokken i det tidl. Double Rainbow

De sene­ste år har We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself brugt på at for­fi­ne deres udtryk og på at fin­de deres egen lyd, hvil­ket udmun­der i en EP til efter­å­ret. Musik Mig Blidt fik for ca. 1 måned siden æren af at præ­sen­te­re før­ste smags­prø­ve her­fra med tit­len Flas­h­ba­ckssom er pænt geni­al! Ban­det skri­ver frem­ra­gen­de pop­san­ge med deres helt egen sær­li­ge islæt af kos­misk ener­gi til­sat 80er- og 90er-nostalgi.

 

Crush

Fre 11. maj 18:00
Bora Bora

+

TAMBOURHINOCEROS DAY PARTY

Fre 11. maj 13:10

Dome of Visions — Inge Lehmanns Gade, Pier 2

Crush er lidt af et wildcard, da der end­nu ikke er noget musik ude fra Annso­fie Salo­mon, som musi­ke­ren bag hed­der i vir­ke­lig­he­den. Hun har arbej­det på det­te pro­jekt i over tre år, så det er alt­så en omhyg­ge­lig kunst­ner, vi har med at gøre.

Når man så er sig­net på det tone­an­gi­ven­de sel­skab Tam­bour­hin­o­ce­ros er min opmærk­som­hed yder­li­ge­re vakt. Og når Tam­bour­hin­o­ce­ros sam­ti­dig lover at fans af Joan­na New­som, El Per­ro Del Mar and Angel Olsen ikke bli­ver skuf­fe­de, bli­ver for­vent­nin­ger­ne ikke mindre!

 

Marie-Louise Munck

Præsenteres af DUP
Fre 11. maj 19:30
Bora Bora

DUP bru­ger orde­ne “melan­kolsk og dyb­de­gå­en­de efter­tænksom­hed” om Marie-Lou­i­se Mun­cks musik, og det er egent­ligt meget præ­cist. På hen­des mini-albumm Moon Dogs fra sidst i marts, kan man vir­ke­lig høre, at Marie-Lou­i­se og med­pro­du­cer Tro­els Bech vir­ke­lig har arbej­det ben­hårdt på at mane de helt rig­ti­ge lyd­land­ska­ber og tona­li­te­ter frem, som under­støt­ter det alvor­li­ge ind­hold, der kred­ser om kær­lig­hed og iden­ti­tet. Resul­ta­tet er meget følel­ses­fuldt og gri­ben­de på en under­spil­let måde.

”Min inten­tion har været, at behand­le de meget dra­ma­ti­ske for­tæl­lin­ger på en så afdæm­pet måde som muligt, ved at sæt­te dem i sce­ne i lyd­land­ska­ber, der invi­te­rer til væren og nyo­ri­en­te­ring”, for­kla­rer Marie-Louise.

 

Schwarze Fiktion

Fre 11. maj 22:30
Remisen – Godsbanen

Schwarze Fik­tion beskri­ver deres lyd som “Den besnæ­ren­de lyd af neonop­ly­ste metro­po­ler efter mid­nat. Elek­tro­nisk rock spændt som en fje­der. Roman­tisk post­punk med mas­ser af krop.” Og det er egent­lig meget godt ramt. Lyt f.eks. til den bastan­te Discon­nected — en sang, som med sin pum­pen­de beats, hvi­nen­de gui­tar­støj og synt­hs­fla­der nær­mest er skabt til at ham­re spe­e­de­ren i bund på den tyske auto­ba­hn. Eller de mere svæ­ven­de, rum­klangs­fyld­te og dysto­pisk smuk­ke num­re The Devil’s Trail og Enclo­sed.

 

Molina

Tor 10. maj 21:00
Sway — Sankt Clemens Torv 17

+

Fre 11. maj 22:45
Atlas

+

TAMBOURHINOCEROS DAY PARTY

Fre 11. maj 14:30

Dome of Visions — Inge Lehmanns Gade, Pier 2

Moli­na laver psy­ke­de­lisk og skæv synt­hpop. Hun har lige smidt en ny sing­le, Hey Kids, som er mega cool på sin egen 80’er-agti­ge måde med stram­me beats og et loop af omtå­ge­de synt­he­size­re. Sven­ske Late Ver­la­ne optræ­der med gæstevokal.

