You.You.You — Vegas Udvalgte

23 jan 2013 by Stinus, No Comments »

43c1b2f15144_135877208790_nyhedstor2

 

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kirkeskov

Ras­mus Poul­sen (vokal og synth), Jonas Kri­sti­an­sen (trom­mer) og Mor­ten Øhlens­chlæ­ger Ander­sens (synth)projekt You.You.You star­te­de til­ba­ge i febru­ar 2012, og siden da er det ble­vet til kon­cer­ter på både Roskil­de Festi­val, (som en del af Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tion (se det­te ind­læg)), Spot Festi­val, Smuk­Fest og Distor­tion. Jeg så dem per­son­ligt selv på Roskil­de, hvor de gav to num­re der end­nu ikke er udgi­vet, men som i den grad fan­ge­de min opmærk­som, for­di de både var cat­ch­cy og ander­le­des, og så leve­re­de Ras­mus en flot per­for­man­ce på sce­nen med ener­gi og inten­si­tet. Noget der især også kan høres på de tre num­re Rea­ching For The Sky, Why R U Still Here? og When You Fall der er slup­pet ud til offentligheden.

Tre­klø­ve­ren fra Køben­havn er noget så banalt som et ultra godt pop band. Hel­dig­vis age­rer ban­det ikke bare tom­me­kal­o­ri­er, men soli­de fibre der mæt­ter, dog aldrig nok til at man ikke er sul­ten efter mere. Her er der både kant og ner­ve der gør, at det aldrig vir­ker for­ce­ret og lige­gyl­digt. For trio­ens blan­ding af synt­he­sizer, pro­gram­me­re­de beats og elek­tro­ni­ske impul­ser, og så Ras­mus’ inten­se vokal har­mone­rer godt sam­men. Så sam­ar­bej­det mel­lem ryt­mer og toner isce­ne­sæt­ter i alle til­fæl­de en fæn­gen­de melo­di, der er yderst vanedan­nen­de på sin helt egen skæ­ve pop facon hvor melan­ko­li rimer på . Hvil­ket de før­nævn­te tre num­re bevidner

Rea­ching For The Sky, Why R U Still Here? og When You Fall er som sagt de ene­ste san­ge der er til­gæn­ge­li­ge ind­til vide­re men det ryg­tes at der snart kom­mer et debutal­bum og så spil­ler You.You.You jo også til Vegas Udvalg­te den 25 janu­ar, hvor der helt sik­kert kan høres nye god­bid­der fra trioen.

Num­re­ne er en blan­ding af tech­no pop a la Sple­en Uni­ted, M83 drøm­me synth, Mode­selek­tors elek­tro­ni­ske dan­se kli­mak­ser og der høres også moment­vis af dub­step, som eksem­pel­vis James Bla­ke prak­ti­se­rer. Så der er lidt for enhver smag, og jeg er næsten sik­ker på at You.You.You nok skal bli­ve et band, vi hører mere til.

You.You.You | Soundcloud

You.You.You | Facebook

You.You.You | Egen Hjemmeside

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!