Broke — Vegas Udvalgte

23 jan 2013 by Stinus, No Comments »

Broke_555

(Se det intro­du­ce­ren­de ind­læg til Vegas Udvalg­te her.)

Jeg over­væ­re­de i som­mer Bro­kes optræ­den på Trai­ler Park festi­va­len i Køben­havn (tryk på link for tid­li­ge­re ind­læg), og var i den fobin­del­se meget fasci­ne­ret af det dan­ske bands mør­ke og rå fusion mel­lem pun­kro­ck og electro med psy­ke­de­li­ske — nær­mest indu­stri­el­le under­to­ner. Der­for glæ­der jeg mig til at se dem til Vegas Udvalg­te den 25. janu­ar, hvor omgi­vel­ser­ne for­hå­bent­lig er pas­sen­de dystre (de spil­le­de i dags­lys på Trai­ler Park)  og publi­kum­met for­hå­bent­lig er er mødt talstærkt op (der var ca. 20 men­ne­sker til ste­de ved Trai­ler Park kon­cer­ten!). Bro­ke fortje­ner opti­ma­le ram­mer om deres eks­pe­ri­men­te­ren­de lyd.

Bro­ke (Mads Berg­land og Simon Lit­tauer) kal­der sin musik for “dark-colou­red-disco”, og der er noget om snak­ken. Gen­ren har de prak­ti­se­ret siden 2010 og resul­ta­tet er ind­til vide­re ble­vet til et mixta­pe kal­det Bro­ke – Lifesty­le Mixta­pe, der kan hen­tes gra­tis fra deres egen hjemmeside.

Et af de frem­træ­den­de num­re her­fra, Let The Youth Go Mad har Mø som gæste­vo­ka­list. Her giver hun den med væsent­lig mere “fig­hsty” og “fuck ya/in da face” atti­tu­de end på hen­des solo­ma­te­ri­a­le. Både når det kom­mer til ind­hol­det i tek­sten og hen­des vokal, der er meget rå, del­vist rap­pen­de og skin­gert skri­gen­de. Det virker!

Bro­ke — Let The Youth Go Mad (Feat. Mø) (Right cli­ck to Download)

04 Let The Youth Go Mad (Feat. Mø)

Et andet num­mer, Rest­less Beach og skil­ler sig ud med sit elek­tro­nisk rock­e­de take på disco-gen­ren. Num­me­ret star­ter stø­jen­de, og man føler sig lidt mal­pla­ce­ret, ind­til at en krad­sen­de ryt­misk bas sæt­ter ind. Lidt efter intro­du­ce­res et takt­fast beatslag, og kon­tu­rer­ne til en sort­far­vet disco­af­ten er sat i sce­ne. Især da de melan­kol­ske electro­ni­ca impul­ser blan­der sig med det rå lyd­bil­le­de, og en robot stem­me udta­ler “…bre­aking all desi­res”, begyn­der fød­der­ne så småt, at vil­le flyt­te på sig. Og før man ved af det, har man fun­det gul­vets grund, og ens fod­så­ler gli­der hen af gul­vet i flot­te udfor­dren­de moves. Da man kom­mer over halvvejs ind i san­gen, begyn­der den at skif­te form, og en drum’n’­bass ligen­de lyd teg­ner sig. Eks­pe­ri­men­te­ren­de, men pok­kers flot pro­du­ce­ret og et ander­le­des bud på en efter­tænk­som elek­tro­nisk “disco” sang.

Tjek også Girls og Leaving School udBeg­ge num­re har en sind­syg fed ener­gi af dom­me­dags­stem­ning. Girls med sin pro­g­res­sivt nuan­ce­re­de acid-hou­se inspi­re­re­de lyd og Leaving School med sin insi­ste­ren­de og bastan­te beat, der løber køligt igen­nem num­me­ret fra start til slut.

Bro­ke — Girls (Right cli­ck to Download)

05 Girls

Bro­ke — Leaving School (Right cli­ck to Download)

08 Leaving School

 

Efter gen­nem­lyt af Lifesty­le Mixta­pe efter­la­des man med en for­nem­mel­se af oprør og DIY atti­tu­de. Et oprør mod main­stream kul­tu­rens poppede,dansende, sexi­sti­ske ryt­mer blan­det med et punk bands indestæng­te ener­gi kana­li­se­ret ud i uskøn­ne beats der ræk­ker en lang fuck fin­ger til omver­dens arke­ty­pi­ske for­vent­nin­ger til men­ne­sket gøren og laden. Eller måske er det mere sub­tilt pri­mi­ti­ve og urag­ti­ge vibes, som Bro­ke for­sø­ger at kom­me igen­nem med.

Noget der dog ikke er til dis­kus­sion, er, at Simon og Mads har span­de­vis af talent og en god por­tion kre­a­tiv tænk­ning, for Bro­ke lyder ikke som alle andre elek­tro­ni­ske nav­ne der ved­ken­der sig disco’ens fæn­gen­de dansab­le toner. Nej, Bro­ke er lyden af festens mør­ke sider. Begæ­ret, utro­ska­ben, jalou­si­en, ensom­he­den og alle de andre følel­ser, som en fest også kan inde­hol­de, men som vi nogen gan­ge bare glem­mer er en fast inven­tar selv­sam­me fornøjeligheder.

Lifesty­le Mixtap viser loven­de tak­ter og giver der­med god grund til at se frem til et fuld­læng­de album her i 2013.

Vide­or­ne til Rest­less Beach og Out Of Exi­stence afspej­ler meget godt Bro­kes alter­na­ti­ve og rå lyd, hvil­ket kun gav­ner hel­heds­ind­tryk­ket af, at Bro­ke er et friskt pust til det dan­ske musik­land­skab. Og hvis man vil se dem live, optræ­der de til kon­cert kon­cep­tet Vegas Udvalg­te der fore­går fre­dag den 25. janu­ar i Lil­le Vega.

 

Bro­ke | Soundcloud

Bro­ke | Facebook

Bro­ke | Egen Hjemmeside

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!