Stor guide til Trailer Park Festival 2012 + Vind 1x2 billetter

29 aug 2012 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

 

Det er lige oppe over. Trai­ler­Park Festi­val er lige om lidt, nær­me­re bestemt Copen­ha­gen Ska­te­park ved Eng­ha­ve Sation i Køben­havn fra fre­dag den 31. august — 2. sep­tem­ber. Hvad skal du ople­ve af musik? Med 58 arti­ster er der brug for at selek­te­re lidt, og der­for giver Musik Mig Blidt dig nog­le anbe­fa­lin­ger med på vej­en. Man­ge af arti­ster­ne har før været i fokus her på blog­gen, men ikke alle.

Og ja, så kan du vin­de et par bil­let­ter, men mere om det i slut­nin­gen af det­te indlæg.

Der er ikke man­ge bil­le­der i det­te ind­læg. Til gen­gæld er det omfat­ten­de! Jeg er lidt sent ude med den­ne gui­de til festi­va­len, men håber du kan opda­ge en kunst­ner eller to, du skal høre på festi­va­len alli­ge­vel —  eller bare ger­ne vil høre derhjemme.

 

Indi­ans: Fre­dag, 17.30–18.30

Ekstremt fin og føl­som pop med blik for smuk­ke detal­jer. På trods af, at jeg brag­te et ind­læg om Indi­ans for ca. 1½ år siden er de sta­dig upco­m­ing, men brand­varm efter mas­siv inter­na­tio­al blog­hy­pe i spe­ci­elt Eng­land og en vel­lyk­ket kon­cert på det­te års Roskil­de Festi­val. Indi­ans laver præ­cis den slags musik jeg aller­bedst kan lide. Indi­ans SKAL du se!

Indi­ans — New

Indi­ans — New

 

Fen­ster: Fre­dag, 18.30–19.15 

Fen­ster kend­te jeg ikke til på for­hånd, men ale­ne det, at de er sig­net til det tone­an­gi­ven­de pla­de­sel­skab Morr Music væk­ker inter­es­se. Pla­de­sel­ska­bets beskri­vel­se af ban­det pas­ser meget godt: (…)“de-con­structed pop music lay­e­ring sub­t­le distor­tions, melo­dic chords and city soundsca­pes under dream narratives.”

 

Hooray For Earth: Fre­dag, 21.30–22-15

Meget gla­de­re og stor­la­dent musik får du ikke. Hooray For Earth  er cat­chy som ind i h…, men uden det bli­ver cor­ny. Per­fekt pre­par­ty musik og i øvrigt et debut album med en per­leræk­ke af geni­a­le pop­san­ge, så neden­stå­en­de udvalg er ret til­fæl­digt. Et album (True Loves, red.) jeg ven­der til­ba­ge til igen og igen. Tryk på lni­ket oven over for at høre hele pla­den på Spotify.

 

Jes­per Ryom: Fre­dag, 23.30–00.15

Efter­tænk­somt dan­semu­sik i kryds­fel­tet mel­lem dub og hou­se kun­ne man kal­de unge Jes­per Ryoms musik. Bedst er hans vidun­der­li­ge tra­ck Luna, med sin længsels­ful­de og chil­le­de, mani­p­u­le­re­de vokal.

 

Hhap­pi­ness: Lør­dag, 18.00–18.45

Dis­se sven­ske­re laver ret fed og cat­chy lo-fi rock/pop med psy­ke­de­li­ske under­to­ner. En joker, der er værd at tjek­ke ud.

 

Ice Cream Cat­hed­ral: Lør­dag, 18.45.19.30

Det er ikke til­fæl­digt, at det­te band  har fået omta­le på Musik Mig Blidt. Ep’en Straight Arcs er en lil­le lo-fi per­le, lidt ala Beach Hou­ses tid­li­ge­re pla­der. Ban­det er i gang med en LP, som jeg har sto­re for­vent­nin­ger til. Selv kal­der de deres musik for ghost-pop, men egent­lig er det mere hyg­ge­ligt end uhyg­ge­ligt. Straight Arcs er gratis/name your pri­ce og kan høres/downloades her.

