Vegas Udvalgte

22 jan 2013 by Stinus, No Comments »

header_stor_vegas_udvalgte2013

Igen i år hol­der Vega deres upco­m­ing-event Vegas Udvalg­te som afhol­des fre­dag den 25. janu­ar. Kon­cep­tet har eksi­ste­ret siden 2011, så det er sta­dig et rela­tivt ungt kon­cept. Det bli­ver det dog ikke dår­li­ge­re af! Det­te er Vegas måde at sige vel­kom­men til et nyt år med nye spæn­den­de nav­ne på tværs af genrer.

Alle invi­te­ret inden­for til en hund­red-lap, og til gen­gæld bli­ver man intro­du­ce­ret til nye nav­ne på vej frem. Man får sim­pelt­hen mulig­he­den for at ople­ve bands og solo­ar­ti­ster, inden de for­hå­bent­lig bli­ver sto­re og kan gå på egne ben.

På det­te års lineup fin­der vi , Bil­low, Bro­ke, Ivory & Gold, You.You.You og Yo Fel­les feat. Suk­ker Lyn. Inter­es­san­te bekendt­ska­ber, der nok skal få mere omta­le i frem­ti­den, og som helt klart har noget nyt og eks­klu­sivt at byde på rent musikalsk.

I anled­nin­gen af Vegas Udvalg­te har vi her på Musik Mig Blidt valgt at frem­hæ­ve , You.You.You, Bro­ke og Yo Fel­les i sær­skil­te ind­læg, idet vi mener, at de er cre­men i den i for­vej­en impo­ne­ren­de flot­te lagkage.

Vi har givet Mø nog­le ord med på vej­en her,  You.You.You her,  Yo Fel­les her og Bro­ke her.

Arran­ge­men­tet fin­der sted fre­dag den 25. janu­ar. Bil­let­ter samt mere info fin­der du her.

Når Vegas Udvalg­te er fær­di­ge med at optræ­de run­des afte­nen af med en efter­fest i Vegas loun­ge­om­rå­de, hvor man bl.a. kan ople­ve med­lem­mer af The Eclectic Moni­ker, Sle­ep Par­ty Peop­le og Lars & the Hands of Light bag dj-pul­ten. End­nu en god grund til at duk­ke op i Vega på fredag!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!