Musik Mig Blidt præsenterer (Vol. 7): Penny Police & Death Machine

30 okt 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt præ­sen­te­rer” er et sam­ar­bej­de mel­lem Musik Mig Blidt og Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se, hvor Musik Mig Blidt kura­te­rer en magisk showca­se-aften med arti­ster fra det dan­ske vækst­lag, håndplukket til lejligheden!

Tid­li­ge­re udvalg­te kunst­ne­re har været Tusind­fald, Jens-Ulrik Kle­e­mey­er, Mil­ford, Pala­ce Win­ter, Swe­et Tem­pe­st, Late Bloo­mers, Flod, Fei­vel, PFAU, Ras­mus Brix, Diet, Hey Way, Yune, Fug­le­flug­ten, Good­bye Lisi­chka, Oli­ver Dengsø, Mads Vadsa­ger og Eucrid Elms. 

Til den­ne syven­de kon­certaf­ten i ræk­ken, som jeg håber at se dig til d. 23. novem­ber, kaster Musik Mig Blidt kær­lig­hed efter Pen­ny Poli­ce og Death Machine.

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (70 kr. inkl. gebyr).

Face­boo­k­e­vent 

Tid: Døre 19.30 / Kon­cert­start 20.30

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

Penny Police

Den dan­ske san­ge­r­in­de Marie Fjeld­sted , der siden 2011 har lavet musik under pseu­do­ny­met Pen­ny Poli­ce er her i 2017 begyndt at røre på sig igen efter nog­le års pause.

Ind­til vide­re er det ble­vet til to sing­ler, Fool Like Me og No Horizon, der beg­ge viser Mari­es gode sangskri­ve­rev­ner. Jeg er ret forel­sket i Marie Fjeld­steds luf­ti­ge og nær­væ­ren­de vokal, som kan noget helt sær­ligt. Den besid­der en sår­bar­hed og nær­mest per­fekt uskylds­ren klang, som altid for­mår at kom­me under huden på mig. Der­u­d­over klæ­der den mini­ma­li­sti­ske men alli­ge­vel rum­me­li­ge pro­duk­tion af sam­ar­bejds­part­ne­ren Aske Bode vir­ke­lig Pen­ny Poli­ce’s bit­ter­sø­de melo­di­ske univers.

Pen­ny Poli­ce har impo­ne­ret anmel­de­re både inden­lands og uden­lands med sit alter­na­ti­ve greb på pop­gen­ren og er ble­vet sam­men­lig­net med nav­ne som Agnes Obel, Lana Del Ray og Emi­li­a­na Tor­ri­ni. Hun har mod­ta­get rosen­de ord fra bl.a. MOJO Maga­zi­ne med orde­ne ”Pen­ny Poli­ce is way ahe­ad in the way she thin­ks music”. Af den engel­ske radi­o­ka­nal Ama­zing Radio, som tid­li­ge­re på året kåre­de hen­des sing­le No Horizon, er hun ble­vet beskre­vet med orde­ne: ”it’s extra­or­di­nary, so so won­der­ful, it’s glorious”.

No Horizon har også fået opmærk­som­hed her­hjem­me, og har bl.a. lig­get i rota­tion hos P6 og lå på P3s Baro­me­te­ret i de mak­si­ma­le 8 uger.

Det er meget karak­te­ri­stisk for Pen­ny Poli­ce, at inspira­tio­nen kom­mer fra brud­styk­ker af den vir­ke­lig­hed, hun møder. No Horizon tager eksem­pel­vis udgangs­punkt i en flygt­nings røren­de ord til sin lil­le søn, og blev der­med en kom­men­tar til flygtningekrisen:

Tid­li­ge­re på året har Pen­ny Poli­ce spil­let udsolg­te sale sam­men med kon­stel­la­tio­nen HUN SOLO, men har den­ne aften sit band med, bestå­en­de af trom­mesla­ger Asker Bjørk og hen­des pro­du­cer Aske Bode på keys og synt­he­sizers. De vil bl.a. spil­le san­ge­ne fra hen­des nye, kom­men­de EP.

OBS! Hold øje med blog­gen på tors­dag d. 2/11, hvor Musik Mig Blidt har for­pre­mi­e­re på en ny sing­le fra Pen­ny Police!

Tjek det­te ind­læg for at høre den nye­ste single!

 

Death Machine

Det dan­ske band med det mis­vi­sen­de navn Death Machine er ble­vet lidt af en dar­ling hos P6 Beat, hvor num­me­ret Ble­ak p.t. helt fortjent er det 4. mest afspil­le­de num­mer i 2017. Men Death Machine er langt fra at være et one-hit-won­der, hvad de med al tyde­lig­hed demon­stre­rer på deres for­nem­me album Cocoon, som efter min mening er et af de bed­ste og mest hel­støb­te dan­ske albums udgi­vet i 2017.

Death Machine lyder lidt som at sid­de med sine tæt­te­ste ven­ner omkring et lej­r­bål i en kir­ke i en ørken og kig­ge ud igen­nem vin­du­et op på en funk­len­de frost­klar stjer­ne­him­mel. Det er røren­de, smukt og hyg­ge­ligt på sam­me tid.

Ban­det beskri­ver selv deres lyd som stø­vet sci-fi-folk, og det er fak­tisk ikke en dår­lig beskri­vel­se. Udtryk­ket er spændt ud mel­lem det intimt fol­ke­de og tungsin­di­ge og det mere elek­tro­ni­ske og svæ­ven­de, hvor rum­for­nem­mel­sen er stør­re. Først­nævn­te mani­feste­res gen­nem ele­gan­te gui­tar­fi­gu­rer, lækre bas­gan­ge, smuk­ke, inder­li­ge vokal­har­moni­er og en ofte kna­stør mik­set per­kus­sion. De elek­tro­ni­ske og svæ­ven­de ele­men­ter, der udgø­res af æte­ri­ske elek­tro­ni­ske ele­men­ter, stry­ge­re samt højstem­te kor-ele­men­ter, har en fil­misk, dra­gen­de effekt.

Album­met er spæk­ket med gode num­re, men favo­rit­ter­ne i Musik Mig Blidt-hulen tæl­ler Cocoon, Ble­ak, Under­gro­und og With You. Giv selv album­met et lyt herunder!

 

Bil­let­ter kan købes her via Bil­let­to (70 kr. inkl. gebyr).

Face­boo­k­e­vent 

Tid: Døre 19.30 / Musik 20.30

Sted: Kul­tur­sta­tio­nen Van­lø­se, Fro­de Jacob­sens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse

(lige ved siden af Van­lø­se st. (metro))

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!