Copenhagen Collaboration, Roskilde Festival 2012

15 jul 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Mal­te Kristiansen

Den 6. juli på Roskil­de spil­le­de Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tion (også kal­det CopCol) en 2½ time lang kon­cert på Are­na sce­nen. “Ban­det” er et stort kol­lek­tiv af musi­ke­re bosat i Køben­havn fra 10 for­skel­li­ge bands: Alco­ho­lic Faith Mis­sion, Befo­re the Show, Cody, From Sarah, Hel­l­ra­i­ser­ten, Mon­key Cup Dress, You.You.You., The Ondt and the Gra­ce Hoper, Sle­ep Par­ty Peop­le & Stærosaurus.

Det giver i alt omkring 30 musi­ke­re! Det var tyde­ligt, at de hav­de brugt man­ge timer i øve­ren på at opti­me­re og bear­bej­de de for­skel­li­ge bands num­re i en ret­ning, hvor man­ge af med­lem­mer­ne udover ker­ne­ban­det kun­ne bidra­ge med sang eller spil.

På sce­nen var der der­for ofte 8–10 musi­ke­re på for­skel­li­ge instru­men­ter på alt fra trom­pet til lege­tøjs­har­moni­ka, 1–2 frontsan­ge­re og en mas­se øvri­ge med­lem­mer, der sang kor. Nog­le gan­ge blev lyd­bil­le­det lige mæt­tet nok, men oftest for­må­e­de kol­lek­ti­vet at udnyt­te hin­an­dens sær­li­ge kom­pe­ten­cer og ska­be en helt unik fæl­les­skabs­fø­lel­se. Det var lidt hip­pie­ag­tigt på den gode måde. Der var mas­ser af kær­lig­hed og spil­leg­læ­de, hvil­ket også resul­te­re­de i, at Copcols kom­mu­ni­ka­tion til publi­kum var nær­mest euforisk til tider. Det smit­te­de af på publi­kum helt ned til de bager­ste rækker.

Jeg har i for­vej­en blog­get om en del af de bands, der udgør CopCol, her­un­der Sle­ep Par­ty Peop­le, Cody, From Sarah og Alco­ho­lic Faith mis­sion. Men efter CopCols kon­cert på Roskil­de står det klart, at de andre, for mig mere eller min­dre ukend­te bands, bestemt også har noget at byde på!

Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tion har været så søde, at læg­ge en set­lis­te fra kon­cer­ten ud på deres Face­book­pro­fil med der­til­hø­ren­de links til san­ge­ne. Her­med en opfor­dring til at gå på opdagelse:

1. Down from here – Alco­ho­lic Faith Mis­sion (hear song on YouTu­be)
2. There’s no gre­at love! – Befo­re the Show (Free down­lo­ad from SoundCloud or see video)
3. 16 Holes – CODY (see video)
4. Gazing at the Moon – Sle­ep Par­ty Peop­le (see video)
5. Jeg har aldrig (haft det sådan før) – Stærosaurus (Free down­lo­ad)
6. Are we ok? – From Sarah (hear song on Soundcloud)
7. Ali­ve – Mon­key Cup Dress (hear song on Soundcloud)
8. Axes – Hel­l­ra­i­ser­ten (Free down­lo­ad FULL ALBUM)
9. The Fune­ral (watch our ver­sion or watch the ori­gi­nal by Band of Hor­ses)
10. Wild Fire – The Ondt the Gra­ce­ho­per (unre­lea­sed song)
11. No Allies – YouY­ouY­ou (unre­lea­sed song — other songs by You.You.You)
12. Com­fort and Rage – CODY (see live per­for­man­ce video or ori­gi­nal stu­dio recor­ding)
13. I’m not human at all – Sle­ep Par­ty Peop­le (offi­ci­al video or live per­for­man­ce)
14. Demons – From Sarah (offi­ci­al video)
15. Run­ning with insa­ni­ty – Alco­ho­lic Faith Mis­sion (offi­ci­al video)
16. That Gent­le Will – Mon­key Cup Dress (unre­lea­sed song)
17. Des­de­mo­na – The Ondt and the Gra­ce­ho­per (hear song on Soundcloud)
18. Mare­ridt – Stærosaurus (hear song on Soundcloud or watch audi­en­ce recor­ding from Roskil­de 2012)
19. Grey Birds – CODY (unre­lea­sed song — out in August)
20. Years&Years&Years – Befo­re the Show (unre­lea­sed song — audi­en­ce recor­ding from Roskil­de 2012)
21. Astro­nauts – You You You (unre­lea­sed song — other songs by You.You.You)
22. HGMG – Hel­l­ra­i­ser­ten (watch a live ver­sion)
23. Chin – Sle­ep Par­ty Peop­le (hear song on YouTu­be)
24. Nut in your eye – Alco­ho­lic Faith Mis­sion (YouTu­be)
25. Last song (Halo by Beyonce)

Til dem der bru­ger spo­ti­fy, har jeg sam­men­sat en play­li­ste af num­re fra set­lis­ten (desvær­re er langt fra alle til­gæn­ge­li­ge på Spotify):

 

Til sidst vil jeg ger­ne gøre sær­ligt opmærk­som på ban­det Stærosaurus nye sang Smel­tet Sam­men. En intim, men alli­ge­vel stor­la­den og roman­tisk sang med et repe­te­ren­de gui­tar­riff, der skif­ter i akkord som rød snor gen­nem en sti­gen­de inten­si­tet. Meget smukt:

 

Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tion | Homepage

Copen­ha­gen Col­la­bo­ra­tion | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!