— Vegas Udvalgte

23 jan 2013 by Stinus, No Comments »

mo-mø-band-music

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kirkeskov

(Se det intro­du­ce­rende ind­læg til Vegas Udvalg­te her.)

Karen Marie Ørsted er ikke hvem som helst. Under det nor­di­ske navn der bety­der “ugift kvin­de”, strå­ler Karen omkamp med sto­re stjer­ner. Musik­si­tes som NME og Pit­ch­fork og avi­sen The Guar­di­en har fået øjne­ne på stil­ke og øre­ne på en lyt­ter til MØ’s dansab­le blan­ding af electro­pop, soul, urban, hip­hop og indi­epop. Et mix der er skræm­men­de uimod­ståe­ligt, hvil­ket musikpres­sen her­hjem­me er eni­ge om. Der­for er kur­sen mod et gen­nem­brud gået ufat­te­ligt stærkt, og man kun­ne fryg­te at Karen miste­de sig selv i pro­ces­sen. Det vir­ker dog ikke sådan, for hen­des musik afspej­ler jord­bun­den­hed, selv­til­lid og cool­ness ud over det almindelige.

Man kun­ne håbe på at fik den sam­me suc­ces som Oh Land vir­ker til at have opnå­et, hvad jeg mener, at der er rime­lig stor chan­ce for at får. er nem­lig spe­ci­el og så alli­ge­vel main­stream pop­pet, og i kryds­nin­gen mel­lem dis­se to udsagn opstår der sød og læk­ker musik.

Star­ten på det hele blev tra­ck­et Pil­grim, hvor en sam­plet vokal, medri­ven­de hånd­klap, et sim­pelt elek­tro­nisk beat og trom­pet, der sam­men med Karens oprig­ti­ge og stær­ke vokal dan­ner lydspo­ret. Omkvæ­det sid­der mil­dest talt lige i ska­bet, og det er ren nydel­se for ører­ne at lyt­te til. Det sam­me gæl­der Mai­den, der om muligt er end­nu mere cat­ch­cy end Pil­grim. Udtryk­ket er den­ne gan­ge lidt mere orga­nisk med kæk­ke lyse gui­tar toner og så et enkelt beat. Igen er det Karen der stjæ­ler lyd­bil­le­det med sin både rå og sou­le­de vokal der er helt sin egen.

P6 Beat Rock­er Kon­cert­hu­set var et fint udstil­lings­vin­due for , da hun spil­le­de i Stu­die 2. Med laser lys og en optræ­den der både var intens, til­træk­ken­de og “fuck-jeg-er-mig-selv” agtig, leve­de op til de sto­re for­vent­nin­ger der er til hen­de dog uden at blæ­se nogen omkuld. En god solid præ­sta­tion, hvor man fik lov til at høre nogen nye num­re, der er mindst lige så fæn­gen­de som Pil­grim og Mai­den.

Næste gang man kan ople­ve er til Vegas Udvalg­te, og jeg anbe­fa­ler på det aller­kraf­tig­ste, at man tager ind og ser lige præ­cis hen­de, for i mit sind er der ikke nogen tvivl om, at hun er et af de mest spæn­den­de nye navn på den dan­ske musiks­ce­ne, hvil­ket den nye sing­le Glass bare er et af man­ge bevi­ser på. Lyden er et mix af syn­te­ti­ske synt­he­size­re, elek­tri­ske beats, flot pluk­ke­de gui­tar akkor­der, og i cen­trum er Karen med den før­nævn­te fan­ta­sti­ske vokal.

En god grund til at tage for­bi Vega den 25. janu­ar.

| Soundcloud

 | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!