Forpremiere: Ny single fra We Are The Way For The Cosmos To Know Itself

5 apr 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det er ca. 5 år siden jeg før­ste gang i april 2013 præ­sen­te­re­de We Are The Way For The Cos­mos To Know Itself på Musik Mig Blidt (som det før­ste medie, så vidt jeg ved), efter jeg hav­de opda­get tre impo­ne­ren­de demo­er på deres Soundcloud-pro­fil, som jeg sim­pelt­hen måt­te dele min begej­string over med jer læsere.

Demo­er­ne blev siden taget ned fra Soundcloud, og de efter­føl­gen­de 5 år har ban­det fak­tisk kun udgi­vet tre sing­ler! Trods den lave udgi­vel­ses­vo­lu­men gen­nem dis­se år, har ban­det givet en del kon­cer­ter, og fle­re i bran­chen har også aner­kendt ban­dets åben­ly­se talent for at ska­be kos­misk, synt­h­dre­vet drømmepop/trance. Her­un­der Roskil­de Festi­val, som boo­k­e­de WATWFTCTKI til festi­va­lens Apol­lo-sce­ne i 2014 og Kar­ri­e­re­ka­no­nen, der i 2015 udt­og ban­det, hvil­ket udlø­ste kon­cer­ter på både Spot og Smukfest.

De sene­ste år har ban­det brugt på at for­fi­ne deres udtryk og på at fin­de deres egen lyd, hvil­ket du kan høre, hvor­dan lyder, når de udsen­der en EP til efter­å­ret. Musik Mig Blidt har imid­ler­tid fået æren af at præ­sen­te­re før­ste smags­prø­ve her­fra med tit­len Flas­h­ba­cks. Sing­len inde­hol­der lige dele 80er- og 90er-nostal­gi til­sat ban­dets eget nu-kryd­de­ri, spil­let på deres hjem­me­byg­ge­de instru­men­ter. Jeg kan kon­sta­te­re, at WATWFTCTKI sta­dig for­mår at skri­ve en god, gedi­gen pop­sang med deres helt egen sær­li­ge islæt af kos­misk ener­gi — den­ne gang med et mere til­ba­ge­læ­net, reflek­sions­ind­by­den­de udtryk end hidtil. Det er også en sang, der ved gen­lyt vir­ke­lig sæt­ter sig fast på hjer­ne­bar­ken med sin smit­ten­de melo­di. Jeg glæ­der mig til at kaste mig over resten EP’en!

Her får du Flas­h­ba­ck med til­hø­ren­de video, der fint under­støt­ter lyd og ind­hold med mas­ser af neon­far­ver, laser­lys og for­san­ger Julie Chri­sti­an­sen på nostal­gisk køretur.

 

Ban­det for­tæl­ler om singlen:

Vi har altid været inspi­re­ret af nostal­gi. Da en radiovært på et tids­punkt skul­le præ­sen­te­re vores musik beskrev han det som “80erne med 90erne oveni” og det synes vi egent­lig ram­mer vores lyd meget godt. Det til­ba­ge­sku­en­de er et tema som vi udfor­sker mere kon­cep­tu­elt i både lyrik og lyd på den kom­men­de EP, hvor­fra Flas­h­ba­cks er før­ste sing­le. I en tid hvor soci­a­le medi­er har en ten­dens til at opta­ge alle ledi­ge øje­blik­ke af ens dag, kan det at kig­ge til­ba­ge og bear­bej­de de ind­tryk man får, være en vig­tig ting at huske. Helt kon­kret hand­ler Flas­h­ba­cks om at tæn­ke til­ba­ge på øje­blik­ke man engang har haft med en per­son, som ikke er en del af ens liv mere.”

 

Lyrics

Flas­h­ba­cks
Wal­king by whe­re we used to live
Remem­ber how, remem­ber how you asked me:

Can we go back, can we go back one day?
Still think of you from time to time
All the nights i spent with you
I dont even have a clue ‘bout how i feel about it

Rewind and go back in time
What if we had tal­ked it through?
Would I even have a clue ‘bout how I feel about you mes­sin’ with me?’

Im giving up dancing
You’re mes­sin’ with me
Im giving up us
But when I keep having the­se flas­h­ba­cks may­be i should just admit that
nobo­dy moves the way you moved me
Im giving up dancing

Do you remem­ber the times we went driving
Moving down, moving down the highway
Kil­ling time like we didn’t mind

Still think of you from time to time
All the nights i spent with you
I dont even have a clue ‘bout how i feel about it

Rewind and go back in time
What if we had tal­ked it through?
Would I even have a clue ‘bout how I feel about you mes­sin’ with me?

Im giving up dancing
You’re mes­sin’ with me
Im giving up us
But when i keep having the­se flas­h­ba­cks may­be i should just admit that
nobo­dy moves the way you moved me
Im giving up dancing

I go back to eve­ry minu­te, eve­ry time we moved, eve­ry minu­te, eve­ry­ti­me we moved
Bre­aking waves
It was somet­hing that we could­n’t do
Somet­hing that we could­n’t doYou’re mes­sin’ with me

Im giving up dancing
You’re mes­sin with me
Im giving up us
But when i keep having the­se flas­h­ba­cks may­be i should just admit that
Nobo­dy moves the way you moved me
Im giving up dancing

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!