Hey Kids er Moli­nas før­ste sing­le i 2018, og der vil føl­ge fle­re som året skri­der frem. Den er skre­vet af Moli­na og Late Ver­la­ne og pro­du­ce­ret af Moli­na selv.

 

Virgin Suicide

Fre 11. maj 23:30
Scandinavian Congress Center – Left

+

Silvertip Agency showcase at SPOT Festival

Lør 12. maj 22.10

Aarhus Volume

Fæn­gen­de, ener­gisk og en smu­le pasti­che i udtryk­ket er Vir­gin Sui­ci­de. Ban­det låner ube­svæ­ret fra sol­be­skin­net brit­pop og har stær­ke refe­ren­cer til 80’ernes jang­le-pop. Det er efter­hån­den nog­le erfar­ne fem her­rer, som har rum­ste­ret siden 2012, hvor jeg før­ste gang skrev om ban­det. Jeg har før anbe­fa­let dem i gui­des til både SPOT- og Roskil­de Festi­val, og den­ne gang er sik­kert hel­ler ikke sid­ste gang. De hol­der sta­dig 100 % og er et sik­kert kort, når det kom­mer til stilsik­ker­hed og evnen til at spre­de glæ­de og god ener­gi med deres små-nai­ve, roman­ti­ske sange.

Ban­det har i 2018 vars­let en ræk­ke sing­ler, hvoraf Madon­na er den første:

 

 

Who Killed Bambi (with artists)

Lørdag den 12/5.
13.00 Who Killed Bambi + Asbjørn — SPOT ROYAL (Fri Entré)
16.15 C. Sadolin + Who Killed Bambi (Klubscenen)
17.15 The Attic Sleepers, Store Sal

Jeg elsker stry­ge­re, og jeg elsker stry­ge­rar­ran­ge­men­ter! Når de i sam­men­hæng med ryt­misk musik får lov at få en frem­træ­den­de plads, ska­ber det dyb­der og stem­nin­ger i musik­ken, som ikke kan opnås på andre måder. Lør­dag er der hele tre kon­cer­ter med stry­ge­en­sem­blet Who Kil­led Bam­bi, hvor du får mulig­hed for at ople­ve det­te! Who Kil­led Bam­bi spil­ler sam­men med både Asb­jørn, Ceci­lie Sado­lin og The Attic Sleepers.

Siden 2009 har ensem­blet fak­tisk spe­ci­a­li­ce­ret sig i at bear­bej­de og for­tol­ke musik af en stri­be af dan­ske og nor­di­ske sangskri­ve­re. Musik­ken bli­ver arran­ge­ret af og for ensem­blet og opført med sangskri­ver­ne selv.

 

Aufori

Præsenteres af KarriereKanonen
Lør 12. maj 17:00
RADAR

Kar­ri­e­re­Ka­no­nen har udvalgt Aufori som én ud af 12 kan­di­da­ter i 2018 — og Aufori er efter min mening klart dem, som har mest på hjer­te af de 12. Ban­det består af fire efter­sko­le­ven­ner, der deler musi­kalsk slægtskab med kunst­ne­re som Aks­glæ­de, TÅRN og især Kat­inka. Gen­ren er indie/singer songwri­ter med ukule­le som cen­tralt instru­ment. Musik­ken inde­hol­der lyrisk, reflek­te­ren­de hver­dags­po­esi samt sam­fund­skri­tik på dansk. Og så er den intim og ærlig og ele­gant. For­san­ger Anna Rits­mars lyse inder­li­ge vokal er des­u­den let at forel­ske sig i.

 

Bad Birthday

Lør 12. maj 17:30
Rå Hal – Godsbanen

Det er et for­fri­sken­de take på pop­gen­ren, som Bad Bir­t­h­day præ­ste­rer. I de ufor­ud­si­ge­li­ge kom­po­si­tio­ner er der både skønsang og rap, ekso­tisk klin­gen­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de instru­men­ta­tion, høj ryt­misk kom­plek­si­tet, wor­ld musi­c/ja­zz-ten­den­ser og com­pu­ter­spil­sæ­ste­tik. Bad Bir­t­h­day er alt­så lidt af en musi­kalsk smel­te­di­gel, men det er abso­lut posi­tivt ment. Det spr­ud­len­de num­mer Futu­re Me min­der mig i øvrigt i sid­ste tred­je­del lidt om Under The Sea fra Dis­ney’s The Litt­le Mer­maidKan du høre ligheden?

