Forpremiere på ny single fra Penny Police — Train Talk (Don’t Ask Me About Love)

2 nov 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Den dan­ske san­ge­r­in­de Marie Fjeld­sted, der siden 2011 har lavet musik under pseu­do­ny­met Pen­ny Poli­ce udgi­ver i mor­gen den 3. novem­ber sing­len Train Talk (Don’t Ask Me About Love) via det tone­an­gi­ven­de og kva­li­tets­be­vid­ste pla­de­sel­skab Antip­ho­ni­cs. Du kan dog høre den eks­klu­sivt lige her på Musik Mig Blidt en dag før!

Den nye sing­le er, lige­som de to fore­gå­en­de sing­ler fra i år, ble­vet til i sam­ar­bej­de med pro­du­cer Aske Bode (Hymns From Nine­veh, Shy Shy Shy, Tårn, Bode­brixen). Pro­duk­tio­nen er under­spil­let med pul­se­ren­de synt­hhooks, sti­gen­de, udsvæ­ven­de elek­tro­nisk støj, sus­pen­se-ska­ben­de stry­ge­re (så vidt jeg kan høre) og en nær­mest listen­de percus­sion. I cen­trum står Marie Fjeld­steds sen­sib­le vokal i et num­mer, som både i tekst og lyd­bil­le­de fint ind­kaps­ler kær­lig­he­dens ambi­va­lens og tosi­det­hed — skøn­he­den samt smer­ten og ængsteligheden.

Train Talk (Don’t Ask Me About Love) er titelnum­me­ret på Pen­ny Police’s kom­men­de EP, som ser dagens lys i det nye år – net­op for­di de sam­ta­ler, der fore­går mel­lem men­ne­sker, ind imel­lem sæt­ter sig som direk­te aftryk i Mari­es sange.

I det­te til­fæl­de opstod inspira­tio­nen af en meget kon­kret hver­dags­op­le­vel­se. Nem­lig en af de situ­a­tio­ner, hvor man sid­der i toget og bli­ver ind­dra­get i folks pri­vats­fæ­re, for­di de taler i tele­fon. Marie over­hør­te en fyr tale om, hvor svær kær­lig­he­den er, ”og det var bare sådan en sym­pa­tisk og fin måde, han for­tal­te det på”, for­kla­rer Marie Fjeld­sted. Uden at vide det, star­te­de han en sang, og hele før­ste vers på Train Talk (Don’t Ask Me About Love) er en næsten direk­te over­sæt­tel­se af hans ord.

OBS! Husk at du kan ople­ve Pen­ny Poli­ce sam­men med et andet meget loven­de band, Death Machine, på Kul­tur­sta­tio­nen i Van­lø­se d. 23. novem­ber til 7. udga­ve af “Musik Mig Blidt præsenterer”!

Mere infor­ma­tion om det­te her: http://www.musikmigblidt.dk/musik-mig-blidt-praesenterer-vol-7-penny-police-death-machine.html

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!