 

Gang Colours: Lør­dag, 19.30–20.15

Swe­e­et Loo­ove! Her har vi at gøre med down­tem­po elek­tro­nisk soul, der lug­ter ret meget af fræk elsko­vs­mu­sik. Lidt ala James Blake.

 

Robot Koch: Lør­dag, 21.00–21.45

Elek­tro­nisk musik med dybde.

 

Yo Fel­les: Lør­dag, 3.30–05.00

Yo Fel­les er en trio bestå­en­de af tre selv­stæn­di­ge kunst­ne­re, Eloq, Dixo­ne og Juli­us Syl­vest. Alle tre er kend­te for at kun­ne ska­be den mest ulti­ma­ti­ve fest­stem­ning på dan­se­gul­vet både med deres ori­gi­nal pro­duk­tio­ner og eklek­ti­ske udvalg af remixes og mas­hups. For­vent en blan­ding af ekso­ti­ske gen­rer som cum­bia, dan­ce­hall, moom­bah­ton, dub­step, electro­ni­ca, hip hop og sågar tysk sla­ger­mu­sik og Gun­s’n’Ro­ses (Eloq)! Intet er hel­ligt men fæl­lesnæv­ne­ren er bas­sen. Det bli­ver sve­digt — bog­sta­ve­ligt talt!

Varm op med neden­stå­en­de Musik Mig Hårdt udvalg:

 

Kala-OK: Søn­dag, 15.45–16.30

Musik Mig Blidt kaste­de til­ba­ge i marts i år mas­ser af roser efter et-mand­spro­jek­tet af Kri­stian Mon­d­rup. Jeg cite­rer: “(…)efter min mening er det et hel­støbt album med god vari­a­tion, bl.a. i kraft af de for­skel­lige voka­ler. Uden at det af den grund mister den røde tråd. Et væld af psy­ke­de­li­ske ele­men­ter, lo-fi æste­tik og gode melo­dier bin­der pla­den sam­men, og pla­den lyk­kes med at gå uden om ska­be­lo­n­ag­tige struk­tu­rer i san­gene. Den søger med andre ord de ube­t­rå­dte sti­ger og for­mår der­ved at over­ra­ske og pir­re sin lyt­ter.” Hør hele pla­den på Spo­ti­fy. Hør hele debut­pla­den Remi­ni­s­cence of a Bodi­ly Blu­es på Spo­ti­fy.

 

Bro­ke: Søn­dag, 16.30–17.15

Nør­re­bro-duo­en Bro­ke (Mads Berg­land og Simon Lit­tau­er) er et ret ube­skre­vet blad og svæ­re at sæt­te i bås, da jeg kun har kun­net fin­de to san­ge onli­ne, der peger i to ret for­skel­li­ge ret­nin­ger. Den ene sang Cele­bra­te Tonight:

 

Anden sang har duo­en tag­get som Dark-Colou­red disco — og det er præ­cist hvad det er. Med psy­ke­de­li­ske og pun­ke­de under­to­ner samt dom­me­dags­stem­ning kry­dret med en til­ba­ge­læ­net, super cool vibe! Bli­ver spæn­den­de at høre mere fra Broke.

 

Tou­chy Mob: Søn­dag,  18.15–19.00

Jeg gik glip af Tou­chy Mob på det­te års Roskil­de Festi­val, så hel­dig­vis får jeg chan­cen igen nu. Vi er ovre i noget spøjs og eks­pe­ri­men­te­ren­de elctro­ni­ca med folk-ele­men­ter. Man fri­stes til at kal­de det fok­tro­ni­ca, men så alli­ge­vel ikke. Ludwig Plath syn­ger selv med sin afdæm­pe­de afdæm­pe­de og sar­te, var­me vokal. Det er lyt­temu­sik, og jeg tror det er fedt live. Gå evt. på opda­gel­se på Tou­chy Mobs Bandcamp eller Soun­cloud profil.

 

Sekuoia: Søn­dag, kl. 18.45–19.30

Bare 19-årig og alle­re­de en ret moden og efter­tænk­som lyd. Sekuoia er Patri­ck Ale­xan­der Bech Mad­sen, der ska­ber atmos­fæ­risk og fil­misk elek­tro­nisk musik med en ibo­en­de melan­ko­li. Og lidt dryp­stens­hu­lestem­ning. Den type hule, der giver en lyst til at kig­ge sig omkring med lom­me­lyg­te og opda­ge de smuk­ke detal­jer, der gem­mer sig i mør­ket. Dyb bas, orga­ni­ske beats, opklip­pe­de og smuk­ke, forvræn­ge­de vokal­samp­les er de cen­tra­le ele­men­ter i den unge pro­du­cers musik. Læs/hør evt. mere i det­te tid­li­ge­re ind­læg om Sekuoia.