 

Fugleflugten

Lør 12. maj 19:30
Scandinavian Congress Center – Left

Det er lidt en selv­føl­ge, at Fug­le­flug­ten skal med i mine anbe­fa­lin­ger til SPOT. Jeg hånd­pluk­ke­de dem nem­lig per­son­ligt til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer (vol. 7) i 2016, og jeg har siden skre­vet om dem man­ge gan­ge, sene­st i min gen­nem­gang af mine favo­ri­tud­gi­vel­ser fra 2017, hvor jeg gav deres EP Bøl­ge­væk­ker føl­gen­de ord med på vej­en: (Ban­det) “mestrer at kom­bi­ne­re skrø­be­lig inder­lig­hed og længsels­fuld melan­ko­li i et sæl­somt lydu­ni­vers, der kryd­ser bro mel­lem sho­e­ga­ze, dream pop og post-punk. Ras­mus Ydes dansk­spro­ge­de lyrik for­mår, på trods af sin sim­pel­hed, at dra­ge med sin naturin­spi­re­re­de metaforik.”

 

Luster

The Orchard Dayparty
Lør 12. maj 16:00
Sway — Sankt Clemens Torv 17

+

Præsenteres af Oppenheimer
Lør 12. maj 20:45
Godsbanen – Åbne Scene

Det er et meget over­be­vi­sen­de debutal­bum, som Luster udgav tid­li­ge­re i år. Vi snak­ker skæv psych-pop i lo-fi-ind­pak­ning og med inter­na­tio­nal appel. San­ger og sangskri­ver Jacob Haub­jerg står i cen­trum, mens hans band består af folk fra andre dyg­ti­ge pro­jek­ter — Ice Cream Cat­hed­ral, Masa­so­lo og Sle­ep Par­ty People.

 

ONBC

Fre 11. maj 00:30
Sway — Sankt Clemens Torv 17

+

Lør 12. maj 21:00
Bora Bora

ONBC’s Tra­vel­ma­te lave­de efter min mening en af de smuk­ke­ste og mest melo­di­ske stær­ke pla­der fra 2017. Du kan kal­de det støjpop-rock, dream­pop, sho­e­ga­ze – wha­te­ver. Album­met er ikke så enkelt at kate­go­ri­se­re, for der er også noter af surf, coun­try og ame­ri­ca­na på pla­den. Og mas­ser af rum­klang. The Jesus and Mary Chain spø­ger som refe­ren­ce på de stø­jen­de pas­sa­ger, men udtryk­ket bli­ver blødt væsent­ligt op af twan­gy gui­ta­rer, org­ler, klok­ke­spil og vibra­fon-tema­er, og ikke mindst ban­dets to san­ge­r­in­der Camil­la Florentz og Tanja Simon­sens lyse, luf­ti­ge voka­ler, som er ble­vet sam­men­lig­net med san­ge­r­in­der som Hope San­d­oval fra Mazzy StarWen­dy Smith fra Pre­fab Sprout samt Julee Cru­i­se. Man­ge af san­ge­ne får som resul­tat en blid, poe­tisk, vug­ge­vi­se-agtig kva­li­tet, som går rent ind hos under­teg­ne­de. Lyt til album­met her:

 

Yune

Præsenteres af Limbo Collective
Lør 12. maj 23:30
A‑Huset

Yune er end­nu et band Musik Mig Blidt har fulgt tæt i fle­re år og som også har spil­let til Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer (vol.5) (sam­men med Fug­le­flug­ten). De spil­ler skæv, char­me­ren­de pop, leve­ret med til­ba­ge­læ­net over­skud og en god por­tion gro­ove i deres brug af bas. Som de sene­ste sing­ler Wovels og Ani­mal demon­stre­rer er Yune et sær­de­les dyg­tigt indie-pop-band, der har fun­det deres egen lyd inden for gen­ren, hvor melo­di­er­ne udfol­der sig mere orga­nisk og væven­de og er min­dre søgen­de efter hooks. Poten­ti­a­let er stort, og ban­det plan­læg­ger ende­lig at udgi­ve debutal­bum­met til efter­å­ret. Efter­si­gen­de skul­le det dre­je sig mere over i trip-hop-gen­ren(!), så ban­det må have truf­fet nog­le radi­ka­le musi­kal­ske valg på det sid­ste, som jeg bli­ver nødt til at høre, hvor­dan lyder!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!