For­ny­lig udkom han med en split EP med engelsk Rain Dog med tit­len Faces. Et par num­re her fra:

Og blog-gen­gan­ger fra en tid­li­ge­re Ep:

Og et tid­li­ge­re blog­get remix af When Saints Go Machin­es Kel­ly.

 When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)  (Right cli­ck to download)

10 When Saints Go Machine — Kel­ly (Sekuoia Remix)

 

Sexy Lazer: Søn­dag, 19.00–20.00

Som nav­net anty­der spil­ler island­ske Sexy Lazer (også med­lem af Human Woman) sexet og gro­ovy musik. Og så er han åben­bart ble­vet nomi­ne­ret til den mest sexe­de DJ på Island. DEr kan man bare se.

 

Og som lovet en kon­kur­ren­ce hvor du kan vin­de 1x2 bil­let­ter til alle dage. Det ene­ste du skal gøre er at skri­ve et kort rim inde på Musik Mig Blidts Face­book pro­fil, som du kan klik­ke dig vide­re til i høj­re kolon­ne øverst. Ja, jeg kun­ne ikke fin­de på noget bed­re, men det faldt mig lige ind her i de sene nat­te­ti­mer, at det kun­ne være mor­somt. Jeg er ligeg­lad om det er sødt, maka­bert, musi­kalsk, frækt eller under­ligt. Det sty­rer du selv. Men tænk ger­ne lidt kreativt.

Fre­dag for­mid­dag træk­ker jeg lod blandt besva­rel­ser­ne og kl. 10 bli­ver nav­ne­ne offent­lig­gjort på Face­book og i kom­men­tar­fel­tet til det­te ind­læg. Så du har lidt travlt, hvis du skal nå det. Held og lykke!

 

Trai­ler Park Festi­val | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

 1. admin siger:

  Tak for de fine rim, de var alle meget kre­a­ti­ve! :) Vin­de­ren ved lod­træk­ning blev.….(trommehvirvel).…Malene Campbell! 

  Also big thanks to Dutch Musik Mig Blidt rea­der Janet for her fine rhy­me in Eng­lish! Bet­ter luck next time!

  Neden­for har jeg kopi­e­ret de ind­send­te rim ind.

  Male­ne Campbell
  Du sag­de, du var ligeg­lad med, om det er sødt, maka­bert, musi­kalsk, frækt eller under­ligt. Jeg tæn­ker: Måske er det ikke sødt, men det er i hvert fald rødt, måske er det en smu­le maka­bert, men til­gen­gæld lige­så labert, måske er det ikke lige­frem musi­kalsk, men dog sta­dig frækt og under­ligt. Jeg elsker det — også om det sku´ resul­te­re i et hjertesvigt.

  Freja Isak­sen
  Musik mig blødt musik mig hårdt?-uanset hvad vil jeg gøre det kort. Trai­ler­park is the shit, fri for NIk&Jay og Kidd. Uan­set vejr og vind er jeg sik­ker på at wee­ken­den bli­ver årets ting.

  Janet Yap
  Kære musik mig blidt, min dansk er ikke so fit. But luck­ily music is uni­ver­sal, so plea­se — pret­ty plea­se — pick me and i’ll do a cyber dan­ce in rever­sal. I stu­dy Danish 4 times a week eve­ry month in repe­at, that’s deser­ves a trai­ler­park tre­at :D knus og kram, fra janet en stor fan!

  Aron Lank Jensen
  DMI siger at det måske vil reg­ne lidt
  Hvis det sker må jeg læse Musik Mig Blidt
  Jeg skal star­te og slut­te fri­da­ge­ne på Trai­ler Park
  Og ikke læg­ge der­hjem­me ale­ne og se Tony Stark
  Jeg kom­mer til at bru­ge mine SU-kroner
  Men skidt med det når TP spil­ler gode toner

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!